Informácia pre spotrebiteľov - hráčov

hazardných hier prevádzkovaných spoločnosťou
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.Poučenie pre spotrebiteľa o práve podať obchodníkovi žiadosť o nápravu a informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

Hráč ako spotrebiteľ má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo podať spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31340822, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 499/B (ďalej aj ako „spoločnosť TIPOS“) ako obchodníkovi žiadosť o nápravu v prípade, ak hráč nie je spokojný s vybavením reklamácie a medzi hráčom a spoločnosťou TIPOS vznikne spor z uplatnenia práv hráča z prevádzkovania príslušnej hazardnej hry alebo ak sa hráč domnieva, že spoločnosť TIPOS porušila iné práva hráča ako spotrebiteľa. 

Na žiadosť o nápravu sa vzťahujú príslušné ustanovenia herných plánov pre jednotlivé druhy hazardných hier upravujúce reklamačný poriadok v časti podania námietky voči vybaveniu reklamácie, pričom ustanovenia zákona o ARS majú pred ustanoveniami reklamačného poriadku v tejto časti prednosť.

Ak spoločnosť TIPOS žiadosti o nápravu (námietke voči vybaveniu reklamácie) hráča nevyhovela alebo neodpovedala hráčovi do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti o nápravu (námietke voči vybaveniu reklamácie), má hráč ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu subjektu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Zároveň platí, že ak sú na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podať návrh, má hráč. Informácie o subjektoch alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú uvedené na internetovej stránke: 

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 .

Podaním návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu nie je dotknutá možnosť hráča obrátiť sa na vecne a miestne príslušný súd v zmysle všeobecne záväzných právnych prepisov. 

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu, poplatková povinnosť súvisiaca s podaním návrhu ako aj postup strán sporu je upravená v zákone o ARS v jeho aktuálnom znení:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/391/20240701 (znenie účinné od 01. 07. 2024).
V Bratislave, dňa 01.07.2024