Európske štandardy

Spoločnosť TIPOS je členom Európskej asociácie lotériových a stávkových spoločností (EL) a Svetovej lotériovej asociácie (WLA). V rámci členstva v týchto organizáciách sa Spoločnosť TIPOS zaviazala dodržiavať európske a svetové štandardy zodpovedného hrania.

Svetová lotériová asociácia (WLA) sformulovala 7 Princípov Zodpovedného hrania, ktoré slúžia ako základ ich Rámca zodpovedného hrania (RFG). Rámec zodpovedného hrania sa skladá zo 4 úrovní, ktoré môžu byť dosiahnuté lotériovými spoločnosťami. Po úspešnom splnení všetkých kritérií WLA bol v roku 2019 spoločnosti TIPOS udelený certifikát. Spoločnosť sa tak zaradila medzi popredné svetové lotériové spoločnosti v rámci napĺňania zásad Zodpovedného hrania.

7 Princípov zodpovedného hrania

 1. Členovia WLA prijmú primerané a vyvážené opatrenia na splnenie svojich cieľov a zároveň budú chrániť záujmy hráčov a zraniteľných skupín; zároveň budú dodržiavať príslušné záväzky obhajovať verejný poriadok v rámci svojej vlastnej jurisdikcie.
 2. Členovia WLA zabezpečia, aby ich postupy a procedúry odrážali kombináciu vládnych nariadení, samoregulácie prevádzkovateľa a individuálnej zodpovednosti.
 3. Členovia WLA budú rozvíjať svoje postupy týkajúce sa otázok súvisiacich so zodpovedným hraním na základe analýz zdokumentovaného výskumu a maximálneho možného porozumenia relevantných informácií .
 4. Členovia WLA budú spolupracovať so zainteresovanými stranami - vrátane vlád, mimovládnych organizácií, regulátorov, výskumných pracovníkov, odborníkov v oblasti verejného zdravia a širokej verejnosti - na zdieľaní informácií, vývoji výskumu a propagácii zodpovedných hier v čo najširšej miere a podpore lepšieho porozumenia sociálneho vplyvu hier.
 5. Členovia WLA budú propagovať iba zákonné a zodpovedné hranie vo všetkých aspektoch svojich aktivít vrátane vývoja, predaja a marketingu svojich produktov a činností, a vynaložia primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby ich predajcovia robili to isté.
 6. Členovia WLA budú poskytovať verejnosti presné informácie, aby umožnili jednotlivcom robiť informované rozhodnutia o herných aktivitách v rámci jurisdikcie lotériovej spoločnosti. Tento záväzok si vyžaduje:
  1. aby marketing lotériových aktivít a produktov bol predmetom primeranej samoregulácie prevádzkovateľa a podporoval zodpovedné herné praktiky a informované rozhodnutia,
  2. aby osobám boli poskytnuté presné informácie o hazardných hrách a rizikách s tým spojených, napríklad organizovaním edukačného programu.
 7. 7. Členovia WLA vynaložia primerané úsilie na monitorovanie, testovanie a podľa potreby revidovanie činností a postupov, ktoré sa týkajú zodpovedného hrania. Ich zistenia budú následne zverejňované.
  Európska asociácia lotériových a stávkových spoločností (EL) zaviedla v roku 2007 Štandardy zodpovedného hrania (RGS), ktoré slúžia ako základný element politiky zodpovedného hrania v rámci asociácie. Podpísaním dokumentu Štandardy zodpovedného hrania vyjadrila spoločnosť TIPOS ako aj ostatné lotériové spoločnosti potrebu venovať sa problematike zodpovedného hrania a riešeniu problémov spojených s problémovým hraním. Prvoradým záujmom je minimalizovať možné riziká spojené s problémovým hraním prostredníctvom vzdelávania, výchovy a prevencie v oblasti hazardných hier, predovšetkým u tzv. rizikových skupín.

Hlavné ciele Štandardov zodpovedného hrania podľa EL

 1. odporovať kontinuitu verejného poriadku, integritu a boj proti nelegálnemu hraniu hazardných hier a bojovať proti finančným podvodom.
 2. oužiť osvedčené metódy z hľadiska Zodpovedného hrania v sektore lotérií.
 3. Umožniť členom EL, aby sa Zodpovedné hranie stalo bežnou súčasťou ich každodenných činností.
 4. Stanoviť jasné pravidlá pre členov EL týkajúce sa ich činností:
  1. zaistiť ochranu záujmov hráčov a rizikových skupín,
  2. zaistiť plnenie príslušných zákonov, nariadení a povinností,
  3. vytvoriť zásady, ktoré zohľadnia príslušné informácie a výskum,
  4. zvýšiť povedomie o možnom sociálnom dopade v dôsledku problémového hrania hazardných hier,
  5. podporiť zavedenie zásad Zodpovedného hrania do všetkých činností členov a predajcov,
  6. poskytnúť verejnosti objektívne informácieo hazardných hrách a problémovom hraní,
  7. pravidelne vzdelávať a informovať verejnosť o programoch Zodpovedného hrania.
 5. Pripraviť programy Zodpovedného hrania na dostatočnej úrovni, nezávisle overené.