Herný plán pre internetové hry

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne špecifikovaných v tomto hernom pláne (ďalej len „internetové hry“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier.
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých internetových hier (podmienky účasti, druhy prevádzkovaných internetových hier, výšku vkladov, spôsob určenia výhier a ich výšok a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia stávok a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu je podľa § 2 písm. g) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie.
 4. Internetové hry sa prevádzkujú v internetovom kasíne, hráč sa na nich zúčastňuje pripojením cez internetovú sieť na hráčsky účet, t.j. prostredníctvom pripojenia na server prevádzkovateľa internetových hier alebo prevádzkovateľom povereného subjektu. V internetovom kasíne sú softvérovo umiestnené jednotlivé moduly hracích systémov jednotlivých internetových hier, prostredníctvom ktorých je prevádzkovaná príslušná internetová hra. Hráč v internetovom kasíne hrá proti hraciemu systému alebo hráči hrajú vzájomne proti sebe.

Článok 2
Základné definície

 1. Centrálnym systémom prevádzkovateľa sa na účely tohto herného plánu rozumie informačný systém využívaný na prevádzkovanie o. i. aj internetových hier.
 2. Internetovým kasínom sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje internetové hry, ktoré sa prevádzkujú v internetovom kasíne na webovom sídle www.tipos.sk.
 3. Hráčskym účtom sa na účely tohto herného plánu rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na internetových hrách prostredníctvom internetu v internetovom kasíne, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča; bližšie podmienky zriadenia a využívania hráčskeho účtu sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu sa na účely tohto herného plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom na účasť hráčov na internetových hrách.
 5. Zákonom o AML sa na účely tohto herného plánu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý ho počas trvania individuálnej licencie, súčasťou ktorej je tento herný plán, nahradí.

Článok 3
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu

 1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o hazardných hrách.
 2. Herný plán je dokument, ktorý prevádzkovateľ sprístupňuje v sídle prevádzkovateľa a na webovom sídle prevádzkovateľa, ako aj v internetovom kasíne, prípadne aj inou vhodnou formou.

Článok 4
Záväznosť herného plánu

 1. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre:
  1. prevádzkovateľa;
  2. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní internetových hier;
  3. fyzické osoby, ktoré požadujú účasť na internetovej hre podľa tohto herného plánu ako potenciálni hráči;
  4. hráčov – fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na internetových hrách podľa tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu (ďalej len „hráč“).
 2. Hráčom je len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má zriadený a aktivovaný hráčsky účet a ktorá uhradí vklad a vloží stávku alebo za ktorého vklad za stávku uhradí prevádzkovateľ z titulu výhry hráča v akejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výhru v propagačnej súťaži (ďalej len „súťaž“); tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o hazardných hrách v súvislosti s registrom vylúčených osôb vedených príslušným orgánom verejnej správy.
 3. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu, ak z tohto herného plánu nevyplýva, že súhlas už bol z jeho strany prejavený skôr za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Potenciálny hráč berie na vedomie, že ak má záujem o účasť v ktorejkoľvek z internetových hier, je viazaný týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.

Článok 5
Prehľad internetových hier

 1. Tento herný plán súhrnne upravuje pravidlá a podmienky prevádzkovania nižšie uvedených internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne, a to:
  1. okamžité lotérie e-ŽREBY (ďalej len „e-Žreby“);
  2. stolové hry;
  3. výherné prístroje.
  Pravidlá jednotlivých internetových hier sú bližšie špecifikované v prílohách herného plánu, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Prevádzkovateľ nie je povinný prevádzkovať všetky internetové hry uvedené v prílohách herného plánu.

DRUHÁ ČASŤ
UZATVÁRANIE STÁVOK A URČENIE HODNOTY URČUJÚCEJ VÝSLEDOK INTERNETOVÝCH HIER

Článok 6
Základné podmienky účasti hráčov na internetových hrách

 1. Hráč sa zúčastňuje na internetových hrách v internetovom kasíne s využitím hráčskeho účtu, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Zriadením hráčskeho účtu vzniká medzi prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah.
 2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie hráčskeho účtu a jeho účasti na internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „formulár“), ktorý je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo formulári, vykonať úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci formulára a registrácie a poskytnúť prevádzkovateľovi pre účely overenia a registrácie ďalšie ním vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo formulári.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. titul, ak je udelený;
  3. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
  4. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
  5. emailová adresa;
  6. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
  7. štátna príslušnosť;
  8. prezývka (nickname);
  9. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
  10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom účte pri zrušení hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
  11. informácia o tom, či je hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.
 4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  1. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  2. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu.
 5. Ak ďalej v tomto hernom pláne alebo vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie hráčom, identifikácie hráča a overení jeho identifikácie prevádzkovateľom, tento vykoná aktiváciu hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa a informuje hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov hráča. Aktiváciou hráčskeho účtu je hráč oprávnený zúčastniť sa na internetových hrách v súlade s herným plánom, ak z platnej právnej úpravy alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak.
 6. V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 7. Po aktivácii hráčskeho účtu si môže hráč previesť na hráčsky účet finančné prostriedky nasledovne:
  1. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet prevádzkovateľa zverejnený na jeho webovom sídle;
  2. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na webovom sídle prevádzkovateľa) za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
  3. prostredníctvom platobnej karty hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
  4. SMS platbou;
  a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 8. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie zaslaný prevádzkovateľom, ak prevádzkovateľ zadanie PIN kódu pre prihlásenie hráča do hráčskeho účtu vyžaduje.
 9. Internetové kasíno je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem technologickej výluky dostupnosti podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 10. Hráč je povinný zabezpečiť v hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov v hráčskom účte platí primerane tento článok a všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu.
 11. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho hráčskeho účtu, vrátane PIN kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
 12. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách nastaviť v hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na svojom hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Bližšie sú možnosti nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 13. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže byť s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu povinný, prípadne tiež oprávnený, na vykonanie blokácie hráčskeho účtu; bližšie sú prípady, podmienky a spôsob blokovania hráčskeho účtu upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu (napr. v prípade podozrenia z neobvyklých obchodných operácií podľa osobitnej právnej úpravy, porušenie povinností hráča podľa zákona o hazardných hrách alebo podľa tohto herného plánu a i.).
 14. Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 15. Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).
 16. O zrušení hráčskeho účtu je hráč informovaný prevádzkovateľom na email uvedený v hráčskom účte; v takomto prípade je mu vrátený zostatok na hráčskom účte na bankový účet za podmienok bližšie upravených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 17. Okrem prípadu zrušenia hráčskeho účtu je hráč oprávnený nakladať so zostatkom na hráčskom účte v obmedzenom rozsahu, a to v súlade so zákonom o AML; bližšie sú podmienky špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 18. Bližšie podmienky využívania hráčskeho účtu, registra vylúčených osôb ako aj iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním hráčskeho účtu sú špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 7
Základné podmienky uzatvárania stávok

 1. Stávky na jednotlivé internetové hry je možné uzatvárať v internetovom kasíne prostredníctvom internetu cez aktivovaný hráčsky účet, a to v súlade s týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Pravidlá jednotlivých internetových hier, vrátane prípadnej prémiovej hry (jackpotu), sú uvedené v prílohe herného plánu.
 2. Hráč uzatvára stávky v jednotlivých internetových hrách prostredníctvom jednotlivých funkcií hráčskeho účtu v závislosti od pravidiel a druhu dotknutej internetovej hry, ktoré sú uvedené v prílohe tohto herného plánu; návod pre jednotlivé funkcie dotknutej internetovej hry („návod ako hrať“) je uvedený v internetovom kasíne.
 3. Možnosti uzatvorenia stávok sú uvedené v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 4. Výška stávky v jednotlivej internetovej hre, vrátane prípadných minimálnych a maximálnych stávok a prípadná možnosť znásobenia stávok je určená v pravidlách príslušnej internetovej hry.
 5. Ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, stávka prostredníctvom hráčskeho účtu je riadne uzatvorená, ak v rámci vykonania stávky v príslušnej internetovej hre centrálny systém prevádzkovateľa akceptuje a zaregistruje stávku, a súčasne sa zníži stav hráčskeho účtu o čiastku rovnajúcu sa celkovej výške vloženej stávky v eurách; tým nie sú dotknuté prípady úhrady vkladu za vloženú stávku hráča zo strany prevádzkovateľa; bližšie sú podmienky upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu. V závislosti od druhu internetovej hry môže byť hráčovi v hráčskom účte zverejnený oznam o uzatvorení stávky.
 6. V súlade s pravidlami jednotlivých internetových hier môže hráč prostredníctvom funkcie v hráčskom účte zadať zrušenie stávky, ktorá bola platne uzatvorená. Zrušiť uzatvorenú stávku, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, možno najneskôr pred začiatkom samotnej internetovej hry prostredníctvom funkcií hráčskeho účtu. Po úspešnom zrušení stávky je v hráčskom účte zmenený stav stávky zobrazený v hráčskom účte a vklad zrušenej (vloženej) stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, ak bol vklad za vloženú stávku podľa tohto herného plánu hradená zo strany prevádzkovateľa.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť hráčovi uzatvorenú stávku najmä v prípade, ak má dôvodnú pochybnosť, že pri uzatváraní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; tým nie je dotknuté právo na odmietnutie alebo zrušenie stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, ak tak stanovujú. O zrušení stávky podľa tohto bodu prevádzkovateľ informuje hráča bezodkladne po tejto skutočnosti, a to prostredníctvom hráčskeho účtu.
 8. Hráčovi je vrátený vklad z vloženej stávky
  1. v prípade, ak nie je možné uzavretú stávku vyhodnotiť z dôvodu technickej poruchy na strane prevádzkovateľa, alebo z dôvodu vyššej moci,
  2. v prípade zrušenia stávky podľa odseku 7 tohto článku herného plánu,
  3. ak tak vyplýva z platnej právnej úpravy (napr. podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení);
  podmienky a postup sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 8
Určenie výsledku internetovej hry

 1. Spôsob a podmienky určenia výsledku dotknutej internetovej hry ako aj spôsob a podmienky určenia výhry, prípadne výhernej kategórie, výherného pomeru, vo vzťahu k uzatvorenej stávke závisí od druhu internetovej hry a je uvedený v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 2. K zrušeniu určenia výsledku internetovej hry môže dôjsť z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť ani hráč a ani prevádzkovateľ; prevádzkovateľ hráčovi poskytne informáciu o tejto skutočnosti v internetovom kasíne. Bod 8 článku 7 herného plánu v takomto prípade platí primerane.
 3. Ak z tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier nevyplýva inak, prevádzkovateľ zverejňuje výsledok internetovej hry v internetovom kasíne bezodkladne po jeho určení.

TRETIA ČASŤ
VÝHRA, UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 9
Výhra, uplatnenie nároku na výhru a jej výplata

 1. Výhra, ako aj maximálna výška výhry, je pre jednotlivé internetové hry špecifikovaná v pravidlách jednotlivých internetových hier.
 2. Nárok na výhru vzniká v prípade zhody uzatvorenej stávky hráča a určeného výsledku internetovej hry podľa pravidiel dotknutej internetovej hry, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamih vyhodnotenia uzatvorenej stávky hráča v zmysle tohto herného plánu a pravidiel jednotlivých internetových hier, sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru, t.j., pre tieto účely prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na výhru.
 4. Výhra je hráčovi vyplatená vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho hráčsky účet bezodkladne podľa bodu 3 tohto článku; tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa v prípade dôvodných pochybností podľa tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu vykonať blokáciu výhry na hráčskom účte alebo povinnosti prevádzkovateľa ako povinnej osoby najmä podľa zákona o AML.
 5. Po pripísaní výhry na hráčsky účet, môže hráč:
  1. použiť výhru na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky prostredníctvom hráčskeho účtu;
  2. previesť výhru na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu;
  3. požiadať o vyplatenie výhry v sídle prevádzkovateľa, a to podľa odseku 6 tohto článku.
 6. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie prostriedkov zodpovedajúcich výhre v sídle prevádzkovateľa osobne, a to nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur;
  2. bezhotovostným prevodom na bankový účet podľa písm. b. odseku 5 tohto článku.
 7. Limit 5 000 eur na úhradu v hotovosti sa vzťahuje tak na jednotlivú výhru, ako aj výhry z viacerých uzatvorených stávok podľa tohto herného plánu.
 8. Ak z herného plánu alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, pri vyplácaní výhier je hráč povinný na požiadanie predložiť k určeniu a overeniu totožnosti a identifikácii jeho platný doklad totožnosti; tým nie sú dotknuté ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce najmä z osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu. Prevádzkovateľ môže aj pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie platného dokladu totožnosti kedykoľvek. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry, sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu.
 9. V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne, alebo prémiové výhry, alebo priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 13 článku 6 herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu).
 10. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spätne preverovať výsledok dotknutej internetovej hry Ak prevádzkovateľ zistí, že výsledok dotknutej internetovej hry je iný, než na základe akého boli vyhodnotené stávky k takejto v dotknutej internetovej hre, prehodnotí pripísanie výhry na hráčsky účet.

ŠTVRTÁ ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK INTERNETOVÝCH HIER

Článok 10
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo porušeniu povinností prevádzkovateľa pri prevádzkovaní internetových hier podľa tohto herného plánu.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť týmito spôsobmi:
  1. doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37;
  2. prostredníctvom e-mailu na info@tipos.sk;
  3. prostredníctvom elektronického formulára, na webovom sídle prevádzkovateľa.
 3. Reklamácia musí obsahovať aspoň:
  1. stručný popis reklamovanej udalosti s uvedením príčiny vzniku reklamácie, ak je hráčovi známa, resp. dôvodu reklamácie;
  2. výšku nárokovanej výhry, ak sa domáha výhry, inak uvedenie, čoho sa domáha;
  3. údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky;
  4. identifikačné a kontaktné údaje hráča najmenej v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne prihlasovacie meno alebo iný identifikačný údaj hráča, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej je možné hráča kontaktovať.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje alebo podklady uvedené v odseku 3 tohto článku, prevádzkovateľ nie je povinný začať reklamačné konanie. V prípade, ak je reklamácia neúplná a hráč v reklamácii uviedol dostatočné kontaktné údaje, prevádzkovateľ vyzve hráča na doplnenie reklamácie; do doplnenia reklamácie neplynie lehota podľa článku 11 tohto herného plánu.
 5. Dátumom rozhodujúcim pre začatie reklamačného konania je doručenie úplnej reklamácie prevádzkovateľovi.
 6. Otázky, žiadosti o informácie alebo podnety hráčov sa nepovažujú za reklamáciu podľa tohto článku a nevzťahuje sa na ne článok 10 a 11 tohto herného plánu.

Článok 11
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie podľa predchádzajúceho článku herného plánu je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Reklamačné konanie je prevádzkovateľ povinný vybaviť a jeho výsledok oznámiť písomne hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, a to všetko najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 2. Ak má hráč za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, proti vybaveniu reklamácie môže podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. V námietke je hráč povinný uviesť, z akého dôvodu má za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; na uplatnenie námietok podľa tohto bodu sa článok 10 herného plánu vzťahuje primerane. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ prevádzkovateľa, a to v lehote do 30 dní od doručenia námietok proti vybaveniu reklamácie.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o platnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.

PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o AML je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vzhľadom na uvedené je prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný postupovať pri prevádzkovaní internetových hier v súlade so zákonom o AML ako aj internými predpismi, vydanými na základe zákona o AML, pričom tieto osobitné práva a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nie sú explicitne v tomto hernom pláne obsiahnuté. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený požadovať najmä predloženie dokumentov alebo poskytnutia informácií ako aj požadovať primeranú súčinnosť.
 2. Pri prevádzkovaní internetových hier podľa tohto herného plánu, vrátane vykonávania činností podľa zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov hráča zo strany prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana súkromia.
 3. Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok stanovených v zákone o ARS, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa prevádzkovateľa podľa článku 11 herného plánu alebo márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 článku 11 herného plánu, ak v zákone o ARS nie je uvedené inak; tým nie je dotknutá komunikácia pred podaním žiadosti o nápravu. Pre účely tohto herného plánu sa za žiadosť o nápravu podľa zákona o ARS považuje námietka podľa článku 11 tohto herného plánu. Subjekty alternatívneho riešenia sporov ako aj postup pre podanie návrhu sú špecifikované v zákone o ARS. Uplatnením práva podľa tohto odseku nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely prevádzkovania internetových hier upravených v tomto hernom pláne vydať a meniť všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu upraviť bližšie najmä:
  1. podrobnosti registrácie a aktivácie hráčskeho účtu, vrátane súvisiacich práv a povinností hráča a prevádzkovateľa;
  2. podrobnosti dotovania hráčskeho účtu tak zo strany hráča ako aj prevádzkovateľa;
  3. podrobnosti využívania hráčskeho účtu, vrátane nastavenia hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam a registru vylúčených osôb;
  4. podrobnosti overenia a vyplácania výhry v rámci hráčskeho účtu a na bankový účet hráča;
  5. porušenie povinností hráča, podrobnosti blokácie a zrušenia hráčskeho účtu;
  6. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia finančných prostriedkov evidovaných na hráčskom účte;
  7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
  8. ostatné skutočnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu, vrátane podmienok zmeny všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a prechodných ustanovení.
 5. Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností herný plán má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzkovanie internetovej hry, ak z dôvodu akýchkoľvek mimoriadnych okolností by bolo čo aj len čiastočne znemožnené riadne prevádzkovanie dotknutej internetovej hry; o tejto skutočnosti informuje najmä prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. Ak v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovania dotknutej hazardnej hry nebude možné vyhodnotiť uzatvorené stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok, ktoré neboli vyhodnotené podľa tohto herného plánu, a to prostredníctvom hráčskeho účtu.

Článok 13
Prechodné ustanovenia

 1. Hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa spravuje týmto herným plánom a ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, vrátane práv a povinnosti hráča a prevádzkovateľa.
 2. Internetové hry uvedené v tomto hernom pláne prevádzkované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za internetové hry prevádzkované podľa tohto herného plánu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávky prijaté prevádzkovateľom pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu považujú za stávky podľa tohto herného plánu a akékoľvek prostriedky pre JACKPOTy internetových hier uvedené v tomto hernom pláne nakumulované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za JACKPOTy internetových hier nakumulované podľa tohto herného plánu.

Článok 14
Záverečné ustanovenie

Tento herný plán nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Príloha:
Zoznam internetových hier


Dodatok č. 1
k Hernému plánu internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1. januára 2021 sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 1:
 2. v prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry, ktorých Pravidlá tvoria prílohu tohto dodatku č. 1:
  1. Apollo European Roulette stolová hra
  2. Apollo Jackpot prémiová hra
  3. Atlantis výherný prístroj
  4. Blood výherný prístroj
  5. Bonus Joker II výherný prístroj
  6. Burning Dice výherný prístroj
  7. Dice 81 výherný prístroj
  8. El Dorado Treasure výherný prístroj
  9. Four Fruits II výherný prístroj
  10. Gangster World výherný prístroj
  11. Hell Game výherný prístroj
  12. Horus Eye výherný prístroj
  13. Lucky 81 výherný prístroj
  14. Med Mechanic Deluxe výherný prístroj
  15. Midnight Fruits 81 výherný prístroj
  16. Mystery Apollo II výherný prístroj
  17. Pandora výherný prístroj
  18. Slot Birds výherný prístroj
  19. Smiling Joker II výherný prístroj
  20. Turbo Slots výherný prístroj
  21. Wild Fruits 27 výherný prístroj
  22. SYNOT Progressive Bonus prémiová hra

II.

Tento dodatok č. 1 k Hernému plánu internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne nadobúda účinnosť 5. mája 2021.

Príloha: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.

Dodatok č. 2
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 sa dopĺňa nový bod 5, ktorý znie:
  “V rámci registrácie je potrebné poskytnúť svoju vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) tohto článku herného plánu.“.
 2. Doterajšie body 5 až 18 článku 6 sa označujú ako body 6 až 19.
 3. V článku 6 bod 7 znie:
  “V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu alebo pre aktiváciu hráčskeho účtu požadovať od hráča splnenie ďalších požiadaviek prevádzkovateľa pre jeho identifikáciu alebo overenie identifikácie; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.“.
 4. V článku 6 sa v bode 11 dopĺňa posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 5 tohto článku primerane.“.
 5. V článku 6 bod 15 znie:
  “Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu a následkov jeho zrušenia, sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.“.
 6. V článku 6 bod 16 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 15 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).“.
 7. V článku 9 bod 8 posledná veta znie:
  “Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry:
  1. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu, alebo
  2. splnil inú požiadavku prevádzkovateľa nahrádzajúcu úkon podľa písm. a. tohto bodu smerujúcu k identifikácii alebo k overeniu identifikácie hráča.“.
 8. V článku 9 bod 9 znie:
  “ V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 14 článku 6 herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu).“.
 9. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 2.
 10. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 2:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 243 Mexicana výherný prístroj
  2 Grand Gems výherný prístroj
  3 Harlerquin Dice výherný prístroj
  4 Jewels Fortune výherný prístroj
  5 Amazons' Wonders výherný prístroj
  6 Buffalo Hunt výherný prístroj
  7 Sync Spin výherný prístroj
  8 Aladdin and the Golden Palace výherný prístroj
  9 Bad Wolf výherný prístroj
  10 Retro Wheels výherný prístroj
  11 27 Simply Ways výherný prístroj
  12 81 Space Fruits výherný prístroj
  13 Čert a Káča výherný prístroj
  14 Forest Fruit 5 výherný prístroj
  15 Fruit Hell Plus výherný prístroj
  16 Hot Wild 5 výherný prístroj
  17 Hot Wild 10 výherný prístroj
  18 Hot Wild 40 výherný prístroj
  19 Joker Crown 5 výherný prístroj
  20 Joker Crown 10 výherný prístroj
  21 Lumberjack výherný prístroj
  22 Wild Diamods 50 výherný prístroj
  23 Wild Joker 25 výherný prístroj
  24 Blood Revival výherný prístroj
  25 Crystal Miners výherný prístroj
  26 Golden Treasure výherný prístroj
  27 Horror Joker výherný prístroj
  28 Occultum 81 výherný prístroj
  29 Rich Fish výherný prístroj
  30 Sizzle Fire výherný prístroj
  31 Slot Birds 81 výherný prístroj
  32 Smiling Joker výherný prístroj
  33 Turbo Slots 81 výherný prístroj
  34 Exorcist výherný prístroj
  35 Knight´s Sword výherný prístroj
  36 Lucky Diver výherný prístroj
  37 Queen of Fruits výherný prístroj
  38 Smashing Fruits výherný prístroj
  39 243 Diamonds výherný prístroj
 11. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 sa Pravidlá každej z nasledovných hier uvedenej v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k hernému plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 nahrádzajú novými Pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 2:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 6 Fruits výherný prístroj
  2 Hell Bars výherný prístroj
  3 Dizzy Hot výherný prístroj
  4 Flaming Fruits výherný prístroj
  5 Lunar Amulet výherný prístroj
  6 Path Of Valkyrie výherný prístroj
  7 The Mysterious Nile výherný prístroj
  8 Ice Bar 27 výherný prístroj
  9 Joker 27 výherný prístroj
  10 Joker Boom výherný prístroj
  11 Joker Boom Plus výherný prístroj
  12 Joker Strong výherný prístroj
  13 Multi Vegas 81 výherný prístroj
  14 Secret Rose výherný prístroj
  15 Simply the Best 81 výherný prístroj
  16 Super Joker 40 výherný prístroj
  17 Turbo 27 výherný prístroj
  18 Vikings výherný prístroj

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinnému k 5.5.2021 ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohoto dodatku č. 2 Herného plánu sa nové požiadavky v rámci registrácie uvedené v článku 6 Herného plánu neuplatňujú, ak z osobitných, všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Dodatok č. 2 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 26. júla 2021.

Príloha: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.

Dodatok č. 3
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účinného k 26.7.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínného k 26.7.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 After Dark výherný prístroj
  2 Fruit Jack výherný prístroj
  3 Hunter's Dream 2 výherný prístroj
  4 Jewels Quest 2 výherný prístroj
  5 Multi 5 výherný prístroj
  6 Multiplay 81 výherný prístroj
  7 Nightmare Squad výherný prístroj
  8 Pirate Adventures výherný prístroj
  9 Treasures of Asgard výherný prístroj
  10 Wild Cookies výherný prístroj
 2. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínnému k 26.7.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
  1 Prasa v žite eŽreby
  2 Čierna perla eŽreby
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účínného k 26.7.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 3.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného k 5.5.2021 a dodatku č. 2 účinného k 26.7.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 3 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 17. septembra 2021.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisné listy pre eŽreby "Prasa v žite" a "Čierna perla" a zoznam hier.

Dodatok č. 4
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „Herný plán“) účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 4:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Multiplay hot výherný prístroj
  2 Big Show výherný prístroj
  3 Blazing Reels výherný prístroj
  4 Double Game 2 výherný prístroj
  5 Flaming Spins výherný prístroj
  6 Frozzy Fruits výherný prístroj
  7 Primal Age výherný prístroj
  8 Super Star 27 výherný prístroj
  9 Treasure Box 2 výherný prístroj
  10 Triple Wild Seven 5 Reels výherný prístroj
  11 100 Hot Wild výherný prístroj
  12 243 Hot Ways výherný prístroj
  13 Book of Adventure - Death výherný prístroj
  14 Diamond Crown výherný prístroj
  15 27 Diamonds výherný prístroj
  16 Lumberjack 2 výherný prístroj
  17 Scalper výherný prístroj
  18 Wild Diamonds 25 výherný prístroj
  19 Wild Joker 40 výherný prístroj
  20 Book of Secrets 6 výherný prístroj
  21 Diamondz výherný prístroj
  22 FruitiXXL výherný prístroj
  23 Jack and the Mystery Monsters výherný prístroj
  24 Joker 50 Deluxe výherný prístroj
  25 Monkey Slots výherný prístroj
  26 Rich Pirates výherný prístroj
  27 Rock ´N´Roll Rooster výherný prístroj
  28 Solar God výherný prístroj
  29 Wild Blooms výherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 3:
 4. 1 Super prasa v žite eŽreby
  2 Veľká čierna perla eŽreby
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 4.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021 a dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 4 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 9. novembra 2021.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 5
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len "Herný plán") účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021 sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 sa menia s účinnosťou od 1.1.2022 z dôvodu nových verzií Pravidlá nasledovných hier a to v znení, ako tvoria prílohu tohto dodatku č. 5:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Blood výherný prístroj
  2 Burning Dice výherný prístroj
  3 Dice 81 výherný prístroj
  4 El Dorado Treasure výherný prístroj
  5 Four Fruits II výherný prístroj
  6 Gangster World výherný prístroj
  7 Hell Game výherný prístroj
  8 Horus Eye výherný prístroj
  9 Lucky 81 výherný prístroj
  10 Mad Mechanic Deluxe výherný prístroj
  11 Midnight Fruits 81 výherný prístroj
  12 Mystery Apollo II výherný prístroj
  13 Pandora výherný prístroj
  14 Slot Birds výherný prístroj
  15 Smiling Joker II výherný prístroj
  16 Turbo Slots výherný prístroj
  17 Wild Fruits 27 výherný prístroj
  18 Bonus Joker II výherný prístroj
  19 100 Burning Hot výherný prístroj
  20 20 Dazzling Hot výherný prístroj
  21 20 Hot Blast výherný prístroj
  22 20 Joker Reels výherný prístroj
  23 20 Super Hot výherný prístroj
  24 27 Wins výherný prístroj
  25 30 Spicy Fruits výherný prístroj
  26 40 Hot & Cash výherný prístroj
  27 40 Lucky King výherný prístroj
  28 40 Mega Clover výherný prístroj
  29 40 Super Hot výherný prístroj
  30 5 Dazzling Hot výherný prístroj
  31 Age of Troy výherný prístroj
  32 Amazons' Battle výherný prístroj
  33 Blue Heart výherný prístroj
  34 Burning Hot výherný prístroj
  35 Caramel Hot výherný prístroj
  36 Casino Mania výherný prístroj
  37 Dice & Roll výherný prístroj
  38 Egypt Sky výherný prístroj
  39 Extra Stars výherný prístroj
  40 Extremely Hot výherný prístroj
  41 Flaming Hot výherný prístroj
  42 Great 27 výherný prístroj
  43 Supreme Hot výherný prístroj
  44 Oil Company II výherný prístroj
  45 Rise of Ra výherný prístroj
  46 Secrets of Alchemy výherný prístroj
  47 Shining Crown výherný prístroj
  48 9 Stars výherný prístroj
  49 Ice Bar 27 výherný prístroj
  50 Joker 27 Plus výherný prístroj
  51 Joker 81 výherný prístroj
  52 Joker Boom výherný prístroj
  53 Joker Boom Plus výherný prístroj
  54 Joker Strong výherný prístroj
  55 Multi Diamonds 81 výherný prístroj
  56 Multi Vegas 81 výherný prístroj
  57 Puppet Show výherný prístroj
  58 Ring of Fire XL výherný prístroj
  59 Simply the Best 81 výherný prístroj
  60 Super Joker 40 výherný prístroj
  61 Turbo 27 výherný prístroj
  62 Ultimate Crystals výherný prístroj
  63 Vikings výherný prístroj
  64 Alchemy výherný prístroj
  65 Joker 27 výherný prístroj
  66 Neon Fruits výherný prístroj
  67 Jackpot Cards prémiová hra
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 sa s účinnosťou od 1.1.2022 nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku č. 5.
 4. V prílohe Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účínného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 je uvedený zoznam hier, ktoré sa vypúšťajú z herného plánu s účinnosťou k 31.12.2021, ktorých prevádzkovanie končí 31.12.2021 a ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 5.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021 a dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021 zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 5 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne (zmena verzií), zoznam hier a zoznam hier, ktorých prevádzkovanie končí 31.12.2021.Dodatok č. 6
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021 a dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Lucky Hot výherný prístroj
  2 Royal Secrets výherný prístroj
  3 Ultimate Hot výherný prístroj
  4 Zodiac Wheel výherný prístroj
  5 5 Great Star výherný prístroj
  6 5 Juggle Fruits výherný prístroj
  7 10 Burning Heart výherný prístroj
  8 100 Super Hot výherný prístroj
  9 100 Cats výherný prístroj
  10 2 Dragons výherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňa nasledovná nová hra a jej Emisný list, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 4. 1 Funny Sheep 2 eŽreby
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
 6. II.

  1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
  2. Dodatok č. 6 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 8. februára 2022.

  Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisný list pre e-žreb "Funny Sheep 2" a zoznam hier.  Dodatok č. 7
  k Hernému plánu internetových hier
  prevádzkovaných v internetovom kasíne

  I.

  Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022 a dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

  1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  2. Číslo Názov hry Typ hry
   1 Sherlock. A Scandal in Bohemia výherný prístroj
   2 Hot 'n'Fruity výherný prístroj
   3 Hot Blizzard výherný prístroj
   4 Flaming Fruit výherný prístroj
   5 Fire 'n' Hot výherný prístroj
   6 Diamond Hill výherný prístroj
   7 243 Crystal Fruits výherný prístroj
   8 Book of Spells výherný prístroj
   9 The Secret of Ba výherný prístroj
   10 Black Mummy výherný prístroj
  3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňa nasledovná nová hra a jej Emisný list, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku Herného plánu
  4. 1 Prasa v žite #103102 eŽreb
  5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
  6. II.

   1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
   2. Dodatok č. 7 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. marca 2022.

   Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisný list pre e-žreb "Prasa v žite #103102" a zoznam hier.Dodatok č. 8
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022 a dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022 (ďalej len "Herný plán") sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Apparatus výherný prístroj
  2 Apparatus 2 výherný prístroj
  3 Mountain Legends výherný prístroj
  4 Mountain Legends 2 výherný prístroj
  5 Multi spin výherný prístroj
  6 Sand´s Treasure výherný prístroj
  7 Sticky Fruits výherný prístroj
  8 Vigorous Knights výherný prístroj
  9 Fire& Steel War of the Wilds výherný prístroj
  10 Gemmed! výherný prístroj
  11 Legend of the Nile výherný prístroj
  12 Magic Shoppe výherný prístroj
  13 Single Deck BlackJack stolová hra
  14 Spring Tails výherný prístroj
  15 Super Sweets výherný prístroj
  16 The Hive výherný prístroj
  17 The SlotFather Part II výherný prístroj
  18 Yak, Yeti and Roll výherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hry uvedenej v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k Hernému plánu nahrádzajú novými Pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto Herného plánu:

  Nová verzia hry:
 4. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Big Show výherný prístroj
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.
 6. II.

  1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
  2. Dodatok č. 8 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 20. mája 2022.

  Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 9
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022, dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022 a dodatku č. 8 účinného od 20.5.2022 (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
 2. Číslo Názov hry Typ hry
  1 20 Golden Coins výherný prístroj
  2 81 Wins výherný prístroj
  3 Ancient Dynasty výherný prístroj
  4 Emperor's Palace výherný prístroj
  5 Ice Valley výherný prístroj
  6 Knight's Heart výherný prístroj
  7 Orient Story výherný prístroj
  8 Pin Up Queens výherný prístroj
  9 Retro Cabaret výherný prístroj
  10 Retro Style výherný prístroj
  11 TUTTI FRUTTI výherný prístroj
  12 81 Win Spin výherný prístroj
  13 Kings Fruit výherný prístroj
  14 Respin Queen výherný prístroj
  15 Joker Star výherný prístroj
  16 Running Joker výherný prístroj
  17 Bonus Fruit výherný prístroj
  18 Lucky Joker 50 výherný prístroj
  19 Joker Blast výherný prístroj
  20 Super Amazons výherný prístroj
  21 4spin výherný prístroj
  22 Might of Light výherný prístroj
  23 Back To Venus výherný prístroj
  24 Dragon Kings výherný prístroj
  25 Gold Canyon výherný prístroj
  26 Chilli Pop výherný prístroj
  27 Monster Pop výherný prístroj
  28 Stampede výherný prístroj
  29 Take The Bank výherný prístroj
  30 Tiger's Claw výherný prístroj
  31 Total Overdrive výherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku č. 9:
 4. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Crazy Fruits #101301 eŽreby
  2 Magic Forest #101401 eŽreby
  3 Renta #104201 eŽreby
  4 Super Renta #104401 eŽreby
  5 Geisha #102301 eŽreby
 5. Nasledujúce hry od účinnosti tohto Herného plánu nebudú súčasťou jackpotovej hry Easit Jackpot:
 6. Číslo Názov hry Typ hry
  1 Fire& Steel War of the Wilds výherný prístroj
  2 Gemmed! výherný prístroj
  3 Legend of the Nile výherný prístroj
  4 Magic Shoppe výherný prístroj
  5 Single Deck BlackJack výherný prístroj
  6 Spring Tails výherný prístroj
  7 Super Sweets výherný prístroj
  8 The Hive výherný prístroj
  9 The SlotFather Part II výherný prístroj
  10 Yak, Yeti and Roll výherný prístroj
 7. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 9 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 24. augusta 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 10
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11.2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022, dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022, dodatku č. 8 účinného od 20.5.2022 a dodatku č. 9 účinného od 24.8.2022 (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 v bode 2 sa na konci pripája nasledovné:
  “V prípade technologických možností môže prevádzkovateľ na základe svojho rozhodnutia sprístupniť hráčovi využitie formulára a registráciu použitím údajov cez automatické overenie identifikácie hráča na diaľku pomocou technológie rozpoznávania tváre (s osobitným súhlasom hráča) využívanej prevádzkovateľom (ďalej len „registrácia s automatickým overením“). Hráč berie na vedomie, že pre registráciu s automatickým overením je potrebné také zariadenie, ktoré umožňuje vytvoriť fotografiu s vysoko kvalitným rozlíšením. V rámci registrácie s automatickým overením je hráč povinný využiť QR kód ponúknutý hráčovi v rámci registrácie s automatickým overením a postupovať v zmysle pokynu prevádzkovateľa. Hráč berie na vedomie, že registráciu s automatickým overením môže použiť iba v prípade, ak je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ak o tom rozhodol prevádzkovateľ. Ostatné ustanovenia tohto bodu platia primerane.“
 2. V článku 6 v bode 3 sa časť pred dvojbodkou mení nasledovne:
  “Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie (vrátane registrácie s automatickým overením) poskytnúť tieto údaje:“.
 3. V článku 6 sa bod 4 mení nasledodovne:
  a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  ab. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu a
  ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu.
  b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike
  a bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz).
  Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné);
  bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu;
  bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením.
  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým overením.“
 4. V článku 6 sa ruší bod 5.
 5. Doterajšie body 6 až 19 článku 6 sa označujú ako body 5 až 18.
 6. V článku 6 sa v bode 5 medzi prvú a druhú vetu dopĺňa nasledovné znenie:
  “V prípade registrácie s automatickým overením je pre aktiváciu hráčskeho účtu potrebné splnenie aj ostatných podmienok určených v tomto hernom pláne.“
 7. V článku 6 sa v bode 10 mení posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane.“
 8. V článku 6 bod 15 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. v prípade vulgárnej a urážlivej komunikácie k zamestnancom prevádzkovateľa, tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).“.
 9. V článku 9 v bode 5 sa vypúšťa písm. c; písm. b je ukončené bodkou.
 10. V článku 9 sa vypúšťajú body 6 a 7 a doterajšie body 8 až 10 sa označujú ako body 6 až 8.
 11. V článku 9 bod 7 znie:
  “ V prípade, ak z akéhokoľvek dôvodu v zmysle platnej právnej úpravy nastane prepadnutie výhry v prospech prevádzkovateľa, tieto finančné prostriedky zodpovedajúce prepadnutej výhre sú zdrojom na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie JACKPOT-ov (viď prípady blokácie hráčskeho účtu podľa bodu 13 článku 6 herného plánu alebo v prípade zrušenia hráčskeho účtu podľa článku 6 herného plánu).“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 10 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 9. novembra 2022.Dodatok č. 11
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne účinný od 1.1.2021 v znení dodatku č. 1 účinného od 5.5.2021, dodatku č. 2 účinného od 26.7.2021, dodatku č. 3 účinného od 17.9.2021, dodatku č. 4 účinného od 9.11. 2021, dodatku č. 5 účinného od 1.1.2022, dodatku č. 6 účinného od 8.2.2022, dodatku č. 7 účinného od 1.3.2022, dodatku č. 8 účinného od 20.5.2022, dodatku č. 9 účinného od 24.8.2022 a dodatku č. 10 účinného od 9.11.2022 (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Adell Jackpot 3 prémiová hra
  2 4x4 Fruits výherný prístroj
  3 5 Stones výherný prístroj
  4 Apocalyptic Wild výherný prístroj
  5 Bay of Pirates výherný prístroj
  6 Blind Wild výherný prístroj
  7 Cinema 81 výherný prístroj
  8 Cold&Hot výherný prístroj
  9 Diamonal 81 výherný prístroj
  10 Fixi - Dixi výherný prístroj
  11 Fruit Joker výherný prístroj
  12 Fruit Joker II výherný prístroj
  13 Game of Castles výherný prístroj
  14 Halloween Night výherný prístroj
  15 Jing-Jang výherný prístroj
  16 Kingdom of Vampires výherný prístroj
  17 Mega Cross 4+ výherný prístroj
  18 Royal Fruits výherný prístroj
  19 Secret of the Castle výherný prístroj
  20 Way to Hell výherný prístroj
  21 Western Story výherný prístroj
  22 Wildfall výherný prístroj
  23 X-Zodiac výherný prístroj
  24 Zombie´s Attack výherný prístroj
  25 African Sunset 2 výherný prístroj
  26 Apocalypse Quest výherný prístroj
  27 Mariachi Fiesta výherný prístroj
  28 Nefertiti´s Nile výherný prístroj
  29 Ali Baba´s Riches výherný prístroj
  30 Rosh Immortality Cube Megaways výherný prístroj
  31 Dawn of Olympus výherný prístroj
  32 Diego El Pibe de Oro výherný prístroj
  33 Piggy Holmes výherný prístroj
  34 Respin Joker 81 výherný prístroj
  35 6 Fruits Deluxe výherný prístroj
  36 81 Vegas Multi Fruits výherný prístroj
  37 Aztec Jaguar výherný prístroj
  38 Fruits Go Multiply výherný prístroj
  39 Fruity Gold 81 výherný prístroj
  40 Goblinions výherný prístroj
  41 Pixel Reels výherný prístroj
  42 Tiki Princess výherný prístroj
  43 Zeus: Wild &Thunder výherný prístroj
  44 Prasa v balíku výherný prístroj
 2. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hier uvedených v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k Hernému plánu nahrádzajú novými Pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto Herného plánu
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Dice 81 prémiová hra
  2 Hell Game výherný prístroj
  3 Midnight Fruits 81 výherný prístroj
  4 Smiling Joker II výherný prístroj
  5 Blood Revival výherný prístroj
  6 Rich Fish výherný prístroj
  7 Golden Treasure výherný prístroj
  8 El Dorado Treasure výherný prístroj
  9 Mystery Apollo II výherný prístroj
  10 Turbo Slots 81 výherný prístroj
  11 Turbo Slots výherný prístroj
  12 Crystal Miners výherný prístroj
  13 Sizzle Fire výherný prístroj
  14 Blood výherný prístroj
  15 Four Fruits II výherný prístroj
  16 Lucky 81 výherný prístroj
  17 Pandora výherný prístroj
  18 Horror Joker výherný prístroj
  19 Slot Birds 81 výherný prístroj
  20 Burning Dice výherný prístroj
  21 Gangster World výherný prístroj
  22 Mad Mechanic Deluxe výherný prístroj
  23 Slot Birds výherný prístroj
  24 Bonus Joker II výherný prístroj
  25 Occultum výherný prístroj
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 11 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 21. novembra 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 12
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 27th Cabaret výherný prístroj
  2 27 Joker Fruits výherný prístroj
  3 81 st Cabaret výherný prístroj
  4 Book of Secrets Extra výherný prístroj
  5 Easter Fortune výherný prístroj
  6 Joker výherný prístroj
  7 Masters of Eclipse výherný prístroj
  8 Respin Joker 243 výherný prístroj
  9 Skul Bonanza výherný prístroj
  10 81 Joker Fruits výherný prístroj
  11 Falcon God výherný prístroj
  12 Golden Basket 27 výherný prístroj
  13 Aztec Mystery výherný prístroj
  14 Scary Night výherný prístroj
  15 Red Evil výherný prístroj
  16 Frutiki Tribe výherný prístroj
  17 Lucky Chessmate výherný prístroj
  18 Clownfisch výherný prístroj
  19 Roboland výherný prístroj
  20 20 Star Party výherný prístroj
  21 Big Joker výherný prístroj
  22 Coffee Magic výherný prístroj
  23 Devil´s Fruits výherný prístroj
  24 Hell´s Sevens výherný prístroj
  25 Hot 7´s x 2 výherný prístroj
  26 Cherry Crown výherný prístroj
  27 Chilli Fruits výherný prístroj
  28 Lucky Clover výherný prístroj
  29 Pick the Pig výherný prístroj
  30 Big Bounty Bill výherný prístroj
  31 Blazing Bull výherný prístroj
  32 Caribbean Anne výherný prístroj
  33 Duck Till Dawn výherný prístroj
  34 Firedrake´s Fortune výherný prístroj
  35 Goblins & Gemstones výherný prístroj
  36 Joker Max výherný prístroj
  37 Sadie Swift: Guns´n Glyphs výherný prístroj
  38 Sky Hunters výherný prístroj
  39 Griffin´s Quest výherný prístroj
  40 Prasa v žite 2 výherný prístroj
  41 Royal Jackpot prémiová hra
 2. Hry uvedené v tomto bode, ktoré boli súčasťou prémiovej hry Easit Jackpot sa stávajú súčasťou prémiovej hry Royal Jackpot:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 243 Simply Ways výherný prístroj
  2 27 Space Fruits výherný prístroj
  3 81 Diamonds výherný prístroj
  4 81 Hot Ways výherný prístroj
  5 Book of Adventure výherný prístroj
  6 Forest Fruit výherný prístroj
  7 Fruit Hell výherný prístroj
  8 Hot Wild 20 výherný prístroj
  9 Wild Diamonds 40 výherný prístroj
  10 Wild Joker 50 výherný prístroj
  11 81 Space Fruits výherný prístroj
  12 Forest Fruit 5 výherný prístroj
  13 Fruit Hell Plus výherný prístroj
  14 Hot Wild 5 výherný prístroj
  15 Hot Wild 40 výherný prístroj
  16 Wild Joker 40 výherný prístroj
  17 Joker Crown 10 výherný prístroj
  18 Wild Diamonds 50 výherný prístroj
  19 Wild Joker 25 výherný prístroj
  20 Lumberjack výherný prístroj
  21 Čert a káča výherný prístroj
  22 Joker Crown 5 výherný prístroj
  23 Hot Wild 10 výherný prístroj
  24 27 Simply Ways výherný prístroj
  25 243 Diamonds výherný prístroj
  26 100 Hot Wild výherný prístroj
  27 243 Hot Ways výherný prístroj
  28 Book of Adventure – Death výherný prístroj
  29 Diamond Crown výherný prístroj
  30 27 Diamonds výherný prístroj
  31 Lumberjack 2 výherný prístroj
  32 Scalper výherný prístroj
  33 Wild Diamonds 25 výherný prístroj
  34 81 Wins Spin výherný prístroj
  35 Kings Fruit výherný prístroj
  36 Respin Queen výherný prístroj
  37 Joker Star výherný prístroj
  38 Running Joker výherný prístroj
  39 Bonus Fruit výherný prístroj
  40 Lucky Joker 50 výherný prístroj
  41 Joker Blast výherný prístroj
  42 Super Amazons výherný prístroj
 3. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  1 Millionaires Club eŽreb
  2 Amazons eŽreb
  3 Gold mine eŽreb
  4 Amore eŽreb
  5 Prasa v žite 2 eŽreb
 4. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hry Horror Joker č. 2021/703 nahrádzajú novými Pravidlami hry č. 2021/713, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu.
 5. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 12 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 6. decembra 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, Emisné listy pre e-Žreby a zoznam hier.Dodatok č. 13
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V článku 7 sa mení bod 4 Herného plánu, ktorý znie:
  „Výška stávky v jednotlivej internetovej hre, vrátane prípadných minimálnych a maximálnych stávok a prípadná možnosť znásobenia stávok je určená v pravidlách príslušnej internetovej hry; pričom platí, že prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť hodnoty minimálnej a maximálnej stávky do internetovej hry v rozsahu uvedenom v schválených pravidlách príslušnej internetovej hry bez zmeny herného plánu a to oznámením zverejnenom na webovej stránke www.tipos.sk. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek aktivovať, resp. deaktivovať schválenú internetovú hru, prémiovú hru, druh prémiovej hry alebo násobnú hru.“
 2. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 81 Frutas Grandes výherný prístroj
  2 243 Crystal Fruits Reversed výherný prístroj
  3 European Roulette – Announced Bets stolová hra
  4 Fruits go Pop výherný prístroj
  5 Frutopia výherný prístroj
  6 Gold X výherný prístroj
  7 Monkey 27 výherný prístroj
  8 Sizable Win výherný prístroj
  9 Spacejammers výherný prístroj
  10 Triple Joker výherný prístroj
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 13 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 30. decembra 2022.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 14
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 8+Gems výherný prístroj
  2 Africa Wild výherný prístroj
  3 Burning Fruits výherný prístroj
  4 Cocktail 81 výherný prístroj
  5 Crazy Spin výherný prístroj
  6 Durancia výherný prístroj
  7 Free Diamonds výherný prístroj
  8 Money Fall výherný prístroj
  9 Secret of the Castle II výherný prístroj
  10 Way to Hell 2 výherný prístroj
  11 4 Stones výherný prístroj
  12 Easy Fruit výherný prístroj
  13 Hardcore výherný prístroj
  14 Hook Up Joker výherný prístroj
  15 Mega Carp Caramba výherný prístroj
  16 Respin City:Johnny Joker výherný prístroj
  17 Respin City:Pablo Diablo výherný prístroj
  18 Respin City:Respin Capo výherný prístroj
  19 Respin City:Sticky Joe výherný prístroj
  20 Wild Joker 60 Max výherný prístroj
  21 Plátýnko stolová hra
  22 Cheeser and Jasper výherný prístroj
  23 Happy Diamonds výherný prístroj
  24 Vegas 27 Street výherný prístroj
  25 Football On Fire výherný prístroj
  26 Simply Hot 4 výherný prístroj
  27 Simply Hot 10 výherný prístroj
  28 Simply Hot 20 výherný prístroj
  29 Simply Hot 40 výherný prístroj
  30 Chica Bonita výherný prístroj
 2. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hry Prasa v balíku č. 2022/1219 nahrádzajú novými Pravidlami hry č.2022/1323 a Pravidlá hry Tutti Frutti č. 2022/1137 nahrádzajú novými Pravidlami hry č. 2022/1345, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu.
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 14 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 23. februára 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 15
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Aladdin and the Magic Carpet výherný prístroj
  2 Gold O´Clock výherný prístroj
  3 Fire Spell výherný prístroj
  4 FireBird 27 výherný prístroj
  5 Legends of the Colosseum výherný prístroj
  6 Sweet Dream výherný prístroj
  7 Xmas Secret výherný prístroj
 2. Z prílohy Herného plánu sa vypúšťajú pravidlá nasledovných internetových hier (e-Žrebov):
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Funny Sheep okamžitá lotéria
  2 Egyptian Treasure okamžitá lotéria
  3 Egyptian Treasure II okamžitá lotéria
  4 Gems okamžitá lotéria
  5 Hot Poker okamžitá lotéria
  6 Treassure Island okamžitá lotéria
  7 Zodiac okamžitá lotéria
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 15 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 20. apríla 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 16
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich Pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 256 Joker výherný prístroj
  2 81 Emerald výherný prístroj
  3 Bonus Road výherný prístroj
  4 Demon House výherný prístroj
  5 Diamond Bounty výherný prístroj
  6 Grande Wheel výherný prístroj
  7 Lucky Riddle výherný prístroj
  8 Red Fire výherný prístroj
  9 Respin Sapphire výherný prístroj
  10 Rich Sevens výherný prístroj
  11 20 Burning Hot výherný prístroj
  12 40 Burning Hot výherný prístroj
  13 Bulky Fruits výherný prístroj
  14 Diamond Plus výherný prístroj
  15 Hot Deco výherný prístroj
  16 Kamakura výherný prístroj
  17 Mighty Sparta výherný prístroj
  18 Mythical Treasure výherný prístroj
  19 Secrets of Sherwood výherný prístroj
  20 Viking Rising výherný prístroj
  21 Move it výherný prístroj
  22 Fruity Square výherný prístroj
  23 Hexa Fruits výherný prístroj
  24 Ready 4 Bets výherný prístroj
  25 Crazy Weather výherný prístroj
  26 Bomberos výherný prístroj
  27 My Fruis 81 výherný prístroj
  28 Double 27 výherný prístroj
  29 Flamb Fruits 81 výherný prístroj
  30 Fruitisima výherný prístroj
  31 Hexagona výherný prístroj
  32 Nebula Stars výherný prístroj
  33 Wild Wild Best výherný prístroj
  34 Buffalo Race výherný prístroj
  35 40 Classic výherný prístroj
  36 Egypt Quest výherný prístroj
  37 Vegas Fifty výherný prístroj
  38 Respin Double výherný prístroj
  39 Wild Card výherný prístroj
  40 Asian Ways výherný prístroj
  41 The Dog House výherný prístroj
  42 Gates of Olympus výherný prístroj
  43 Gems Bonanza výherný prístroj
  44 The Dog House Megaways výherný prístroj
  45 Sweet Bonanza výherný prístroj
  46 Sweet Bonanza Xmas výherný prístroj
  47 Wolf Gold výherný prístroj
  48 Madame Destiny Megaways výherný prístroj
  49 Fruit Party výherný prístroj
  50 Big Bass Bonanza výherný prístroj
  51 Jiggly Jack výherný prístroj
  52 Perun výherný prístroj
  53 Savanna Sunrise Deluxe výherný prístroj
  54 Fruit Blaster výherný prístroj
  55 Super Reels Deluxe výherný prístroj
  56 Farmer Jack výherný prístroj
  57 Yellow Dragon výherný prístroj
  58 Triple Wild 7 výherný prístroj
  59 Frutty Lab výherný prístroj
  60 Seasons výherný prístroj
  61 Joker Bonus prémiová hra
 2. V prílohe Herného plánu sa dopĺňa nová hra a jej Emisný list, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku č. 16:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Vysoká hra #105001 eŽreb
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe Herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku Herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 16 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 27. júna 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisný list a zoznam hier.Dodatok č. 17
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V článku 1 sa bod 1 mení a znie:
  „1. Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne špecifikovaných v tomto hernom pláne (ďalej len „internetové hry“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie internetových hier v internetovom kasíne (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier“.“
 2. V článku 2 sa bod 2 mení a znie:
  „2. Internetovým kasínom sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje internetové hry, ktoré sa prevádzkujú v internetovom kasíne na webovom sídle www.etipos.sk“.“
 3. V článku 6 sa v bode 3 mení písmeno i), ktoré znie:
  „i) druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky)“.“
 4. V článku 6 sa bod 4 mení nasledovne:
  “4. a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) alebo doklad o pobyte na území Slovenskej republiky a ab. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu a ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný doklad hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu.
  b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné); bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu; bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým overením“.“
 5. V článku 6 sa v bode 10 mení posledná veta a znie:
  “V prípade zmeny dokladu evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane“.“
 6. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Respin Wild Joker výherný prístroj
  2 Dumb Fish výherný prístroj
  3 Bookmaker´s Line výherný prístroj
  4 Wild Giza výherný prístroj
  5 1st Robotron výherný prístroj
  6 Reel Snails výherný prístroj
  7 81 Multiways Sticky výherný prístroj
  8 81 Multiways Classic výherný prístroj
  9 Diamond Fever výherný prístroj
  10 Pirate´s Run výherný prístroj
  11 Atlantis Gold výherný prístroj
  12 Super Wild 27 výherný prístroj
  13 Madame Lucky výherný prístroj
  14 Toro Wilds Reel výherný prístroj
  15 Thirsty Wiking výherný prístroj
  16 Wandering Wild výherný prístroj
  17 Shuriken Legend výherný prístroj
  18 Multi Bricks výherný prístroj
  19 Moonlight Fortune 50 výherný prístroj
  20 Lightning Spell výherný prístroj
  21 Eldorado výherný prístroj
  22 Coins od Luck výherný prístroj
  23 Big X výherný prístroj
  24 Golden Lamp výherný prístroj
  25 Fibonacci výherný prístroj
  26 The Best New York Food výherný prístroj
  27 Hot Sunrise výherný prístroj
  28 Book of Gods výherný prístroj
  29 Stunning Snow Remastered výherný prístroj
  30 Book of Gates výherný prístroj
  31 Stunning Hot Remastered výherný prístroj
  32 Stunning Hot 20 Deluxe Remastered výherný prístroj
  33 Super prasa v žite 2 okamžitá lotéria
 7. V prílohe herného plánu sa pravidlá hier uvedených v tomto bode, ktoré sú súčasťou prílohy k hernému plánu nahrádzajú novými pravidlami, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku k hernému plánu:
  Por. číslo Názov hry Doterajšie pravidlá hry č. Nové pravidlá hry č.
  1 Bomberos 2022/1233 2023/1466
  2 The Dog House 2022/1248 2023/1497
  3 Gates of Olympus 2022/1249 2023/1498
  4 Gems Bonanza 2022/1250 2023/1499
  5 The Dog House Megaways 2022/1251 2023/1500
  6 Sweet Bonanza 2022/1252 2023/1501
  7 Sweet Bonanza Xmas 2022/1253 2023/1502
  8 Wolf Gold 2022/1254 2023/1503
  9 Madame Destiny Megaways 2022/1255 2023/1504
  10 Fruit Party 2022/1256 2023/1505
  11 Big Bass Bonanza 2022/1257 2023/1506
 8. V prílohe herného plánu sa dopĺňa Emisný list hry Prasa v žite 2, ktorý tvorí prílohu tohto dodatku herného plánu:
 9. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 17 k hernému plánu nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisný list a zoznam hier.Dodatok č. 18
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Fruit Ex výherný prístroj
  2 Candy Fruits výherný prístroj
  3 81 Western Outlaws výherný prístroj
  4 Age of Olympus výherný prístroj
  5 Mysteria výherný prístroj
  6 Blood House výherný prístroj
  7 Neon Lines výherný prístroj
  8 Buffalo Spin výherný prístroj
  9 Bonus Brothers výherný prístroj
  10 Roll Shift výherný prístroj
  11 Crazy Fruits Street výherný prístroj
  12 Demon Master Street výherný prístroj
  13 Hot Fruits výherný prístroj
  14 Hot hot 4 výherný prístroj
  15 Hot hot 10 výherný prístroj
  16 Hot hot 20 výherný prístroj
  17 Hot hot 40 výherný prístroj
  18 Hotlines 34 Street výherný prístroj
  19 Simply Hot XL 100 výherný prístroj
  20 Simply Hot XL 50 výherný prístroj
  21 Siren´s Calling výherný prístroj
  22 Super Lines 2 Street výherný prístroj
  23 Triple Stars Street výherný prístroj
 2. V prílohe Herného plánu sa Pravidlá hry Vegas 27 Street č. 2022/1337 nahrádzajú novými Pravidlami hry č.2023/1619, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu.
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 18 k hernému plánu nadobúda účinnosť 31. októbra 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne a zoznam hier.Dodatok č. 19
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 5 Dragon Hearts výherný prístroj
  2 81 Panther výherný prístroj
  3 81 Wine Win výherný prístroj
  4 Mystery Respin výherný prístroj
  5 Replay výherný prístroj
  6 Respin Crown výherný prístroj
  7 Strawberry Cherry výherný prístroj
  8 Sunny Wild výherný prístroj
  9 Super 81 výherný prístroj
  10 Respin Double Plus výherný prístroj
  11 243 Fruity Ways výherný prístroj
  12 101 Multi výherný prístroj
  13 99 Multi výherný prístroj
  14 27 Bubble Fruits výherný prístroj
  15 Wild Farm výherný prístroj
  16 81 Double výherný prístroj
  17 81 Multiways Premium výherný prístroj
  18 81 Multiways výherný prístroj
  19 Zlatá Podkova eŽreb
  20 Mini Čierna Perla eŽreb
  21 Veselý Lišiak eŽreb
  22 CASH 2€ eŽreb
  23 Zlaté Rúno eŽreb
  24 Futbalový Duel eŽreb
  25 Zimný Expres eŽreb
  26 VIP Maznáčik eŽreb
  27 Malá Šťastná Šupinka eŽreb
  28 Vianočná Pohoda eŽreb
 2. V prílohe Herného plánu sa dopĺňajú nasledovné Emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku Herného plánu:
  Číslo Emisný list
  1 Čierna perla
  2 Veľká čierna perla
  3 Zlatá Podkova
  4 Mini Čierna Perla
  5 Veselý Lišiak
  6 CASH 2€
  7 Zlaté Rúno
  8 Futbalový Duel
  9 Zimný Expres
  10 VIP Maznáčik
  11 Malá Šťastná Šupinka
  12 Vianočná Pohoda
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 19 k hernému plánu nadobúda účinnosť 29. novembra 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 20
k Hernému plánu internetových hier
prevádzkovaných v internetovom kasíne

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  1 81 Famous Multifruits výherný prístroj
  2 Abrakadabra BONUSFEST výherný prístroj
  3 Hot Beach BONUSFEST výherný prístroj
  4 Ostrov pokladov BONUSFEST výherný prístroj
  5 Book of Shai BONUSFEST výherný prístroj
  6 Krčma BONUSFEST výherný prístroj
  7 Rich Club BONUSFEST výherný prístroj
  8 Démon BONUSFEST výherný prístroj
  9 Lucky Farm BONUSFEST výherný prístroj
  10 Gold Stack BONUSFEST výherný prístroj
  11 Nitro BONUSFEST výherný prístroj
  12 81 Multi Gold výherný prístroj
  13 Respin Santa výherný prístroj
  14 Multi Joker výherný prístroj
  15 Joker Legend výherný prístroj
  16 Energy Spin výherný prístroj
  17 Wild Hood výherný prístroj
  18 Sundance Pistols výherný prístroj
  19 Sticky Tell výherný prístroj
  20 Beastie Bux výherný prístroj
  21 Book of Vampires výherný prístroj
  22 Dragon vs Phoenix výherný prístroj
  23 Fluxberry výherný prístroj
  24 French Roulette – La Partage výherný prístroj
  25 Frozen Queen výherný prístroj
  26 Hawaiian Fever výherný prístroj
  27 Joker Reelz výherný prístroj
  28 Rot Stormo výherný prístroj
  29 Wolf Sierra výherný prístroj
  30 Sizzling Hot deluxe výherný prístroj
  31 Ulta Hot deluxe výherný prístroj
  32 Apollo God of the Sun výherný prístroj
  33 Book of Ra deluxe výherný prístroj
  34 Lucky Lady´s Charm deluxe výherný prístroj
  35 Magic 27 výherný prístroj
  36 Roaring Forties výherný prístroj
  37 Multi Dice výherný prístroj
  38 Sugar Rush výherný prístroj
  39 Starlight Princess výherný prístroj
  40 Release the Kraken 2 výherný prístroj
  41 Mustang Gold výherný prístroj
  42 Joker´s Jewels výherný prístroj
  43 John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen výherný prístroj
  44 Great Rhino Megaways výherný prístroj
  45 Buffalo King Megaways výherný prístroj
  46 Book of the Fallen výherný prístroj
  47 Big Bass Splash výherný prístroj
  48 100 Juicy Fruits výherný prístroj
  49 Dark Reels výherný prístroj
  50 Fruits Collection : 20 Lines výherný prístroj
  51 Fruits On Ice Collection : 10 Lines výherný prístroj
  52 Kitsune´s Scrolls výherný prístroj
  53 Patrick´s Collection : 10 Lines výherný prístroj
  54 Queen of Fire výherný prístroj
  55 Queen of Ice výherný prístroj
  56 Wacky Monkey výherný prístroj
  57 Wildfire Fruits výherný prístroj
  58 Boofa výherný prístroj
  59 Gladorius výherný prístroj
  60 Golden Age Multireels výherný prístroj
  61 Happy Nuts výherný prístroj
  62 Jewel Fruits výherný prístroj
  63 Pinky Cat výherný prístroj
  64 R.U.R výherný prístroj
  65 Rich Kittens výherný prístroj
  66 Smiling 1 Linr výherný prístroj
  67 Sunset Hotline výherný prístroj
  68 War of the Titans výherný prístroj
  69 Woodenmatic výherný prístroj
 2. V prílohe herného plánu sa pravidlá hry Fruit Party č. 2023/1505 nahrádzajú novými pravidlami č. 2023/1700 a hra 81 Vegas Multi Fruits sa nahrádza novou hrou 81 Famous Multifruits
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 20 k hernému plánu nadobúda účinnosť 28. decembra 2023.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 21
k Hernému plánu

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

pre prevádzkovanie hazardnej hry:
internetové hry v internetovom kasíneČíslo rozhodnutia, ktorým bol schválený herný plán 000353/2020
Dátum schválenia herného plánu 17.12.2020
Dátum účinnosti herného plánu 01.01.2021
Poradové číslo dodatku k hernému plánu 21
Číslo rozhodnutia o schválení dodatku k hernému plánu 000127/2024
Dátum schválenia dodatku k hernému plánu 11.3.2024
Dátum účinnosti dodatku k hernému plánu 12. MAR. 2024

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Bikers Gang 27 výherný prístroj
  2 Fruit Dreams výherný prístroj
  3 Happy Bar 27 výherný prístroj
  4 Hot Gigolo výherný prístroj
  5 Inferno výherný prístroj
  6 Klondike Dreams výherný prístroj
  7 Magic Wheel výherný prístroj
  8 Strip Bar 81 výherný prístroj
  9 Super Buddha výherný prístroj
  10 Super Slot Farm výherný prístroj
  11 Wild Cash výherný prístroj
  12 Bonanza Bilion výherný prístroj
  13 Alien Fruits výherný prístroj
  14 Aztec Magic Bonanza výherný prístroj
  15 Wild Cash x9990 výherný prístroj
  16 Wild Chicago výherný prístroj
  17 Dice Bonanza výherný prístroj
  18 Beer Bonanza výherný prístroj
  19 Forty Fruity Million výherný prístroj
  20 Gold Rush: Johny Cash výherný prístroj
  21 Vampire Odyssey výherný prístroj
  22 Winfrey Treasures výherný prístroj
  23 Aztec Jaguar Megaways výherný prístroj
  24 Heaven Mania výherný prístroj
  25 Aloha Bar výherný prístroj
  26 8 Fruit Multi výherný prístroj
  27 Money Vaults výherný prístroj
  28 Multi Golden Scarabs výherný prístroj
  29 Prasa v žite okamžitá lotéria
 2. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Emisný list
  1 VIP Maznáčik
  2 Zlaté Rúno
  3 Prasa v žite
 3. Z prílohy herného plánu sa vypúšťajú pravidlá nasledovných internetových hier (e-Žrebov):
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 Crazy Fruits okamžitá lotéria
  2 Magic Forest okamžitá lotéria
  3 Geisha okamžitá lotéria
  4 Super prasa v žite okamžitá lotéria
  5 Funny Sheep okamžitá lotéria
  6 Prasa v žite 1.0 okamžitá lotéria
 4. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 21 k hernému plánu nadobúda účinnosť 12. marca 2024.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 22
k Hernému plánu

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

pre prevádzkovanie hazardnej hry:
internetové hry v internetovom kasíneČíslo rozhodnutia, ktorým bol schválený herný plán 000353/2020
Dátum schválenia herného plánu 17.12.2020
Dátum účinnosti herného plánu 01.01.2021
Poradové číslo dodatku k hernému plánu 22
Číslo rozhodnutia o schválení dodatku k hernému plánu 000207/2024
Dátum schválenia dodatku k hernému plánu 22.04.2024
Dátum účinnosti dodatku k hernému plánu 25.04.2024

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 100 Bulky Fruits výherný prístroj
  2 100 Power Hot výherný prístroj
  3 40 Bulky Fruits výherný prístroj
  4 Art of Gold výherný prístroj
  5 Aztec Forest výherný prístroj
  6 Candy Palace výherný prístroj
  7 Cocktail Rush výherný prístroj
  8 Drops of Water výherný prístroj
  9 Extra Crown výherný prístroj
  10 Fruits & Gold výherný prístroj
  11 Secrets of the Dragons výherný prístroj
  12 Wild Blaster výherný prístroj
  13 81 Fruits of Gods výherný prístroj
  14 Luck of Giza výherný prístroj
  15 7-Max výherný prístroj
  16 Tropical Joker výherný prístroj
  17 81 Diamond Catch výherný prístroj
  18 27 Bonus Lines výherný prístroj
  19 81 Bubble Pop výherný prístroj
  20 81Classic 4 výherný prístroj
  21 Respin5win výherný prístroj
  22 Respin Fool výherný prístroj
  23 Respin3win výherný prístroj
  24 Respin4win výherný prístroj
  25 81 Premium výherný prístroj
  26 TiposMat Premium výherný prístroj
  27 81 Classic Slot výherný prístroj
  28 A Fistful Of Wilds výherný prístroj
  29 Always Hot deluxe výherný prístroj
  30 Book of Ra deluxe: Win Ways výherný prístroj
  31 Sizzling Hote deluxe 10: Win Ways výherný prístroj
  32 Star Supreme výherný prístroj
  33 Twin Spinner Sizzling Hot deluxe výherný prístroj
  34 Top o´the Money: Pots of Wealth výherný prístroj
  35 Čertovská Jazda výherný prístroj
  36 Lucky 77 výherný prístroj
  37 81 Plus výherný prístroj
  38 Bill Blitz výherný prístroj
  39 Double 27 výherný prístroj
  40 Grand 81 výherný prístroj
  41 Mystery Joker výherný prístroj
  42 Octopus Game výherný prístroj
  43 Scarab Gold výherný prístroj
  44 Tetrisreels 81 výherný prístroj
  45 Tropic Island výherný prístroj
  46 Wild Multireels 256 výherný prístroj
  47 Super prasa v žite okamžitá lotéria
  48 Veľká Čierna Perla okamžitá lotéria
  49 Maxi Čierna Perla okamžitá lotéria
  50 Zlatý Mešec okamžitá lotéria
  51 Strieborný Mešec okamžitá lotéria
  52 Piškvorky okamžitá lotéria
  53 Hokejový duel okamžitá lotéria
  54 Veľká Zlatá Podkova okamžitá lotéria
  55 Šťastná Šupinka okamžitá lotéria
  56 CASH 5€ okamžitá lotéria
  57 CASH 10€ okamžitá lotéria
  58 Veľký hráč okamžitá lotéria
 2. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné emisné listy, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Emisný list
  1 Super prasa v žite
  2 Veľká Čierna Perla
  3 Maxi Čierna Perla
  4 Zlatý Mešec
  5 Strieborný Mešec
  6 Piškvorky
  7 Hokejový Duel
  8 Veľká Zlatá Podkova
  9 Šťastná Šupinka
  10 CASH 5€
  11 CASH 10€
  12 Veľký Hráč
 3. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 22 k hernému plánu nadobúda účinnosť 25. apríla 2024.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.Dodatok č. 23
k Hernému plánu

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

pre prevádzkovanie hazardnej hry:
internetové hry v internetovom kasíneČíslo rozhodnutia, ktorým bol schválený herný plán 000353/2020
Dátum schválenia herného plánu 17.12.2020
Dátum účinnosti herného plánu 01.01.2021
Poradové číslo dodatku k hernému plánu 23
Číslo rozhodnutia o schválení dodatku k hernému plánu 000352/2024
Dátum schválenia dodatku k hernému plánu 04.07.2024
Dátum účinnosti dodatku k hernému plánu 09.07.2024

I.

Herný plán internetových hier prevádzkovaných v internetovom kasíne v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  Číslo Názov hry Typ hry
  1 9 Blazing Cashpots výherný prístroj
  2 Burning Diamonds výherný prístroj
  3 Double Joker výherný prístroj
  4 Football Blast výherný prístroj
  5 Goldfire 7s výherný prístroj
  6 Hyper Blitz Hold and Win výherný prístroj
  7 Joker Fortune Blitz výherný prístroj
  8 Joker Supreme výherný prístroj
  9 Miami Bonus Wheel Hit ´n´ Roll výherný prístroj
  10 Vegas Blast Mini-Max výherný prístroj
  11 40 Mega Slot výherný prístroj
  12 40 Shining Jewels výherný prístroj
  13 40 Treasures výherný prístroj
  14 Giraffe Wild výherný prístroj
  15 Lord of Luck výherný prístroj
  16 Pot O´Luck výherný prístroj
  17 Purple Fruits výherný prístroj
  18 Treasure Chase výherný prístroj
  19 Wild Clover výherný prístroj
  20 Win Storm výherný prístroj
  21 Apollo Multiboost výherný prístroj
  22 Apollo X výherný prístroj
  23 Bonus Joker 81 výherný prístroj
  24 Neon Funk výherný prístroj
  25 Oldskool Spin 243 výherný prístroj
  26 Spin Machine 81 výherný prístroj
  27 Wild Darlings výherný prístroj
  28 5 Lions Megaways výherný prístroj
  29 Big Bass Amazon Xtreme výherný prístroj
  30 Bigger Bass Bonanza výherný prístroj
  31 Candy Blitz výherný prístroj
  32 Gold Party výherný prístroj
  33 Hot to Burn výherný prístroj
  34 Juicy Fruits výherný prístroj
  35 Wild West Gold výherný prístroj
  36 Wisdom of Athena výherný prístroj
  37 Zeus vs Hades – Gods of War výherný prístroj
  38 Box of Fruits výherný prístroj
  39 Clever Dollar výherný prístroj
  40 Exxxtra Reels výherný prístroj
  41 Hyper Wheels výherný prístroj
  42 Miracle Wild výherný prístroj
  43 Respin Bunny výherný prístroj
  44 Respin Queen 81 výherný prístroj
  45 Twin 27 výherný prístroj
  46 Wild Blast výherný prístroj
  47 Witch Hunt výherný prístroj
  48 5 Fruits výherný prístroj
 2. V prílohe herného plánu sa dopĺňajú nasledovné nové prémiové hry a ich pravidlá, ktoré tvoria prílohu tohto dodatku herného plánu:
  1 Casimi Jackpot prémiová hra
  2 Fruiti Casimi Jackpot prémiová hra
  3 Jackpot Game – TiposMat Premium prémiová hra
  4 Jackpot Game – 81 Premium prémiová hra
 3. V prílohe herného plánu sa pravidlá hry 81 Premium č. 2024/1908 nahrádzajú novými pravidlami č. 2024/2045 a pravidlá hry TiposMat Premium č. 2024/1914 sa nahrádzajú novými pravidlami č. 2024/2047.
 4. 4. Doterajší zoznam hier, ktorý je uvedený v prílohe herného plánu sa nahrádza novým zoznamom, ktorý je uvedený v prílohe tohto dodatku herného plánu.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu zostávajú nezmenené.

Prílohy: Pravidlá internetových hier v internetovom kasíne, emisné listy a zoznam hier.

Na stiahnutie