Mandátna zmluva

K uzatvoreniu mandátnej zmluvy a k nainštalovaniu terminálu žiadateľ na základe akceptačného stanoviska k zriadeniu prevádzky zabezpečí a zašle nasledujúce doklady:

 • Notárom overenú kópiu živnostenského oprávnenia, resp. výpisu z obchodného registra s odporúčanou živnosťou: sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.
 • Fotokópiu dokladu o registrácii a pridelení DIČ, resp. IČ DPH v prípade platiteľa DPH na príslušnom daňovom úrade.
 • Kópiu zmluvy o vedení účtu v peňažnom ústave (bankové spojenie a číslo účtu).
 • Kópiu platnej nájomnej zmluvy, resp. listu vlastníctva v súvislosti s užívaním priestorov budúcej prevádzky.
 • Formulár „Súhlas k zriadeniu online prevádzky" vyplnený a potvrdený majiteľom objektu.
 • Zabezpečí, aby v priestoroch prevádzky bola funkčná a bezpečná elektroinštalácia.
 • Zabezpečí platnú Revíznu správu funkčnosti elektroinštalácie a bleskozvodov v prevádzke v súlade so zákonom č. 718/2002 Z.z. a príslušnými technickými normami.
 • Zabezpečí, aby prevádzka bola vybavená telefónnou linkou pevnou, príp. mobilnou.
 • Zabezpečí odbornú inštaláciu prívodu elektrickej energie k miestu umiestnenia terminálu a monitoru koncovou zásuvkou 230V/50Hz.
 • Zašle zoznam pracovníkov, ktorí budú obsluhovať terminál a ktorí sa zúčastnia školenia k obsluhe terminálu online (tieto osoby musia byť u mandatára zamestnané v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru).
 • Uhradí finančnú zábezpeku.

Všetky uvedené doklady je potrebné doručiť do spoločnosti TIPOS, maximálne však do jedného mesiaca od zaslania akceptačného stanoviska k zriadeniu prevádzky. V opačnom prípade má TIPOS právo akceptovanú ponuku stornovať a zriadenie prevádzky nezrealizovať.

Uzatvorenie mandátneho vzťahu

Mandátna zmluva sa uzatvára doporučenou zásielkou, prípadne osobne. Mandatárovi sa zasielajú k podpisu dve vyhotovenia mandátnej zmluvy spolu s platnými prílohami podpísané oprávnenými zástupcami spoločnosti TIPOS.

PREVÁDZKOVANIE PREVÁDZKY ONLINE

Sprevádzkovanie novej prevádzky

Pred samotným uvedením terminálu a prevádzky do užívania sa overí a vykoná:

 • Uzatvorenie mandátnej zmluvy, pri ktorom sa venuje pozornosť predovšetkým dátumu platnosti a účinnosti zmluvy, ktorý musí korešpondovať s dňom štartu terminálu;
 • Overenie informácie o nainštalovaní terminálu zodpovednými pracovníkmi spoločnosti Gtech Slovakia;
 • V školiacom stredisku bezplatné vyškolenie alebo preškolenie pracovníkov mandatára. Úspešným absolvovaním sa zamestnanec mandatára stáva majiteľom preukazu, ktorý ho oprávňuje k obsluhe terminálu.

Zrušenie prevádzky

Žiadosť mandatára na zrušenie prevádzky, redislokáciu terminálu, prevod prevádzky v prospech iného podnikateľského subjektu podlieha výlučne súhlasu TIPOS-u. Zrušenie prevádzky má za následok odinštalovanie kompletného technického zariadenia online

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. si vyhradzuje právo zrušiť už existujúcu prevádzku mandatára odinštalovaním terminálu v prípade:

 • Pri opakovanom nedodržiavaní dohodnutej doby splatnosti úhrad zo zúčtovania tržieb za mandátne činnosti;
 • Ak mandatár umožní prístup a manipuláciu s terminálom cudzím osobám, prípadne prenechá alebo poskytne do užívania terminál tretej osobe.

Prevod mandátnych práv

V súvislosti so žiadosťami mandatárov o vykonanie zmien mandátnych práv súvisiacich s prevádzkovaním prevádzok v prospech nových podnikateľských subjektov sa vyžaduje nasledovné:

 • Písomná žiadosť mandatára, ktorý chce zmenu vykonať v prospech iného podnikateľského subjektu, podpísaná ním a zároveň potenciálnym, novým mandatárom;
 • V prípade, že je táto zmena podmienená presným dátumom vykonania zmeny mandatára, tento dátum v žiadosti uviesť;
 • Vyškolenie pracovníkov nového mandatára;
 • Do sídla spoločnosti doručenie dokladov potrebných k uzatvoreniu mandátnej zmluvy (viď. časť „MANDÁTNA ZMLUVA").

Pri každej zmene mandatára, t.j. zmene podnikateľského subjektu s novým IČO, sa musí zrealizovať systémová zmena čísla terminálu.

POVINNOSTI MANDATÁRA PRI ZABEZPEČOVANÍ MANDÁTNYCH ČINNOSTÍ

Mandatár je povinný v oblasti prevádzkovo-technického zabezpečovania mandátnych činností okrem iného:

 • zodpovedať za škody vzniknuté na technickom zariadení online, ktoré boli ním zavinené, za škody spôsobené krádežou alebo stratou, ako aj za škody spôsobené akýmkoľvek zneužitím terminálu, zvlášť zneužitím prístupových hesiel neoprávnenými osobami;
 • v prípade poškodenia, zničenia terminálu alebo ostatných technických zariadení treťou osobou alebo živelnou udalosťou je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať orgány činné v trestnom konaní a spísaný zápis zaslať bezodkladne do Tiposu;
 • bezodkladne hlásiť na HOT LINE poruchy terminálu.

Mandatár je povinný v oblasti zúčtovacích a platobných vzťahov:

 • neponechávať v prevádzke peňažnú hotovosť v čase mimo jej prevádzkových hodín, niesť plnú zodpovednosť za odcudzené prostriedky mandanta a vzniknutú škodu nahradiť.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 • Zmluvný vzťah možno ukončiť vzájomnou dohodou.
 • Mandátnu zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Trojmesačná výpovedná lehota začína plynúť prvým kalendárnym dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej strane.
 • Odstúpením od zmluvy, ak niektorá zo zmluvných strán opakovane a závažným spôsobom porušuje zmluvné ustanovenia mandátnej zmluvy. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia druhej strane.
 • Zmluvný vzťah sa považuje za ukončený, ak mandatár nemôže vykonávať mandátne činnosti z dôvodu zrušenia všetkých jeho prevádzok alebo z iných dôvodov (napr. strata nájmu a pod.).