Zodpovedné hranie

Cieľom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je prevádzkovať svoje hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň sa spoločnosť snaží o vytvorenie a udržanie bezpečného hráčskeho prostredia a minimalizáciu negatívneho sociálneho dopadu hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť.

Program zodpovedného hrania

Uvedomujeme si potrebu venovať sa problematike týkajúcej sa zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním, a preto sme vytvorili program zodpovedného hrania.

Hlavné body programu zodpovedného hrania: 

Účinná kontrola vekového limitu

Spoločnosť TIPOS si je vedomá vzťahu medzi hraním v mladom veku a potenciálnym rizikom patologického správania v neskoršom veku. TIPOS zamedzuje prístup osobám, ktoré nedovŕšili vek 18 rokov ku všetkým svojim produktom. Tento princíp je jasne deklarovaný označeniami „18+" v celej distribučnej sieti a na internete. TIPOS kontinuálne kontroluje všetkých svojich partnerov pri dodržiavaní uvedeného princípu prostredníctvom pravidelných návštev predajných miest.

Zodpovedný marketing a komunikácia

Spoločnosť sa zaviazala, že nebude realizovať reklamu, ktorá by sa orientovala na ohrozené skupiny (neplnoletí, hráči s problémovým hraním, sociálne slabšie skupiny). Ďalej bude Spoločnosť propagovať iba pravdivé a komplexné informácie o produktoch, podmienkach hracieho plánu a výške výhry.

Limity a sebaobmedzujúce nástroje pre hráčov

Online herné prostredie spoločnosti TIPOS obsahuje niekoľko opatrení a nástrojov, ktoré pomáhajú hráčom hrať zodpovedne. Na hernom portáli www.etipos.sk je povinná registrácia hráča, pri ktorej hráč musí predložiť 2 doklady totožnosti, pričom každý hráč môže mať založený len jeden účet. Keď sa hráči zaregistrujú na hernom portáli, tak majú prehľad o stávkach investovaných do jednotlivých herní, o sumách investovaných do hier, majú prehľad výhier, pohybov na hráčskom konte a prehľad času stráveného hraním. Po prihlásení hráča do svojho hráčskeho konta sa hráčovi zobrazia nasledovné údaje:

  • výška stávok a výhier za kalendárny mesiac,
  • výška stávok a výhier za celkové obdobie konta,
  • možnosť nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení,
  • informácia o zákaze hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov,
  • informácia o tom, že nadmerné hranie prináša so sebou zdravotné riziká,
  • informácia o tom, že hazardné hry prinášajú riziko finančných strát,
  • link na webové sídlo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí,
  • link na webové sídlo správcu Registra vylúčených osôb.

V rámci online herného portálu existujú viaceré možnosti samoobmedzenia. Hráč môže využiť nástroj „obmedzenie času hrania“ alebo „peňažné obmedzenie“. Hráč si môže nastaviť maximálny čas, ktorý strávi hraním, rovnako si môže nastaviť peňažné limity na hranie, t. j. limity pre výšku vkladu a výšku prehry. Hráč má vždy prehľadné info o vkladoch, výhrach a prehrách za určené obdobie. Ďalším nástrojom pre hráča je možnosť nastavenia blokovania konkrétnej hry. Spoločnosť TIPOS stanovuje paušálne pre určené hry limity na vklady.

Hráč má aj možnosť samovylúčenia z herného portálu. Samovylúčenie je možné nastaviť telefonicky prostredníctvom Infolinky, resp. emailom. Zamestnanci Infolinky môžu hráča vylúčiť z hrania na celom hernom portáli alebo len z konkrétnej hry.

Hráč sa môže taktiež vylúčiť z účasti na hazardných hrách zaregistrovaním do Registra vylúčených osôb, ktorý vedie Úrad pre reguláciu hazardných hier. Register vylúčených osôb je informačný systém, v ktorom sa evidujú všetky fyzické osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Fyzická osoba, ktorá sama požiadala o vylúčenie z účasti na hazardných hrách, zasiela údaje do registra vylúčených osôb v elektronickej podobe prostredníctvom webového sídla správcu registra s kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo v listinnej podobe zaslaním formulára správcovi registra zverejneného na webovom sídle správcu registra s úradne osvedčeným podpisom. Žiadosť o vylúčenie z účasti na hazardných hrách: www.urhh.sk

Informovanie hráčov o možných rizikách hazardných hier

Hráčom poskytujeme dostatok informácií, ktoré potrebujú na to, aby boli schopní správne sa rozhodnúť. Podporujeme a zvyšujeme povedomie o zodpovednom prístupe k hraniu hier a zavádzame nástroje, ktoré umožňujú hráčom kontrolu nad svojimi rozhodnutiami. Rady ako hrať zodpovedne a čo robiť v prípade, že máte pocit, že vy alebo vám blízka osoba nemá svoje hranie pod kontrolou, nájdete v sekcii Zdravotné riziká nadmerného hrania alebo na webovej stránke : www.tiposzdravotnerizika.tipos.sk

Financovanie činností, ktorých cieľom je prevencia a boj proti závislosti

V rámci zodpovedného hrania Spoločnosť spolufinancuje činnosť Linky pomoci pre problémy s hraním. Linka pomoci je zriadená od r. 2013, v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul.č.2 v Bratislave. Jej cieľom je prevencia a boj proti závislosti od hazardných hier a je určená na pomoc nielen ľuďom, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych, ako aj pre ľudí z odbornej verejnosti.

LINKA POMOCI PRE PROBLÉMY S HRANÍM: 0800 800 900

Prevádzkový čas: Po – Pia: 9.00 – 17.00 h.
Mimo prevádzkových hodín je k dispozícii záznamník.
cpldz@cpldz.sk
02/ 53 417 464
02/ 53 417 467

Bezpečné hráčske prostredie

Spoločnosť TIPOS poskytuje svojim zákazníkom bezpečné hráčske prostredie. Aby spoločnosť zaistila bezpečnosť dát a súkromných údajov, implementovala do svojho vnútorného systému ochranu osobných údajov postavenú na vysokých štandardoch. Spoločnosť pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dôsledne rešpektuje platnú a účinnú právnu úpravu ako aj poctivý obchodný styk a etické štandardy spoločnosti. Spoločnosť principiálne odmieta akékoľvek korupčné správanie, legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a financovanie terorizmu ako aj zneužívanie postavenia akýmkoľvek spôsobom.