Zriaďovanie prevádzok

Pravidlá pri zriaďovaní a prevádzkovaní prevádzok online prostredníctvom obchodných partnerov - mandatárov

VÝBER OBCHODNÝCH MIEST

Pri výbere nových obchodných miest pre zriadenie prevádzky je potrebné, aby bola každá písomná ponuka obchodného priestoru zaregistrovaná v elektronickej databáze spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej tiež „TIPOS" alebo „spoločnosť TIPOS") s prideleným číslom ponuky. Zber nových obchodných ponúk sa uskutočňuje v sídle spoločnosti.

Záujemcom o zriadenie prevádzky zaslanie žiadosti umožňuje elektronická „Obchodná ponuka pre zriadenie prevádzky s terminálom online", ktorú záujemca vyplní a zašle elektronicky do sídla Tiposu. Tento formulár upresňuje základné informácie o ponúkanom obchodnom priestore a je dostupný na webovej stránke www.tipos.sk.

Základné parametre pri posudzovaní nového obchodného miesta

Posudzované parametre obchodnej ponuky:

  • Lokalizačná výhodnosť umiestnenia ponúkaného obchodného priestoru v rámci mesta, či obce;
  • Počet obyvateľov na počet aktívnych terminálov;
  • Nežiaduca terminálová konkurencia - vzdialenosť existujúcich prevádzok od ponúkaných obchodných priestorov;
  • Zmluvná rentabilita a finančná úspešnosť terminálov umiestnených v blízkosti ponúkanej prevádzky, t.j. tržby spolu na týždeň a terminál;
  • Kvalifikovaný odhad predpokladanej výšky tržieb v ponúkanom obchodnom mieste;
  • Typ ponúkanej obchodnej prevádzky z hľadiska strategickej potreby zriadenia tohto typu prevádzky s ohľadom na existujúcu typológiu už zriadených prevádzok v predmetnej lokalite.
  • V prípade nezaujímavej obchodnej ponuky pre TIPOS je zaslané žiadateľovi písomné stanovisko o tejto skutočnosti. Všetky ponuky, aj „Zamietnuté", sú archivované v databáze ponúk pre prípad možného návratu k nim a následným oslovením záujemcu archivovanej ponuky.

Rozhodnutie o zriadení prevádzky

Každému rozhodnutiu o zriadení prevádzky predchádza komplexné zozbieranie, posúdenie a vyhodnotenie všetkých parametrov, informácií a materiálov predložených záujemcom a príslušným vedúcim regionálneho strediska, do ktorého pôsobnosti obchodná ponuka patrí. Finálne rozhodnutie o zriadení prevádzky sa uskutočňuje na zasadnutí kompetentných zástupcov spoločnosti so zreteľom na posudok vedúceho regionálneho strediska , ktorý má najširší prehľad a zároveň najobjektívnejší pohľad na možnú efektivitu zriadenia prevádzky vo vybranej lokalite.

Po internom posúdení sa záujemcovi zasiela akceptačné stanovisko k obchodnej ponuke, ktorého súčasťou je zoznam dokladov potrebných k uzatvoreniu mandátnej zmluvy, formulár Súhlas so zriadením prevádzky online, potrebný k zadaniu pokynu na inštaláciou kompletného technického zariadenia.

Pri akomkoľvek ukončení platnosti zmluvy zostáva povinnosť zmluvným stranám finančne a fyzicky vysporiadať všetky vzniknuté záväzky a pohľadávky vyplývajúce z mandátnej zmluvy.