O spoločnosti

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je obchodná spoločnosť so 100 % majetkovou účasťou štátu. Slovenská republika je ako akcionár zastúpená Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Jedným z hlavných poslaní spoločnosti TIPOS je podporovať množstvo dobročinných projektov zo športovej, sociálnej a kultúrnej oblasti. Zdroje na túto podporu získava z prevádzkovania číselných lotérií, kurzových stávok, internetových hier a predaja stieracích žrebov.

Víziou spoločnosti TIPOS je byť dlhodobo najúspešnejšia spoločnosť v sektore, ktorej prosperitu bude možné využívať na plnenie spoločensky zodpovedných misií, byť symbolom úspechu podnikateľského projektu v rukách štátu, byť lídrom v téme zodpovedného hrania a pomoci v otázke gamblingu a byť silným partnerom športu, kultúry a sociálnych projektov.

Misiou TIPOSu je byť úspešným štátnym podnikom, lídrom spoločenskej zodpovednosti, byť partnerom a investovať svoje výnosy najmä do športu, sociálnych projektov a kultúry.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Mestského súdu Bratislava III dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V súčasnosti má Spoločnosť základné imanie 1 700 000 €.

Fakturačné údaje:

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava

IČO: 31 340 822
DIČ: 2020341455
IČ DPH: SK2020341455

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B, ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predstavenstvo

Je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.

JUDr. Ing. Peter
Deďo

predseda predstavenstva

Ing. Adriana
Bujdáková

podpredseda predstavenstva

Ing. Gabriela
Dobrovodská

člen predstavenstva

JUDr. Richard
Messinger

člen predstavenstva

Dozorná rada

Je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

  • Ing. Juraj Štaffa, PhD. - predseda dozornej rady
  • JUDr. Peter Bartoš - podpredseda dozornej rady
  • Ing. Martin Hrbáň - člen dozornej rady
  • JUDr. Magdaléna Kuciaňová - členka dozornej rady
  • PaedDr. Jozef Liba - člen dozornej rady
  • Ing. Anna Trúsiková - členka dozornej rady
  • Anna Smejová - členka dozornej rady
  • Ing. Branislav Janík - člen dozornej rady
  • Ing. Martin Lokša - člen dozornej rady