Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ kurzových stávok prevádzkovaných ako internetové hry v internetovej herni špecifikované v tomto hernom pláne (ďalej len „kurzové stávky“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier.
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá kurzových stávok (podmienky účasti, výšku vkladov, spôsob určenia výsledku kurzovej stávky, výhier a ich výšok a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia stávok a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu je podľa § 2 písm. g) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie.
 4. Kurzové stávky sa prevádzkujú v internetovej herni, na ktorých sa hráč zúčastňuje pripojením cez internetovú sieť na hráčsky účet, t.j. prostredníctvom pripojenia na server prevádzkovateľa kurzových stávok alebo prevádzkovateľom povereného subjektu. Internetová herňa sa používa na prenos, zber a ďalšie spracúvanie údajov a informácií súvisiacich s prevádzkovaním kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni.

Článok 2
Základné definície

 1. Centrálnym systémom prevádzkovateľa sa na účely tohto herného plánu rozumie informačný systém využívaný na prevádzkovanie o. i. aj kurzových stávok.
 2. Ešportom sa na účely tohto herného plánu rozumie elektronický šport, a teda súťažné hranie počítačových hier alebo konzolových hier v zmysle kurzovej ponuky prevádzkovateľa.
 3. E-tiketom sa na účely tohto herného plánu rozumie informácia pre hráča zobrazená v internetovej herni v súvislosti s uzatvorením stávky ako potvrdenie uzatvorenia stávky bližšie špecifikovaný v článku 7 herného plánu.
 4. Hráčskym účtom sa na účely tohto herného plánu rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje sa na kurzových stávkach prostredníctvom internetu v internetovej herni, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča; bližšie podmienky zriadenia a využívania hráčskeho účtu sú okrem tohto herného plánu bližšie špecifikované vo všeobecných obchodným podmienkach hráčskeho účtu.
 5. Internetovou herňou sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje kurzové stávky, ktoré sa prevádzkujú v internetovej herni na webovom sídle www.tipos.sk.
 6. Kurzom sa na účely tohto herného plánu rozumie číselné vyjadrenie výherného pomeru a predstavuje mieru pravdepodobnosti výhry.
 7. Kurzovou ponukou sa na účely tohto herného plánu rozumie súhrnná ponuka všetkých aktuálnych stávkových udalostí vo forme ich zoznamov s príslušnými kurzami a ostatnými skutočnosťami súvisiacimi so stávkovou udalosťou, vo vzťahu ku ktorým môže hráč uzatvoriť stávku; kurzová ponuka je zverejnená prevádzkovateľom na webovom sídle prevádzkovateľa a v rámci internetovej herne, ak prevádzkovateľ nerozhodol o ďalšom spôsobe zverejnenia kurzovej ponuky.
 8. Nešportovou stávkovou udalosťou sa na účely tohto herného plánu rozumie spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak neodporuje dobrým mravom, na ktoré prevádzkovateľ prijíma stávky a ktoré sú bližšie špecifikované v tomto hernom pláne.
 9. Odvodenou stávkovou udalosťou sa na účely tohto herného plánu rozumie iná okolnosť súvisiaca so stávkovou udalosťou, pričom z hľadiska tohto herného plánu sa považuje rovnako za stávkovú udalosť.
 10. Stávkovou udalosťou sa na účely tohto herného plánu rozumejú športové stávkové udalosti a nešportové stávkové udalosti.
 11. Športovou stávkovou udalosťou sa na účely tohto herného plánu rozumie športové podujatie, ako aj virtuálne športové udalosti a udalosti v ešportoch, na ktoré prevádzkovateľ prijíma stávky a ktoré sú bližšie špecifikované v tomto hernom pláne.
 12. Virtuálnymi športovými udalosťami sa na účely tohto herného plánu rozumejú virtuálne športové podujatia vytvorené počítačovým programom na základe generovania náhodných čísel, ktoré je následne zobrazené grafickou animáciou alebo zobrazením fragmentov zo športových podujatí v trvaní v závislosti od dotknutej virtuálnej športovej udalosti.
 13. Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu sa na účely tohto herného plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom na účasť hráčov na internetových hrách, vrátane kurzových stávok, prostredníctvom hráčskeho účtu.
 14. Zákonom o AML sa na účely tohto herného plánu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý ho počas trvania individuálnej licencie, súčasťou ktorej je tento herný plán, nahradí.

Článok 3
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu

 1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o hazardných hrách.
 2. Herný plán je dokument, ktorý prevádzkovateľ sprístupňuje v sídle prevádzkovateľa a na svojom webovom sídle, ako aj v rámci internetovej herne, prípadne aj inou vhodnou formou.

Článok 4
Záväznosť herného plánu

 1. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre:
  1. prevádzkovateľa;
  2. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní kurzových stávok;
  3. fyzické osoby, ktoré požadujú účasť na kurzovej stávke podľa herného plánu ako potenciálni hráči;
  4. hráčov – fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na kurzových stávkach podľa herného plánu a všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu (ďalej len „hráč“).
 2. Hráčom je len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, má zriadený a aktivovaný hráčsky účet a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad a vloží stávku alebo za ktorého vklad za stávku uhradí prevádzkovateľ z titulu výhry hráča v akejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výhru v propagačnej súťaži (ďalej len „súťaž“); tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o hazardných hrách v súvislosti s registrom vylúčených osôb vedených príslušným orgánom verejnej správy.
 3. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu, ak z tohto herného plánu nevyplýva, že súhlas už bol z jeho strany prejavený skôr za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Potenciálny hráč berie na vedomie, že ak má záujem o účasť na kurzových stávkach, je viazaný týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.

Článok 5
Stávkové udalosti a druhy stávok

 1. Tento herný plán upravuje uzatváranie stávok na:
  1. športové stávkové udalosti a odvodené stávkové udalosti súvisiace so športovými stávkovými udalosťami;
  2. nešportové stávkové udalosti a odvodené stávkové udalosti súvisiace s nešportovými stávkovými udalosťami.
 2. V rámci športových stávkových udalostí je možné stávky uzatvoriť:
  1. pred začatím stávkovej udalosti ako tzv. „pre-match“ stávky, a to aj na virtuálne športové udalosti a udalosti v ešportoch;
  2. pred a aj počas priebehu stávkovej udalosti ako tzv. „live“ stávky, a to aj na ešporty.
 3. Za nešportové stávkové udalosti sa pre účely tohto herného plánu považujú také, ktoré sa týkajú
  1. okolností politického významu, a to:
   1. prezidentské voľby;
   2. parlamentné voľby, vrátane volieb do Európskeho parlamentu a prípadných predčasných parlamentných volieb;
   3. akékoľvek voľby v rámci samosprávy v Slovenskej republike;
   4. konanie a výsledok referenda alebo
   5. iné rozhodné politické udalosti, na ktoré sa prevádzkovateľ rozhodne vypísať kurz a uviesť ich v kurzovej ponuke;
   a to bez ohľadu na územie, ktorého sa takáto stávková udalosť týka
  2. okolností spoločenského významu, a to:
   1. voľba celospoločensky významnej osobnosti (napr. pápež);
   2. udeľovanie cien alebo ocenení v oblasti akejkoľvek tvorby;
   3. súťaže nešportového charakteru (napr. hudobné, tanečné, reality show, súťaž krásy);
   4. počasie, a to bez ohľadu na územie, ktorého sa týka;
   5. vývoj alebo ukazovatele v hospodárstve (napr. vývoj meny, komodít na burze a i.),;
   6. konanie a organizácia spoločenských podujatí;
   7. okolnosti týkajúce sa osobností slovenského alebo celosvetového významu alebo
   8. iné udalosti týkajúce sa podujatí, ktoré súvisia so športom s tým, že udalosťou v tomto prípade sú iné skutočnosti nešportového charakteru (napr. žrebovanie Ligy majstrov);
   9. a to bez ohľadu na územie, ktorého sa takáto stávková udalosť týka
  3. iných okolností verejného záujmu, ktoré nie sú uvedené v bode a. a b. tohto odseku, avšak prevádzkovateľ ich považuje z hľadiska celospoločenského záujmu za tak významné, že sa rozhodne pre takúto udalosť vypísať kurz a uviesť ju v kurzovej ponuke: aj tomto prípade platí, že uvedené nie je obmedzené územím, ktorého sa takáto stávková udalosť týka.Pre akúkoľvek nešportovú stávkovú udalosť platí, že nemôže odporovať dobrým mravom. Pri nešportových stávkových udalostiach prevádzkovateľ v kurzovej ponuke určí zdroj pre určenie výsledok takejto nešportovej stávkovej udalosti.
 4. V závislosti od povahy stávkovej udalosti sa stávkové udalosti, ktoré môžu byť podľa tohto herného plánu uvedené v kurzovej ponuke prevádzkovateľa, členia nasledovne:
  1. stávkové udalosti s dvoma možnými výsledkami (1, 2);
  2. stávkové udalosti s troma možnými výsledkami (1, X, 2);
  3. stávková udalosť so stávkou na víťazstvo alebo umiestnenie, a to tak v krátkodobých ako aj dlhodobých súťažiach tak pri športovej stávkovej udalosti ako aj nešportovej stávkovej udalosti;
  4. odvodené stávkové udalosti.
 5. Pri stávkovej udalosti s dvoma možnými výsledkami sa stávka uzatvára na takú stávkovú udalosť, pri ktorej hráč určuje výsledok športového podujatia alebo nešportovej stávkovej udalosti, v ktorom prichádzajú do úvahy dva možné výsledky (1, 2), napr.: napr. tenis, volejbal a pod., a to:
  1. tip “1“ znamená víťazstvo súpera uvedeného ako prvého v poradí;
  2. tip “2“ znamená víťazstvo súpera uvedeného ako druhého v poradí.
 6. Pri stávkovej udalosti s troma možnými výsledkami sa stávka uzatvára na takú stávkovú udalosť, pri ktorej hráč určuje výsledok športového podujatia alebo nešportovej stávkovej udalosti, v ktorom prichádzajú do úvahy tri možné výsledky (1, X, 2), napr.: futbal, hokej, hádzaná, vodné pólo a pod., a to:
  1. tip “1“ znamená víťazstvo súpera uvedeného ako prvého v poradí;
  2. tip “X“ znamená remízu súperov;
  3. tip “2“ znamená víťazstvo súpera uvedeného ako druhého v poradí.
   Ak z aktuálnej kurzovej ponuky nevyplýva inak, vo všetkých prípadoch, kedy je možné uzatvoriť stávku na tri možné výsledky (1, X, 2) sa stávka vzťahuje vždy na výsledok športového podujatia v riadnom hracom čase (stanoveného podľa pravidiel jednotlivých športov alebo súťaží, t. j. napr. vo futbale vrátane nadstaveného času určeného rozhodcom), bez ohľadu na prípadné ďalšie pokračovanie športového podujatia po uplynutí riadneho hracieho času (predĺženie zápasu, pokutové kopy a pod.). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávková udalosť nevyhodnocuje „až do rozhodnutia“, ak z aktuálnej kurzovej ponuky výslovne nevyplýva inak.
   V rámci stávkovej udalosti s tromi možnými výsledkami je možné uzatvoriť stávku podľa tohto odseku aj pri kombinácii súperov určenej prevádzkovateľom (napr. hrajú sa zápasy FC Barcelona – Real Madrid a Arsenal Londýn – FC Chelsea, pričom prevádzkovateľ určí pre stávkovú udalosť kombináciu súperov FC Barcelona – FC Chelsea, t.j. ide o fiktívne športové podujatie majúce pôvod v reálnych športových podujatiach a odvíjajúce sa od priebehu a výsledku dosiahnutých v týchto reálnych športových podujatiach; začiatok stávkovej udalosti je určený začiatkom zápasu, ktorý začína skôr a výsledok takejto stávkovej udalosti sa určuje v závislosti od výsledku reálnych zápasov primerane podľa predchádzajúcej vety tohto odseku).
   Ďalším druhom stávky na stávkovú udalosť s troma možnými výsledkami sú tzv. dvojtipy (double chance). Dvojtipom sa rozumie stávka na dva výsledky, a to:
  4. tip "1X" znamená víťazstvo súpera uvedeného ako prvého v poradí alebo remíza súperov;
  5. tip "X2" znamená víťazstvo súpera uvedeného ako druhého v poradí alebo remíza súperov;
  6. tip "12" znamená víťazstvo ktoréhokoľvek súpera.
   Pre správne určenie výsledku pri dvojtipe stačí, ak sa konkrétne športové podujatie skončí akýmkoľvek výsledkom obsiahnutým vo zvolenom dvojtipe. Dvojtipy sú v rámci herného plánu vo všetkých smeroch rovnocenné so stávkami podľa písm. a. až c. tohto odseku a možno ich za dodržania príslušných pravidiel zaraďovať do stávok (napr.: kumulovaných), ak nie je pri konkrétnej stávkovej udalosti uvedené inak.
 7. Pri stávkovej udalosti so stávkou na víťazstvo alebo umiestnenie hráč určuje:
  1. víťaza napr. v majstrovských alebo iných dlhodobých súťažiach (napr. Majstrovstvá Európy vo futbale, Majstrovstvá sveta v hokeji, šampionát F1 a pod.) alebo v jednotlivých pretekoch (napr. Veľká cena Nemecka (F1), slalom v rámci svetového pohára a pod.) prípadne pri iných nešportových stávkových udalostiach, kde je takáto stávka možná;
  2. umiestnenie súpera (či už jednotlivcov, družstiev a pod.) v rozpätí určenom prevádzkovateľom alebo umiestnenie súperov na miestach určených prevádzkovateľom (hráč určuje napr. umiestnenie konkrétneho súťažiaceho na prvom až treťom mieste - napr. hráč v stávke určí, že sa Francúzsko v Majstrovstvách sveta vo futbale umiestni na prvom až treťom mieste - tip „1-3“) alebo hráč určuje umiestnenie súpera na prvých dvoch alebo prvých troch miestach a pod.) pri stávke na víťaza alebo umiestnenie v prípade rovnakého výsledku dvoch súperov (dvaja víťazi alebo dvaja súperi napr. na delenom treťom mieste) platí nasledovné:
   1. pri stávke na víťaza sa delia na nich prislúchajúce kurzy z e-tiketu počtom víťazných súperov umiestnených na tom istom mieste (napr.: v lyžovaní, Petra Vlhová s kurzom 4,00 a Mikaela Shiffrinová s kurzom 1,5 sa delia o prvé miesto v obrovskom slalome. Výherný kurz u Petry Vlhovej bude 4,00/2, to znamená 2,00 a u Mikaely Shiffrinovej bude 1,50/2, to znamená 0,75);
   2. pri stávke na umiestnenie sa delí prislúchajúci kurz počtom súperov umiestnených na tom istom mieste (napr.: Petra Vlhová s kurzom 6,00 do 3. miesta skončila v obrovskom slalome presne na 3. mieste spolu s ďalšími 2 pretekárkami, t.j. výsledný výherný kurz na túto udalosť bude 6,00/3 = 2,00).
 8. Pri odvodenej stávkovej udalosti súvisiacej so športovými stávkovými udalosťami, v závislosti od športového podujatia a aktuálnej kurzovej ponuky možno stávku uzatvoriť:
  1. na víťazstvo určeného súpera o minimálny alebo presný (vopred stanovený) počet gólov, bodov, setov, čas alebo minimálnu vzdialenosť (napr. pri stávke na minimálny počet gólov je stávka na víťazstvo Francúzska nad súperom o minimálne 2 góly, pričom stávka je výherná, ak Francúzsko vyhrá nad súperom napr. 3:0 a pri stávke na presný počet gólov je stávka na víťazstvo Francúzska nad súperom o (presne) 2 góly, a teda stávka je výherná, ak Francúzsko vyhrá nad súperom presne napr. 2:0 alebo 3:1);
  2. na presný výsledok športového podujatia (napr. futbalového zápasu FC Bayern Mníchov – FC Barcelona 8:2);
  3. ako handicapovanú stávku (t.j. stávka, pri ktorej súper v dotknutej stávkovej udalosti má určité bodové/časové/gólové zvýhodnenie v porovnaní s jeho súperom (napr. vo futbalovom zápase FC Barcelona – Real Madrid je vypísaný handicap 1:0, t.j. v prípade stávky na víťazstvo Realu Madrid (2) je potrebné, aby skutočný výsledok zápasu bol 0:2, pretože v zmysle handicapovej stávky sa za výsledok považuje výsledok 1:2, keďže k skutočnému výsledku stávkovej udalosti je pripočítaný fiktívny náskok FC Barcelona 1:0);
  4. na výsledok časti určeného športového podujatia (napr. futbalového zápasu, tenisového zápasu a pod.), a to napr. stávka na výsledok 1. polčasu, 1. tretiny, 1. štvrtiny alebo inej ucelenej časti športového podujatia, osobitného časového intervalu určeného prevádzkovateľom alebo iný čiastkový výsledok;
  5. na strelcov gólov určeného športového podujatia;
  6. na strelca prvého, posledného alebo iného vopred definovaného gólu určeného športového podujatia;
  7. na strelenie gólu oboma súpermi, na strelenie gólu aspoň jedným súperom, prípadne celkový počet gólov oboch alebo viacerých súperov v určenom športovom podujatí (ligovom kole, turnaji a pod.);
  8. na počet medailí v konkrétnom športovom podujatí (OH a pod.);
  9. na prvý pokutový kop v určenom športovom podujatí;
  10. na prvú, poslednú alebo vopred definovanú žltú kartu v určenom športovom podujatí;
  11. na počet žltých kariet a červených kariet v určenom športovom podujatí a súvisiaci počet bodov za červené karty a žlté karty, pričom v takomto prípade sa stávka vyhodnocuje nasledovne:

   - z hľadiska počtu kariet sa prvá žltá karta počíta ako jedna karta, priama červená karta sa počíta ako dve karty, druhá žltá karta s následkom červenej karty sa počíta ako dve karty, t.j. za hráča spolu za žlté karty a červené akty spolu tri karty;
   - z hľadiska počtu bodov za karty sa za žltú kartu počíta 10 bodov, za červenú kartu 25 bodov, t.j. maximálne na hráča za žlté karty a červené karty spolu 45 bodov;

  12. na počet rohov v určenom športovom podujatí;
  13. na prvý, posledný alebo vopred definovaný rohový kop v určenom športovom podujatí;
  14. na prvú, poslednú alebo vopred definovanú červenú kartu v určenom športovom podujatí;
  15. na prvé, posledné alebo vopred definované vylúčenie v určenom športovom podujatí (napr. hokejový zápas);
  16. tzv. duel, kde stávka spočíva v tom, že hráč v stávke určí, ktorý z dvoch súperov skončí ako víťaz alebo sa vzájomne lepšie umiestni v dotknutej stávkovej udalosti (napr. v zjazdovom lyžovaní) alebo ktorý z dvoch súperov strelí viac gólov a pod.;
  17. na výkop v športovom podujatí;
  18. na párny alebo nepárny počet gólov v športovom podujatí (stav 0:0 sa považuje za párny počet gólov),
  19. na najúspešnejšieho strelca súťaže dlhodobého charakteru;
  20. proti konkrétnemu súperovi (stávky označené ako „pole proti“, „na neumiestnenie“ alebo „ostatní“, kde stávka spočíva v tom, že hráčom určený súper nevyhrá – buď vyhrá ktorýkoľvek iný zo štartujúcich súperov, resp. hráčom určený súper sa neumiestni v zmysle jeho stávky alebo vyhrá ktokoľvek iný než hráčom určený súper);
  21. iné stávky alebo rôzne kombinácie dostupné podľa aktuálnej kurzovej ponuky prevádzkovateľa;
  pre odvodené stávkové udalosti platí, že sú bližšie špecifikované v internetovej herni v zmysle odseku 2 článku 7 herného plánu.
 9. Druhy stávok:
  1. Sólo stávka – stávka, ktorá obsahuje iba jeden tip (v rámci jednej stávkovej udalosti). Nárok na výhru pri sólo stávke vzniká správnym určením výsledku stávkovej udalosti v rámci stávky (napr. víťazstvo Realu Madrid nad Juventusom Turín v prvom osemfinálovom zápase Ligy Majstrov – tip „1“ alebo víťazstvo Realu Madrid nad Juventusom Turín v prvom osemfinálovom zápase Ligy Majstrov alebo remíza súperov – tip „1X“). Prevádzkovateľ je oprávnený určiť, vo vzťahu ku ktorým stávkovým udalostiam je možné uzatvoriť sólo stávku.
  2. Kumulovaná (stupňovaná) stávka – stávka, ktorá obsahuje viac ako jeden tip na stávkové udalosti, pričom, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, predmetom kumulovanej (stupňovanej) stávky je správne určenie všetkých tipov vo vzťahu k výsledkom stávkových udalostí obsiahnutých v stávke hráča. Výsledný kurz kumulovanej (stupňovanej) stávky je súčinom kurzov jednotlivých hráčom tipovaných výsledkov v zmysle článku 7 tohto herného plánu. Nárok na výhru pri kumulovanej (stupňovanej) stávke vzniká správnym určením všetkých ním v stávke tipovaných výsledkov stávkových udalostí (napr. Real Madrid – Manchester City – tip „1“, FC Barcelona – Juventus Turín – tip „2“. Nárok na výhru vzniká, keď vyhrá Real Madrid a zároveň Juventus Turín). Ak sa niektorá zo stávkových udalostí uvedených v kumulovanej stávke neuskutoční a ostatné tipy hráča sú správne, výsledný kurz sa vypočíta bez kurzu neuskutočnenej stávkovej udalosti (resp. sa stávková udalosť vyhodnocuje v kurze 1,00). Prevádzkovateľ je oprávnený určiť, vo vzťahu ku ktorým stávkovým udalostiam je možné uzatvoriť len kumulatívnu stávku, pričom prevádzkovateľ určuje aj minimálny a maximálny počet stávkových udalosti v jednej kumulatívnej stávke. V rámci kumulovanej stávky nie je možné kombinovať (i) stávku na virtuálne športové podujatia s ostatnými druhmi stávkových udalostí ani (ii) stávku na stávkové udalosti podľa písm. a. a b. odseku 2 tohto článku.
  3. Systémová stávka - stávka, ktorá hráčovi umožňuje zjednodušený spôsob uzavretia viacerých kumulovaných stávok súčasne na jednom e-tikete. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať tzv. dvojitý, trojitý a štvoritý systém pre systémové stávky. Maximálny počet stávkových udalostí v jednotlivých systémoch je spravidla 10. Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť počet stávkových udalostí a typ kombinácie ako aj dostupnosť hracích systémov; informácia o aktuálnych možnostiach týkajúcich sa systémových stávok je dostupná v internetovej herni. Hrací systém automaticky vytvorí všetky možné kombinácie vybraných stávkových udalostí. Aj keď je systém registrovaný ako jedna stávka, v hráčskom účte sa potenciálne výhry na e-tikete zaznamenajú aj oddelene. Hráč je oprávnený uzatvoriť stávky cez všetky hracie systémy k jednému e-tiketu, pričom výšku vkladu pre rôzne hracie systémy môže určiť individuálne. Nárok na výhru pri systémovej stávke vzniká uhádnutím všetkých stávkových udalostí aspoň v jednej z kombinácií hracieho systému, a to nasledovne:
   1. Dvojitý systém
    je hrací systém, na základe ktorého stávka musí obsahovať minimálne 3 a maximálne 10 stávkových udalostí. Počet kombinácií pri vybranom počte stávkových udalostí je nasledovný:
    Počet tipovaných stávkových udalostí 3 4 5 6 7 8 9 10
    Počet kombinácií 3 6 10 15 21 28 36 45
    Príklad: Hráč uzatvára stávku (tipuje) na dvojice zo 4 stávkových udalostí – rozpisuje sa 6 možných kombinácií. V prípade, ak hráč v systémovej stávke uhádne:

    - výsledok všetkých 4 stávkových udalostí, vyhráva všetkých 6 kombinácií,
    - výsledok 3 stávkových udalostí, vyhráva 3 kombinácie,
    - výsledok 2 stávkových udalostí, vyhráva 1 kombináciu.

   2. Trojitý systém
    je hrací systém, na základe ktorého stávka musí obsahovať minimálne 4 a maximálne 10 stávkových udalostí. Počet kombinácií pri vybranom počte stávkových udalostí je nasledovný:
    Počet tipovaných stávkových udalostí 4 5 6 7 8 9 10
    Počet kombinácií 4 10 20 35 56 84 120
    Príklad: Hráč uzatvára stávku (tipuje) na trojkombinácie z 5 stávkových udalostí - rozpisuje sa 10 možných kombinácií. V prípade, ak hráč v systémovej stávke uhádne:

    - výsledok všetkých 5 stávkových udalostí, vyhráva všetkých 10 kombinácií,
    - výsledok 4 stávkových udalostí, vyhráva 4 kombinácie,
    - výsledok 3 stávkových udalostí, vyhráva 1 kombináciu.

   3. Štvoritý systém
    je hrací systém, na základe ktorého stávka musí obsahovať minimálne 5 a maximálne 10 stávkových udalostí. Počet kombinácií pri vybranom počte stávkových udalostí je nasledovný:
    Počet tipovaných stávkových udalostí 5 6 7 8 9 10
    Počet kombinácií 5 15 35 70 126 210
    Príklad: Hráč uzatvára stávku (tipuje) štvorkombinácie z 5 stávkových udalostí - rozpisuje sa 5 možných kombinácií. V prípade, ak hráč v systémovej stávke uhádne:

    - výsledok všetkých 5 stávkových udalostí, vyhráva všetkých 10 kombinácií,
    - výsledok 4 stávkových udalostí, vyhráva 1 kombináciu.

     

  4. Systémová stávka s ďalšou stávkovou udalosťou – stávka, ktorá hráčovi umožňuje pri zvolenej systémovej stávke podľa písm. c) tohto článku uzatvoriť stávku aj k ďalším stávkovým udalostiam, tzv. horúce tipy (ďalej len „tutovky“), ktoré sa pridajú ku každej z vytvorených kombinácií, čím má hráč možnosť zvýšiť si výhru na každej stávke systému o kurz, ktorý je daný násobkami kurzov tutoviek. Ak z herného plánu nevyplýva inak, maximálny počet tutoviek môže byť taký, aby počet stávkových udalostí v rozpise a tutoviek spolu nebol väčší ako 24; prevádzkovateľ je oprávnený meniť maximálny počet podľa tejto vety, pričom aktuálny údaj je dostupný v internetovej herni. V prípade, systémovej stávky s ďalšou stávkovou udalosťou je potrebné uhádnuť výsledok tutovky, inak hráč prehráva celú stávku. Príklad: pri stávke v rámci trojitého systému z 10 udalostí môže byť maximálny počet tutoviek 14.
  5. Skupinová systémová stávka – stávka, ktorá hráčovi umožňuje pri zvolenej systémovej stávke podľa písm. c) tohto článku uzatvoriť stávku z viacerých stávkových udalostí, ktoré sú určené hráčom v rámci ním vytvorenej skupiny, ktoré obsahujú minimálne dve stávkové udalosti. Príklad: hráč vytvorí napr. 3 skupiny (skupina A, B, C) s dvoma zápasmi v skupine A (Real Madrid - FC Barcelona – tip „1X“, FC Sevilla – Atlético Madrid – tip „X“), v skupine B (FC Bayern Mníchov – BV Borussia Dortmund – tip „1“, FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen – tip „1X“) a v skupine C (Manchester United – West Ham United – tip „1“, Manchester City – FC Chelsea Londýn – tip „X“) a na tieto skupiny A, B, C, ktoré sa považujú za jednotlivé športové stávkové udalosti, sa uplatní systémová stávka podľa písm. c) tohto článku.
 10. Zakázané druhy stávok:
  1. pri kumulovaných stávkach je zakázané uzatvárať stávky, ktoré sa navzájom podporujú (napr. víťazstvo súpera a jeho umiestnenie – napr. víťazstvo Nemecka v Majstrovstvách sveta vo futbale, a zároveň jeho umiestnenie na prvom až treťom mieste alebo víťazstvo domáceho tímu v zápase, a zároveň aj na víťazstvo domáceho tímu v prvom polčase, a zároveň aj vstrelenie gólu domácim tímom v zápase);
  2. pri stávkach je zakázané uzatvárať stávky takým spôsobom, že hráč má pri navolení v stávke istú výhru;
  3. uzatvorenie stávky na stávkovú udalosť, ktorej výsledok je známy už pred uzatvorením stávky;
  4. pri kumulovaných stávkach je zakázané uzatvorenie stávky na tú istú stávkovú udalosť (napríklad na ten istý konkrétny futbalový zápas ŠK Slovan – MŠK Žilina v rovnaký hrací deň).
 11. O kurzovej ponuke a zaradení stávkových udalostí, vrátane výšky ponúkaných kurzov alebo možnosti využitia druhov stávok, podľa tohto herného plánu a o prípadných zmenách kurzu rozhoduje prevádzkovateľ; zmenou kurzu nie sú dotknuté stávky uzatvorené do času zmeny kurzu stávkovej udalosti zverejnenej v kurzovej ponuke prevádzkovateľa podľa tohto herného plánu; aktuálne informácie sú dostupné v internetovej herni.
 12. V prípade „live“ stávkových udalostí podľa odseku 2 písm. b) článku 5 herného plánu sa kurzy menia v závislosti od priebehu takejto stávkovej udalosti; predchádzajúci odsek tohto článku platí rovnako.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o odstránení stávkovej udalosti z kurzovej ponuky; tým nie sú dotknuté stávky uzatvorené do času odstránenia stávkovej udalosti zo zverejnenej kurzovej ponuky.
 14. Stávkovou udalosťou môže byť len taká udalosť, ktorej výsledok nie je vopred známy a ktorá s ohľadom na svoju povahu a druh nie je ovplyvniteľná prevádzkovateľom alebo hráčom.
 15. V prípade, ak sú v tomto hernom pláne špecifikované druhy stávkových udalostí a druhy stávok najmä vo vzťahu k športovým stávkovým udalostiam, tieto sa primerane, ak to ich povaha pripúšťa, uplatňujú aj na nešportové stávkové udalosti.

DRUHÁ ČASŤ
UZATVÁRANIE STÁVOK A URČENIE VÝSLEDKU KURZOVÝCH STÁVOK

Článok 6
Základné podmienky účasti hráčov na kurzových stávkach

 1. Hráč sa zúčastňuje na kurzových stávkach s využitím hráčskeho účtu, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Zriadením hráčskeho účtu vzniká medzi prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah.
 2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie hráčskeho účtu a jeho účasti na kurzovej stávke registrovať. V rámci svojej registrácie je hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „formulár“), ktorý je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo formulári, vykonať úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci formulára a registrácie a poskytnúť prevádzkovateľovi pre účely overenia a registrácie ďalšie ním vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo formulári.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. titul, ak je udelený;
  3. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
  4. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
  5. emailová adresa;
  6. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
  7. štátna príslušnosť;
  8. prezývka (nickname);
  9. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
  10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom účte pri zrušení hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
  11. informácia o tom, či je hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.
 4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  1. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  2. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu.
 5. Ak ďalej v tomto hernom pláne alebo vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie hráčom, identifikácie hráča a overení jeho identifikácie prevádzkovateľom, tento vykoná aktiváciu hráčskeho účtu v centrálnom systéme prevádzkovateľa a informuje hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t.j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov hráča. Aktiváciou hráčskeho účtu je hráč oprávnený zúčastniť sa na kurzových stávkach v súlade s herným plánom, ak z platnej právnej úpravy alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak.
 6. V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 7. Po aktivácii hráčskeho účtu si môže hráč previesť na hráčsky účet finančné prostriedky nasledovne:
  1. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet prevádzkovateľa zverejnený na jeho webovom sídle;
  2. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na webovom sídle prevádzkovateľa) za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
  3. prostredníctvom platobnej karty hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
  4. SMS platbou;
  a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 8. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie zaslaný prevádzkovateľom, ak prevádzkovateľ zadanie PIN kódu pre prihlásenie hráča do hráčskeho účtu vyžaduje.
 9. Internetová herňa je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem technologickej výluky dostupnosti podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 10. Hráč je povinný zabezpečiť v hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov v hráčskom účte platí primerane tento článok a všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu.
 11. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho hráčskeho účtu, vrátane PIN kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie svojich prihlasovacích údajov k svojmu hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
 12. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách nastaviť v hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na svojom hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Bližšie sú možnosti nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 13. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ môže byť s ohľadom na okolnosti konkrétneho prípadu povinný, prípadne tiež oprávnený, na vykonanie blokácie hráčskeho účtu; bližšie sú prípady, podmienky a spôsob blokovania hráčskeho účtu upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu (napr. v prípade podozrenia z neobvyklých obchodných operácií podľa osobitnej právnej úpravy, porušenie povinností hráča podľa zákona o hazardných hrách alebo podľa tohto herného plánu a i.).
 14. Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 15. Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch, než podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).
 16. O zrušení hráčskeho účtu je hráč informovaný prevádzkovateľom na email uvedený v hráčskom účte; v takomto prípade je mu vrátený zostatok na hráčskom účte na bankový účet za podmienok bližšie upravených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 17. Okrem prípadu zrušenia hráčskeho účtu je hráč oprávnený nakladať so zostatkom na hráčskom účte v obmedzenom rozsahu, a to v súlade so zákonom o AML; bližšie sú podmienky špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 18. Bližšie podmienky využívania hráčskeho účtu, registra vylúčených osôb, ako aj iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním hráčskeho účtu sú špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 7
Základné podmienky uzatvárania stávok

 1. Stávky je možné uzatvárať v internetovej herni prostredníctvom internetu cez aktivovaný hráčsky účet, a to v súlade s týmto herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu.
 2. Hráč uzatvára stávky prostredníctvom jednotlivých funkcií hráčskeho účtu; návod pre jednotlivé funkcie („návod ako hrať“) je uvedený v internetovej herni.
 3. Hráč uzatvára stávky v internetovej herni tak, že označí v aktuálnej kurzovej ponuke stávkových udalostí svoju stávku alebo stávky a zvolí si výšku vkladu, pričom:
  1. minimálny vklad pre sólo stávku je pri stávkových udalostiach 0,10 eur (desať eurocentov) okrem virtuálnych športových udalostí, pri ktorých je minimálny vklad 1 euro (jedno euro);
  2. minimálny vklad pre kumulovanú stávku je pri stávkových udalostiach 0,10 eur (desať eurocentov) okrem virtuálnych športových udalostí, pri ktorých je minimálny vklad 1 euro (jedno euro);
  3. minimálny vklad pre systémovú stávku je pri stávkových udalostiach 0,10 eur (desať eurocentov) okrem virtuálnych športových udalostí, pri ktorých je minimálny vklad 1 euro (jedno euro);
  4. odstupňovanie vkladu k stávke je po 0,01 eur (jeden eurocent);
  5. maximálny vklad pri virtuálnych športových udalostiach je 100 eur (jednosto eur);
  6. maximálny vklad pri ostatných stávkových udalostiach než sú uvedené v písm. e) tohto odseku môže byť obmedzený (i) výškou maximálnej výhry pri dotknutej stávke podľa článku 9 herného plánu poníženej o vklad k dotknutej stávke ako aj (ii) na základe rozhodnutia prevádzkovateľa; aktuálna informácia o maximálnom vklade je uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa a v internetovej herni;
  7. „live“ stávkové udalosti podľa odseku 2 písm. b) článku 5 herného plánu nie je možné zrušiť podľa odseku 9 tohto článku herného plánu;
  8. výsledný kurz kumulovanej stávky hráča sa skráti na prvé dve desatinné miesta bez toho, aby došlo k aritmetickému zaokrúhľovaniu (napr. pre zápasy s kurzami 1,52, 2,25 a 2,35 sa výsledný kurz stanoví nasledovne: 1,52 x 2,25 x 2,35 = 8,037, t. j. po skrátení 8,03).
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený nastaviť pri kumulatívnej stávke také podmienky, pri ktorých je hráč oprávnený využiť kurzové zvýhodnenie spočívajúce vo zvýšení výsledného kurzu kumulatívnej stávky (napr. počet stávkových udalostí); kurzové zvýhodnenie je koeficient, ktorým sa vynásobí výsledný kurz, ktorý by bol použitý bez kurzového zvýhodnenia, pričom výsledkom je zvýhodnený kurz; aktuálna výška a podmienky kurzového zvýhodnenia určené prevádzkovateľom sú dostupné v internetovej herni.
 5. Spoločnosť TIPOS neuplatňuje manipulačnú prirážku.
 6. Stávka prostredníctvom hráčskeho účtu je riadne uzatvorená, ak po odoslaní vyplneného e-tiketu centrálny systém prevádzkovateľa akceptuje a zaregistruje stávku, ktorá sa hráčovi zobrazí ako detail e-tiketu, ak hráč takúto funkciu v nastavení hráčskeho účtu využije a súčasne sa zníži stav hráčskeho účtu o čiastku rovnajúcu sa celkovej vloženej stávky v eurách, ak stávka nebola uhradená podľa tohto herného plánu iným spôsobom. Stávka je uzatvorená riadne iba v tom prípade, ak boli splnené podmienky uvedené v predchádzajúcej vete tohto odseku a k akceptovaniu a registrovaniu stávky v centrálnom systéme prevádzkovateľa došlo pred tým, než nastal čas začiatku stávkovej udalosti, ak sa jedná o stávky uzatvárané pred začatím stávkovej udalosti, a pred určením výsledku stávky pri stávkach, ktoré je možné uzatvoriť počas priebehu stávkovej udalosti.
 7. Detail e-tiketu obsahuje najmä:
  1. jedinečný kód – ID stávky;
  2. aktuálny stav riadne uzatvorenej stávky;
  3. dátum a čas riadne uzatvorenej stávky;
  4. výšku vkladu;
  5. výsledný kurz;
  6. eventuálnu výšku výhry;
  7. druh a typ riadne uzatvorenej stávky podľa ich členenia v článku 5 herného plánu;
  8. výška kurzového zvýhodnenia a zvýhodnený kurz kurzového zvýhodnenia, ak sa uplatňuje;
  9. informáciu o čase, do kedy je možné stávku zrušiť, a to počas doby, kedy je možné stávku zrušiť;
  10. stávkové udalosti, na ktoré sa stávka vzťahuje s uvedením kurzu pre jednotlivé stávkové udalosti, vo vzťahu ku ktorým bola uzatvorená stávka a v prípade, ak je stávka uzatvorená počas priebehu stávkovej udalosti ako stávky podľa písm. b. odseku 2 článku 5 herného plánu aj informácia o tejto skutočnosti.
  Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje možnosť uvádzať tieto náležitosti označené kódom, značkou alebo skratkou. Bez ohľadu na využiteľnosť funkcionalít v rámci hráčskeho účtu v podobe zasielania informácií na e-mail a pod. je pre vyhodnotenie stávky zásadný e-tiket zobrazený v internetovej herni a zaevidovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.
 8. Z hľadiska určenia výšky výhry podľa článku 9 herného plánu je záväzný kurz uvedený na e-tikete.
 9. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, hráč je oprávnený zrušiť uzatvorenú stávku voľbou možnosti zrušenia v detaile e-tiketu (v rámci funkcií hráčskeho účtu) do 5 minút od jej uzatvorenia, maximálne však do času ukončenia uzatvárania stávok dotknutej stávkovej udalosti; prevádzkovateľ je oprávnený časový interval 5 minút uvedený v tomto bode meniť, pričom aktuálny časový interval je dostupný v internetovej herni. Najneskorší možný čas zrušenia stávky je uvedený v e-tikete. Po úspešnom zrušení stávky hráčom je v hráčskom účte zmenený status stávky zobrazený v hráčskom účte a vklad zrušenej stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, ak bol vklad podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu uhradený za hráča iným spôsobom.
 10. Za čas ukončenia uzatvárania stávok ku konkrétnej stávkovej udalosti sa považuje okamih, do kedy je možné uzatvárať stávky na konkrétne stávkové udalosti v zmysle aktuálnej kurzovej ponuky, pričom spravidla je týmto okamihom začiatok konkrétnej stávkovej udalosti; odlišný čas ukončenia uzatvárania stávok prevádzkovateľ uvádza v kurzovej ponuke.
 11. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijatie stávky alebo stávok v kurzových stávkach podľa tohto herného plánu najmä v prípade, ak má dôvodnú pochybnosť, že pri podaní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, v rozpore so zásadami zodpovedného hrania a pod.; tým nie je dotknuté právo na odmietnutie stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, ak tak stanovujú. O neprijatí stávky podľa tohto bodu prevádzkovateľ informuje hráča najneskôr pred ukončením času prijímania stávok na dotknutú stávkovú udalosť, a to prostredníctvom hráčskeho účtu, prípadne tiež iným vhodným spôsobom, ak to prevádzkovateľ uzná za potrebné.
 12. Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť prijímanie stávok na vybrané stávkové udalosti, a to najmä, ale nielen s ohľadom na skutočnosti týkajúce sa stávkových udalostí; informácia o dočasnom pozastavení prijímania stávok je uvedená v internetovej herni.
 13. V prípade spornosti alebo pochybnosti o platnosti a presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému.

Článok 8
Určenie výsledku stávkovej udalosti a vyhodnocovanie stávok

 1. Hodnotou určujúcou výsledok kurzovej stávky je výsledok dotknutej stávkovej udalosti, a to v súlade s pravidlami dotknutého športu, súťaže, virtuálnej športovej udalosti, ešportu alebo nešportovej stávkovej udalosti, pričom táto hodnota je porovnávaná s uzatvorenou stávkou hráča.
 2. Za oficiálny výsledok športovej stávkovej udalosti podľa tohto herného plánu je spravidla považovaný výsledok vyhlásený oficiálnymi zdrojmi po:
  1. plynutí oficiálneho riadneho hracieho času v prípade stávkovej udalosti s pevne určeným riadnym hracím časom, ak z odseku 3 tohto článku nevyplýva inak;
  2. po dosiahnutí predpísaného zisku bodov, setov a pod. v prípade stávkovej udalosti bez pevne určeného riadneho hracieho času;
  3. po ukončení dotknutej športovej stávkovej udalosti vyhlásením výsledkov.
 3. Za oficiálny výsledok športovej stávkovej udalosti vyhlásený oficiálnym zdrojmi podľa tohto herného plánu je v závislosti od druhu športových stávkových udalostí a súvisiacich pravidiel považovaný aj iný oficiálny výsledok, ktorým sa považuje dotknutá športová stávková udalosť za oficiálne ukončenú (napr. v prípade futbalu predčasné ukončenie zápasu zo strany rozhodcu, t.j. bez toho, aby bolo potrebné „dohrať“ dotknutý zápas, vyhodnotenie baseballového zápasu po prípadnom predĺžení alebo skrátení, ak sú na to splnené podmienky podľa pravidiel športu alebo súťaže, alebo tiež skrátenie pretekov napr. v cyklistike alebo predčasné ukončenie šampionátu F1 z dôvodu nekonania sa niektorej z Veľkých cien a pod.).
 4. Pre všetky športové stávkové udalosti platí, že za rozhodný sa považuje výsledok podľa pravidiel konkrétnej športovej stávkovej udalosti v mieste jej konania, a to vrátane prípadného rozhodnutia rozhodcu, poroty, riadiacej komisie alebo iného obdobného oprávneného orgánu; prípadná následná kontumácia alebo diskvalifikácia alebo iná obdobná udalosť, ktorá nastane po oficiálnom výsledku, nemá vplyv na vyhodnotenie stávok, ak z tohto herného plánu výslovne nevyplýva inak.
 5. V prípade konečného umiestnenia v rámci série viacerých športových podujatí alebo tabuľkových súťaží, ktoré sú na účely tohto herného plánu považované ako jedna športová stávková udalosť, sa pre účely určenia výsledku portovej stávkovej udalosti, do vyhodnotenia stávkovej udalosti započítavajú aj prípadné zmeny, napr. v podobe kontumácie, odpočtu bodov, diskvalifikácie a pod., avšak len do času ukončenia tejto športovej stávkovej udalosti.
 6. Ak v súlade s pravidlami dotknutého športu alebo súťaže v jeden deň hrajú rovnakí súperi viac vzájomných stretnutí (napr. baseball), predmetom stávky a výsledkom športovej stávkovej udalosti je vždy len prvé z nich, ak v kurzovej ponuke prevádzkovateľa nie je výslovne uvedené inak.
 7. Pri stávke duel – lepší z dvojice je výsledok kurzovej stávky dosiahnutý v dotknutej športovej stávkovej udalosti podľa oficiálnej výsledkovej listiny a je platný vtedy, keď aspoň jeden súper dokončí dotknutú športovú stávkovú udalosť, alebo ich časť (napr. jedno kolo pri slalome v lyžovaní). V prípade, že jeden súper dokončí prvé kolo a do druhého nepostúpi a druhý súper rovnako dokončí prvé kolo a súčasne aj postúpi do druhého kola avšak v ňom vypadne (nedokončí), berie sa výsledok z výsledkovej listiny po prvom kole. Ak sa v dotknutej športovej stávkovej udalosti aspoň jeden súper z dvojice nezúčastní, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný), hráčom sa pri sólo stávke vráti vklad a pri kumulatívnych stávkach sa výsledok športovej stávkovej udalosti vyhodnotí kurzom 1,00.
 8. Do výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti v kurzových stávkach sa nezapočítavajú:
  1. vlastné góly hráča pri stávke na góly strelené týmto hráčom alebo jeho družstvom;
  2. karty uložené osobám „mimo hry“ (hráč na lavičke, hráč odchádzajúci z hry po vystriedaní, tréner a pod.);
  3. karty uložené po ukončení stávkovej udalosti;
  4. opakovanie toho istého rohového kopu;
  5. udelený rohový kop, ktorý nebol uskutočnený;
  6. pri stávke „hráč x“ góly strelené po uplynutí riadneho hracie času platného pre dotknutú športovú stávkovú udalosť, ak v kurzovej ponuke prevádzkovateľa nie je výslovne uvedené inak;
  7. okrem posledného gólu, góly strelené v hokeji počas samostatných nájazdov.
 9. Ak sa športová stávková udalosť uskutoční skôr než v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom, uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, že bola uzatvorená pred skutočným začiatkom športovej stávkovej udalosti.
 10. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, ak sa športová stávková udalosť neuskutoční v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom, uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, ak sa dotknutá športová stávková udalosť uskutoční do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni.
 11. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, ak sa stávková udalosť preruší a dohráva sa od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis), je uzatvorená stávka platná, ak sa stávková udalosť dokončí v zmysle pravidiel športu alebo súťaže dotknutej stávkovej udalosti do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu v internetovej herni.
 12. Ak sa stávková udalosť preruší a nedohráva sa od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) podľa predchádzajúceho odseku, ale hodnota určujúca výsledok športovej stávkovej udalosti pri niektorých druhoch najmä odvodených stávkových udalostí je už známa, resp. táto skutočnosť už nastala a nemôže dôjsť ďalším vývojom k jeho zmene (napr. (i) výsledok prvého polčasu vo futbalovom zápase, ak k prerušeniu došlo až po ukončení prvého polčasu na základe rozhodnutia rozhodcu, (ii) sa stávka vzťahuje na prvý gól alebo prvú žltú kartu a do prerušenia športového podujatia alebo podujatia bol tento výsledok športovej stávkovej udalosti už známy, alebo (iii) sa stávka vzťahuje na určitý počet gólov (2,5) a v zápase už padli 3 góly), súvisiaca stávka sa považuje za platne uzatvorenú a vyhodnotiteľnú podľa článku 9 herného plánu.
 13. Zmena miesta konania športového podujatia na neutrálnu pôdu alebo iné než pôvodne dojednané alebo určené miesto na základe dohody súperov, ak je takáto dohoda možná, alebo zmena povrchu alebo presun z vonkajšieho prostredia do vnútorného v tenise, a to bez ohľadu na pôvodné označenie miesta konania alebo druhu povrchu alebo prostredia určeného v špecifikácii športovej stávkovej udalosti nemá vplyv na platnosť uzatvorených stávok.
 14. Zmena pravidiel konkrétnej športovej stávkovej udalosti v súlade s pravidlami dotknutej súťaže (napr. skrátenie trasy v zjazdovom lyžovaní kola Svetového pohára) nemá vplyv na uzatvorenú stávku, okrem tých uzatvorených stávok, ktoré z dôvodu takejto zmeny nie je možné vyhodnotiť podľa tohto herného plánu. Rovnako opakovanie štartu pri konkrétnej športovej stávkovej udalosti v súlade s pravidlami dotknutej súťaže (napr. v rámci atletiky a pod.) nemá vplyv na uzatvorenú stávku, okrem tých uzatvorených stávok, ktoré z dôvodu takejto skutočnosti nie je možné vyhodnotiť podľa tohto herného plánu.
 15. Zmena alebo odklon najmä od oficiálnych hracích časov alebo formátov daného športu alebo súťaže v prípade prípravných, exhibičných, charitatívnych alebo obdobných podujatí predstavujúcich športovú stávkovú udalosť podľa aktuálnej kurzovej ponuky prevádzkovateľa nemá vplyv na uzatvorenú stávku. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný o osobitostiach pri takýchto športových stávkových udalostiach hráča informovať.
 16. Zrejmá chyba v písaní pri označení športovej stávkovej udalosti alebo jej špecifikácii (vrátane podstaty stávky) v internetovej herni, ktorá nie je spôsobilá privodiť zámenu vo vzťahu k inej stávkovej udalosti uvedenej v ponuke stávkových udalostí prevádzkovateľa, nemá vplyv na platnosť uzatvorenej stávky (napr. „FC Liverpool“ nesprávne označené ako „FC Livepool“) alebo iná zrejmá chyba v písaní uvedená kurzovej ponuke, z ktorej je s ohľadom na stávkovú udalosť určiteľné, že sa jedná o zrejmú chybu v písaní (vždy bez ohľadu na to, čo zrejmú chybu v písaní spôsobilo).
 17. Skutočnosti alebo okolnosti spôsobujúce neplatnosť stávky alebo nemožnosť vyhodnotenia športovej stávkovej udalosti sú najmä, ak:
  1. športová stávková udalosť sa neuskutoční v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom (ide o odloženie športovej stávkovej udalosti napr. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok), a zároveň sa neuskutoční ani do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni;
  2. prerušená športová stávková udalosť sa nedohráva od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni;
  3. ktorýkoľvek súper dotknutú „hru“, ktorá je predmetom športovej stávkovej udalosti vzdá (napr. skrečuje) alebo je diskvalifikovaný, ak je takýto postup v dotknutom športe alebo súťaži možný;
  4. športová stávková udalosť sa uskutoční skôr než v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom a „pre match“ stávka podľa odseku 2 písm. a. článku 5 herného plánu bola uzatvorená až po začatí dotknutej športovej stávkovej udalosti, ak zo stávkovej udalosti nevyplýva inak (napr. pri stávkach dlhodobého charakteru – víťaz Ligy majstrov a pod.) a v prípade „live“ stávok podľa odseku 2 písm. b. článku 5 herného plánu až po tom, čo nastala rozhodná udalosť pre určenie výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti, a to vždy bez ohľadu na to, či už bola v rámci zobrazenia v internetovej herni známa alebo nie;
  5. chyba v písaní pri označení športovej stávkovej udalosti alebo jej špecifikácii (vrátane podstaty stávky) v internetovej herni je spôsobilá privodiť zámenu vo vzťahu k inej stávkovej udalosti uvedenej v ponuke stávkových udalostí prevádzkovateľa alebo na základe chyby dochádza k zmene podstaty stávky alebo nemožnosti jej vyhodnotenia (napr. (i) v kurzovej ponuke je uvedený ako ligový zápas v talianskej najvyššej futbalovej súťaži zápas FC Sevilla vs. Atletico Madrid, avšak v skutočnosti sa jedná o zápas FC Sevilla vs. Atletico Madrid v španielskom superpohári alebo (ii) zadaná stávková udalosť odporuje matematicko-logickým súvislostiam alebo (iii) v zmysle stávkovej udalosti je možné uzatvoriť stávku v rozpore s pravidlami príslušného športu alebo súťaže (napr. pri tenise uzatvoriť stávku na remízu súperov).
  6. sa dotknutý súper, či už v individuálnych alebo skupinových športoch, nezúčastní dotknutej športovej stávkovej udalosti (napr. Petra Vlhová sa nezúčastní konkrétneho obrovského slalomu konkrétneho podujatia Svetového pohára);
  7. zmena miesta konania spôsobí stratu možnosti výhody „domáceho“ prostredia okrem prípadu zmeny miesta v zmysle odseku 13 tohto článku (napr. oba futbalové zápasy Manchester United vs. Real Madrid v Lige majstrov sa uskutočnia na pôde Manchestru United, v takomto prípade sa stávka považuje za neplatnú);
  8. v prípade baseballu, ak sa zápas profesionálnej baseballovej ligy neuskutoční vo zverejnenom termíne alebo sa preruší z akéhokoľvek dôvodu; odseky 10 a 11 tohto článku herného plánu sa neuplatnia;
  9. je stávka uzatvorená na strelenie gólu alebo určitého počtu gólov hráčom a tento v prípade futbalových zápasov nie je v základnej zostave pre dotknutý zápas, resp. v hokeji nie je na súpiske; uvedené platí primerane aj pri iných obdobných odvodených stávkových udalostiach;
  10. pri stávke duel – lepší z dvojice v športovej stávkovej udalosti sa nezúčastní aspoň jeden pretekár z dvojice, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (napr. nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný);
  11. z akýchkoľvek dôvodov, nie na strane prevádzkovateľa, nie je možné vyhodnotiť dotknutú stávkovú udalosť;
  12. je stávka uzatvorená v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmto herným plánom;
  13. došlo k ukončeniu stávkovej udalosti pred jej bežným uplynutím podľa pravidiel dotknutej súťaže alebo športu a nie je možné niektoré stávky vyhodnotiť (napr. pri baseballe handicapovú stávku).
 18. V prípade, ak v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku nie je možné vyhodnotiť stávkovú udalosť a súvisiace stávky, prevádzkovateľ postupuje, ak z všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, nasledovne:
  1. hráčovi, ktorý uzatvoril sólo stávku, prevádzkovateľ vypláca hráčovi výhru vo výške jeho vkladu k takejto stávke na hráčsky účet podľa článku 9 tohto herného plánu;
  2. hráčovi, ktorý uzatvoril kumulovanú stávku, prevádzkovateľ dotknutú stávkovú udalosť vyhodnotí kurzom 1,00;
  3. hráčovi, ktorý uzatvoril kumulovanú stávku, pričom podľa odseku 16 nie je možné vyhodnotiť ani jednu stávkovú udalosť, postupuje prevádzkovateľ podľa písm. a. tohto článku
  4. v prípade systémovej stávky, ak systém obsahuje jednu alebo niekoľko kombinácií, v ktorých sú všetky stávkové udalosti neplatné, vráti sa vklad za takéto kombinácie späť na hráčsky účet hráča.
 19. Pre určenie hodnoty nešportovej stávkovej udalosti a platnosť, resp. neplatnosť stávky k nešportovej stávkovej udalosti, vrátane odseku 17 tohto článku, platí tento článok primerane.

TRETIA ČASŤ
VÝHRA, UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 9
Výhra, uplatnenie nároku na výhru a jej výplata

 1. Nárok na výhru vzniká za podmienok určených herným plánom, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 2. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, výška výhry je určená súčinom vkladu k uzatvorenej stávke a (výsledného) kurzu uvedeného na e-tikete (napr. pri správne uhádnutom výsledku stávkovej udalosti vo futbalovom zápase Arsenal Londýn – FC Liverpool je na víťazstvo Arsenal Londýn kurz 2,50. Hráč vyhráva pri uhádnutí výsledku (t.j., že Arsenal Londýn vyhrá) 2,5 násobok svojho vkladu. Za vklad 2,00 eur vyhráva 5,00 eur); výhra sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé eurocenty (1 až 4 smerom nadol a 5 až 9 smerom nahor).
 3. V prípade stávok na virtuálne športové udalosti je výhra obmedzená na maximálnu sumu 10 000 EUR (desaťtisíc eur).
 4. V prípade „live“ stávok podľa odseku 2 písm. b. článku 5 herného plánu, informácie zobrazované o priebehu zápasu v internetovej herni sú len orientačné a nie sú z hľadiska vyhodnotenia stávky záväzné; pre vyhodnotenie stávok sú zásadné hodnoty určujúce výsledok stávkovej udalosti podľa článku 8 herného plánu.
 5. V prípade virtuálnych športových udalostí, nemá na uzatvorenú stávku alebo na jej vyhodnotenie vplyv prípadné nezobrazenie, neúplné alebo nesprávne zobrazenie virtuálnej športovej udalosti.
 6. Vznik nároku na výhru podľa jednotlivých druhov stávok je uvedený v článku 5 herného plánu.
 7. Prevádzkovateľ môže hráčovi ponúknuť predčasné vyplatenie výhry, a to v rámci hráčskeho účtu s označením „predaj“. Výšku výhry, ktorá bude nižšia, ako by bola prípadná výhra vypočítaná na základe celkového výsledného kurzu v zmysle dotknutého e-tiketu, v takomto prípade stanoví prevádzkovateľ. V prípade „live“ stávok podľa bodu 1 písm. b. článku 5 Herného plánu sa môže výška návrhu na predčasné vyplatenie výhry meniť. Predčasné vyplatenie výhry je možné pred začatím alebo počas priebehu stávkovej udalosti, ale len v čase do ukončenia stávkovej udalosti alebo do momentu, ktorý je rozhodujúci pre určenie výsledku stávkovej udalosti, a to podľa jej dostupnosti v aktuálnej kurzovej ponuke, prípadne po uzatvorení stávky v rámci internetovej herne. K predčasnému vyplateniu výhry môže dôjsť len v prípade akceptácie ponuky na predaj hráčom. Pri akceptácii ponuky na predčasné vyplatenie výhry hráč súhlasí s ponúknutou sumou predčasne vyplácanej výhry. Na e-tiket, na ktorý bola predčasne vyplatená výhra, už nie je možné vyplatiť prípadnú výhru alebo prípadné vrátenie vkladu. Možnosť ponúknutia predčasného vyplatenia výhry prevádzkovateľom k dotknutej stávkovej udalosti je dostupná v aktuálnej kurzovej ponuke alebo na hráčskom účte. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je ponuka predčasného vyplatenia výhry dostupná až v prípade stávok, ktoré nie je možné zrušiť zo strany hráča. Ak prevádzkovateľ neurčí inak, predčasné vyplatenie výhry sa nevzťahuje na stávkové udalosti, pri ktorých je dočasne pozastavené prijímanie stávok podľa tohto herného plánu.
 8. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamihom vyhodnotenia uzatvorenej stávky hráča k výsledku stávkovej udalosti v zmysle tohto herného plánu sa v prípade výhry považuje automaticky aj uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatniť nárok na výhru, t.j., pre tieto účely prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na výhru.
 9. Výhra je hráčovi vyplatená hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho hráčsky účet bezodkladne podľa bodu 3 tohto článku; tým nie sú dotknuté práva prevádzkovateľa v prípade dôvodných pochybností podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu vykonať blokáciu výhry na hráčskom účte alebo povinnosti prevádzkovateľa ako povinnej osoby najmä podľa zákona o AML.
 10. Po pripísaní výhry na hráčsky účet, môže hráč:
  1. použiť výhru na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky prostredníctvom hráčskeho účtu;
  2. previesť výhru na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu;
  3. požiadať o vyplatenie výhry v sídle prevádzkovateľa, a to podľa odseku 11 tohto článku.
 11. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie prostriedkov zodpovedajúcich výhre v sídle prevádzkovateľa osobne, a to nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur;
  2. na bankový účet podľa písm. b. odseku 10 tohto článku.
 12. Limit 5 000 eur na úhradu v hotovosti sa vzťahuje tak na jednotlivú výhru ako aj výhry z viacerých uzatvorených stávok podľa tohto herného plánu.
 13. Ak z herného plánu alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, pri vyplácaní výhier je výherca povinný na požiadanie predložiť k určeniu a overeniu totožnosti a identifikácii jeho platný doklad totožnosti; tým nie sú dotknuté ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce najmä z osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu. Prevádzkovateľ môže aj pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie platného dokladu totožnosti kedykoľvek. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry, sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu.
 14. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spätne preverovať výsledok stávkovej udalosti. Ak prevádzkovateľ zistí, že výsledok stávkovej udalosti je iný, než na základe akého boli vyhodnotené stávky k takejto stávkovej udalosti, prehodnotí pripísanie výhry na hráčsky účet.

ŠTVRTÁ ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK KURZOVÝCH STÁVOK

Článok 10
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo porušeniu povinností prevádzkovateľa pri kurzových stávkach podľa tohto herného plánu.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť týmito spôsobmi:
  1. doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37;
  2. prostredníctvom e-mailu na info@tipos.sk;
  3. prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle prevádzkovateľa.
 3. Reklamácia musí obsahovať aspoň:
  1. stručný popis reklamovanej udalosti s uvedením príčiny vzniku reklamácie, ak je hráčovi známa, resp. dôvodu reklamácie;
  2. výšky nárokovanej výhry, ak sa domáha výhry, inak uvedenie, čoho sa domáha;
  3. údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky;
  4. identifikačné a kontaktné údaje hráča najmenej v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne prihlasovacie meno alebo iný identifikačný údaj hráča, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej je možné hráča kontaktovať.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje alebo podklady uvedené v odseku 3 tohto článku, prevádzkovateľ nie je povinný začať reklamačné konanie. V prípade, ak je reklamácia neúplná a hráč v reklamácii uviedol dostatočné kontaktné údaje, prevádzkovateľ vyzve hráča na doplnenie reklamácie; do doplnenia reklamácie neplynie lehota podľa článku 11 tohto herného plánu.
 5. Dátumom rozhodujúcim pre začatie reklamačného konania je doručenie úplnej reklamácie prevádzkovateľovi.
 6. Otázky, žiadosti o informácie alebo podnety hráčov sa nepovažujú za reklamáciu podľa tohto článku a nevzťahuje sa na ne článok 10 a 11 tohto herného plánu.

Článok 11
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie podľa predchádzajúceho článku herného plánu je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Reklamačné konanie je prevádzkovateľ povinný vybaviť a jeho výsledok oznámiť písomne hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, a to všetko najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 2. Ak má hráč za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, proti vybaveniu reklamácie môže podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. V námietke je hráč povinný uviesť, z akého dôvodu má za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; na uplatnenie námietok podľa tohto odseku sa článok 10 herného plánu vzťahuje primerane. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ prevádzkovateľa, a to v lehote do 30 dní od doručenia námietok proti vybaveniu reklamácie.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.

PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) Zákona o AML je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vzhľadom na uvedené je prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný postupovať pri prevádzkovaní kurzových stávok v súlade so Zákonom o AML ako aj internými predpismi, vydanými na základe Zákona o AML, pričom tieto osobitné práva a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nie sú explicitne v tomto hernom pláne obsiahnuté. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený požadovať najmä predloženie dokumentov alebo poskytnutie informácií, ako aj požadovať primeranú súčinnosť.
 2. Pri prevádzkovaní kurzových stávok podľa tohto herného plánu, vrátane vykonávania činností podľa zákona o AML dochádza k spracúvaniu osobných údajov hráča zo strany prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana súkromia.
 3. Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok stanovených v zákone o ARS, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa prevádzkovateľa podľa článku 11 herného plán alebo márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 článku 11 herného plánu, ak v zákone o ARS nie je uvedené inak; tým nie je dotknutá komunikácia pred podaním žiadosti o nápravu. Pre účely tohto herného plánu sa za žiadosť o nápravu podľa zákona o ARS považuje námietka podľa článku 11 tohto herného plánu. Subjekty alternatívneho riešenia sporov ako aj postup pre podanie návrhu sú špecifikované v zákone o ARS. Uplatnením práva podľa tohto odseku nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely prevádzkovania kurzových stávok vydať a meniť všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu upraviť bližšie najmä:
  1. podrobnosti registrácie a aktivácie hráčskeho účtu, vrátane súvisiacich práv a povinností hráča a prevádzkovateľa;
  2. podrobnosti dotovania hráčskeho účtu tak zo strany hráča ako aj prevádzkovateľa;
  3. podrobnosti využívania hráčskeho účtu, vrátane nastavenia hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam a registru vylúčených osôb;
  4. podrobnosti overenia a vyplácania výhry v rámci hráčskeho účtu a na bankový účet hráča;
  5. porušenie povinností hráča, podrobnosti blokácie a zrušenia hráčskeho účtu;
  6. podrobnosti pre podmienky a postup vrátenia prostriedkov evidovaných na hráčskom účte;
  7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
  8. ostatné skutočnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu, vrátane podmienok zmeny všeobecných obchodných podmienok a prechodných ustanovení.
 5. Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností herný plán má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkam hráčskeho účtu.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzkovanie kurzových stávok, ak z dôvodu akýchkoľvek mimoriadnych okolností by bolo čo aj len čiastočne znemožnené riadne prevádzkovanie kurzových stávok; o tejto skutočnosti informuje najmä prostredníctvom webovom sídle prevádzkovateľa. Ak v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovania dotknutej hazardnej hry nebude možné vyhodnotiť uzatvorené stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok, ktoré neboli vyhodnotené podľa tohto herného plánu, a to prostredníctvom hráčskeho účtu.

Článok 13
Prechodné ustanovenia

 1. Hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa spravuje týmto herným plánom a ustanoveniami všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, vrátane práv a povinnosti hráča a prevádzkovateľa.
 2. Kurzové stávky uvedené v tomto hernom pláne prevádzkované k 31.12.2020 (vrátane) sa považujú za kurzové stávky prevádzkované podľa tohto herného plánu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu považujú za stávky podľa tohto herného plánu.

Článok 14
Záverečné ustanovenie

Tento herný plán nadobúda účinnosť 1. januára 2021.
Dodatok č. 1
k Hernému plánu kurzových stávok
prevádzkovaných v internetovej herni

I.

Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni (ďalej len „Herný plán“) účinný od 1.1.2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 sa dopĺňa nový bod 5, ktorý znie:
  “V rámci registrácie je potrebné poskytnúť svoju vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) tohto článku herného plánu.“.
 2. Doterajšie body 5 až 18 článku 6 sa označujú ako body 6 až 19.
 3. V článku 6 bod 7 znie:
  “V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu alebo pre aktiváciu hráčskeho účtu požadovať od hráča splnenie ďalších požiadaviek prevádzkovateľa pre jeho identifikáciu alebo overenie identifikácie; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.“.
 4. V článku 6 sa v bode 11 dopĺňa posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 5 tohto článku primerane.“ .
 5. V článku 6 bod 15 znie:
  “Hráč je oprávnený požiadať o zrušenie hráčskeho účtu; podmienky a postup, vrátane doby zrušenia hráčskeho účtu a následkov jeho zrušenia, sú upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.“.
 6. V článku 6 bod 16 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 15 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).“.
 7. V článku 7 bod 10 herného plánu sa na konci pripájajú dve vety, ktoré znejú:
  “Prevádzkovateľ je oprávnený uviesť čas ukončenia uzatvárania stávok ku konkrétnej stávkovej udalosti, vo vzťahu ku ktorej je uzatvorená stávka, a to v detaile e-tiketu; v prípade zmeny času ukončenia uzatvárania stávok k takejto stávkovej udalosti je prevádzkovateľ oprávnený na e-tikete uviesť nový čas ukončenia uzatvárania stávok k takejto stávkovej udalosti. Prevádzkovateľ informuje hráča o zmene času ukončenia uzatvárania stávok k stávkovej udalosti obsiahnutej v detaile e-tiketu v rámci e-tiketu.“.
 8. V článku 8 bod 9 znie:
  “Ak sa športová stávková udalosť uskutoční skôr než v čase zverejnenom prevádzkovateľom, uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, že bola uzatvorená pred skutočným začiatkom športovej stávkovej udalosti.“.
 9. V článku 8 bod 10 znie:
  “Ak tomto hernom pláne nie je uvedené inak, ak sa športová stávková udalosť neuskutoční v čase posledne zverejnenom prevádzkovateľom (s ohľadom na zmenu času ukončenia prijímania stávok na dotknutú športovú stávkovú udalosť), uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, ak sa dotknutá športová stávková udalosť uskutoční do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od posledne zverejneného termínu v internetovej herni.“.
 10. V článku 8 bod 17 písm. a) znie:
  “športová stávková udalosť sa neuskutoční v čase posledne zverejnenom prevádzkovateľom (ide o odloženie športovej stávkovej udalosti napr. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok), a zároveň sa neuskutoční ani do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od posledne zverejneného termínu v internetovej herni.“.
 11. V článku 8 bod 17 písm. b) znie:
  “prerušená športová stávková udalosť sa nedohráva od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od posledne zverejneného termínu v internetovej herni.“.
 12. V článku 8 bod 17 písm. d) znie:
  “ športová stávková udalosť sa uskutoční skôr než v čase zverejnenom prevádzkovateľom a „pre match“ stávka podľa odseku 2 písm. a. článku 5 herného plánu bola uzatvorená až po začatí dotknutej športovej stávkovej udalosti, ak zo stávkovej udalosti nevyplýva inak (napr. pri stávkach dlhodobého charakteru – víťaz Ligy majstrov a pod.) a v prípade „live“ stávok podľa odseku 2 písm. b. článku 5 herného plánu až po tom, čo nastala rozhodná udalosť pre určenie výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti, a to vždy bez ohľadu na to, či už bola v rámci zobrazenia v internetovej herni známa alebo nie.“.
 13. V článku 9 bod 13 posledná veta znie
  “Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry:

  1. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu, alebo
  2. splnil inú požiadavku prevádzkovateľa nahrádzajúcu úkon podľa písm. a. tohto bodu smerujúcu k identifikácii alebo k overeniu identifikácie hráča.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 1.1.2021 ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohoto dodatku č. 1 Herného plánu sa nové požiadavky v rámci registrácie uvedené v článku 6 Herného plánu neuplatňujú, ak z osobitných, všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Dodatok č. 1 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 26. júla 2021.
Dodatok č. 2
k Hernému plánu kurzových stávok
prevádzkovaných v internetovej herni

I.

Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni v znení dodatku č. 1 účinného od 26. júla 2021 (ďalej len "Herný plán") sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V článku 2 bod 11 znie
  "11. Športovou stávkovou udalosťou sa na účely tohto herného plánu rozumie športové podujatie, ako aj virtuálne športové udalosti, udalosti v ešportoch a simulované športové udalosti, na ktoré prevádzkovateľ prijíma stávky a ktoré sú bližšie špecifikované v tomto hernom pláne. Simulovaná športová udalosť je udalosť vytvorená počítačovým programom najmä na základe výkonnostných a iných parametrov konkrétneho hráča, tímu alebo súpera, vo vzťahu ku ktorej sa v časovom intervale určenom v kurzovom lístku ako začiatok tejto športovej udalosti zobrazí aj grafická animácia alebo zobrazenie fragmentov zo športového podujatia s konkrétnym hráčom, tímom alebo súperom.".
 2. V článku 5 bod 2 sa dopĺňa a znie:
  "2 . V rámci športových stávkových udalostí je možné stávky uzatvoriť:
  1. pred začatím stávkovej udalosti ako tzv. „pre-match“ stávky, a to aj na virtuálne športové udalosti, udalosti v ešportoch a na simulované športové udalosti;
  2. pred a aj počas priebehu stávkovej udalosti ako tzv. „live“ stávky, a to aj na ešporty a na simulované športové udalosti.".
 3. V článku 5 bod 4 sa na koniec bodu dopĺňa veta, ktorá znie:
  "Športová stávková udalosť môže byť označená aj v podobe mena a priezviska alebo len priezviska hráča, alebo názvu, resp. všeobecne zaužívaného označenia tímu tak, aby na základe takéhoto označenia nemohlo dôjsť k zámene výsledku športovej stávkovej udalosti.".
 4. V článku 5 bod 8 sa za písm. c. vkladá nové písm. d. ktoré znie:
  "d. ako handicapovanú stávku s ázijským handicapom - stávku, pri ktorej sa k skutočnému rozdielu gólov (keď zároveň platí, že rozdiel gólov v prospech/neprospech domáceho súpera sa označí matematickým znamienkom + alebo -) pripočíta hodnota zadanej hranice „H“, ktorá je priemerom z hodnôt uvedených v kurzovom lístku k danej športovej stávkovej udalosti s možnosťou uvedenia tejto Hranice tak v kladnom ako aj v zápornom čísle; v prípade ak je pre určenie hranice uvedené v kurzovom lístku k danej športovej stávkovej udalosti iba jedno číslo, uvedené číslo sa považuje za hranicu H. (napr. v kurzovom lístku k danej športovej stávkovej udalosti budú uvedené napr. 2 hodnoty: + 0,5 a + 1,0, takže H =+0,75 alebo 2 hodnoty: - 0,5 a – 1,0 takže H= - 0,75 alebo ako jedno číslo bude uvedené +0,5, t.j. H = +0,5.). V prípade handicapovanej stávky s ázijským handicapom sa stávka vyhodnocuje nasledovne:
  - Stávky na domácich:
      - Skutočný rozdiel gólov + H ˃= + 0,5 – stávka je vyhodnotená ako výherná
      - Skutočný rozdiel gólov + H = + 0,5 – stávka je vyhodnotená ako výherná, ale pôvodný kurz športovej stávkovej udalosti sa mení na (1 + pôvodný kurz v zmysle e-tiketu)/2
      - Skutočný rozdiel gólov + H = 0 – stávka je vyhodnotená ako výherná s kurzom 1,00
      - Skutočný rozdiel gólov + H = - 0,25 - stávka je vyhodnotená ako výherná s kurzom 0,5
      - Skutočný rozdiel gólov + H ˂= - 0,5 – stávka je vyhodnotená ako nevýherná.
  - Stávky na hostí:
      - Skutočný rozdiel gólov + H ˃= + 0,5 – stávka je vyhodnotená ako nevýherná
      - Skutočný rozdiel gólov + H = + 0,25 - stávka je vyhodnotená ako výherná s kurzom 0,5
      - Skutočný rozdiel gólov + H = 0 – stávka je vyhodnotená ako výherná s kurzom 1,00
      - Skutočný rozdiel gólov + H = - 0,25 – stávka je vyhodnotená ako výherná, ale pôvodný kurz športovej stávkovej udalosti sa mení na (1 + pôvodný kurz v zmysle e-tiketu)/2
      - Skutočný rozdiel gólov + H ˂= - 0,5 – stávka je vyhodnotená ako výherná.
  Ako handicapovanú stávku s ázijským handicapom možno uzatvoriť stávku aj na iné športové stávkové udalosti, než pre ktoré sú rozhodujúce góly (t.j. napr. aj body, gemy a i.), a to podľa aktuálnej kurzovej ponuky, pričom spôsob vyhodnotenia uvedený vyššie sa uplatňuje primerane (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností môžu byť porovnávané hodnoty pre vyhodnotenie stávky určené odlišne než je uvedené vyššie; bližšie informácie sú dostupné v internetovej herni).".
 5. V článku 5 bod 8 sa doterajšie písmená označené ako d. až u. označujú ako e. až v.
 6. V článku 5 sa bod 9 znie:
  "9. Druhy stávok:
  1. jednoduchá stávka – stávka, ktorá obsahuje jeden alebo viac tipov na stávkové udalosti, pričom ak z tohto herného plánu nevyplýva inak, predmetom jednoduchej stávky je správne určenie všetkých tipov vo vzťahu k výsledkom stávkových udalostí obsiahnutých v stávke hráča.

   Výsledný kurz jednoduchej stávky je súčinom kurzov jednotlivých hráčom tipovaných výsledkov v zmysle článku 7 tohto herného plánu. Nárok na výhru pri jednoduchej stávke vzniká správnym určením všetkých ním v stávke tipovaných výsledkov stávkových udalostí (napr. Real Madrid – Manchester City – tip „1“, FC Barcelona – Juventus Turín – tip „2“. Nárok na výhru vzniká, keď vyhrá Real Madrid a zároveň aj Juventus Turín); v prípade, ak stávka obsahuje iba jeden tip (v rámci jednej stávkovej udalosti), nárok na výhru vzniká správnym určením výsledku dotknutej stávkovej udalosti (napr. víťazstvo Realu Madrid nad Juventusom Turín v prvom osemfinálovom zápase Ligy Majstrov – tip „1“ alebo víťazstvo Realu Madrid nad Juventusom Turín v prvom osemfinálovom zápase Ligy Majstrov alebo remíza súperov – tip „1X“).

   Ak sa niektorá zo stávkových udalostí uvedených v jednoduchej stávke neuskutoční a ostatné tipy hráča sú správne, výsledný kurz sa vypočíta spôsobom uvedeným vyššie, avšak bez kurzu neuskutočnenej stávkovej udalosti (resp. sa dotknutá stávková udalosť vyhodnocuje v kurze 1,00). Prevádzkovateľ určuje maximálny počet stávkových udalosti v jednej jednoduchej stávke. V rámci jednoduchej stávky nie je možné kombinovať stávku na virtuálne športové podujatia s ostatnými druhmi stávkových udalostí. Prevádzkovateľ môže určiť, že pri niektorých športových stávkových udalostiach nie je možné v rámci jednoduchej stávky uzatvoriť stávku na takúto športovú stávkovú udalosť samostatne, t.j. pre uzatvorenie jednoduchej stávky je potrebné zvoliť viac športových stávkových udalostí.
  2. systémová stávka - stávka, ktorá hráčovi umožňuje zjednodušený spôsob uzavretia viacerých jednoduchých stávok súčasne na jednom e-tikete. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať viacero druhov systému v rámci systémových stávok; informácia o aktuálnych možnostiach týkajúcich sa systémových stávok je dostupná v internetovej herni. Maximálny počet stávkových udalostí v jednotlivých systémoch je spravidla 14. Hrací systém automaticky vytvorí všetky možné kombinácie vybraných stávkových udalostí. Aj keď je systém registrovaný ako jedna stávka, v hráčskom účte sa potenciálne výhry na e-tikete zaznamenajú aj oddelene. Hráč je oprávnený uzatvoriť stávky cez všetky hracie systémy k jednému e-tiketu, pričom výšku vkladu pre rôzne hracie systémy môže určiť individuálne. Nárok na výhru pri systémovej stávke vzniká uhádnutím všetkých stávkových udalostí aspoň v jednej z kombinácií hracieho systému.
  3. systémová stávka s ďalšou stávkovou udalosťou - stávka, ktorá hráčovi umožňuje pri zvolenej systémovej stávke podľa písm. b. tohto článku uzatvoriť stávku aj k ďalším stávkovým udalostiam, tzv. horúce tipy (ďalej len „tutovky“), ktoré sa pridajú ku každej z vytvorených kombinácií, čím má hráč možnosť zvýšiť si výhru na každej stávke systému o kurz, ktorý je daný násobkami kurzov tutoviek. Ak z herného plánu nevyplýva inak, maximálny počet tutoviek môže byť taký, aby počet stávkových udalostí v rozpise a tutoviek spolu nebol väčší ako 30; prevádzkovateľ je oprávnený meniť maximálny počet podľa tejto vety, pričom aktuálny údaj je dostupný v internetovej herni. V prípade systémovej stávky s ďalšou stávkovou udalosťou je potrebné uhádnuť výsledok tutovky, inak hráč prehráva celú stávku.".
 7. V článku 5 v bode 10 sa dopĺňa nové písm. e., ktoré znie:
  "e. stávka v rozpore s princípmi zodpovedného hrania.".
 8. V článku 5 v bode 12 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie:
  "Za „live“ stávku sa považuje každá stávka na e-tikete, ktorá obsahuje aspoň jednu „live“ stávkovú udalosť.".
 9. Slová „kumulatívna stávka“, “kumulovaná stávka“ alebo “sólo stávka“ vo všetkých tvaroch sa v celom hernom pláne nahrádzajú slovami „jednoduchá stávka“ v príslušnom tvare.“.
 10. V článku 7 v bode 3 písm. a. znie:
  "a. minimálny vklad pre jednoduchú stávku je pri stávkových udalostiach 0,10 eur (desať eurocentov) okrem virtuálnych športových udalostí, pri ktorých je minimálny vklad 1 euro (jedno euro).".
 11. V článku 7 v bode 3 sa vypúšťa písm. b. a doterajšie písm. c. až h. sa označujú ako písm. b. až g.
 12. V článku 7 v bode 3 písm. e. znie:
  "e. maximálny vklad pri ostatných stávkových udalostiach než sú uvedené v písm. d) tohto odseku môže byť obmedzený (i) výškou maximálnej výhry pri dotknutej stávke podľa článku 9 tohto herného plánu poníženej o vklad k dotknutej stávke ako aj (ii) na základe rozhodnutia prevádzkovateľa; aktuálna informácia o maximálnom vklade je uvedená na webovom sídle prevádzkovateľa a v internetovej herni;"
 13. V článku 7 v bode 3 sa písm. f. za bodkočiarku dopĺňa nasledovný text:
  "pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností toto platí aj v prípade, ak čo i len jedna stávka z e-tiketu je „live“ stávkovou udalosťou.".
 14. V článku 7 bod 9 znie:
  "9. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, hráč je oprávnený zrušiť uzatvorenú stávku voľbou možnosti zrušenia v detaile e-tiketu (v rámci funkcií hráčskeho účtu) do 1 minúty (60 sec.) od jej uzatvorenia, maximálne však do času ukončenia uzatvárania stávok dotknutej stávkovej udalosti; prevádzkovateľ je oprávnený časový interval 1 minútu (60 sec.) uvedený v tomto bode meniť, pričom aktuálny časový interval je dostupný v internetovej herni. Najneskorší možný čas zrušenia stávky je uvedený v e-tikete. Po úspešnom zrušení stávky hráčom je v hráčskom účte zmenený status stávky zobrazený v hráčskom účte a vklad zrušenej stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, ak bol vklad podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu uhradený za hráča iným spôsobom.".
 15. V článku 7 bod 11 znie:
  "11. Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť prijatie stávky alebo stávok v kurzových stávkach podľa tohto herného plánu najmä v prípade, ak má dôvodnú pochybnosť, že pri podaní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmto herným plánom, v rozpore so zásadami zodpovedného hrania alebo samotný systém internetovej herne vyhodnotí stávku ako takú stávku, ktorá sa má zamietnuť na základe parametrov určených systémom internetovej herne alebo stávku, pri ktorej sa uplatňuje bod 17 alebo 18 článku 8 herného plánu a neumožní akceptovanie stávky podľa bodu 6 tohto článku a pod.; tým nie je dotknuté právo na zamietnutie stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, ak tak stanovujú. O neprijatí stávky (jej odmietnutí) podľa tohto bodu prevádzkovateľ informuje hráča najneskôr pred ukončením času prijímania stávok na dotknutú stávkovú udalosť, a to prostredníctvom hráčskeho účtu, prípadne tiež iným vhodným spôsobom, ak to prevádzkovateľ uzná za potrebné.".
 16. V článku 8 bod 4 sa za poslednú vetu dopĺňa nasledovný text:
  "Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností za udalosť, ktorá nastane až po oficiálnom výsledku sa považuje aj zmena oficiálneho výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti na základe dopingového nálezu ovplyvňujúcom pôvodné oficiálne výsledky dotknutej športovej stávkovej udalosti alebo protest v prípade F1 po oficiálnom výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti.".
 17. V článku 8 bod 7 znie:
  "7. Pri stávke duel – lepší z dvojice je výsledok kurzovej stávky dosiahnutý v dotknutej športovej stávkovej udalosti podľa oficiálnej výsledkovej listiny a je platný vtedy, keď aspoň jeden súper dokončí dotknutú športovú stávkovú udalosť, alebo jej časť (napr. jedno kolo pri slalome v lyžovaní). V prípade, že jeden súper dokončí prvé kolo a do druhého nepostúpi a druhý súper rovnako dokončí prvé kolo a súčasne aj postúpi do druhého kola avšak v ňom vypadne (nedokončí), berie sa výsledok z výsledkovej listiny po prvom kole. Ak sa v dotknutej športovej stávkovej udalosti aspoň jeden súper z dvojice nezúčastní, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný), hráčom sa stávka k dotknutej športovej stávkovej udalosti vyhodnotí kurzom 1,00.".
 18. V článku 8 bod 8 písm. g. znie:
  "g. okrem posledného gólu, góly strelené v hokeji počas samostatných nájazdov alebo vo futbale v rámci penaltového rozstrelu.".
 19. V článku 8 bod 15 znie:
  "15. Prípravné, exhibičné, charitatívne alebo iné obdobné podujatia predstavujúce športovú stávkovú udalosť podľa aktuálnej kurzovej ponuky prevádzkovateľa sa spravidla uskutočňujú v bežných oficiálnych hracích časoch alebo formátoch daného športu alebo súťaže; v osobitných prípadoch môže byť oficiálny hrací čas alebo formát daného športu alebo súťaže zmenený (táto skutočnosť je oznámená prostredníctvom aktuálnej kurzovej ponuky); v prípade, ak ide o odklon v rozpore s ustanovením pred bodkočiarkou (táto skutočnosť nie je oznámená prostredníctvom aktuálnej kurzovej ponuky), dotknutá stávka sa považuje za neplatnú a kurz sa vyhodnotí v danom prípade ako kurz 1.00.".
 20. V článku 8 v bode 17 sa v písm. i. za bodkočiarkou dopĺňa nasledovný text:
  "pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa pravidlo pred bodkočiarkou vzťahuje len na športové stávkové udalosti špecifikované v článku 5 bod 2 písm. a. herného plánu;"
 21. V článku 8 v bode 17 písm. k. znie:
  "k. z akýchkoľvek dôvodov, nie na strane prevádzkovateľa, nie je možné vyhodnotiť dotknutú stávkovú udalosť, napr. nie je možné overiť výsledok stávkovej udalosti zo žiadnych oficiálnych výsledkov, a to spravidla ani do dvoch dní od predpokladaného dňa ukončenia dotknutej stávkovej udalosti;"
 22. V článku 8 bod 17 sa za písm. m. dopĺňa nové písm. n., ktoré znie:
  "n. nastala iná podstatná zmena týkajúca sa športovej stávkovej udalosti, ktorá mení jej povahu alebo podmienky, za ktorých sa športová stávková udalosť uskutočňuje (napr. zmena výšky mostíka v skokoch na lyžiach a i.); tým nie sú dotknuté iné ustanovenia tohto Herného plánu (napr. článok 8 bod 13 Herného plánu).".
 23. V článku 8 sa za bod 17 dopĺňa nový bod 18, ktorý znie:
  "18. S ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (najmä, ak dotknutá skutočnosť je spôsobilá uviesť hráča do omylu ohľadom dotknutej športovej stávkovej udalosti alebo jeho stávky), je prevádzkovateľ oprávnený určiť stávku za neplatnú, a to najmä, ak:
  1. športová stávková udalosť bola vypísaná s inou chybou ako je chyba v bode 17 v písmene e. tohoto článku, pričom táto chyba spočíva v zjavnej chybe pri vypísaní kurzu alebo v zámene kurzu, nesprávnosti zadania handicapu a pod.;
  2. v prípade športových stávkových udalostí uvedených v bode 2 písm. b. článku 5 herného plánu je v internetovej herni technickou alebo obdobnou chybou uvedený nesprávny časový údaj športovej stávkovej udalosti, a to (i) pri basketbale po dobu najmenej 2 minúty, (ii) pri americkom futbale po dobu najmenej 89 sekúnd a (iii) pri futbale po dobu najmenej 5 min.;
  3. došlo k závažnej technickej chybe internetovej herne alebo hráčskeho účtu.“
  pričom v takýchto prípadoch je dotknutá stávková udalosť vyhodnotená kurzom 1,00.".
 24. V článku 8 sa doterajšie body 18 a 19 označujú ako body 19 a 20.
 25. V článku 9 bod 3 znie:
  "Ak z herného plánu nevyplýva inak, maximálna možná výhra na jeden e-tiket (jedna stávka) je 150 000 EUR (jednostopäťdesiattisíc eur); v prípade stávok na virtuálne športové udalosti je výhra obmedzená na maximálnu sumu 10 000 EUR (desaťtisíc eur). Prevádzkovateľ je oprávnený pre niektoré stávkové udalosti určiť maximálnu výhru rozdielne; o takejto skutočnosti je hráč informovaný prostredníctvom internetovej herne. Odstupňovanie maximálnej možnej výhry je bližšie uvedené v internetovej herni.".

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na stávky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 2 sa uplatňuje doterajší Herný plán (v znení dodatku č. 1).
 3. Tento Dodatok č. 2 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 14. februára 2022.
Dodatok č. 3
k Hernému plánu kurzových stávok
prevádzkovaných v internetovej herni

I.

Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 5 bod 8 v písm. a. sa za bodkočiarkou dopĺňa nasledovné znenie:
  “pre vylúčenie pochybností tiebreak a supertiebreak v tenise sa pri numerických stávkach (napr. handicap alebo počet gemov) považuje za jednu hru;“ ".
 2. V článku 5 bod 8 sa v písm. c. sa za bodkočiarkou dopĺňa nasledovné znenie:
  “pre vylúčenie pochybností tiebreak a supertiebreak v tenise sa pri numerických stávkach (napr. handicap alebo počet gemov) považuje za jednu hru;“
 3. V článku 5 bod 8 sa v písm. d. sa za bodkočiarkou dopĺňa nasledovné znenie:
  “pre vylúčenie pochybností tiebreak a supertiebreak v tenise sa pri numerických stávkach (napr. handicap alebo počet gemov) považuje za jednu hru;“ .
 4. V článku 5 bod 8 sa písm. m. mení na nasledovné znenie:
  “na počet zahratých rohov v určenom športovom podujatí;“
 5. V článku 5 bod 8 sa písm. n. mení na nasledovné znenie:
  “na prvý, posledný alebo vopred definovaný (napr. aj v určitom čase) zahratý rohový kop v určenom športovom podujatí;“
 6. V článku 5 v bode 8 sa doterajší bod v. označuje ako písm. w.
 7. V článku 5 sa v bode 8 dopĺňa nové písm. v. v nasledovnom znení:
  “na konkrétneho hráča a s ním súvisiace udalosti (stávky na štatistiku hráča, napr. počet striel na bránu, počet asistencií, počet trojbodových hodov, počet home runov v baseballe a i.), a to s možnosťami najmenej/menej ako/viac ako v závislosti od kurzovej ponuky, pričom do stávky sa zaraďujú štatistiky dosiahnuté aj v predĺžení; nezaraďujú sa penaltové rozstrely alebo samostatné nájazdy a pod.“
 8. V článku 5 v bode 9 písm. a. sa na konci bodu dopĺňa nasledovné znenie:
  “Podľa aktuálnej kurzovej ponuky prevádzkovateľa je možné uzatvoriť jednoduchú stávku s viacerými možnosťami odvodených stávkových udalostí z jednej športovej udalosti (maximálny počet odvodených stávkových udalostí pre takúto jednoduchú stávku určuje prevádzkovateľ v kurzovej ponuke), ktoré sa navzájom nepodporujú (napr. k jednoduchej stávke v podobe výsledku zápasu je možné doplniť stávku na počet rohov, počet žltých kariet a podobne) s tým, že v takomto prípade sa na inak odvodené stávkové udalosti samostatný kurz neurčuje a určuje sa jeden výsledný kurz jednoduchej stávky. Nárok na výhru vzniká rovnako, ako je uvedené vyššie v tomto písmene bodu 9.“
 9. V článku 6 v bode 2 sa na konci pripája nasledovné:
  “V prípade technologických možností môže prevádzkovateľ na základe svojho rozhodnutia sprístupniť hráčovi využitie formulára a registráciu použitím údajov cez automatické overenie identifikácie hráča na diaľku pomocou technológie rozpoznávania tváre (s osobitným súhlasom hráča) využívanej prevádzkovateľom (ďalej len „registrácia s automatickým overením“). Hráč berie na vedomie, že pre registráciu s automatickým overením je potrebné také zariadenie, ktoré umožňuje vytvoriť fotografiu s vysoko kvalitným rozlíšením. V rámci registrácie s automatickým overením je hráč povinný využiť QR kód ponúknutý hráčovi v rámci registrácie s automatickým overením a postupovať v zmysle pokynu prevádzkovateľa. Hráč berie na vedomie, že registráciu s automatickým overením môže použiť iba v prípade, ak je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ak o tom rozhodol prevádzkovateľ. Ostatné ustanovenia tohto bodu platia primerane.“
 10. V článku 6 v bode 3 sa časť pred dvojbodkou mení nasledovne:
  “Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie (vrátane registrácie s automatickým overením) poskytnúť tieto údaje.“
 11. V článku 6 sa bod 4 mení nasledovne:
  a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas)  a
  ab. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu a 
  ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu.

  b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a
  bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz).
  Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné);
  bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu;
  bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením.
  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým  overením.“
 12. V článku 6 sa ruší bod 5.
 13. Doterajšie body 6 až 19 článku 6 sa označujú ako body 5 až 18.
 14. V článku 6 sa v bode 5 medzi prvú a druhú vetu dopĺňa nasledovné znenie:
  “V prípade registrácie s automatickým overením je pre aktiváciu hráčskeho účtu potrebné splnenie aj ostatných podmienok určených v tomto hernom pláne.“
 15. V článku 6 sa v bode 10 mení posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane.“
 16. V článku 6 bod 15 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že k zrušeniu hráčskeho účtu môže dôjsť aj v iných prípadoch než podľa bodu 14 tohto článku herného plánu, ktoré sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu, ktoré nadväzujú najmä na prípady dôvodného blokovania hráčskeho účtu (napr. v prípade vulgárnej a urážlivej komunikácie k zamestnancom prevádzkovateľa, tiež v prípade úmrtia hráča alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy).“
 17. V článku 8 sa v bode 17 sa písm. a. mení na nasledovné znenie:
  “ športová stávková udalosť sa neuskutoční v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom (ide o odloženie športovej stávkovej udalosti napr. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok), a zároveň sa neuskutoční ani (i) do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni, alebo (ii) do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni v prípade určitých športových stávkových udalostí, pri ktorých je zaužívané, že je možné napr. s ohľadom na poveternostné podmienky zrealizovať pôvodne zrušené alebo neuskutočnené športové stávkové udalosti do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni (uvedený časový interval platí pre atletiku, motorizmus, zimné športy) alebo (iii) v pôvodnom hracom kole (platí pre americký futbal);“
 18. V článku 8 sa v bode 17 sa písm. b. mení na nasledovné znenie:
  “prerušená športová stávková udalosť sa nedohráva od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) do (i) dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni, alebo (ii) do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni v prípade určitých športových stávkových udalostí, pri ktorých je zaužívané, že je možné napr. s ohľadom na poveternostné podmienky zrealizovať pôvodne zrušené alebo neuskutočnené športové stávkové udalosti do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni (uvedený časový interval platí pre atletiku, motorizmus, zimné športy) alebo (iii) v pôvodnom hracom kole (platí pre americký futbal);“
 19. V článku 8 sa v bode 17 písm. i mení na nasledovné znenie:
  “je stávka uzatvorená na strelenie gólu alebo určitého počtu gólov hráčom a tento v prípade hokeja nie je na súpiske; uvedené platí primerane aj pri iných obdobných odvodených stávkových udalostiach; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa pravidlo pred bodkočiarkou vzťahuje len na športové stávkové udalosti špecifikované v článku 5 bod 2 písm. a. herného plánu;.“
 20. V článku 8 sa v bode 17 dopĺňajú písm. o. až r. v nasledovnom znení:
  “o. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. bolo po uzatvorení stávky zmenené miesto konania, presun športovej udalosti z vnútorného prostredia do vonkajšieho a naopak alebo zmena druhu povrchu, ak je zmena povrchu s ohľadom na športové podujatie a jeho pravidlá možná;
  p. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. hráč sa dotknutej hry/podujatia/zápasu/konkrétneho kola nezúčastní, alebo v prípade futbalového zápasu hráč nenastúpi v základnej 11tke od začiatku zápasu;
  r. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. došlo k predčasnému ukončeniu alebo prerušeniu športovej udalosti, v rámci ktorej je uzatvorená stávka podľa tohto bodu a nedôjde k jej pokračovaniu do 5 hodín od jej predčasného ukončenia alebo prerušenia.“
 21. V článku 9 v bode 10 sa vypúšťa písm. c. a písm. b. je zakončené bodkou.
 22. V článku 9 sa vypúšťajú body 11 a 12 a doterajšie body 13 a 14 sa označujú ako body 11 a 12.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na stávky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 3 sa uplatňuje Herný plán už v znení dodatku č. 3, ak v druhej vete tohto bodu tohto článku nie je uvedené inak. Bod 19, článku I. tohto dodatku č. 3 sa nevzťahuje na stávky uzatvorené pred nadobudnutím účinnosti tohto dodatku č. 3, t. j. na tieto sa uplatňuje Herný plán (t. j. v znení jeho dodatku č. 1 a dodatku č. 2).


  Dodatok č. 4
  k Hernému plánu kurzových stávok
  prevádzkovaných v internetovej herni

  I.

  Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni v znení neskorších dodatkov (ďalej len „herný plán“) sa mení nasledovne:

  1. V článku 1 sa bod 1 mení a znie:
   „1. Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ kurzových stávok prevádzkovaných ako internetové hry v internetovej herni špecifikované v tomto hernom pláne (ďalej len „kurzové stávky“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách1.“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie kurzových stávok v internetovej herni (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier“.“
  2. V článku 2 sa bod 5 mení a znie:
   „5. Internetovou herňou sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje kurzové stávky, ktoré sa prevádzkujú v internetovej herni na webovom sídle www.etipos.sk“.“
  3. V článku 6 sa v bode 3 mení písmeno i), ktoré znie:
   „i) druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky)“.“
  4. V článku 6 sa bod 4 mení následovne:
   „4. a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) alebo doklad o pobyte na území Slovenskej republiky a ab. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu a ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný doklad hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu.
   b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné); bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu; bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým overením“.“
  5. V článku 6 sa v bode 10 mení posledná veta, ktorá znie:
   “V prípade zmeny dokladu evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane“.“

  II.

  1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
  2. Dodatok č. 4 k hernému plánu nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.
Dodatok č. 5
k Hernému plánu kurzových stávok
prevádzkovaných v internetovej herni

I.

Herný plán kurzových stávok prevádzkovaných v internetovej herni v znení neskorších dodatkov (ďalej len „herný plán“) sa mení nasledovne:

„Článok 8
Určenie výsledku stávkovej udalosti a vyhodnocovanie stávok

 1. Hodnotou určujúcou výsledok kurzovej stávky je výsledok dotknutej stávkovej udalosti, a to v súlade s pravidlami dotknutého športu, súťaže, virtuálnej športovej udalosti, ešportu alebo nešportovej stávkovej udalosti, pričom táto hodnota je porovnávaná s uzatvorenou stávkou hráča.
 2. Za oficiálny výsledok športovej stávkovej udalosti podľa tohto herného plánu je spravidla považovaný výsledok vyhlásený oficiálnymi zdrojmi po:
  1. uplynutí oficiálneho riadneho hracieho času v prípade stávkovej udalosti s pevne určeným riadnym hracím časom, ak z odseku 3 tohto článku nevyplýva inak;
  2. po dosiahnutí predpísaného zisku bodov, setov a pod. v prípade stávkovej udalosti bez pevne určeného riadneho hracieho času;
  3. po ukončení dotknutej športovej stávkovej udalosti vyhlásením výsledkov.
 3. Za oficiálny výsledok športovej stávkovej udalosti vyhlásený oficiálnymi zdrojmi podľa tohto herného plánu je v závislosti od druhu športových stávkových udalostí a súvisiacich pravidiel považovaný aj iný oficiálny výsledok, ktorým sa považuje dotknutá športová stávková udalosť za oficiálne ukončenú (napr. v prípade futbalu predčasné ukončenie zápasu zo strany rozhodcu, t.j. bez toho, aby bolo potrebné „dohrať“ dotknutý zápas, vyhodnotenie baseballového zápasu po prípadnom predĺžení alebo skrátení, ak sú na to splnené podmienky podľa pravidiel športu alebo súťaže, alebo tiež skrátenie pretekov napr. v cyklistike alebo predčasné ukončenie šampionátu F1 z dôvodu nekonania sa niektorej z Veľkých cien a pod.).
 4. Pre všetky športové stávkové udalosti platí, že za rozhodný sa považuje výsledok podľa pravidiel konkrétnej športovej stávkovej udalosti v mieste jej konania, a to vrátane prípadného rozhodnutia rozhodcu, poroty, riadiacej komisie alebo iného obdobného oprávneného orgánu; prípadná následná kontumácia alebo diskvalifikácia alebo iná obdobná udalosť, ktorá nastane po oficiálnom výsledku, nemá vplyv na vyhodnotenie stávok, ak z tohto herného plánu výslovne nevyplýva inak. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností za udalosť, ktorá nastane až po oficiálnom výsledku sa považuje aj zmena oficiálneho výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti na základe dopingového nálezu ovplyvňujúcom pôvodné oficiálne výsledky dotknutej športovej stávkovej udalosti alebo protest v prípade F1 po oficiálnom výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti.
 5. V prípade konečného umiestnenia v rámci série viacerých športových podujatí alebo tabuľkových súťaží, ktoré sú na účely tohto herného plánu považované ako jedna športová stávková udalosť, sa pre účely určenia výsledku športovej stávkovej udalosti, do vyhodnotenia stávkovej udalosti započítavajú aj prípadné zmeny, napr. v podobe kontumácie, odpočtu bodov, diskvalifikácie a pod., avšak len do času ukončenia tejto športovej stávkovej udalosti.
 6. Pri stávke duel – lepší z dvojice je výsledok kurzovej stávky dosiahnutý v dotknutej športovej stávkovej udalosti podľa oficiálnej výsledkovej listiny a je platný vtedy, keď aspoň jeden súper dokončí dotknutú športovú stávkovú udalosť, alebo jej časť (napr. jedno kolo pri slalome v lyžovaní). V prípade, že jeden súper dokončí prvé kolo a do druhého nepostúpi a druhý súper rovnako dokončí prvé kolo a súčasne aj postúpi do druhého kola avšak v ňom vypadne (nedokončí), berie sa výsledok z výsledkovej listiny po prvom kole. Ak sa v dotknutej športovej stávkovej udalosti aspoň jeden súper z dvojice nezúčastní, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný), hráčom sa stávka k dotknutej športovej stávkovej udalosti vyhodnotí kurzom 1,00.
 7. Do výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti v kurzových stávkach sa nezapočítavajú:
  1. vlastné góly hráča pri stávke na góly strelené týmto hráčom alebo jeho družstvom;
  2. karty uložené osobám „mimo hry“ (hráč na lavičke, hráč odchádzajúci z hry po vystriedaní, tréner a pod.);
  3. karty uložené po ukončení stávkovej udalosti;
  4. opakovanie toho istého rohového kopu;
  5. udelený rohový kop, ktorý nebol uskutočnený;
  6. pri stávke „hráč x“ góly strelené po uplynutí riadneho hracie času platného pre dotknutú športovú stávkovú udalosť, ak v kurzovej ponuke prevádzkovateľa nie je výslovne uvedené inak;
  7. okrem posledného gólu, góly strelené v hokeji počas samostatných nájazdov alebo vo futbale v rámci penaltového rozstrelu.
 8. Ak sa športová stávková udalosť uskutoční skôr než v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom, uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, že bola uzatvorená pred skutočným začiatkom športovej stávkovej udalosti.
 9. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, ak sa športová stávková udalosť neuskutoční v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom, uzatvorená stávka zostáva v platnosti aj naďalej za predpokladu, ak sa dotknutá športová stávková udalosť uskutoční do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni.
 10. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, ak sa stávková udalosť preruší a dohráva sa od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis), je uzatvorená stávka platná, ak sa stávková udalosť dokončí v zmysle pravidiel športu alebo súťaže dotknutej stávkovej udalosti do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od posledného zverejneného termínu v internetovej herni.
 11. Ak sa stávková udalosť preruší a nedohráva sa od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) podľa predchádzajúceho odseku, ale hodnota určujúca výsledok športovej stávkovej udalosti pri niektorých druhoch najmä odvodených stávkových udalostí je už známa, resp. táto skutočnosť už nastala a nemôže dôjsť ďalším vývojom k jeho zmene (napr. (i) výsledok prvého polčasu vo futbalovom zápase, ak k prerušeniu došlo až po ukončení prvého polčasu na základe rozhodnutia rozhodcu, (ii) sa stávka vzťahuje na prvý gól alebo prvú žltú kartu a do prerušenia športového podujatia alebo podujatia bol tento výsledok športovej stávkovej udalosti už známy, alebo (iii) sa stávka vzťahuje na určitý počet gólov (2,5) a v zápase už padli 3 góly), súvisiaca stávka sa považuje za platne uzatvorenú a vyhodnotiteľnú podľa článku 9 herného plánu.
 12. Zmena miesta konania športového podujatia na neutrálnu pôdu alebo iné než pôvodne dojednané alebo určené miesto na základe dohody súperov, ak je takáto dohoda možná, alebo zmena povrchu alebo presun z vonkajšieho prostredia do vnútorného v tenise, a to bez ohľadu na pôvodné označenie miesta konania alebo druhu povrchu alebo prostredia určeného v špecifikácii športovej stávkovej udalosti nemá vplyv na platnosť uzatvorených stávok.
 13. Zmena pravidiel konkrétnej športovej stávkovej udalosti v súlade s pravidlami dotknutej súťaže (napr. skrátenie trasy v zjazdovom lyžovaní kola Svetového pohára) nemá vplyv na uzatvorenú stávku, okrem tých uzatvorených stávok, ktoré z dôvodu takejto zmeny nie je možné vyhodnotiť podľa tohto herného plánu. Rovnako opakovanie štartu pri konkrétnej športovej stávkovej udalosti v súlade s pravidlami dotknutej súťaže (napr. v rámci atletiky a pod.) nemá vplyv na uzatvorenú stávku, okrem tých uzatvorených stávok, ktoré z dôvodu takejto skutočnosti nie je možné vyhodnotiť podľa tohto herného plánu.
 14. Prípravné, exhibičné, charitatívne alebo iné obdobné podujatia predstavujúce športovú stávkovú udalosť podľa aktuálnej kurzovej ponuky prevádzkovateľa sa spravidla uskutočňujú v bežných oficiálnych hracích časoch alebo formátoch daného športu alebo súťaže; v osobitných prípadoch môže byť oficiálny hrací čas alebo formát daného športu alebo súťaže zmenený (táto skutočnosť je oznámená prostredníctvom aktuálnej kurzovej ponuky); v prípade, ak ide o odklon v rozpore s ustanovením pred bodkočiarkou (táto skutočnosť nie je oznámená prostredníctvom aktuálnej kurzovej ponuky), dotknutá stávka sa považuje za neplatnú a kurz sa vyhodnotí v danom prípade ako kurz 1.00.
 15. Zrejmá chyba v písaní pri označení športovej stávkovej udalosti alebo jej špecifikácii (vrátane podstaty stávky) v internetovej herni, ktorá nie je spôsobilá privodiť zámenu vo vzťahu k inej stávkovej udalosti uvedenej v ponuke stávkových udalostí prevádzkovateľa, nemá vplyv na platnosť uzatvorenej stávky (napr. „FC Liverpool“ nesprávne označené ako „FC Livepool“) alebo iná zrejmá chyba v písaní uvedená kurzovej ponuke, z ktorej je s ohľadom na stávkovú udalosť určiteľné, že sa jedná o zrejmú chybu v písaní (vždy bez ohľadu na to, čo zrejmú chybu v písaní spôsobilo).
 16. Skutočnosti alebo okolnosti spôsobujúce neplatnosť stávky alebo nemožnosť vyhodnotenia športovej stávkovej udalosti sú najmä, ak:
  1. športová stávková udalosť sa neuskutoční v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom (ide o odloženie športovej stávkovej udalosti napr. z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok), a zároveň sa neuskutoční ani (i) do dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni, alebo (ii) do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni v prípade určitých športových stávkových udalostí, pri ktorých je zaužívané, že je možné napr. s ohľadom na poveternostné podmienky zrealizovať pôvodne zrušené alebo neuskutočnené športové stávkové udalosti do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni (uvedený časový interval platí pre atletiku, motorizmus, zimné športy) alebo (iii) v pôvodnom hracom kole (platí pre americký futbal);
  2. prerušená športová stávková udalosť sa nedohráva od času prerušenia (napr. futbal, hokej), alebo od momentu prerušenia (napr. tenis) do (i) dvoch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni, alebo (ii) do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni v prípade určitých športových stávkových udalostí, pri ktorých je zaužívané, že je možné napr. s ohľadom na poveternostné podmienky zrealizovať pôvodne zrušené alebo neuskutočnené športové stávkové udalosti do troch bezprostredne nasledujúcich kalendárnych dní od pôvodne zverejneného termínu v internetovej herni (uvedený časový interval platí pre atletiku, motorizmus, zimné športy) alebo (iii) v pôvodnom hracom kole (platí pre americký futbal);
  3. ktorýkoľvek súper dotknutú „hru“, ktorá je predmetom športovej stávkovej udalosti vzdá (napr. skrečuje) alebo je diskvalifikovaný, ak je takýto postup v dotknutom športe alebo súťaži možný;
  4. športová stávková udalosť sa uskutoční skôr než v čase pôvodne zverejnenom prevádzkovateľom a „pre match“ stávka podľa odseku 2 písm. a. článku 5 herného plánu bola uzatvorená až po začatí dotknutej športovej stávkovej udalosti, ak zo stávkovej udalosti nevyplýva inak (napr. pri stávkach dlhodobého charakteru – víťaz Ligy majstrov a pod.) a v prípade „live“ stávok podľa odseku 2 písm. b. článku 5 herného plánu až po tom, čo nastala rozhodná udalosť pre určenie výsledku dotknutej športovej stávkovej udalosti, a to vždy bez ohľadu na to, či už bola v rámci zobrazenia v internetovej herni známa alebo nie;
  5. chyba v písaní pri označení športovej stávkovej udalosti alebo jej špecifikácii (vrátane podstaty stávky) v internetovej herni je spôsobilá privodiť zámenu vo vzťahu k inej stávkovej udalosti uvedenej v ponuke stávkových udalostí prevádzkovateľa alebo na základe chyby dochádza k zmene podstaty stávky alebo nemožnosti jej vyhodnotenia (napr. (i) v kurzovej ponuke je uvedený ako ligový zápas v talianskej najvyššej futbalovej súťaži zápas FC Sevilla vs. Atletico Madrid, avšak v skutočnosti sa jedná o zápas FC Sevilla vs. Atletico Madrid v španielskom superpohári alebo (ii) zadaná stávková udalosť odporuje matematicko-logickým súvislostiam alebo (iii) v zmysle stávkovej udalosti je možné uzatvoriť stávku v rozpore s pravidlami príslušného športu alebo súťaže (napr. pri tenise uzatvoriť stávku na remízu súperov);
  6. sa dotknutý súper, či už v individuálnych alebo skupinových športoch, nezúčastní dotknutej športovej stávkovej udalosti podľa čl. 5 bod 4 písmeno c (napr. Petra Vlhová sa nezúčastní konkrétneho obrovského slalomu konkrétneho podujatia Svetového pohára), je stávka vyhodnotená ako prehrávajúca;
  7. zmena miesta konania spôsobí stratu možnosti výhody „domáceho“ prostredia okrem prípadu zmeny miesta v zmysle odseku 13 tohto článku (napr. oba futbalové zápasy Manchester United vs. Real Madrid v Lige majstrov sa uskutočnia na pôde Manchestru United, v takomto prípade sa stávka považuje za neplatnú);
  8. je stávka uzatvorená na strelenie gólu alebo určitého počtu gólov hráčom a tento v prípade hokeja nie je na súpiske; uvedené platí primerane aj pri iných obdobných odvodených stávkových udalostiach; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa pravidlo pred bodkočiarkou vzťahuje len na športové stávkové udalosti špecifikované v článku 5 bod 2 písm. a. herného plánu;
  9. pri stávke duel – lepší z dvojice v športovej stávkovej udalosti sa nezúčastní aspoň jeden pretekár z dvojice, alebo ani jeden z dvojice nebol klasifikovaný (napr. nedokončí ani časť pretekov, prípadne je diskvalifikovaný);
  10. z akýchkoľvek dôvodov, nie na strane prevádzkovateľa, nie je možné vyhodnotiť dotknutú stávkovú udalosť, napr. nie je možné overiť výsledok stávkovej udalosti zo žiadnych oficiálnych výsledkov, a to spravidla ani do dvoch dní od predpokladaného dňa ukončenia dotknutej stávkovej udalosti;
  11. je stávka uzatvorená v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo týmto herným plánom;
  12. došlo k ukončeniu stávkovej udalosti pred jej bežným uplynutím podľa pravidiel dotknutej súťaže alebo športu a nie je možné niektoré stávky vyhodnotiť (napr. pri baseballe handicapovú stávku);
  13. nastala iná podstatná zmena týkajúca sa športovej stávkovej udalosti, ktorá mení jej povahu alebo podmienky, za ktorých sa športová stávková udalosť uskutočňuje (napr. zmena výšky mostíka v skokoch na lyžiach a i.); tým nie sú dotknuté iné ustanovenia tohto Herného plánu (napr. článok 8 bod 12 Herného plánu);
  14. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. bolo po uzatvorení stávky zmenené miesto konania, presun športovej udalosti z vnútorného prostredia do vonkajšieho a naopak alebo zmena druhu povrchu, ak je zmena povrchu s ohľadom na športové podujatie a jeho pravidlá možná;
  15. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. hráč sa dotknutej hry/podujatia/zápasu/konkrétneho kola nezúčastní, alebo v prípade futbalového zápasu hráč nenastúpi v základnej 11tke od začiatku zápasu;
  16. v prípade stávky na štatistiku hráča podľa článku 5 bod 8 písm. v. došlo k predčasnému ukončeniu alebo prerušeniu športovej udalosti, v rámci ktorej je uzatvorená stávka podľa tohto bodu a nedôjde k jej pokračovaniu do 5 hodín od jej predčasného ukončenia alebo prerušenia.
 17. S ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu (najmä, ak dotknutá skutočnosť je spôsobilá uviesť hráča do omylu ohľadom dotknutej športovej stávkovej udalosti alebo jeho stávky), je prevádzkovateľ oprávnený určiť stávku za neplatnú, a to najmä, ak:
  1. športová stávková udalosť bola vypísaná s inou chybou ako je chyba v bode 16 v písmene e. tohoto článku, pričom táto chyba spočíva v zjavnej chybe pri vypísaní kurzu alebo v zámene kurzu, nesprávnosti zadania handicapu a pod.;
  2. v prípade športových stávkových udalostí uvedených v bode 2 písm. b. článku 5 herného plánu je v internetovej herni technickou alebo obdobnou chybou uvedený nesprávny časový údaj športovej stávkovej udalosti, a to (i) pri basketbale po dobu najmenej 2 minúty, (ii) pri americkom futbale po dobu najmenej 89 sekúnd a (iii) pri futbale po dobu najmenej 5 min.;
  3. došlo k závažnej technickej chybe internetovej herne alebo hráčskeho účtu;
  pričom v takýchto prípadoch je dotknutá stávková udalosť vyhodnotená kurzom 1,00.
 18. V prípade, ak v zmysle predchádzajúcich odsekov tohto článku nie je možné vyhodnotiť stávkovú udalosť a súvisiace stávky, prevádzkovateľ postupuje, ak z všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, nasledovne:
  1. hráčovi, ktorý uzatvoril sólo stávku, prevádzkovateľ vypláca hráčovi výhru vo výške jeho vkladu k takejto stávke na hráčsky účet podľa článku 9 tohto herného plánu;
  2. hráčovi, ktorý uzatvoril kumulovanú stávku, prevádzkovateľ dotknutú stávkovú udalosť vyhodnotí kurzom 1,00;
  3. hráčovi, ktorý uzatvoril kumulovanú stávku, pričom podľa odseku 16 nie je možné vyhodnotiť ani jednu stávkovú udalosť, postupuje prevádzkovateľ podľa písm. a. tohto článku
  4. v prípade systémovej stávky, ak systém obsahuje jednu alebo niekoľko kombinácií, v ktorých sú všetky stávkové udalosti neplatné, vráti sa vklad za takéto kombinácie späť na hráčsky účet hráča.
 19. Pre určenie hodnoty nešportovej stávkovej udalosti a platnosť, resp. neplatnosť stávky k nešportovej stávkovej udalosti, vrátane odseku 16 tohto článku, platí tento článok primerane.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 5 k hernému plánu nadobúda účinnosť 19. februára 2024.