O spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je obchodná spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Jedným z hlavných poslaní spoločnosti TIPOS je podporovať množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Zdroje na túto podporu získava z prevádzkovania číselných lotérií, kurzových stávok, internetových hier a predaja stieracích žrebov.

Víziou spoločnosti TIPOS je byť dlhodobo najúspešnejšia spoločnosť v sektore, ktorej prosperitu bude možné využívať na plnenie spoločensky zodpovedných misií, byť symbolom úspechu podnikateľského projektu v rukách štátu, byť lídrom v téme zodpovedného hrania a pomoci v otázke gamblingu a byť silným partnerom športu, kultúry a sociálnych projektov.

Misiou TIPOSu je byť úspešným štátnym podnikom, lídrom spoločenskej zodpovednosti, byť partnerom a investovať svoje výnosy najmä do športu, sociálnych projektov a kultúry.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V súčasnosti má Spoločnosť základné imanie 1 700 000 €.

Fakturačné údaje:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava

IČO: 31 340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B, ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predstavenstvo

Je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

 • Mgr. Oliver Felszeghy, MBA - predseda predstavenstva
 • Ing. Stanislav Molnár, MBA, LL.M. - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Zdenko Šipoš - člen predstavenstva
 • Mgr. Marek Šilhár, MBA - člen predstavenstva

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

 • Ing. Peter Habšuda - predseda dozornej rady
 • Vladimír Škola, MBA - člen dozornej rady
 • Mgr. Michal Gubric - člen dozornej rady
 • Mgr. Rastislav Krátky - člen dozornej rady
 • Mgr. Ján Marosz - člen dozornej rady
 • Mgr. Viktor Takács - člen dozornej rady
 • Anna Smejová - členka dozornej rady
 • Ing. Branislav Janík - člen dozornej rady
 • Ing. Martin Lokša - člen dozornej rady