Etický kódex dodávateľa

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.


OBSAH

 1. Preambula
 2. Definícia Etického kódexu dodávateľa
 3. Platnosť Etického kódexu dodávateľa
 4. Súlad s právnou úpravou a rešpektovanie prirodzených práv
 5. Zamestnávanie
 6. Dôverné informácii a ich utajenie
 7. Ochrana osobných údajov
 8. Konflikt záujmov
 9. Partner verejného sektora a verejné obstarávanie
 10. Dary a iné výhody
 11. Porušenie Etického kódexu dodávateľa
 12. Súčinnosť
 13. Oznamovanie protispoločenskej činnosti


 1. Preambula
  Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „spoločnosť“) je ako národná lotériová spoločnosť prevádzkovateľom hazardných hier na území Slovenskej republiky. Spoločnosť pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dbá na jej súlad s právnou úpravou a celospoločensky platnými etickými štandardmi, ako sú transparentnosť, zodpovednosť, nediskriminácia a i.
 2. Definícia Etického kódexu dodávateľa
  Etický kódex dodávateľa je záväzný pre všetky externé osoby, s ktorými spoločnosť prichádza do predzmluvného, resp. zmluvného vzťahu a predstavuje súhrn právno-etických štandardov a hodnôt, ktoré sú pre spoločnosť zásadné. Etický kódex dodávateľa vychádza zo základných hodnôt spoločnosti ako sú čestnosť, zodpovednosť, transparentnosť, rešpekt.
 3. Platnosť Etického kódexu dodávateľa
  Pravidlá správania sa a hodnoty obsiahnuté v Etickom kódexe dodávateľa sú záväzné pre všetky a akékoľvek externé osoby, ktorým spoločnosť TIPOS umožnila oboznámiť sa s týmto Etickým kódexom dodávateľa a s ktorými spoločnosť vstúpila do predzmluvného/zmluvného vzťahu. Žiadne ustanovenie Etického kódexu dodávateľa nemôže byť v rozpore s platnými právnymi predpismi a v prípade, ak by sa tak stalo, je výlučne v tomto rozsahu neplatné. 

  Porušenie Etického kódexu dodávateľa bude postihnuté podľa závažnosti konania a podľa závažnosti a rozsahu následkov porušenia sankciami v zmysle uzatvorenej zmluvy s externými osobami ako zmluvnými partnermi, resp. v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Súlad s právnou úpravou a rešpektovanie prirodzených práv
  Spoločnosť pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dôsledne rešpektuje platnú a účinnú právnu úpravu ako aj poctivý obchodný styk a etické štandardy spoločnosti. Rovnako od svojich zmluvných partnerov očakáva, že pri výkone svojej činnosti dôsledne rešpektujú všeobecne záväzné právne predpisy a prirodzené práva človeka, poctivý obchodný styk a etické štandardy spoločnosti.

  Spoločnosť principiálne odmieta akékoľvek korupčné správanie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu ako aj zneužívanie postavenia akýmkoľvek spôsobom.Vzhľadom na tieto skutočnosti vyžaduje od svojich zmluvných partnerov (externých osôb) zdržanie sa akéhokoľvek konania, ktoré by bolo v rozpore so základnými etickými piliermi spoločnosti, ako sú aj súlad s právnou úpravou, čestnosť, transparentnosť a dodržiavanie etických hodnôt spoločnosti.
 5. Zamestnávanie
  Spoločnosť dôsledne rešpektuje právnu úpravu v oblasti zamestnávania, najmä v súvislosti s princípom zákazu nelegálneho zamestnávania a zákazu diskriminácie, dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ako aj v súvislosti so sociálnym zabezpečením zamestnancov. Vzhľadom na túto skutočnosť očakáva od svojho zmluvného partnera, že ako zamestnávateľ bude voči svojim zamestnancom: 
  1. dôsledne dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania a zákaz diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania,
  2. rešpektovať „inakosť“, eliminovať akékoľvek nekorektné vzťahy k svojim zamestnancom alebo medzi nimi (sexuálne obťažovanie, mobbing, bossing a iné nekorektné správanie),
  3. práva, ktoré zamestnancovi vyplývajú zo Zákonníka práce a súvisiacich právnych predpisov,
  4. zabezpečovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
  5. riadne plniť svoje odvodové povinnosti a povinnosti vyplývajúce z právnej úpravy daní.
 6. Dôverné informácie a ich utajenie
  Spoločnosť pri výkone svojej činnosti berie na vedomie skutočnosť, že zmluvnému partnerovi poskytuje alebo môže poskytovať informácie, ktoré sú pre neho citlivé (obchodné tajomstvo a iné dôverné informácie) a rovnako, zmluvný partner poskytuje alebo môže poskytovať rovnako citlivý druh informácií spoločnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť dôsledne dodržuje povinnosť mlčanlivosti vo vzťahu k takýmto informáciám a rovnaký prístup požaduje aj od svojho zmluvného partnera. Táto skutočnosť je posilnená tým, že spoločnosť vyžaduje od svojich partnerov uzatvorenie osobitnej dohody o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, a to aj v súlade s internými predpismi spoločnosti.
 7. Ochrana osobných údajov
  Spoločnosť pri výkone svojej činnosti pravidelne spracúva osobné údaje, a to najmä, ale nielen, hráčov, ktorí sa zúčastňujú na hazardných hrách prevádzkovaných spoločnosťou. Spoločnosť aj s ohľadom na dôsledný prístup Európskej únie pri ochrane osobných údajov fyzických osôb implementovala do svojho vnútorného systému ochranu osobných údajov postavenú na vysokých štandardoch. 

  Zmluvní partneri z pohľadu právnej úpravy vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov pravidelne vystupujú ako sprostredkovatelia vykonávajúci pre spoločnosť ako prevádzkovateľa spracúvanie osobných údajov v rôznom rozsahu a rôznym spôsobom. Vzhľadom na vyššie uvedené spoločnosť očakáva a vyžaduje, aby zmluvní partneri dôsledne dodržiavali právnu úpravu vzťahujúcu sa na ochranu osobných údajov ako aj prípadné pokyny spoločnosti ohľadom spracúvania osobných údajov.
 8. Konflikt záujmov
  Konflikt záujmov, resp. riziko konfliktu záujmov alebo potenciálny konflikt záujmov vzniká, keď súkromné ciele a aktivity zmluvného partnera, členov jeho štatutárneho orgánu, kontrolného orgánu, prípadne inej osoby, ktorá koná v mene zmluvného partnera alebo ich blízkych osôb ohrozujú alebo sú v priamom rozpore so záujmami spoločnosti. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť aj ako dôsledok ekonomických záujmov, politickej spriaznenosti alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo spoločných záujmov. Z uvedeného dôvodu je zmluvný partner povinný:
  1. Prijať všetky nevyhnutné opatrenia s cieľom predísť konfliktu záujmov,
  2. Bezodkladne písomne oznámiť spoločnosti každý konflikt záujmov počas trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou,
  3. Prijať všetky opatrenia potrebné na ukončenie konfliktu záujmov.
 9. Partner verejného sektora a verejné obstarávanie
  Zmluvný partner spoločnosti berie na vedomie skutočnosť, že v prípade, ak to vyplýva z osobitného predpisu, musí byť registrovaný ako partner verejného sektora a dodržiavať všetky súvisiace povinnosti vyplývajúce z dotknutej právnej úpravy.  Vzhľadom na uvedené spoločnosť očakáva, že si zmluvný partner tieto svoje povinnosti dôsledne plní.

  Spoločnosť je verejným obstarávateľom, a teda je povinná uzatvárať zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania. Vzhľadom na túto skutočnosť spoločnosť očakáva a vyžaduje od svojho  zmluvného partnera, že ak je zmluva uzatvorená postupmi uvedenými v zákone o verejnom obstarávaní, spĺňa požiadavky tejto osobitnej úpravy a spĺňa takéto požiadavky počas trvania zmluvného vzťahu so spoločnosťou. 
 10. Dary a iné výhody
  Spoločnosť neumožňuje jej zamestnancom, členom orgánov spoločnosti, prípadne iným osobám konajúcich v mene spoločnosti poskytovať, vyžadovať poskytnutie a ani prijímať pre seba alebo pre iného žiaden dar alebo iné výhody, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s jeho zamestnaním alebo s výkonom jeho funkcie. Spoločnosť vyžaduje od svojho zmluvného partnera bezodkladnú informáciu o tom, ak akýkoľvek zamestnanec spoločnosti, člen orgánu spoločnosti alebo iná osoba konajúca v mene spoločnosti vyžaduje prisľúbenie a/alebo poskytnutie akéhokoľvek daru alebo inej výhody, a to zaslaním takejto informácie elektronicky na e–mailovú adresu compliance@tipos.sk.

  Výnimkou sú propagačné materiály, zdvorilosti alebo iné obdobné plnenia, ktorými sa podporuje obchodné meno spoločnosti a poskytnutie ktorých nesleduje akékoľvek (aj nepriame) ovplyvnenie vôle a/alebo rozhodnutia osoby, ktorej je alebo má byť takéto plnenie poskytnuté alebo ktorej vôľa a/alebo rozhodnutie by mohlo byť takýmto plnením ovplyvnené, a zároveň uvedené plnenie pre/od jedného a toho istého zmluvného partnera nepresiahne súhrnne limit 150 EUR za kalendárny rok.
 11. Porušenie Etického kódexu dodávateľa
  Porušenie Etického kódexu dodávateľa zo strany zmluvného partnera môže s ohľadom na závažnosť porušenia predstavovať podstatné porušenie povinnosti zmluvného partnera, a to s nasledovnými dôsledkami:
  1. uplatnenie sankcie,
  2. uplatnenie škody (ak škoda vznikla),
  3. ukončenie zmluvného vzťahu.
 12. Súčinnosť
  Spoločnosť očakáva od svojho zmluvného partnera oznamovanie akéhokoľvek správania zamestnancov, členov orgánov spoločnosti alebo iných osôb konajúcich v mene spoločnosti, ktoré je v rozpore s etickými štandardmi, ktoré vyplývajú aj z tohto Etického kódexu dodávateľa a očakáva, že zmluvný partner takéto správanie bezodkladne ohlási na e-mail compliance@tipos.sk a v prípade akéhokoľvek šetrenia zo strany spoločnosti poskytne spoločnosti všetku súčinnosť, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať.
 13. Oznamovanie protispoločenskej činnosti
  Spoločnosť očakáva od svojho zmluvného partnera oznamovanie protispoločenskej činnosti v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení v spoločnosti, a to (i) nepretržite na e-mailovú adresu: whistleblowing@tipos.sk alebo (ii) poštovou zásielkou (listom) zaslanou zodpovednej osobe za preverovanie oznámení v spoločnosti, t.j. Compliance officerovi na adresu sídla spoločnosti TIPOS s označením „NEOTVÁRAŤ– zákon č. 54/2019 Z. z.