Politika compliance

spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej aj ako „spoločnosť TIPOS“ alebo „spoločnosť“) si je vedomá svojej spoločenskej zodpovednosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou jej dlhodobej firemnej stratégie. Preto spoločnosť pripravuje, realizuje a riadi mnohé aktivity vedúce k zodpovednému a udržateľnému prístupu k životnému prostrediu, spoločnosti a podnikovému riadeniu. Vzhľadom na predmet svojej činnosti sa spoločnosť v rámci spoločenskej zodpovednosti osobitne zameriava na oblasť zodpovedného hrania a taktiež na podporu prevencie a liečby patologického hráčstva, kde chce byť vzorom aj pre ostatných účastníkov na trhu. Pre spoločnosť je zároveň jednou z priorít aj podpora slovenského športu, ako aj podpora projektov z oblasti kultúry, vzdelávania a sociálnej oblasti. V nadväznosti na uvedené vyjadruje spoločnosť TIPOS svoj záväzok vytvoriť a udržiavať kultúru compliance, ktorá je nielen základom, ale aj príležitosťou pre úspešnú, dôveryhodnú a udržateľnú spoločnosť.

POLITIKA

Táto politika compliance predstavuje základný pilier systému manažérstva compliance spoločnosti TIPOS, vyjadrujúci základný rámec pre nastavenie cieľov compliance a nadväzujúci na stratégiu a základné hodnoty spoločnosti TIPOS, ktorými sú najmä čestnosť, zodpovednosť, transparentnosť a rešpekt.

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA COMPLIANCE

Nastavením účinného systému compliance v súlade s medzinárodným štandardom ISO 37301 a systému manažérstva proti korupcii v súlade s medzinárodným štandardom ISO 37001, je vytváraný súbor opatrení, pravidiel a postupov, ktoré majú zabezpečiť súlad činností vykonávaných spoločnosťou TIPOS so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a etickými hodnotami, a ktoré tiež majú prispieť k budovaniu dôvery zamestnancov spoločnosti TIPOS, jej zákazníkov, zmluvných partnerov, ostatných zainteresovaných strán a širokej verejnosti. Spoločnosť TIPOS založila svoj etický kódex na jasných zásadách, ktoré sú v praxi ďalej podporené platnými vnútornými predpismi, v ktorých sú samostatne rozpracované jednotlivé oblasti etického kódexu záväzné pre všetkých zamestnancov. Zavedením a efektívnym fungovaním systému compliance sú eliminované riziká a súvisiace porušenia, ktoré môžu mať za následok pokuty ako aj iné zákonné a zmluvné sankcie, finančné straty alebo dopady na reputáciu spoločnosti TIPOS. 

ZÁSADY SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA COMPLIANCE

Spoločnosť TIPOS podporuje a zaväzuje sa plniť nasledujúce zásady systému manažérstva compliance, najmä:

 1. dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy a etické hodnoty spoločnosti TIPOS,
 2. udržiavať a zlepšovať systém manažérstva compliance tak, aby spĺňal požiadavky noriem ISO 37301 a ISO 37001 a ostatné požiadavky nevyhnutné pre splnenie účelu tohto systému manažérstva,
 3. zabezpečiť funkčnosť a efektivitu systému manažérstva compliance menovaným Compliance Officerom, ktorý bude hybnou silou pri implementácii opatrení v oblasti compliance v rámci všetkých procesov spoločnosti TIPOS, a to najmä v oblastiach (i) regulácie hazardných hier, (ii) ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, (iii) verejného obstarávania, (iv) ochrany pred podvodmi, (v) ochrany osobných údajov, (vi) ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti, (vii) konfliktu záujmov, (viii) komunikácie, marketingu, vysielania,
 4. generovať zisk s ohľadom na trhovú integritu, a to prostredníctvom preventívnych a kontrolných opatrení týkajúcich sa spoločnosti TIPOS a jej zákazníkov, zmluvných partnerov a prevenciou a riadením konfliktu záujmov, aby trhové ekonomické kritériá boli jedinými smerodajnými kritériami pre obchodné rozhodnutia,
 5. implementovať systém kontrol obchodných operácií, ktoré by preventívne zabránili porušeniu právnych predpisov a zabezpečili aktívne plnenie povinností vo vzťahu k orgánom dozoru,
 6. dohliadať na nestrannosť aktivít spoločnosti TIPOS; využívanie tretích osôb na nezákonné alebo nečestné ovplyvňovanie verejných činiteľov alebo súkromných osôb je zakázané,
 7. neustále zvyšovať povedomie o systéme manažérstva compliance a podnecovať etické správanie a konanie zamestnancov spoločnosti TIPOS a zabezpečiť jej zamestnancom možnosť kedykoľvek oznámiť podozrenie na nekalú činnosť alebo iné protiprávne konanie (i) najbližšie nadriadenému zamestnancovi alebo (ii) na compliance@tipos.sk, alebo (iii) na whistleblowing@tipos.sk, bez obáv z odvetných opatrení,
 8. nastaviť a rozvíjať vedením spoločnosti TIPOS v rámci ich zodpovednosti kultúru compliance,
 9. zabezpečiť vhodné prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana čestného, etického konania a zakazuje sa akékoľvek korupčné konanie – nulová tolerancia korupcie,
 10. riadiť sponzorské aktivity, dary v zmysle jasných etických pravidiel a vnímať a rešpektovať aj pravidlá zmluvných partnerov spoločnosti TIPOS obmedzujúce možnosti prijímať dary a pohostenie,
 11. preskúmavať potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti TIPOS z pohľadu ich dôveryhodnosti pred uzatváraním zmluvného vzťahu a monitorovať ako sa vzťahy so zmluvnými partnermi vyvíjajú,
 12. postupovať v súlade s príslušnými environmentálnymi, sociálnymi a riadiacimi štandardmi, najmä Smernicou o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov.

Plnenie zásad systému manažérstva compliance očakáva spoločnosť TIPOS od svojich zamestnancov, vedúcich zamestnancov a členov orgánov, zmluvných partnerov a všetkých ďalších relevantných zainteresovaných strán.

Spoločnosť TIPOS túto politiku compliance pravidelne aktualizuje a vždy aktuálnu verziu politiky compliance zverejňuje na svojom webovom sídle.

V Bratislave, dňa 30.04.2024