Číselné lotérie

Herný plán

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán číselných lotérií (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ číselných lotérií špecifikovaných v tomto hernom pláne, (ďalej len „číselné lotérie“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier.
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých číselných lotérií (podmienky účasti na číselných lotériách, druhy číselných lotérií, výšky vkladu, spôsob určenia výsledku číselných lotérií, spôsob určenia výhry, jej výšky a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia stávky a vrátenia vkladu za stávku, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu je podľa § 2 písm. g) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie.

Článok 2
Základné definície

 1. Predajným miestom sa na účely tohto herného plánu rozumie miesto zriadené pre účely prijímania stávok a vyplácania výhier ako aj ďalších úkonov v rámci realizácie číselných lotérií podľa herného plánu; takýto priestor je zároveň vybavený aspoň jedným terminálom a obsluhou terminálu.
 2. Hráčskym účtom sa na účely tohto herného plánu rozumie hráčsky účet podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách, t. j. nástroj, prostredníctvom ktorého sa hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje sa na číselných lotériách prostredníctvom internetu v internetovej herni, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča; bližšie podmienky zriadenia a využívania hráčskeho účtu sú špecifikované v článku 9 tohto herného plánu a vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 3. Centrálnym systémom prevádzkovateľa sa na účely tohto herného plánu rozumie informačný systém využívaný na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovateľa vrátane číselných lotérií.
 4. Internetovou herňou sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje číselné lotérie ako internetové hry (webové sídlo www.tipos.sk).
 5. Mobilným operátorom sa na účely tohto herného plánu rozumie ktorýkoľvek alebo všetci nižšie uvedení mobilní operátori:
  1. Slovak Telekom, a.s., so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469;
  2. Orange Slovensko, a.s., so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270;
  3. O2 Slovakia, s.r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35 848 863;
  4. SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202 ako aj
  5. akýkoľvek ďalší mobilný operátor, s ktorým prevádzkovateľ uzatvorí osobitnú zmluvu, na základe ktorej umožní uzatvárať stávky v číselných lotériách aj prostredníctvom SMS zasielaných na základe služieb poskytovaných takýmto mobilným operátorom.
 6. Obsluhou terminálu sa na účely tohto herného plánu rozumie osoba, ktorá absolvovala školenie a je oprávnená vykonávať činnosti podľa tohto herného plánu na predajnom mieste na termináli.
 7. Terminálom sa na účely tohto herného plánu rozumie zariadenie nachádzajúce sa na predajnom mieste, ktoré komunikuje s dotknutou časťou centrálneho systému prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého obsluha terminálu môže podľa tohto herného plánu vykonávať úkony súvisiace s uzatváraním stávok hráčov, prijímaním vkladov za stávku, vyplácaním výhier, rušením stávok hráčov v súlade s týmto herným plánom a iné úkony určené podľa tohto herného plánu.
 8. SMS sa na účely tohto herného plánu rozumie krátka textová správa odoslaná hráčom alebo hráčovi v súvislosti s účasťou na číselných lotériách prostredníctvom poskytovateľov telekomunikačných služieb.
 9. Všeobecnými obchodnými podmienkami SMS sa na účely tohto herného plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom upravujúce využívanie mobilných telefónnych čísel hráčov v číselných lotériách.
 10. Všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu sa na účely tohto herného plánu rozumejú všeobecné obchodné podmienky vydané prevádzkovateľom upravujúce účasť hráčov na číselných lotériách prevádzkovaných ako internetové hry.
 11. Tiketom sa na účely tohto herného plánu rozumie tiket vydaný prevádzkovateľom pre príslušnú číselnú lotériu, ktorý je hráčovi k dispozícii na podávanie stávok na predajnom mieste a ktorý obsahuje hodnotu, ktorá bude porovnávaná s hodnotou určujúcej výsledok dotknutej číselnej lotérie; na tikete je určený maximálny počet hracích polí.
 12. Dokladom o uzatvorení stávky sa na účely tohto herného plánu rozumie jedinečný písomný doklad o platnom uzatvorení stávky na predajnom mieste vydaný terminálom, ktorého náležitosti sú uvedené v článku 8 herného plánu.
 13. Systémovou tabuľkou sa na účely tohto herného plánu rozumie tabuľka vydaná prevádzkovateľom obsahujúca možnosti uzatvárania systémových stávok jednotlivých číselných lotérií, ktorú prevádzkovateľ pre dotknutú číselnú lotériu zverejňuje na svojom webovom sídle, prípadne tiež iným vhodným spôsobom.
 14. Zákonom o AML sa na účely tohto herného plánu rozumie zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj akýkoľvek právny predpis, ktorý ho počas trvania individuálnej licencie, súčasťou ktorej je tento herný plán, nahradí.

Článok 3
Schvaľovanie a sprístupňovanie herného plánu

 1. Herný plán a jeho zmeny schvaľuje príslušný orgán štátnej správy v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o hazardných hrách.
 2. Herný plán je dokument, ktorý prevádzkovateľ sprístupňuje v písomnej forme (v listinnej alebo elektronickej podobe) v sídle prevádzkovateľa, na svojom webovom sídle, prípadne aj inou vhodnou formou. Herný plán je tiež k dispozícii na predajných miestach.

Článok 4
Záväznosť herného plánu

 1. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre:
  1. prevádzkovateľa,
  2. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní hazardných hier,
  3. fyzické osoby, ktoré požadujú účasť na hre podľa herného plánu ako potenciálni hráči,
  4. hráčov - fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na číselných lotériách podľa herného plánu (ďalej len „hráč“).
 2. Hráčom je fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad a vloží stávku, alebo za ktorého vklad za stávku uhradí prevádzkovateľ z titulu výhry hráča v akejkoľvek hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výhru v propagačnej súťaži (ďalej len „súťaž“); tým nie sú dotknuté ustanovenia zákona o hazardných hrách v prípade internetových hier a povinnosti a obmedzenia z neho vyplývajúce.
 3. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu, ak z tohto herného plánu nevyplýva, že súhlas už bol z jeho strany prejavený skôr za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach SMS alebo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 4. Potenciálny hráč berie na vedomie, že ak má záujem o účasť v ktorejkoľvek z číselných lotérií, je viazaný týmto herným plánom a v závislosti od spôsobu účasti na číselnej lotérií aj všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu resp. všeobecnými obchodnými podmienkami SMS.

Článok 5
Prehľad číselných lotérií prevádzkovaných podľa tohto herného plánu

 1. Podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách sú štátnou lotériou o. i. číselné lotérie.
 2. Medzi číselné lotérie, ktoré sú prevádzkované prevádzkovateľom podľa tohto herného plánu patria:
  1. číselná lotéria LOTO;
  2. číselná lotéria LOTO 5 z 35;
  3. doplnková hra JOKER;
  4. číselná lotéria EUROMILIÓNY;
  5. doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER;
  6. číselná lotéria Eurojackpot;
  7. doplnková hra Eurojackpot JOKER;
  8. číselná lotéria KENO 10;
  9. doplnková hra KENO JOKER;
  10. číselná lotéria KLUB KENO;
  11. číselná lotéria e-KLUB KENO.

DRUHÁ ČASŤ
UZATVÁRANIE STÁVOK

Článok 6
Všeobecné pravidlá uzatvárania stávok

 1. Uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry číselných lotérií je možné týmito technologickými systémami:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálov,
  2. v internetovej herni prostredníctvom internetu,
  3. prostredníctvom SMS,
  (všetky spolu ďalej len „systémy uzatvárania stávok“).
 2. Na predajných miestach prostredníctvom terminálov je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie uvedené v tomto hernom pláne, okrem číselnej lotérie e-KLUB KENO, a to v súčinnosti s obsluhou terminálu.
 3. Prostredníctvom internetu v internetovej herni je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie uvedené v tomto hernom pláne, okrem číselnej lotérie KLUB KENO.
 4. Prostredníctvom SMS je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie uvedené v tomto hernom pláne, okrem číselnej lotérie KLUB KENO a číselnej lotérie e-KLUB KENO.
 5. Hráč sa môže zúčastniť príslušnej číselnej lotérie prostredníctvom SMS výlučne prostredníctvom registrovaného telefónneho čísla dotknutého registrovaného hráča; postup registrácie telefónneho čísla je stanovený v článku 10 tohto herného plánu; podrobnosti sú bližšie špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach SMS vo vzťahu k jednotlivým mobilným operátorom.
 6. Hráč sa môže zúčastniť príslušnej číselnej lotérie v internetovej herni prostredníctvom internetu za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 7. Stávky uzatvorené všetkými tromi systémami uzatvárania stávok sú pre každú z číselných lotérií rovnocenné a súčet ich stávok tvorí pre danú číselnú lotériu spoločnú hernú istinu a spoločnú výhernú istinu.
 8. Ak z herného plánu a zákona o hazardných hrách nevyplýva inak, stávky príslušnej číselnej lotérie na predajných miestach prostredníctvom terminálov je možné uzatvárať spravidla denne od 6:00 hod. do 23:00 hod., pričom na predajných miestach sa prijímanie stávok, overovanie výhier a ostatné úkony súvisiace s prevádzkovaním číselných lotérií vykonávajú v čase ich prevádzkových hodín.
 9. Internetová herňa a systém uzatvárania stávok prostredníctvom SMS sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem technologickej výluky dostupnosti podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a všeobecných obchodných podmienok SMS a bodu 10.
 10. Ak z herného plánu nevyplýva inak, stávky sa uzatvárajú v prevádzkovej dobe systémov uzatvárania stávok podľa odseku 8 a 9 tohto článku, s výnimkou času, kedy trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 11. Ak z herného plánu nevyplýva inak, všetkými systémami uzatvárania stávok je možné vo vzťahu k číselným lotériám:
  1. uzatvárať stávky s vlastným určením čísel stávky alebo metódou náhodného určenia čísel stávok ako náhodného tipu (ďalej len „metóda náhodného tipu“ alebo „náhodný tip“),
  2. uzatvárať predplatné stávky,
  3. uzatvárať systémové stávky v zmysle systémových tabuliek (prostredníctvom SMS nie je možné uzatvárať systémové stávky),
  4. uzatvoriť opakovanú stávku (na predajných miestach prostredníctvom terminálov nie je možné uzatvárať opakovanú stávku).
 12. Predplatné stávky možno uzatvárať na viac po sebe nasledujúcich stávkových období, pričom prvým stávkovým obdobím, na ktoré je stávka uzatvorená, je stávkové obdobie najbližšie po čase uzatvorenia stávky. Jednu predplatnú stávku možno uzatvoriť až na 12 po sebe bezprostredne nasledujúcich stávkových období okrem:
  1. prípadu uzatvorenia stávky prostredníctvom SMS, pri ktorej je možné uzatvoriť predplatnú stávku najviac na dve po sebe bezprostredne nasledujúce stávkové obdobia a
  2. prípadu uzatvorenia stávky pri číselnej lotérii e-KLUB KENO, pri ktorej je možné uzatvoriť predplatnú stávku najviac na 60 po sebe bezprostredne nasledujúcich stávkových období.
  Počet predplatných stávok určuje hráč. Pre jednotlivé číselné lotérie môže prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch dočasne znížiť počty predplatných stávkových období.
 13. Opakovaná stávka je taká stávka, ktorá je uzatvorená na základe pokynu hráča na každé ďalšie nasledujúce stávkové obdobie automaticky, až do zrušenia pokynu uzatvorenia opakovanej stávky; stávkou sa pre účely tohto odseku rozumie určenie rovnakých čísel stávky alebo určenie náhodného tipu. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch dočasne zrušiť možnosť uzatvoriť opakovanú stávku.
 14. V číselných lotériách LOTO, LOTO 5 z 35, EUROMILÓNY a Eurojackpot je možné pre zjednodušené hranie týchto číselných lotérií v jednom súbore stávok uzatvárať tzv. systémové stávky (a to samostatne pre každú číselnú lotériu). Voľbou príslušného systému z dotknutej systémovej tabuľky určí hráč príslušný počet čísel, pričom tým určí úplný počet stávok, ktorý je v danej číselnej lotérii možné kombinačne vytvoriť zo zvoleného počtu čísel príslušného systému z dotknutej systémovej tabuľky. Systémové stávky sa riadia systémovými tabuľkami.
 15. V prípade spornosti alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.
 16. Ak v hernom pláne nie je uvedené inak, na žiadosť hráča možno platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel dotknutého stávkového obdobia alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania v závislosti od systému uzatvárania stávok. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER je možné zrušiť najneskôr do 15 minút (vrátane) od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávky na číselnú lotériu KLUB KENO a e-KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktoré bola stávka uzatvorená. Ak v hernom pláne nie je uvedené inak, predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných stávkových období, na ktoré je prvá z predplatných stávok uzatvorená. Zrušiť stávku je možné len tým systémom uzatvárania stávok, ktorým bola stávka uzatvorená. Stávka sa považuje za zrušenú zaevidovaním požiadavky hráča na zrušenie v centrálnom systéme prevádzkovateľa. Zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu za dotknutú stávku. Zrušená stávka je neplatná. Stávku nie je možné zrušiť, ak vklad za stávku bol uhradený zo strany prevádzkovateľa ako výhra v hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výsledok účasti hráča v súťaži.
 17. Výška prijatých stávok a ani počet hráčov dotknutej číselnej lotérie nie je vopred známy.

Článok 7
Spôsob uzatvárania stávok na predajnom mieste

 1. Stávky na predajnom mieste sa uzatvárajú:
  1. vlastným určením čísel hráčom prostredníctvom tiketu pre dotknutú číselnú lotériu, alebo
  2. metódou náhodného tipu;
  tým nie sú dotknuté možnosti uzatvárania stávok podľa bodu 11 písm. b. a c. článku 6 tohto herného plánu.
 2. Pri uzatvorení stávky vlastným určením čísel hráčom hráč vypĺňa tiket podľa pokynov na ňom uvedených, a to perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou, resp. tuhou. Obsluha terminálu je oprávnená nesprávne vyplnený tiket vrátiť hráčovi k jeho oprave, prípadne podľa zadania hráča korigovať nesprávne údaje z tiketu priamo na obrazovke terminálu.
 3. Hráč odovzdá obsluhe terminálu vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu, po ich zaznamenaní obsluhou terminálu v termináli a zaplatení vkladu za stávku zo strany hráča obsluha terminálu vráti tiket hráčovi spolu s dokladom o uzatvorení stávky, ktoré je automaticky vytlačené terminálom. Hráč je povinný preveriť si súlad dokladu o uzatvorení stávky s údajmi na tikete.
 4. Pri uzatváraní stávky metódou náhodného tipu má hráč rovnaké možnosti na výhru ako v prípade vlastného určenia čísel hráčom. Stávka sa v prípade náhodného tipu uzatvára na žiadosť hráča tak, že hráč oznámi obsluhe terminálu na predajnom mieste všetky požadované parametre na platné uzatvorenie stávky a prostredníctvom terminálu je náhodný tip pre dotknutú číselnú lotériu vygenerovaný a čísla náhodného tipu (stávky) sú uvedené na doklade o uzatvorení stávky; odsek 3 tohto článku herného plánu platí primerane.

Článok 8
Doklad o uzatvorení stávky na predajnom mieste

 1. Doklad o uzatvorení stávky vydáva obsluha terminálu hráčovi podľa článku 7 herného plánu. Doklad o uzatvorení stávky obsahuje všetky údaje o stávke a identifikačné údaje o termináli, prostredníctvom ktorého bol doklad o uzatvorení stávky na dotknutom predajnom mieste vytlačený. Všetky údaje uvedené na doklade o uzatvorení stávky sú registrované v centrálnom systéme prevádzkovateľa. Hráč si uplatňuje nárok na výhru predložením originálu dokladu o uzatvorení stávky v nepoškodenom stave.
 2. Doklad o uzatvorení stávky číselnej lotérie typu loto obsahuje najmä:
  1. názov číselnej lotérie, dátum a čas uzatvorenia stávky; ak bola stávka uzatvorená spôsobom náhodného tipu, doklad o uzatvorení stávky obsahuje tiež údaj „NÁHODNÝ TIP“,
  2. počet žrebovaní ako údaj o počte predplatných stávkových období zvolených hráčom,
  3. rozsah dátumov žrebovaní, na ktoré je predplatná stávka uzatvorená,
  4. hráčom určené čísla alebo čísla určené náhodným tipom usporiadané a očíslované ako jednotlivé tipy do riadkov; u systémových stávok údaj o type systému, ktorý hráč zvolil a hráčom určené alebo náhodným tipom určené čísla systémovej stávky, ktorých počet je totožný s číslom systému,
  5. u číselnej lotérie LOTO, u číselnej lotérie LOTO 5 z 35, u číselnej lotérie EUROMILIÓNY a u číselnej lotérie Eurojackpot, údaj, či v stávke bola (ÁNO) alebo nebola (NIE) uzatvorená aj súvisiaca doplnková hra JOKER (pri LOTO a LOTO 5 z 35), EUROMILIÓNY JOKER (pri číselnej lotérii EUROMILIÓNY) a Eurojackpot JOKER (pri číselnej lotérii Eurojackpot) a vygenerované šesťčíslie doplnkovej hry JOKER, doplnkovej hry EUROMILIÓNY JOKER, resp. doplnkovej hry Eurojackpot JOKER,
  6. celkovú výšku vkladu v mene euro,
  7. číslo terminálu, prostredníctvom ktorého bola stávka uzatvorená,
  8. sériové číslo dokladu o uzatvorení stávky a jedinečný čiarový kód stávky.
 3. Doklad o uzatvorení stávky číselnej lotérie typu keno obsahuje najmä:
  1. názov číselnej lotérie, dátum a čas uzatvorenia stávky; ak bola stávka uzatvorená spôsobom náhodného tipu, doklad o uzatvorení stávky obsahuje tiež údaj „NÁHODNÝ TIP“,
  2. počet ťahov, ako údaj o počte predplatných stávkových období zvolených hráčom,
  3. čísla ťahov (čísla žrebovaní) a rozsah dátumov žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená,
  4. počet čísel určených v stávke a vklad v eurách, ako údaje zvolené hráčom, ak je stávka na KENO PLUS,
  5. v číselnej lotérii KENO 10 aj údaj ÁNO o stávke na KENO PLUS, údaj ÁNO o stávke na KENO JOKER, ak boli zvolené hráčom; údaj NIE, ak stávka na KENO PLUS alebo stávka na KENO JOKER hráčom zvolená nebola,
  6. hráčom určené čísla alebo čísla určené náhodným tipom usporiadané do riadkov a očíslované ako jednotlivé tipy, ktorých počet je totožný s počtom čísel určené v stávke,
  7. celková výška vkladu v mene euro,
  8. číslo terminálu, prostredníctvom ktorého bola stávka uzatvorená,
  9. sériové číslo dokladu o uzatvorení stávky a jedinečný čiarový kód stávky.
 4. Prevádzkovateľ môže na doklade o uzatvorení stávky uvádzať aj iné informačné alebo reklamno-propagačné údaje ako napr. aktuálnu výšku JACKPOT-u a pod., prípadne iný príležitostný text súvisiaci s prevádzkovaním príslušnej číselnej lotérie.
 5. Stávka na konkrétne stávkové obdobie číselnej lotérie je riadne uzatvorená až zaplatením príslušného vkladu za stávku hráčom a prevzatí dokladu o uzatvorení stávky hráčom.
 6. Žiadosť o zrušenie stávky, v zmysle ustanovenia článku 6 odsek 16 tohto herného plánu, ktorá bola platne uzatvorená na predajnom mieste si hráč uplatňuje len na tom termináli, prostredníctvom ktorého bola stávka uzatvorená, a to odovzdaním dokladu o uzatvorení stávky obsluhe terminálu so žiadosťou o zrušenie stávky. Obsluha terminálu prostredníctvom terminálu na základe žiadosti o zrušenie stávky vykoná jej zrušenie, ak z tohto herného plánu nevyplýva, že zrušenie stávky už nie je možné. Po úspešnom zrušení stávky vydá obsluha terminálu hráčovi doklad o zrušení stávky vytlačený terminálom a vráti hráčovi už zaplatený vklad dotknutej stávky. Hráč je povinný obsluhe terminálu odovzdať pre zrušenie stávky doklad o uzatvorení stávky, ktorá má byť zrušená; zároveň sa dotknutý doklad o uzatvorení stávky stáva neplatným; doklad o uzatvorení stávky, ktorý je zrušený a neplatný, archivuje prevádzkovateľ.

Článok 9
Základné podmienky prijímania a uzatvárania stávok číselných lotérií v internetovej herni

 1. Hráč sa môže zúčastniť na určených číselných lotériách prevádzkovaných ako internetové hry prostredníctvom aplikácie s využitím hráčskeho účtu, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených herným plánom a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu. Zriadením hráčskeho účtu vzniká medzi prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah.
 2. Hráč je povinný sa pre účely zriadenia a aktivácie hráčskeho účtu a jeho účasti na číselnej lotérii ako internetovej hre registrovať. V rámci svojej registrácie je hráč povinný riadne, úplne a pravdivo vyplniť elektronický registračný formulár (ďalej len „formulár“), ktorý je dostupný na webovom sídle prevádzkovateľa, vytvoriť si prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo s bezpečnostnými prvkami stanovenými vo formulári, vykonať úkony potrebné pre overovanie vyžadované v rámci formuláru a registrácie a poskytnúť prevádzkovateľovi pre účely overenia a registrácie ďalšie ním vyžadované identifikačné a kontaktné údaje vo formulári.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie poskytnúť tieto údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. titul, ak je udelený;
  3. rodné číslo, ak je pridelené alebo dátum narodenia, ak rodné číslo pridelené nie je;
  4. trvalé bydlisko alebo povolenie na pobyt;
  5. emailová adresa;
  6. mobilné telefónne číslo u poskytovateľa verejných mobilných telekomunikačných služieb s licenciou vydanou členským štátom Európskeho hospodárskeho priestoru;
  7. štátna príslušnosť;
  8. prezývka (nickname);
  9. druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad);
  10. číslo bankového účtu, na ktorý má byť vyplatená výhra alebo zostatok prostriedkov na hráčskom účte pri zrušení hráčskeho účtu, pričom môže ísť iba o taký bankový účet, ktorý nie je registrovaný na iného hráča a je zriadený finančnou inštitúciou so sídlom v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru;
  11. informácia o tom, či je hráč politicky exponovanou osobou alebo bol politicky exponovanou osobou v období posledných dvanástich kalendárnych mesiacov alebo je sankcionovanou osobou v zmysle zákona o AML.
 4. V rámci registrácie je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  1. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  2. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu.
 5. Ak ďalej v tomto hernom pláne alebo vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu nie je uvedené inak, po vykonaní registrácie hráčom, identifikácie hráča a overení jeho identifikácie prevádzkovateľom tento vykoná aktiváciu hráčskeho účtu a informuje hráča o tejto skutočnosti na email uvedený vo formulári, a to bez zbytočného odkladu od dokončenia registrácie, t. j. vyplnenia a odoslania správnych a kompletných údajov a požadovaných dokladov hráča. Aktiváciou hráčskeho účtu je hráč oprávnený zúčastniť sa na číselných lotériách prevádzkovaných ako internetové hry v súlade s herným plánom, ak z platnej právnej úpravy alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak.
 6. V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.
 7. Po aktivácii hráčskeho účtu si môže hráč spravidla previesť na hráčsky účet finančné prostriedky nasledovne:
  1. priamy vklad alebo bezhotovostný prevod na určený bankový účet prevádzkovateľa zverejnený na jeho webovom sídle;
  2. prevodom v rámci internet bankingu (cez platobnú bránu na webovom sídle prevádzkovateľa) za podmienok stanovených dotknutou finančnou inštitúciou;
  3. prostredníctvom platobnej karty hráča za podmienok stanovených dotknutou kartovou spoločnosťou alebo dotknutou finančnou inštitúciou;
  4. SMS platbou;
  a to za podmienok bližšie špecifikovaných vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 8. Hráč je povinný pri využívaní hráčskeho účtu zadať prihlasovacie meno, prihlasovacie heslo a prípadne PIN kód, ktorý mu bol v rámci registrácie zaslaný prevádzkovateľom, ak prevádzkovateľ zadanie PIN kódu pre prihlásenie hráča do hráčskeho účtu vyžaduje.
 9. Hráč uzatvára stávky číselných lotérií v internetovej herni prostredníctvom na to určeného elektronického hracieho tiketu (ďalej len „e-tiket“), a to buď vlastným určením čísel hráčom alebo metódou náhodného tipu; tým nie je dotknutý bod 11 písm. b až d článku 6 herného plánu. Stávka v internetovej herni prostredníctvom internetu je riadne uzatvorená, ak po odoslaní vyplneného e-tiketu internetová herňa akceptuje a zaregistruje stávku, ktorá sa hráčovi zobrazí ako detail e-tiketu (stávky, resp. stávok, ak bolo na e-tikete uzatvorených viac stávok), vrátane jedinečného ID stávky a súčasne sa zníži stav hráčskeho účtu o čiastku rovnajúcu sa celkovej výške vkladov v eurách k dotknutej stávke alebo stávkam, ak vklad nebol uhradený podľa tohto herného plánu iným spôsobom. Na hráčskom účte je hráčovi zároveň zverejnený oznam o uzatvorení stávky alebo stávok.
 10. Žiadosť o zrušenie stávky, ktorá bola platne uzatvorená v internetovej herni prostredníctvom internetu, uplatňuje hráč voľbou možnosti zrušenia v detaile e-tiketu jeho stávky (v rámci funkcií hráčskeho účtu). Možnosť zrušenia stávky v detaile e-tiketu sa zobrazuje len v časovom intervale, počas ktorého je možné zrušiť stávku v súlade s článkom 6 odsek 16 tohto herného plánu. Po úspešnom zrušení stávky hráčom je na hráčskom účte zmenený status stávky zobrazený v detaile e-tiketu a vklad zrušenej stávky je vrátený na hráčsky účet hráča; tým nie sú dotknuté prípady, ak bol vklad podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu uhradený inak.
 11. Hráč je povinný zabezpečiť na hráčskom účte aktuálne a správne údaje, ktoré sa uvádzajú vo formulári a počas registrácie, vrátane predkladaných dokladov, a v prípade ich zmien je povinný tieto v rámci hráčskeho účtu aktualizovať, a to bezodkladne, najneskôr však v lehote 5 dní od posledného prihlásenia sa na hráčsky účet po rozhodnej skutočnosti; na aktualizáciu údajov na hráčskom účte platí primerane tento článok a všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu.
 12. Hráč je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje do svojho hráčskeho účtu, vrátane PIN kódu a nesmie ich sprístupniť tretím osobám. V prípade, ak hráč zistí alebo má dôvodné podozrenie na neoprávnené využitie alebo zneužitie prihlasovacích údajov k svojmu hráčskemu účtu, je povinný uvedené bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi a na základe tejto skutočnosti mu budú vygenerované nové dotknuté prihlasovacie údaje.
 13. Hráč je oprávnený si v zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách nastaviť na hráčskom účte sebaobmedzujúce opatrenia, a to maximálnu výšku celkových stávok a maximálnu výšku prehry hráča počas času hrania na svojom hráčskom účte kumulatívne za kalendárny mesiac od prvého prihlásenia hráča na jeho hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci vždy do aktuálneho prihlásenia na svoj hráčsky účet v tomto kalendárnom mesiaci, a to samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovej herni a samostatne pre internetové hry prevádzkované v internetovom kasíne; za prehru hráča sa považuje suma predstavujúca rozdiel medzi súčtom všetkých stávok hráča vrátane tých stávok, ktoré nepriniesli výhru, a súčtom všetkých jeho výhier. Bližšie sú možnosti nastavenia sebaobmedzujúcich opatrení upravené vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.
 14. Ostatné podmienky využívania hráčskeho účtu, registra vylúčených osôb, možnej blokácie a zrušenia hráčskeho účtu, ako aj iné skutočnosti súvisiace s prevádzkou a využívaním hráčskeho účtu sú špecifikované vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 10
Základné podmienky prijímania a uzatvárania stávok číselných lotérií prostredníctvom SMS

 1. Hráč musí vykonať registráciu pred podaním prvej stávky na číselné lotérie prostredníctvom SMS pre svoje mobilné telefónne číslo, ktorým chce uzatvoriť stávku, a to v súlade a za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach SMS. Registráciou vzniká medzi prevádzkovateľom a hráčom zmluvný vzťah.
 2. Mobilné telefónne číslo bude aktivované pre prijímanie stávok prostredníctvom SMS za nasledovných podmienok:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách a spĺňa prípadné ostatné podmienky stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach SMS,
  2. mobilné telefónne číslo nie je pre uzatváranie stávok prostredníctvom SMS blokované rozhodnutím dotknutého mobilného operátora.
 3. Prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok SMS môže prevádzkovateľ určiť skupinu mobilných telefónnych čísel, ktoré nie je možné využívať pre uzatvorenie stávky; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti mobilného operátora na základe zmluvného vzťahu medzi ním a hráčom.
 4. Registrácia podľa tohto článku prebieha v dvoch fázach:
  1. prvá fáza spočíva v odoslaní SMS na telefónne číslo a v tvare uvedených na webovom sídle prevádzkovateľa;
  2. druhá fáza spočíva v tom, že po preverení dotknutého mobilného telefónneho čísla zo strany dotknutého mobilného operátora v zmysle bodu 2 písm. b. tohto článku bude hráčovi doručená SMS za účelom potvrdenia registrácie a hráč v tejto fáze zasiela potvrdzujúcu SMS na telefónne číslo 3333; o vykonaní registrácie je hráč informovaný vo forme spätnej SMS.
 5. Hráč počas registrácie vyhlasuje, že má viac ako 18 rokov, a teda spĺňa podmienky stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach SMS.
 6. Hráč uzatvára stávku prostredníctvom SMS jej zaslaním v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo (a to aj v závislosti od jednotlivých číselných lotérií), a to za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach SMS.
 7. Hráč berie na vedomie, že maximálny limit, ktorý hráč môže použiť ako vklad ku jednotlivým stávkam pre jednotlivé hazardné hry, v ktorých je možné uzatvoriť stávku prostredníctvom SMS, stanovuje dotknutý mobilný operátor; tým nie sú dotknuté ďalšie limity určené prevádzkovateľom.
 8. Vklad za stávku bude zúčtovaný hráčovi v zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb poskytnutých dotknutým mobilným operátorom, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak. Ak hráč používa predplatenú formu telekomunikačných služieb, bude mu hodnota zodpovedajúca vkladu stávky odrátaná okamžite z predplateného kreditu. Koncová cena, ktorú hráč uhradí mobilnému operátorovi, je tvorená hodnotou zodpovedajúcou vkladu za stávku a telekomunikačným poplatkom dotknutého mobilného operátora za odoslanie SMS určeného týmto mobilným operátorom; podrobnosti upravujú všeobecné obchodné podmienky SMS.
 9. Stávka prostredníctvom SMS je riadne uzatvorená doručením informácie o prijatí stávky hráčovi vo forme SMS na mobilné telefónne číslo, prostredníctvom ktorého bola stávka uzatvorená, pričom v informácií o prijatí stávky je okrem iného uvedené ID stávky, dátum žrebovania, vklad a čísla určené hráčom alebo čísla určené náhodným tipom.
 10. Žiadosť o zrušenie stávky, v zmysle ustanovenia článku 6 odsek 16 tohto herného plánu, ktorá bola platne uzatvorená prostredníctvom SMS, sa uplatňuje zaslaním SMS v zmysle podmienok všeobecných obchodných podmienok SMS. O vybavení žiadosti je hráč informovaný spätnou SMS, ktorá je mu odoslaná spravidla v priebehu 15 minút od odoslania SMS, ktorou žiadal o zrušenie stávky. Stávka sa považuje za zrušenú doručením spätnej SMS podľa tohto bodu.

Článok 11
Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia a prestávky na žrebovanie

 1. V dňoch žrebovania číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú len do času ukončenia prijímania stávok podľa odseku 2 tohto článku herného plánu. Uzatváranie stávok na nasledujúce stávkové obdobie začína spravidla o 18:15 hod. po vykonaní dotknutého žrebovania.
 2. Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v jednotlivých žrebovacích dňoch podľa jednotlivých systémov uzatvárania stávok a druhov číselných lotérií sú nasledovné:
 3. Predajné miesta prostredníctvom terminálu
  LOTO LOTO
  5 z 35
  JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10 a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot
  JOKER
  Pondelok 18:00 hod.
  Utorok 18:00 hod. 18:00 hod.
  Streda 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Štvrtok 18:00 hod.
  Piatok 18:00 hod. 18:00 hod.
  Sobota 18:00 hod. 18:00 hod.
  Nedeľa 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Internetová herňa prostredníctvom internetu
  LOTO LOTO
  5 z 35
  JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10 a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot
  JOKER
  Pondelok 17:45 hod.
  Utorok 17:45 hod. 17:45 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:45 hod.
  Piatok 17:45 hod. 17:45 hod.
  Sobota 17:45 hod. 17:45 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Prostredníctvom SMS
  LOTO LOTO
  5 z 35
  JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10 a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot
  JOKER
  Pondelok 17:30 hod.
  Utorok 17:30 hod. 17:30 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:30 hod.
  Piatok 17:30 hod. 17:30 hod.
  Sobota 17:30 hod. 17:30 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
 4. Pre číselnú lotériu KLUB KENO trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel v priebehu dňa len niekoľko sekúnd v pravidelnom 4-minútovom cykle po jednotlivých žrebovaniach.
 5. Pre číselnú lotériu e-KLUB KENO trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel v priebehu dňa len niekoľko sekúnd v pravidelnom niekoľko minútovom cykle medzi jednotlivými žrebovaniami, ktorý je zverejnený na webovom sídle prevádzkovateľa.
 6. Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch dočasne zmeniť časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia v jednotlivých žrebovacích dňoch uvedených v odsekoch 2 až 4 tohto článku herného plánu, prípadne aj dočasne posunúť začiatok uzatvárania stávok na nasledujúce stávkové obdobia po uplynutí prestávky na žrebovanie; túto informáciu prevádzkovateľ zverejňuje na webovom sídle prevádzkovateľa; predmetná zmena nemá vplyv na zrušenie stávky v zmysle tohto herného plánu.

TRETIA ČASŤ
UPLATŇOVANIE NÁROKU NA VÝHRU, VYPLÁCANIE VÝHIER A VYPLÁCANIE ZOSTATKOV Z HRÁČSKEHO ÚČTU

Článok 12
Všeobecné pravidlá uplatňovania nároku na výhru a vyplácania výhry

 1. Nárok na výhru vzniká za podmienok určených herným plánom, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 2. Hráč si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho systému uzatvárania stávok, ktorým bola stávka v číselnej lotérii uzatvorená, ak v tomto hernom pláne, všeobecných obchodných podmienkach SMS alebo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu nie je uvedené inak.
 3. Nárok na výhru sa musí uplatniť v lehote najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa žrebovania príslušného stávkového obdobia, na ktorý bola stávka uzatvorená, ak z herného plánu nevyplýva inak. Pri predplatných stávkach je lehota na uplatnenie nároku na výhru 60 kalendárnych dní od skončenia posledného žrebovania predplatného obdobia stávky, a to pre všetky jej možné výhry vzniknuté v celom predplatnom období. Kalendárny deň nasledujúci po dni žrebovania je prvým dňom plynutia lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si hráč neuplatní nárok na výhru v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa.
 4. Nárok na výhru sa uplatňuje nasledovne:
  1. hráč má právo uplatniť si nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo na iných miestach prevádzkovateľa, a to v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom; aktuálny zoznam, kde je možné si uplatniť nárok na výhru osobne je uvedený na webovom sídle prevádzkovateľa (ďalej len „iné miesta prevádzkovateľa“);
  2. hráč je povinný si uplatniť nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo iných miestach prevádzkovateľa, a to v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom, ak:

   i. uzatvoril stávku na predajnom mieste prostredníctvom terminálu a jeho nárok na výhru prevyšuje sumu 5 000 eur;
   ii. uzatvoril stávku v internetovej herni prostredníctvom internetu a jeho nárok na výhru je najmenej 2 000 eur, ak v tomto hernom pláne nie je výslovne uvedené inak;
   iii. uzatvoril stávku prostredníctvom SMS a jeho nárok na výhru prevyšuje 1 000 eur;
   iv. ak tak určí prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch.

  3. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru na predajných miestach, ak súvisiacu stávku uzatvoril na ktoromkoľvek predajnom mieste a jeho výhra neprevyšuje 5 000 eur, a to za podmienok podľa článku 13 tohto herného plánu;
  4. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru prostredníctvom internetu v internetovej herni, ak stávku uzatvoril prostredníctvom internetu, a to za podmienok podľa článku 14 tohto herného plánu, ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč môže uplatniť nárok na výhru prostredníctvom internetovej herne aj pri sume vyššej ako 2 000 EUR; v takomto prípade berie na vedomie, že je povinný postupovať v zmysle tohto herného plánu a prípadne všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu predložením dokladov a vykonaním úkonov požadovaných zo strany prevádzkovateľa;
  5. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru prostredníctvom SMS, ak súvisiacu stávku uzatvoril prostredníctvom SMS a jeho výhra neprevyšuje 1 000 eur, a to za podmienok podľa článku 15 tohto herného plánu.
 5. Prevádzkovateľ musí vyplatiť výhercovi výhru najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru, ak z osobitných všeobecne záväzných predpisov, najmä v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nevyplýva inak.
 6. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie výhry nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti do sumy 5 000 eur v sídle prevádzkovateľa alebo na iných predajných miestach prevádzkovateľa bez ohľadu na spôsob uzatvorenia stávky;
  2. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur na predajných miestach v zmysle článku 13 herného plánu, ak uzatvoril stávku na predajnom mieste;
  3. na bankový účet určený hráčom, ak uzatvoril súvisiacu stávku na predajnom mieste a uplatnil si nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo na predajnom mieste prevádzkovateľa;
  4. na hráčsky účet, ak bola súvisiaca stávka uzatvorená v internetovej herni prostredníctvom internetu;
  5. na bankový účet registrovaný k mobilnému telefónnemu číslu podľa článku 15 herného plánu, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS.
 7. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie finančných prostriedkov z hráčskeho účtu nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti do sumy 5 000 eur v sídle prevádzkovateľa,
  2. prevodom na bankový účet.
 8. Limit 5 000 eur na úhradu v hotovosti sa vzťahuje tak na jednotlivú výhru ako aj výhry z viacerých hazardných hier podľa tohto herného plánu.
 9. Ak z herného plánu, všeobecných obchodných podmienok SMS alebo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu nevyplýva inak, pri vyplácaní výhier v hodnote najmenej 2 000 eur je výherca povinný na požiadanie predložiť k určeniu a overeniu totožnosti a identifikácii jeho platný doklad totožnosti; tým nie sú dotknuté ďalšie práva a povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúce najmä z osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu. Prevádzkovateľ môže pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie platného dokladu totožnosti kedykoľvek.
 10. Prepadnuté výhry, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne výherca neuplatnil nárok na výhru alebo z iných dôvodov neboli vyplatené v zmysle tohto herného plánu, sú zdrojom prevádzkovateľa a môžu ním byť použité na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi alebo prémiovými výhrami alebo na priame dotácie JACKPOT-ov.
  Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený spätne preverovať určenie hodnoty určujúcej výsledok stávky a v prípade, ak prevádzkovateľ zistí, že hodnota určujúca výsledok stávky je iná, než na základe akého boli vyhodnotené stávky k takejto hodnote určujúcej výsledok číselnej lotérie, je oprávnený prehodnotiť prostriedky pripísané ako výhry na hráčsky účet. Postup prevádzkovateľa podľa tohto bodu vo vzťahu k hráčskemu účtu je bližšie špecifikovaný vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu.

Článok 13
Uplatnenie nároku na výhru a vyplácanie výhier na predajných miestach

 1. Ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak, hráč uplatňuje nárok na výhru, ktorá vznikla zo stávky uzatvorenej na predajnom mieste, na ktoromkoľvek predajnom mieste predložením originálu platného dokladu o uzatvorení stávky, ktoré sa vzťahuje na dotknutú stávku.
 2. Zisťovanie, či je uzatvorená stávka výherná, vykoná obsluha terminálu overením dokladu o uzatvorenej stávke prostredníctvom terminálu umiestneného na predajnom mieste. Ak je stávka výherná, terminál vygeneruje príslušné potvrdenia o výhre. Obsluha terminálu si ponechá jeden originál dokladu o uzatvorení stávky, výhercovi vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti, ak v hernom pláne nie je uvedené inak a odovzdá mu jedno potvrdenie o výhre.
 3. Výhry do výšky 35 eur sa povinne vyplácajú na ktoromkoľvek predajnom mieste. Výhry v rozpätí viac ako 35 eur do 1 999,99 eur môžu byť vyplatené na ktoromkoľvek predajnom mieste, ak má dané predajné miesto príslušnú finančnú hotovosť k dispozícii. Výhry od 2 000 eur do výšky 5 000 eur môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na vybraných predajných miestach určených prevádzkovateľom, ktoré sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu.

Článok 14
Uplatnenie nároku na výhru a vyplácanie výhier pri uzatvorení stávok v internetovej herni prostredníctvom internetu

 1. Ak si hráč neuplatnil nárok na výhru podľa článku 12 ods. 4 písm. a) herného plánu, nárok na výhru v rámci hráčskeho účtu sa uplatňuje v rámci funkcionalít hráčskeho účtu aktívnym úkonom hráča.
 2. Prevod výhier na hráčsky účet alebo na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu bude na pokyn výhercu začne ihneď po zadaní tohto pokynu, najneskôr do piatich pracovných dní od uplatnenia uvedeného práva výhercu.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti registračných údajov alebo z iných dôvodov, žiadať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa aj pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov alebo iných dokladov alebo poskytnutie inej súčinnosti; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce zo všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu ako ani práva a povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu.
 4. Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o. i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry, odfotil sa so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií na hráčskom účte Hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu.

Článok 15
Uplatnenie nároku na výhru a vyplácanie výhier zo stávok uzatvorených prostredníctvom SMS

 1. Hráč si nárok na výhru a vyplatenie výhry prostredníctvom SMS do sumy najviac 1 000 EUR môže uplatniť aj zaslaním SMS vo formáte a na telefónne číslo podľa všeobecných obchodných podmienok SMS; po overení nároku na výhru a ostatných súvisiacich skutočností prevádzkovateľ vyplatí nárok na výhru podľa článku 12 herného plánu.
 2. Najneskôr pred uplatnením nároku na prvú výhru prostredníctvom SMS si musí hráč zaregistrovať číslo bankového účtu hráča za podmienok podľa všeobecných obchodných podmienok SMS; forma a spôsob zadania čísla bankového účtu sú určené vo všeobecných obchodných podmienkach SMS. Úspešná registrácia čísla bankového účtu k dotknutému mobilnému telefónnemu číslu je hráčovi potvrdená vo forme spätnej SMS.
 3. Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, pri osobnej prítomnosti hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva o. i. aj overenie identifikácie hráča a splnenia podmienok uzatvorenia stávky prostredníctvom SMS. Hráč je povinný pre tieto účely priniesť aktívnu SIM kartu, z ktorej bola uzatvorená stávka, a to vo funkčnom zariadení tak, aby bolo možné overiť, či sa jedná o SIM kartu vzťahujúcu sa na mobilné telefónne číslo, ktorým bola zaslaná stávka vo forme SMS; tým nie sú dotknuté práva a povinnosti prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu.
 4. Hráč berie na vedomie, že ak zmení mobilného operátora pred uplatnením si nároku na vzniknutú výhru, môže si nárok na výhru uplatniť výlučne osobne v sídle prevádzkovateľa. Rovnako si hráč môže uplatniť nárok na výhru iba osobne v sídle prevádzkovateľa v prípade, ak mobilný operátor vykoná blokáciu možnosti využitia telefónneho čísla hráča podľa tohto herného plánu.
 5. Ak nie je možné zo strany prevádzkovateľa preveriť si vznik nároku na výhru v prípade odcudzenia alebo straty SIM karty, nárok na vzniknutú výhru hráčovi zaniká.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽREBOVANIE VÝHERNÝCH ČÍSEL ČÍSELNÝCH LOTÉRIÍ A ICH ZVEREJŇOVANIE

Článok 16
Všeobecné pravidlá žrebovania

 1. Udalosťou rozhodujúcou o výhre je žrebovanie výherných čísel jednotlivých číselných lotérií vykonané v súlade s týmto herným plánom. Žrebovanie výherných čísel sa pre každú číselnú lotériu uskutočňuje na konci príslušného stávkového obdobia, vždy po ukončení prijímania stávok. Žrebovanie výherných čísel jednotlivých číselných lotérií sa uskutočňuje spravidla v priestoroch určených prevádzkovateľom.
 2. Žrebovanie výherných čísel sa okrem žrebovania tých číselných lotérií, pri ktorých sa realizuje žrebovanie výherných čísel overeným generátorom náhodných čísel, vykonáva v uzatvorených špeciálnych elektronicko-pneumatických žrebovacích zariadeniach na to určených (ďalej len „žrebovacie zariadenie“) prostredníctvom sady špeciálnych loptičiek označených príslušnými číslami; pre každú číselnú lotériu je určená samostatná sada špeciálnych loptičiek označených príslušnými číslami. V prípade aktuálnej poruchy žrebovacieho zariadenia je žrebovanie vykonávané záložným žrebovacím zariadením, prípadne iným náhradným spôsobom, podľa aktuálneho rozhodnutia lotériovej komisie a prípadne v zmysle súvisiacich interných predpisov prevádzkovateľa, a to tak, aby bola zachovaná náhodnosť určenia výherných čísiel ich žrebovaním.
 3. Žrebovanie výherných čísel číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER, Eurojackpot JOKER riadi lotériová komisia prevádzkovateľa určená osobou zodpovednou za prevádzkovanie číselných lotérií za účasti osoby poverenej výkonom dozoru určenej zákonom o hazardných hrách, ktorá osvedčí priebeh žrebovania.
 4. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot zabezpečuje spoločnosť Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko. Pri žrebovaní číselnej lotérie Eurojackpot osoba poverená výkonom dozoru prítomná u prevádzkovateľa osvedčuje platnosť verejne vyžrebovaných čísel číselnej lotérie Eurojackpot na základe live prenosu žrebovania výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot realizovaného spoločnosťou Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko a doručenej súvisiacej správy o žrebovaní (Draw report). Správa o žrebovaní je doručená prevádzkovateľovi v elektronickej zašifrovanej podobe a súčasne faxom z miesta žrebovania spoločnosťou Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko.
 5. Za priebeh žrebovania výherných čísel zodpovedá vedúci lotériovej komisie. Vyžrebované čísla sú vyhlásené za výherné čísla ihneď po skončení riadneho priebehu žrebovania, a to spôsobom podľa tohto herného plánu. Výherné čísla potvrdzujú v príslušných protokoloch podpismi členovia lotériovej komisie a osoby poverené výkonom dozoru podľa zákona o hazardných hrách.

Článok 17
Spôsob žrebovania výherných čísel jednotlivých číselných lotérií

 1. Pre číselnú lotériu LOTO sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia pre I. ťah hry LOTO vloží všetkých 49 loptičiek označených od čísla 1 do 49 zo sady loptičiek určenej pre I. ťah. Žrebovaním sa postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo. Rovnakým spôsobom ako sa žrebujú výherné čísla pre I. ťah hry LOTO sa vyžrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre II. ťah hry LOTO zo sady loptičiek určenej pre II. ťah.
 2. Pre číselnú lotériu LOTO 5 z 35 sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 35 loptičiek označených od čísla 1 do 35. Žrebovaním sa postupne vyžrebuje 5 výherných čísel (vždy po jednom).
 3. Pre doplnkovú hru JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia (6 osudí) vloží po 10 loptičiek označených od čísla 0 do čísla 9. Z každej časti žrebovacieho zariadenia (osudia) sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách (v poradí, v akom boli čísla vyžrebované).
 4. Pre číselnú lotériu EUROMILIÓNY sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 33 loptičiek označených číslami od 1 do 33 (loto čísla) a do druhého žrebovacieho zariadenia všetkých 6 loptičiek označených číslami od 1 do 6 (powerball čísla). Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 7 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 1 výherné číslo.
 5. Pre doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia (6 osudí) vloží po 10 loptičiek označených od čísla 0 do čísla 9. Z každej časti žrebovacieho zariadenia (osudia) sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách (v poradí, v akom boli čísla vyžrebované).
 6. Pre číselnú lotériu Eurojackpot sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 50 loptičiek označených číslami od 1 do 50 (loto čísla) a do druhého žrebovacieho zariadenia všetkých 10 loptičiek označených číslami od 1 do 10 (powerball čísla). Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 5 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 2 výherné čísla.
 7. Žrebovanie číselnej lotérie Eurojackpot sa uskutočňuje vo Fínsku prostredníctvom spoločnosti Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko, za účasti nezávislého pozorovateľa povereného odborom fínskeho národného policajného zboru zodpovedného za hazardné hry (ďalej len „overovateľ“). Správa o žrebovaní (Draw report), potvrdená overovateľom, obsahujúca najmä dátum a miesto žrebovania, vyžrebované výherné čísla, čas začiatku a ukončenia žrebovania, je doručovaná prevádzkovateľovi spôsobom podľa článku 16 odsek 4 tohto herného plánu. Výpočet výherných kvót a počtov výhier pre jednotlivé výherné poradia prebieha v 2 nezávislých kontrolných centrách lotériových spoločností zúčastnených v číselnej lotérii Eurojackpot, a to v Spolkovej republike Nemecko, Münster, Westdeutsche Lotterie GmbH&Co. OHG a v Dánskom kráľovstve, Kodaň, Danske Lotteri Spil, a.s. Po krížovej kontrole sú vyššie uvedené údaje podľa predchádzajúcej vety, súvisiace s rozdeľovaním a vyhlasovaním výhier, zasielané formou zašifrovanej správy prevádzkovateľovi následne po vyžrebovaní výherných čísel.
 8. Pre doplnkovú hru Eurojackpot JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia (6 osudí) vloží po 10 loptičiek označených od čísla 0 do čísla 9. Z každej časti žrebovacieho zariadenia (osudia) sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách (v poradí, v akom boli čísla vyžrebované).
 9. Pre číselnú lotériu KENO 10 sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 80 loptičiek označených číslami od 1 do 80. Žrebovaním zo žrebovacieho zariadenia sa postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 20 výherných čísel, pričom výherné číslo vyžrebované ako posledné v poradí je osobitne zaznamenané ako výherné číslo stávky na KENO PLUS.
 10. Pre doplnkovú hru KENO JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia (6 osudí) vloží po 10 čísel od čísla 0 do čísla 9. Z každého osudia sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách (v poradí, v akom boli čísla vyžrebované).
 11. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie KLUB KENO sa vykonáva prostredníctvom overeného generátora náhodných čísel. Žrebovanie sa uskutočňuje spravidla 253 krát v priebehu jedného dňa. Prvé žrebovanie výherných čísel (prvý ťah) v hracom dni sa uskutočňuje o 06:04 hod. a nasledujúce plánované žrebovania sa uskutočňujú každé 4 minúty, t. j. o 06:08 hod., 06:12 hod., 06:16 hod., atď. Posledné žrebovanie (posledný ťah) v príslušnom dni sa uskutočňuje o 22:52 hod. Ak sa z akýchkoľvek technických príčin neuskutoční plánované žrebovanie, potom ďalšie žrebovanie v poradí sa uskutoční v najbližšom plánovanom čase. Každé žrebovanie je jednoznačne definované poradovým číslom žrebovania (ťahu). Vyžrebované výherné čísla sa automaticky odosielajú do centrálnom systéme prevádzkovateľa. Priebeh žrebovania (generovania) výherných čísel každého ťahu sa súčasne zobrazuje aj na obrazovkách (monitoroch) na každom predajnom mieste prijímajúcom stávky číselnej lotérie KLUB KENO, v ktorej je takáto obrazovka umiestnená a funkčná.
 12. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie e-KLUB KENO sa vykonáva prostredníctvom overeného generátora náhodných čísel. Žrebovanie sa uskutočňuje v niekoľkominútových intervaloch podľa tohto herného plánu. Ak sa z akýchkoľvek technických príčin neuskutoční plánované žrebovanie, potom ďalšie žrebovanie v poradí sa uskutoční v najbližšom plánovanom čase. Každé žrebovanie je jednoznačne definované poradovým číslom žrebovania (ťahu). Vyžrebované výherné čísla sa automaticky odosielajú do centrálneho systému prevádzkovateľa.

Článok 18
Zverejňovanie výherných čísel a prognózy výhier

 1. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER prevádzkovateľ spravidla zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:
  1. televízne vysielanie záznamu zo žrebovania u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  2. televízne vysielanie informácie o výsledkoch žrebovania u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  3. zverejnenie na webovom sídle prevádzkovateľa,
  4. zverejnenie na teletextovej stránke televíznych programov u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  5. na vyžiadanie hráčom ako výpis z terminálu na predajnom mieste v jeho prevádzkovej dobe,
  6. inou formou, ktorú prevádzkovateľ uzná za vhodné (napr. prostredníctvom tlačových alebo elektronických médií).
 2. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné sumy v jednotlivých výherných poradiach číselnej lotérie Eurojackpot a doplnkovej hry Eurojackpot JOKER prevádzkovateľ spravidla zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia prostredníctvom
  1. zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa,
  2. na vyžiadanie hráčom ako výpis z terminálu na predajnom mieste v jeho prevádzkovej dobe,
  3. inou formou, ktorú prevádzkovateľ uzná za vhodné (napr. prostredníctvom tlačových alebo elektronických médií).
 3. Vyžrebované výherné čísla číselnej lotérie KLUB KENO prevádzkovateľ spravidla zverejňuje po každom ťahu ktorýmkoľvek z týchto spôsobov prostredníctvom:
  1. obrazoviek umiestnených na predajných miestach, v ktorých je sprístupnená hra KLUB KENO, ak je na takomto predajnom mieste takáto obrazovka umiestnená a funkčná,
  2. na vyžiadanie hráčom ako výpis z terminálu na predajnom mieste v jeho prevádzkovej dobe.
 4. Vyžrebované výherné čísla číselnej lotérie e-KLUB KENO prevádzkovateľ spravidla zverejňuje po každom ťahu, a to na webovom sídle prevádzkovateľa.

PIATA ČASŤ
PRAVIDLÁ HIER

Článok 19
Číselná lotéria LOTO

 1. LOTO je číselná lotéria, v ktorej hráč v stávke určí 6 čísel zo 49 čísel číselného radu od 1 do 49. Ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie LOTO sa žrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre I. ťah a 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre II. ťah.
 2. Vklad číselnej lotérie LOTO za 1 stávku na 1 stávkové obdobie pre I. a II. ťah hry (dvojstávka) je 1 euro (jedno euro) spoločne pre oba ťahy. Na 1 tikete číselnej lotérie LOTO je možné uzatvoriť najviac 10 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celkovú výšku vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémovej tabuľky tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému v zmysle systémovej tabuľky. V číselnej lotérii LOTO je možné uzatvoriť aj predplatné stávky spravidla až na 12 predplatných stávkových období vopred. Celková výška vkladov do číselnej lotérie LOTO je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku. Do celkovej výšky vkladov sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER (článok 21 herného plánu), ak si ju hráč zvolí.
 3. Hernou istinou v číselnej lotérii LOTO je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie, pričom táto sa delí v pomere 60 % pre výhernú istinu I. ťahu a 40 % pre výhernú istinu II. ťahu. V I. ťahu aj v II. ťahu sa za 1 stávku (hracie pole) v príslušnom ťahu vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 5. V kalendárnom týždni sú pravidelne 2 stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každá streda a nedeľa; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 6. Oba ťahy číselnej lotérie LOTO majú 7 samostatných výherných poradí. V číselnej lotérii LOTO pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to:
  šiestich čísel (6) získava hráč výhru v 1. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel a dodatkového čísla (5+1) získava hráč výhru v 2. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel (5) získava hráč výhru v 3. poradí príslušného ťahu
  štyroch čísel (4) získava hráč výhru v 4. poradí príslušného ťahu
  troch čísel a dodatkového čísla (3+1) získava hráč výhru v 5. poradí príslušného ťahu
  dvoch čísel a dodatkového čísla (2+1) získava hráč výhru v 6. poradí príslušného ťahu
  troch čísel (3) získava hráč výhru v 7. poradí príslušného ťahu
 7. V číselnej lotérii LOTO sa výherná istina rozdeľuje na výherné kvóty pre I. ťah takto:
  1. poradie 32 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  2. poradie 4 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  3. poradie 5 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  4. poradie 8 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  5. poradie 6 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  6. poradie 21 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  7. poradie 24 % z výhernej istiny príslušného ťahu
 8. V každom výhernom poradí I. ťahu sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, tzn. že výška výhry je určená podielom príslušnej výhernej kvóty a počtu výhier dotknutého poradia. Uvedené platí aj pre výhru v 1. poradí I. ťahu spolu s výškou príslušného JACKPOT-u pre dané stávkové obdobie.
 9. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí I. ťahu mala byť menšia ako výhra v nižšom poradí I. ťahu alebo vo viacerých nižších poradiach I. ťahu, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót vo všetkých týchto výherných poradiach a súčtu počtov výhier v týchto poradiach.
 10. Výška jednotlivých výhier sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov smerom nadol.
 11. Zvyšky po zaokrúhlení jednotlivých výhier zo všetkých výherných poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia a ak v príslušnom poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia nie je výhra tak aj nevyčerpaná výherná kvóta príslušného stávkového obdobia z I. ťahu, sa prevedú do nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí I. ťahu. Minimálna garantovaná výška JACKPOT-u pre stávkové obdobie je 500 000 eur. JACKPOT v aktuálnej výške pre príslušné stávkové obdobie sa pripočítava k výhernej kvóte pre 1. poradie I. ťahu.
 12. V II. ťahu sa výherná istina delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie pevná výhra 500 000 eur
  2. poradie pevná výhra 5 000 eur
  3. poradie pevná výhra 250 eur
  4. poradie pevná výhra 25 eur
  5. poradie pevná výhra 10 eur
  6. poradie pevná výhra 5 eur
  7. poradie pevná výhra 3 eurá
 13. Vo všetkých výherných poradiach pre II. ťah sú garantované pevné výšky výhier.
 14. Ak vznikne viac ako 1 výhra v 1. poradí II. ťahu, výška každej z týchto výhier je určená podielom pevnej výhry pre 1. poradie II. ťahu a počtom výhier.
 15. Pevné výhry v 2. až 7. poradí II. ťahu príslušného stávkového obdobia získavajú hráči výhercovia bez ohľadu na počet výhier v týchto poradiach.
 16. Ak v niektorom z poradí II. ťahu príslušného stávkového obdobia nie je výhra, nevyčerpaná časť výhernej istiny II. ťahu príslušného stávkového obdobia pripadajúca na toto poradie sa prevedie do tzv. garančného fondu za účelom garancie výšok pevných výhier vo všetkých výherných poradiach pre II. ťah.
 17. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v II. ťahu presiahne 40 % hernej istiny, potom je táto prevyšujúca suma hradená z garančného fondu. Ak garančný fond nebude vytvorený v dostatočnej výške, potom je táto suma hradená z iných zdrojov prevádzkovateľa.

Článok 20
Číselná lotéria LOTO 5 z 35

 1. LOTO 5 z 35 je číselná lotéria typu loto, v ktorej hráč v stávke určí 5 čísel z 35 čísel číselného radu od 1 do 35 a ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie LOTO 5 z 35 sa žrebuje 5 výherných čísel.
 2. Vklad číselnej lotérie LOTO 5 z 35 za 1 stávku a na 1 stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov). Na 1 tikete číselnej lotérie LOTO 5 z 35 je možné uzatvoriť najviac 6 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celkovú výšku vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémovej tabuľky tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému. V číselnej lotérii LOTO 5 z 35 je možné predplatné stávky uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Celková výška vkladov do hry LOTO 5 z 35 je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku. Do celkového vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER (článok 21 herného plánu), ak si ju hráč zvolí.
 3. Hernou istinou číselnej lotérie LOTO 5 z 35 je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. V kalendárnom týždni sú pravidelne 2 stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každá streda a nedeľa; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 5. V číselnej lotérii LOTO 5 z 35 pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to:
  piatich čísel získava hráč výhru v 1. poradí
  štyroch čísel získava hráč výhru v 2. poradí
  troch čísel získava hráč výhru v 3. poradí
 6. Výhernú istinu tvorí 52 % z hernej istiny na príslušné stávkové obdobie. Za 1 stávku (hracie pole) sa vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia takto:
  1. poradie 52 % zo zostatku výhernej istiny
  2. poradie 48 % zo zostatku výhernej istiny
  3. poradie pevná výhra vo výške 3,30 eura.
 7. V 1. a 2. výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry dotknutého poradia, pričom výška jednotlivých výhier sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov smerom nadol, okrem výhry v 1. poradí, ktorá sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
 8. Pevnú výhru v 3. poradí príslušného stávkového obdobia získava hráč bez ohľadu na počet výhier výhercov v tomto poradí.
 9. Ak v 1. poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, prevedie sa táto nevyčerpaná čiastka do výhernej kvóty 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí. JACKPOT sa tak stáva súčasťou výhernej kvóty pre 1. poradie.
 10. Do aktuálneho JACKPOT-u v číselnej lotérii LOTO 5 z 35 sa presúva aj výherná kvóta z 2. poradia v prípade, že v ňom nie je žiadna výhra. Súčasťou aktuálneho JACKPOT-u sú tiež zvyšky z delenia kvót pri výpočte a zaokrúhľovaní jednotlivých výhier v 1. a 2. poradí.

Článok 21
Doplnková hra JOKER

 1. Doplnková hra JOKER je druh číselnej lotérie, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou LOTO alebo s číselnou lotériou LOTO 5 z 35. Doplnková hra JOKER je stávka na šesťčíslie na doklade o uzatvorení stávky (ak je stávka uzatvorená na na predajnom mieste), v spätnej SMS (ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS) a v spätnej informácií o uzatvorení stávky, ak je stávka uzatvorená v internetovej herni prostredníctvom internetu (ďalej len „doklad o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry“); šesťčíslie je vytvorené overeným generátorom náhodných čísel. Podmienkou je uzatvoriť minimálne 1 stávku (1 hracie pole) číselnej lotérie LOTO alebo číselnej lotérie LOTO 5 z 35.
 2. Výška vkladu doplnkovej hry JOKER za 1 stávku na 1 stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov).
 3. Hernou istinou doplnkovej hry JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia doplnkovej hry JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného dokladu o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry uvedeného v časti JOKER: ÁNO, ak je stávka uzatvorené prostredníctvom tiketu a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.
 5. Stávkové obdobie doplnkovej hry JOKER je rovnaké ako je stávkové obdobie tej číselnej lotérie (LOTO alebo LOTO 5 z 35), s ktorou sa prevádzkuje táto doplnková hra.
 6. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny na príslušné stávkové obdobie. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier. Výherná istina v doplnkovej hre JOKER sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím výherná kvóta je zostatok celkovej sumy určenej na výhry, minimálne však 6 600 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím výška výhry je 3 300 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím výška výhry je 330 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím výška výhry je 33 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím výška výhry je 3,30 eura
 7. Ak nevznikne výhra v 1. poradí, suma pripadajúca na túto výhernú kvótu sa presúva do nasledujúceho stávkového obdobia a pripočíta sa k výhernej kvóte 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky (JACKPOT) sa presúvajú až do stávkového obdobia, kedy je dosiahnutá výhra v 1. poradí hry JOKER.
 8. Ak vznikne viac ako 1 výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom aktuálnej výhernej kvóty a počtu výhier v tomto poradí.
 9. Pevnú výhru v 2. až 5. poradí príslušného stávkového obdobia získava výherca bez ohľadu na počet výhier výhercov v týchto poradiach.
 10. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre JOKER presiahne 50 % hernej istiny, potom je táto prevyšujúca suma hradená z JACKPOT-u príslušného stávkového obdobia. Ak JACKPOT nie je vytvorený, potom je táto suma hradená z iných zdrojov prevádzkovateľa.

Článok 22
Číselná lotéria EUROMILIÓNY

 1. EUROMILIÓNY je číselná lotéria typu loto s powerballovým prvkom, v ktorej hráč v stávke určí spolu 8 čísel tak, že 7 čísel určí z 33 čísel číselného radu od 1 do 33 a súčasne určuje 1 číslo zo 6 číselného radu od 1 do 6. Táto číselná lotéria má teda kombinovanú maticu 7/33 a 1/6.
 2. V číselnej lotérii EUROMILIÓNY sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje spolu 8 výherných čísel tak, že 7 výherných čísel sa žrebuje z 1. žrebovacieho zariadenia z 33 čísel v rade od 1 do 33 (lotové čísla) a jedno výherné číslo sa žrebuje z 2. žrebovacieho zariadenia zo 6 čísel v rade od 1 do 6 (powerballové čísla).
 3. Vklad číselnej lotérie EUROMILIÓNY na 1 stávku a na 1 stávkové obdobie je 1,50 eura (jedno euro a päťdesiat eurocentov). Na 1 tikete číselnej lotérie EUROMILIÓNY je možné uzatvoriť najviac 6 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celkovú výšku vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde počet stávok je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladu predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému. V číselnej lotérii EUROMILIÓNY je možné predplatné stávky uzatvoriť až na 12 predplatných období vopred. Celková výšku vkladu do číselnej lotérie EUROMILIÓNY je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku.
 4. Hernou istinou číselnej lotérie EUROMILIÓNY je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 5. Výhernú istinu stávkového obdobia tvorí 50 % z hernej istiny. Za 1 stávku (hracie pole) sa vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier
 6. V kalendárnom týždni sú pravidelne 2 stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý utorok a sobota; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 7. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
  1. poradie 20%
  2. poradie 3%
  3. poradie 3%
  4. poradie 3,5%
  5. poradie 4%
  6. poradie 4%
  7. poradie 6,5%
  8. poradie 17,5%
  9. poradie 13,5%
  10. poradie 25%
 8. Hráč pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to :
  siedmich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 1. poradí
  siedmich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 2. poradí
  šiestich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 3. poradí
  šiestich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 4. poradí
  piatich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 5. poradí
  piatich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 6. poradí
  štyroch čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 7. poradí
  štyroch čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 8. poradí
  troch čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 9. poradí
  dvoch čísla z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 10. poradí
 9. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, tzn. že výška výhry je určená podielom príslušnej výhernej kvóty a počtu výhier dotknutého poradia, pričom všetky výhry sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov smerom nadol, okrem výhry v 1. poradí, ktorá sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
 10. V tejto číselnej lotérii sa kumuluje JACKPOT. Aktuálny JACKPOT tvoria príspevky:
  1. z dotácie prevádzkovateľa ak hodnota JACKPOT-u, kumulovaná z výherných istín nedosiahla úroveň 1 000 000 eur,
  2. z výhernej kvóty pre 1. poradie, pričom ak sa uplatňuje dotácia JACKPOT-u prevádzkovateľom, tak 15 % z výhernej istiny sa použije na postupné navyšovanie tejto dotácie a 5 % z výhernej istiny sa použije na absolútne navýšenie aktuálneho JACKPOT-u,
  3. z výherných kvót pre ostatné výherné poradia, ak v nich v príslušnom stávkovom období nevznikne výhra,
  4. zo zvyškov po zaokrúhlení jednotlivých výhier od 2. poradia po 10. poradie, ktoré vznikajú pri ich výpočte z príslušných výherných kvót.
 11. Kumulované finančné prostriedky podľa predchádzajúceho odseku tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí. Aktuálny JACKPOT sa tak stáva súčasťou výhernej kvóty pre 1. poradie.
 12. Pre každé stávkové obdobie je JACKPOT garantovaný v sume 1 000 000 eur.
 13. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou zo súčtu ich výherných kvót a súčtu počtov výhier.

Článok 23
Doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER

 1. Doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER je druh číselnej lotérie, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou EUROMILIÓNY. Doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na doklade o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry; šesťčíslie je vytvorené overeným generátorom náhodných čísel. Podmienkou je uzatvoriť minimálne 1 stávku (1 hracie pole) číselnej lotérie EUROMILIÓNY.
 2. Výška vkladu do doplnkovej hry EUROMILIÓNY JOKER za 1 stávku na 1 stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov).
 3. Hernou istinou doplnkovej hry EUROMILIÓNY JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia doplnkovej hry EUROMILIÓNY JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného dokladu o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry uvedeného v časti EUROMILIÓNY JOKER: ÁNO, ak je stávka uzatvorené prostredníctvom tiketu a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, resp. v potvrdzujúcej SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.
 5. Stávkové obdobie doplnkovej hry EUROMILIÓNY JOKER je rovnaké ako je stávkové obdobie tej číselnej lotérie (EUROMILIÓNY), s ktorou sa prevádzkuje táto doplnková hra.
 6. Výhernú istinu tvorí spravidla 50,8 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 7. Výherná istina v doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím pevná výhra 20 000 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 500 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 100 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 10 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 3,50 eur
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 2 eurá
 8. Ak vznikne viac ako 1 výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom čiastky 20 000 eur a počtom výhier v tomto poradí.
 9. Pevnú výhru v 2. až 6. poradí príslušného stávkového obdobia získava výherca bez ohľadu na počet výhier výhercov v týchto poradiach..
 10. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre EUROMILIÓNY JOKER presahuje 50,8 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená z iných zdrojov prevádzkovateľa.
 11. Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nevznikne nárok na výhru, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.

Článok 24
Číselná lotéria Eurojackpot

 1. Číselná lotéria Eurojackpot je lotéria, ktorá združuje číselné lotérie prevádzkované vo viacerých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, a tým umožňuje vytváranie hernej istiny zloženej z prostriedkov všetkých zúčastnených lotériových spoločností. Každá lotériová spoločnosť prevádzkuje číselnú lotériu Eurojackpot na svoje náklady, pod svojím menom a podľa právnej úpravy platnej v tom štáte, v ktorom je založená zúčastnená lotériová spoločnosť. Na číselnej lotérii Eurojackpot sa zúčastňujú výlučne lotériové spoločnosti štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom pre každú z nich musí byť vydaný platný certifikát informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek Svetovej lotériovej asociácie, a to konkrétne certifikát informačnej bezpečnosti WLA-SCS.
 2. Eurojackpot je číselná lotéria typu loto s powerballovým prvkom, v ktorej hráč v stávke určí spolu 7 čísel tak, že 5 čísel určí z 50 čísel číselného radu od 1 do 50 a súčasne určuje 2 čísla z 10 čísel z číselného radu od 1 do 10. Lotéria má teda kombinovanú maticu 5/50 a 2/10.
 3. V číselnej lotérii Eurojackpot sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje spolu 7 výherných čísel tak, že 5 výherných čísel sa žrebuje z 1. žrebovacieho zariadenia z 50 čísel v rade od 1 do 50 a 2 výherné čísla sa žrebujú z 2. žrebovacieho zariadenia z čísel v rade od 1 do 10.
 4. Vklad číselnej lotérie Eurojackpot za 1 stávku a na 1 stávkové obdobie sú 2 eurá (dve eurá). Na 1 tikete číselnej lotérie Eurojackpot je možné uzatvoriť najviac 4 stávky v rovnakom stávkovom období, pričom celková výška vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu článku a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémových tabuliek tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému. V číselnej lotérii Eurojackpot je možné predplatné stávky uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Celková výška vkladu do hry Eurojackpot je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku.
 5. Hernou istinou číselnej lotérie Eurojackpot je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prevádzkovateľom prijatých stávok za príslušné stávkové obdobie.
 6. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny prevádzkovateľa za príslušné stávkové obdobie a iné prostriedky prevádzkovateľa. Výherná istina sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé eurocenty. Hodnotu iných prostriedkov prevádzkovateľa podľa prvej vety, určených na tvorbu výhernej istiny pre príslušné stávkové obdobie oznamuje prevádzkovateľ príslušnému orgánu verejnej správy; tieto prostriedky prevádzkovateľa tvoria najmä peňažné prostriedky poskytované lotériovými spoločnosťami zúčastnenými v číselnej lotérii Eurojackpot. Za 1 stávku (hracie pole) sa vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 7. V kalendárnom týždni je pravidelne 1 stávkové obdobie. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý piatok; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 8. Hráč pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to:
  Piatich čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 10 získava výhru v 1. poradí
  Piatich čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 10 získava výhru v 2. poradí
  Piatich čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 10 získava výhru v 3. poradí
  Štyroch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 10 získava výhru v 4. poradí
  Štyroch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 10 získava výhru v 5. poradí
  Štyroch čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 10 získava výhru v 6. poradí
  Troch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 10 získava výhru v 7. poradí
  Dvoch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 10 získava výhru v 8. poradí
  Troch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 10 získava výhru v 9. poradí
  Troch čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 10 získava výhru v 10. poradí
  Jedného čísla z 50 a súčasne Dvoch čísel z 10 získava výhru v 11. poradí
  Dvoch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 10 získava výhru v 12. poradí
 9. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
  1. výherné poradie 36,00 %
  2. výherné poradie 8,50 %
  3. výherné poradie 3,00 %
  4. výherné poradie 1,00 %
  5. výherné poradie 0,90 %
  6. výherné poradie 0,70 %
  7. výherné poradie 0,60 %
  8. výherné poradie 3,10 %
  9. výherné poradie 3,00 %
  10. výherné poradie 4,30 %
  11. výherné poradie 7,80 %
  12. výherné poradie 19,10 %

  výherná kvóta určená na tvorbu výhry v 1. poradí (garančný fond) 12,00 %
 10. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót v týchto výherných poradiach a súčtu výhier výhercov vo všetkých týchto poradiach.
 11. Úhrnná hodnota výhier je stanovená najmenej na 88 % z výhernej istiny, určenej podľa odseku 6 tohto článku herného plánu. 12 % z výhernej istiny je určených na tvorbu garančného fondu, určeného na tvorbu výhry v 1. poradí.
 12. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry.
 13. Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.
 14. Minimálna hodnota výhernej kvóty pre všetky zúčastnené lotériové spoločnosti podľa odseku 1, pripadajúcej na výhru v 1. poradí je určená v sume 10 000 000 eur; ustanovenie odseku 12 sa použije primerane.
 15. Ak výherná kvóta pripadajúca na 1. poradie presiahne 90 000 000 eur, suma presahujúca 90 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty určenej pre 2. poradie. Ak výherná kvóta pripadajúca na 2. poradie presiahne 90 000 000 eur, suma presahujúca 90 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty najbližšieho nižšieho výherného poradia, v ktorom vznikol nárok na výhru. Ustanovenie odseku 12 tohto článku herného plánu sa použije primerane.
 16. Garančný fond je tvorený určeným percentuálnym podielom z výhernej istiny všetkých lotériových spoločností zúčastnených na prevádzkovaní číselnej lotérie Eurojackpot za účelom garancie minimálnej výhernej kvóty pripadajúcej na 1. výherné poradie.

Článok 25
Doplnková hra Eurojackpot JOKER

 1. Doplnková hra Eurojackpot JOKER je druh číselnej lotérie, ktorá sa prevádzkuje výlučne s číselnou lotériou Eurojackpot. Doplnková hra Eurojackpot JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na doklade o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry; šesťčíslie je vytvorené overeným generátorom náhodných čísel. Podmienkou je uzatvoriť minimálne 1 stávku (1 hracie pole) hry Eurojackpot.
 2. Výška vkladu do doplnkovej hry Eurojackpot JOKER za 1 stávku na 1 stávkové obdobie je 1 euro (jedno euro).
 3. Hernou istinou v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre Eurojackpot JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry Eurojackpot JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného dokladu o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry uvedeného v časti Eurojackpot JOKER: ÁNO, ak je stávka uzatvorené prostredníctvom tiketu a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.
 5. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 6. Stávkové obdobie doplnkovej hry Eurojackpot JOKER je rovnaké ako je stávkové obdobie tej číselnej lotérie (Eurojackpot), s ktorou sa prevádzkuje táto doplnková hra.
 7. Výherná istina v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím pevná výhra 50 000 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 5 000 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 500 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 50 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 5 eur
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 3 eurá
 8. Ak vznikne viac ako 1 výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom čiastky 50 000 eur a počtom výhier.
 9. Pevnú výhru v 2. až 6. poradí príslušného stávkového obdobia získava výherca bez ohľadu na počet výhier v týchto poradiach.
 10. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre Eurojackpot JOKER presahuje 50 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.
 11. Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nevznikne nárok na výhru, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.

Článok 26
Číselná lotéria KENO 10

 1. KENO 10 je číselná lotéria typu keno, v ktorej hráč v stávke určí 1 až 10 čísel z 80 čísel číselného radu od 1 do 80. V číselnej lotérii KENO 10 sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje 20 výherných čísel tak, že všetkých 20 výherných čísel sa žrebuje zo žrebovacieho zariadenia z 80 čísel v rade od 1 do 80.
 2. Číselnú lotériu KENO 10 je možné hrať bez stávky na KENO PLUS alebo so stávkou na KENO PLUS. V stávke na KENO PLUS hráč určuje aj to, že 1 z jeho stavených čísel bude vyžrebované ako posledné v poradí žrebovaných výherných čísel (tzv. KENO PLUS číslo).
 3. V číselnej lotérii KENO 10 vzniká výhra vtedy, ak z hráčom zvolených čísel hráč uhádne stanovený počet výherných čísel podľa tabuľky výhier. V stávke na KENO PLUS výhra vzniká vtedy, ak medzi uhádnutými číslami sa nachádza aj posledné vyžrebované výherné číslo stávkového obdobia.
 4. Hernou istinou v číselnej lotérii KENO 10 je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 5. Vklad do hry číselnej lotérie KENO 10 na 1 stávku (1 hracie pole) a na 1 stávkové obdobie, je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre 1 stávku hry KENO 10 bez stávky na KENO PLUS je 0,30 eura (tridsať eurocentov) a maximálny vklad je 6 eur (šesť eur) na 1 stávku a 1 stávkové obdobie. Vklad teda môže byť jedennásobkom až dvadsaťnásobkom minimálneho vkladu. V hre KENO 10 so stávkou na KENO PLUS je celkový vklad na 1 stávku a 1 stávkové obdobie vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovicu celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KENO PLUS a polovica je vkladom na stávku s KENO PLUS.
 6. Na 1 tikete číselnej lotérie KENO 10 je možné uzatvoriť najviac 3 stávky (3 hracie polia) v rovnakom stávkovom období. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období vopred. Celková výška vkladov uzatvorených stávok číselnej lotérie KENO 10 je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KENO PLUS, zvoleného vkladu podľa odseku 5 tohto článku herného plánu za 1 stávku a 1 stávkové obdobie, zvoleného počtu stávok a počtu predplatných období. Do celkovej výšky vkladov sa pripočíta aj vklad za doplnkovú hru KENO JOKER, ak si ju hráč zvolí.
 7. Stávkovým obdobím je 1 deň a končí žrebovaním výherných čísel. Nasledujúce stávkové obdobie (deň) začína spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 8. Výška výhry je závislá od voľby hry, a to bez alebo so stávkou na KENO PLUS a je daná kombináciou počtu čísel v stávke hráča, počtu uhádnutých čísel (správne určených čísel hráčom) a zvolenou výškou vkladu v zmysle odseku 5 tohto herného plánu. Hodnoty jednotlivých výhier sa riadia tabuľkou výhier (tabuľkou výherných násobkov vkladu) uvedenej v tomto článku herného plánu, pričom:
  1. v hre KENO 10 bez stávky na KENO PLUS je výhra daná súčinom vkladu na 1 stávku hry KENO 10 a príslušného výherného násobku uvedeného v stĺpci A,
  2. pre hru KENO 10 so stávkou na KENO PLUS je výhra daná súčinom vkladu na 1 stávku KENO 10 (nie súčinom vkladu na hru aj so stávkou KENO PLUS) a príslušného výherného násobku uvedeného v stĺpci B,
  3. ak v hre so stávkou na KENO PLUS v stávke k vyžrebovaným číslam nebolo uhádnuté posledné vyžrebované výherné číslo, platia pre hodnotu výhry príslušné výherné násobky uvedené v stĺpci A z vkladu na hru bez stávky na KENO PLUS.
  Tabuľka výherných násobkov Počet čísel v stávke (na jednom hracom poli)
  10 9 8 7
  A B A B A B A B
  Počet správne určených čísel hráčom v stávke 10 200000x 500000x
  9 10000x 25000x 50000x 125000x
  8 500x 1250x 2000x 5000x 20000x 50000x
  7 20x 50x 200x 500x 400x 1400x 4000x 10000x
  6 10x 25x 20x 50x 40x 140x 100x 300 x
  5 3x 9x 3x 9x 4x 19x 10x 30 x
  4 2x 2x 1x 6x 2x 12x
  3 2x 2x 2x 4x
  2 2x 2x 2x 3x
  1 6x 7x 3x 3x
  0 1x 1x 1x 1x
  Tabuľka výherných násobkov pokračovanie Počet čísel v stávke (na jednom hracom poli)
  6 5 4 3 2 1
  A B A B A B A B A B A B
  Počet správne určených čísel hráčom v stávke 10
  9
  8
  7
  6 600x 2100x
  5 20x 70x 200x 600x
  4 2x 12x 16x 46x 50x 170x
  3 1x 6x 2x 12x 8x 33x 16x 66x
  2 5x 5x 7x 2x 22x 8x 58x
  1 5x 5x 5x 5x 10x 2x 42x
  0 1x

   

 9. Pre všetky najvyššie výherné úrovne sú výhry obmedzené výhernou kvótou. Pre hru so stávkou KENO PLUS pri výhernej úrovni desiatich uhádnutých (správne tipovaných) čísel z 10 tipovaných čísel (výherná úroveň 10 z10) je maximálna výherná kvóta 6 miliónov eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne (9 z 9, 8 z 8, 7 zo 7, 6 zo 6, 5 z 5, 4 zo 4, 3 z 3, 2 z 2, 1 z 1) sú maximálne hodnoty výherných kvót po 2 400 000 eur. Pre hru bez stávky KENO PLUS pri výhernej úrovni 10 z 10 je maximálna výherná kvóta 2 400 000 eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne sú maximálne výherné kvóty po 1 200 000 eur.
 10. Ak by suma všetkých výhier v niektorej z výherných úrovní uvedených v odseku 9 tohto článku herného plánu prekročila v 1 stávkovom období príslušnú maximálnu hodnotu výhernej kvóty, stanovia sa jednotlivé hodnoty výhier podielom maximálnej výhernej kvóty a počtu výhier úmerne k hodnote vkladu každej výhernej stávky. Hodnota každej takejto výhry je potom súčinom hodnoty vlastného vkladu hráča a limitovaného výherného násobku.

Článok 27
Doplnková hra KENO JOKER

 1. Doplnková hra KENO JOKER je druh číselnej lotérie, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou KENO 10. Doplnková hra KENO JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na doklade o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry; šesťčíslie je vytvorené overeným generátorom náhodných čísel. Podmienkou je uzatvoriť minimálne 1 stávku (1 hracie pole) číselnej lotérie KENO 10.
 2. Výška vkladu doplnkovej hry KENO JOKER za 1 stávku na 1 stávkové obdobie je 0,30 eura (tridsať eurocentov).
 3. Hernou istinou v doplnkovej hre KENO JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre KENO JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry KENO JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného dokladu o uzatvorení stávky pre účely doplnkovej hry uvedeného v časti KENO JOKER: ÁNO, ak je stávka uzatvorené prostredníctvom tiketu a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.
 5. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 6. Stávkové obdobie doplnkovej hry KENO JOKER je rovnaké ako je stávkové obdobie tej číselnej lotérie (KENO 10), s ktorou sa prevádzkuje táto doplnková hra.
 7. Výherná istina v doplnkovej hre KENO JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím výherná kvóta je zostatok celkovej sumy určenej na výhry, minimálne však 6 600 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 1 200 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 150 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 30 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 2,50 eura
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 0,50 eura
 8. Ak nevznikne výhra v 1. poradí, suma pripadajúca na túto výhernú kvótu sa presúva do nasledujúceho stávkového obdobia a pripočíta sa k výhernej kvóte 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky (JACKPOT) sa presúvajú až do stávkového obdobia, kedy je dosiahnutá výhra v 1. poradí hry KENO JOKER.
 9. Ak vznikne viac ako 1 výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom aktuálnej výhernej kvóty a počtu výhier.
 10. Pevnú výhru v 2. až 6. poradí príslušného stávkového obdobia získava výherca bez ohľadu na počet výhier v týchto poradiach.
 11. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre KENO JOKER presahuje 50 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená z JACKPOT-u príslušného stávkového obdobia. Ak JACKPOT nie je vytvorený, potom táto čiastka je hradená z iných zdrojov prevádzkovateľa.

Článok 28
Číselná lotéria KLUB KENO

 1. KLUB KENO je číselná lotéria typu keno, v ktorej hráč v stávke určí 1 až 7 čísel z 80 čísel z číselného radu od 1 do 80. V číselnej lotérii KLUB KENO sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje overeným generátorom náhodných čísel spolu 20 výherných čísel. Pred samotným žrebovaním 20 čísel v hre KLUB KENO sa uskutoční ťah KLUB KENO NÁSOBOK, kde je vyžrebovaný 1 z násobkov: 10x, 5x, 3x, 2x alebo 1x.
 2. Číselnú lotériu KLUB KENO je možné hrať bez stávky na KLUB KENO NÁSOBOK alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK s dvojnásobným vkladom. Pri stávke na KLUB KENO NÁSOBOK hráč označí na svojom tikete KLUB KENO NÁSOBOK: ÁNO a hrá tak o možnosť znásobenia si svojej základnej výhry. Pri stávke na KLUB KENO NÁSOBOK s označením: ÁNO hráč vyhráva základnú výhru znásobenú vyžrebovaným KLUB KENO NÁSOBKOM.
 3. Počet prijatých stávok ani počet hráčov dotknutej hazardnej hry nie je vopred známy. v číselnej lotérii KLUB KENO je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 4. Vklad do číselnej lotérie KLUB KENO na 1 stávku (1 hracie pole) a na 1 stávkové obdobie je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre 1 stávku hry KLUB KENO je 0,40 eura (štyridsať eurocentov) a maximálny vklad je 2,40 eura (dve eurá a štyridsať eurocentov). Voliteľný vklad môže teda byť jedennásobkom až šesťnásobkom minimálneho vkladu.
 5. Na 1 tikete číselnej lotérie KENO 10 je možné uzatvoriť najviac 4 stávky (4 hracie polia). V hre KLUB KENO so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK je celková výška vkladu na 1 stávku a 1 stávkové obdobie vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovica celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KLUB KENO NÁSOBOK a polovica je vkladom na stávku s KLUB KENO NÁSOBKOM.
 6. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období vopred. Celková výška vkladov číselnej lotérie KLUB KENO je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK, zvoleného vkladu podľa odseku 4 tohto článku herného plánu za 1 stávku a 1 stávkové obdobie, zvoleného počtu stávok a počtu predplatných stávkových období.
 7. Stávkové obdobie je spravidla každé 4 minúty v priebehu dňa, pričom každé stávkové obdobie končí žrebovaním výherných čísel.
 8. Jednotlivé predajné miesta,
 9. v ktorých sa prijímajú stávky KLUB KENO, majú otváracie hodiny podľa predajných a miestnych podmienok. Stávky sa prijímajú na každé stávkové obdobie (plánovaný ťah) do času začatia žrebovania. Po poslednom žrebovaní v dotknutom dni sa stávky neprijímajú.
 10. Výška výhry je závislá od voľby hry bez alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK a je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu uhádnutých výherných čísel a zvolenou výškou vkladu. Výšky jednotlivých výhier sa riadia tabuľkou výhier (tabuľkou výherných násobkov vkladu) uvedených v tomto článku herného plánu, pričom v prípade stávky na KLUB KENO NÁSOBOK je základná výška výhry (podľa tabuľky výherných násobkov) vynásobená vyžrebovaným násobkom KLUB KENO NÁSOBOK.
 11. Tabuľka výherných násobkov Počet čísel v stávke (na 1 hracom poli)
  7 6 5 4 3 2 1
  Počet správne určených čísel hráčom v stávke 7 3000x
  6 100x 700x
  5 20x 30x 200x
  4 3x 5x 25x 55x
  3 2x 2x 5x 23x
  2 1x 2x 10x
  1 2x
  0 1x

   

Článok 29
Číselná lotéria e-KLUB KENO

 1. e-KLUB KENO je číselná lotéria typu keno, v ktorej hráč v stávke určí 1 až 7 čísel z 80 čísel číselného radu od 1 do 80. V číselnej lotérii e-KLUB KENO sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje overeným generátorom náhodných čísel spolu 20 výherných čísel.
 2. Hernou istinou v číselnej lotérii e-KLUB KENO je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie.
 3. Uzatváranie stávky na čísla sa vykonáva vlastným určením čísel stávky v hernom poli kliknutím na dotknuté čísla v e-tikete alebo metódou náhodného tipu na e-tikete funkcionalitou v internetovej herni, pričom hráč si môže zvoliť počet tipovaných čísel a počet predplatných stávkových období.
 4. Vklad do hry číselnej lotérie e-KLUB KENO na 1 stávku (1 hracie pole) a na 1 stávkové obdobie je voliteľný hráčom. Minimálny vklad na jednu hru e-KLUB KENO je 0,30 eur (tridsať eurocentov) a maximálny vklad je 1,80 eura (jedno euro a osemdesiat eurocentov). Vklad určený hráčom môže teda byť jedennásobkom až šesťnásobkom minimálneho vkladu.
 5. Predplatné stávky je možné spravidla uzatvoriť až na 60 stávkových období vopred.
 6. Výška výhry daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu uhádnutých výherných čísel a zvolenou výškou vkladu. Výšky jednotlivých výhier sa riadia tabuľkou výhier (tabuľkou výherných násobkov vkladu) uvedených v tomto článku herného plánu.
 7. Stávkové obdobie je upravené v článku 11 odsek 4 herného plánu. V prípade technických alebo iných relevantných problémov sa môže 1 alebo viac žrebovaní vynechať, pričom uzavreté stávky sa presúvajú ako platné stávky na najbližšie žrebovanie alebo najbližších 2 - 60 (dve až šesťdesiat) žrebovaní v prípade predplatnej stávky.
 8. Uzatvárať stávky tejto číselnej lotérie je možné len v internetovej herni prostredníctvom internetu.
 9. Tabuľka výhier:
 10. Tabuľka výherných násobkov Počet čísel v stávke
  7 6 5 4 3 2 1
  Počet správne určených čísel hráčom v stávke 7 3000 x
  6 100x 700x
  5 20x 30x 200x
  4 3x 5x 25x 55x
  3 2x 2x 5x 23x
  2 1x 2x 10x
  1 2x
  0 1x

   

Článok 30
Prémiové žrebovanie

 1. Prémiové žrebovanie je hra o vecnú alebo peňažnú prémiu, t. j. o vopred stanovenú prémiovú výhernú kvótu, ktorá je súčasťou príslušnej číselnej lotérie určenej prevádzkovateľom za podmienok stanovených týmto článkom herného plánu. Prémiového žrebovania sa zúčastňuje každý hráč, ktorý uzatvorí stávku k príslušnej číselnej lotérii určenej prevádzkovateľom platnú na prémiové obdobie a splní stanovené herné prémiové podmienky.
 2. Prémiové obdobie je obdobie dátumov prémiových žrebovaní, ktoré určuje prevádzkovateľ v rozhodnutí o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania (ďalej len „rozhodnutie o prémiovom žrebovaní“). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností prémiové žrebovanie nemusí korešpondovať s celým obdobím stávkových období.
 3. V jednom prémiovom období sa hrá len o jednu prémiovú výhernú kvótu, ak nie je v rozhodnutí o prémiovom žrebovaní uvedené inak.
 4. Podmienky prémiového žrebovania sú presne špecifikované v rozhodnutí o prémiovom žrebovaní, ktoré vydáva prevádzkovateľ a spravidla obsahuje:
  1. názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
  2. konkrétnu vecnú alebo peňažnú prémiu (prémiovú výhernú kvótu),
  3. prémiové obdobie (dátum začiatku a konca prémiového obdobia) a jednotlivé dátumy prémiového žrebovania,
  4. herné a výherné prémiové podmienky,
  5. pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry.
 5. Pred začiatkom prémiového obdobia prevádzkovateľ zverejňuje rozhodnutie o prémiovom žrebovaní prostredníctvom svojho webového sídla a prípadne aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch, ak uvedené uzná za potrebné. Rozhodnutie o prémiovom žrebovaní je dostupné aj podľa odseku 2 článku 3 herného plánu.

ŠIESTA ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 31
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu v prípade, ak sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv alebo porušeniu povinností prevádzkovateľa pri prevádzkovaní číselných lotérií podľa tohto herného plánu.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť týmito spôsobmi:
  1. doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37;
  2. prostredníctvom ktoréhokoľvek predajného miesta, ak bola stávka uzatvorená na predajnom mieste prostredníctvom terminálu, pričom v tomto prípade mu je po vykonaní reklamácie podľa tohto článku odovzdaná kópia reklamačného listu;
  3. prostredníctvom e-mailu na info@tipos.sk.
 3. Reklamácia musí obsahovať aspoň:
  1. stručný popis reklamovanej udalosti s uvedením príčiny vzniku reklamácie, ak je hráčovi známa, resp. dôvodu reklamácie;
  2. výšky nárokovanej výhry, ak sa domáha výhry, inak uvedenie, čoho sa domáha;
  3. údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky, ak je stávka uzatvorená v internetovej herni prostredníctvom internetu;
  4. telefónne číslo, z ktorého bola stávka uzatvorená, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS;
  5. pri stávkach uzatvorených na predajných miestach prostredníctvom terminálu aj kópia (scan) platného dokladu o uzatvorenej stávke a v prípade poškodeného alebo inak neúplného dokladu o uzatvorenej stávke kópia (scan) takéhoto dokladu o uzatvorenej stávke;
  6. identifikačné a kontaktné údaje hráča najmenej v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, prípadne prihlasovacie meno, ak je stávka uzatvorená v internetovej herni prostredníctvom internetu, alebo iný identifikačnú údaj hráča, adresa trvalého pobytu alebo iná korešpondenčná adresa, prostredníctvom ktorej je možné hráča kontaktovať.
 4. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje alebo podklady uvedené v odseku 3 tohto článku herného plánu, prevádzkovateľ nie je povinný začať reklamačné konanie. V prípade, ak je reklamácia neúplná a hráč v reklamácii uviedol dostatočné kontaktné údaje, prevádzkovateľ vyzve hráča na doplnenie reklamácie; do doplnenia reklamácie neplynie lehota podľa článku 32 tohto herného plánu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať v rámci reklamačného konania aj poskytnutie ďalších informácií alebo podkladov; v prípade ich nepredloženia v primeranej dobe platí prvá veta bodu 4 primerane.
 6. Dátumom rozhodujúcim pre začatie reklamačného konania je doručenie úplnej reklamácie prevádzkovateľovi; tým nie je dotknuté uplatňovanie nároku na výhru predložením originálu dokladu o uzatvorenej stávke podľa tohto herného plánu.
 7. Otázky, žiadosti o informácie alebo podnety hráčov sa nepovažujú za reklamáciu podľa tohto článku a nevzťahuje sa na ne článok 31 a 32 tohto herného plánu.

Článok 32
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie podľa predchádzajúceho článku herného plánu je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Reklamačné konanie je prevádzkovateľ povinný vybaviť a jeho výsledok oznámiť písomne hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, a to všetko najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania.
 2. Ak má hráč za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami SMS, resp. všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, proti vybaveniu reklamácie môže podať námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. V námietke je hráč povinný uviesť, z akého dôvodu má za to, že jeho reklamácia bola vybavená v rozpore s týmto herným plánom, prípadne všeobecnými obchodnými podmienkami SMS, resp. všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu, zákonom o hazardných hrách alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; na uplatnenie námietok podľa tohto bodu sa článok 31 vzťahuje primerane. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ prevádzkovateľa, a to v lehote do 30 dní od doručenia námietok proti vybaveniu reklamácie.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnom systéme prevádzkovateľa.

SIEDMA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 33
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) Zákona o AML je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Vzhľadom na uvedené je prevádzkovateľ oprávnený, a zároveň povinný postupovať pri prevádzkovaní číselných lotérií v súlade so zákonom o AML ako aj internými predpismi, vydanými na základe zákona o AML, pričom tieto osobitné práva a povinnosti v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranou pred financovaním terorizmu nie sú explicitne v tomto hernom pláne obsiahnuté. V tejto súvislosti je prevádzkovateľ oprávnený požadovať najmä predloženie dokumentov alebo poskytnutie informácií ako aj požadovať nevyhnutnú súčinnosť.
 2. Pri prevádzkovaní číselných lotérií podľa tohto herného plánu, vrátane vykonávania činností podľa zákona o AML, dochádza k spracúvaniu osobných údajov hráča zo strany prevádzkovateľa podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v znení neskorších predpisov; všetky informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa v sekcii Ochrana súkromia.
 3. Hráč má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ARS“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom ochrany svojich práv, a to za podmienok stanovených v zákone o ARS, a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia generálneho riaditeľa prevádzkovateľa podľa článku 32 herného plán alebo márneho uplynutia lehoty uvedenej v odseku 2 článku 32 herného plánu, ak v zákone o ARS nie je uvedené inak; tým nie je dotknutá komunikácia pred podaním žiadosti o nápravu. Pre účely tohto herného plánu sa za žiadosť o nápravu podľa zákona o ARS považuje námietka podľa článku 32 tohto herného plánu. Subjekty alternatívneho riešenia sporov ako aj postup pre podanie návrhu sú špecifikované v zákone o ARS. Uplatnením práva podľa tohto odseku nie je dotknuté právo hráča obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov.
 4. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely prevádzkovania číselných lotérií upravených v tomto hernom pláne v internetovej herni vydať a meniť všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo všeobecných obchodných podmienkach hráčskeho účtu bližšie upraviť najmä:
  1. registráciu a aktiváciu hráčskeho účtu, vrátane súvisiacich práv a povinností hráča a prevádzkovateľa;
  2. dotovanie hráčskeho účtu tak zo strany hráča ako aj prevádzkovateľa;
  3. využívanie hráčskeho účtu, vrátane nastavenia hráčskeho účtu po jeho aktivácii zo strany prevádzkovateľa, a to najmä, ale nielen vo vzťahu k sebaobmedzujúcim opatreniam, registru vylúčených osôb;
  4. uplatnenie, overenie a vyplácanie výhry v rámci hráčskeho účtu a na bankový účet;
  5. blokáciu a zrušenie hráčskeho účtu;
  6. podmienky a postup vrátenia prostriedkov evidovaných na hráčskom účte;
  7. ostatné práva a povinnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu;
  8. ostatné skutočnosti vo vzťahu k hráčskemu účtu, vrátane podmienok zmeny všeobecných obchodných podmienok a prechodných ustanovení.
 5. Ak v tomto hernom pláne nie je upravené, prevádzkovateľ si vyhradzuje pre účely prevádzkovania niektorých číselných lotérií upravených v tomto hernom pláne prostredníctvom SMS vydať a meniť všeobecné obchodné podmienky SMS, pričom prevádzkovateľ si vyhradzuje vo všeobecných obchodných podmienkach SMS bližšie upraviť najmä:
  1. registráciu telefónneho čísla, vrátane súvisiacich práv a povinností hráča a prevádzkovateľa;
  2. formát uzatvárania stávok číselných lotérií prostredníctvom SMS;
  3. uplatnenie, overenie a vyplácanie výhry na bankový účet registrovaný k registrovanému telefónnemu číslu;
  4. podmienky a postup vrátenia vkladu;
  5. ostatné skutočnosti, vrátane podmienok zmeny všeobecných obchodných podmienok SMS a prechodných ustanovení.
 6. Všeobecné obchodné podmienky hráčskeho účtu a všeobecné obchodné podmienky SMS sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi herným plánom na jednej strane a všeobecnými obchodnými podmienkami hráčskeho účtu a/alebo všeobecnými obchodnými podmienkami SMS na strane druhej má herný plán prednosť.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť prijatie stávky alebo stávok na číselné lotérie podľa tohto herného plánu v prípade, ak má dôvodnú pochybnosť, že pri podaní stávky alebo stávok môže dochádzať k legalizácii príjmov z trestnej činnosti, prípadne je takéto konanie v rozpore s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi; tým nie je dotknuté právo na odmietnutie stávky v zmysle všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a všeobecných obchodných podmienok SMS, ak tak stanovujú.
 8. Prevádzkovateľ je povinný prerušiť alebo podľa okolností prevádzkovanie dotknutej číselnej lotérie ukončiť, a to v prípade, ak došlo k akémukoľvek prerušeniu pripojenia číselných lotérií so serverom prevádzkovateľa, a to v zmysle zákona o hazardných hrách. Ak prerušenie pripojenia podľa predchádzajúcej vety umožňuje dotknutú číselnú lotériu neukončiť, ale iba prerušiť, prevádzkovateľ je oprávnený dotknutú číselnú lotériu iba prerušiť, a to na čas prerušenia pripojenia číselných lotérií so serverom prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť prevádzkovanie číselnej lotérie aj v prípade, ak z dôvodu akýchkoľvek mimoriadnych okolností by bolo čo aj len čiastočne znemožnené alebo sťažené jej riadne prevádzkovanie; o tejto skutočnosti informuje najmä prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. Ak v dôsledku prerušenia alebo obmedzenia prevádzkovania dotknutej číselnej lotérie nebude možné vyhodnotiť uzatvorené stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok, ktoré neboli vyhodnotené podľa tohto herného plánu, a to:
  1. v internetovej herni prostredníctvom internetu,
  2. registrovaného čísla na uzatváranie stávok prostredníctvom SMS a
  3. umožniť vrátenie vkladu v prípade, ak je stávka uzatvorená na predajnom mieste prostredníctvom terminálu.
 10. Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť prevádzkovanie číselnej lotérie aj z iného dôvodu ako podľa odseku 9 tohto článku herného plánu; o tejto skutočnosti informuje najmä prostredníctvom webového sídla prevádzkovateľa. V prípade rozhodnutia o prerušení prevádzkovania dotknutej číselnej lotérie je prevádzkovateľ oprávnený prerušiť dotknutú číselnú lotériu aj ku dňu prijatia rozhodnutia o prerušení prevádzkovania dotknutej číselnej lotérie. Ak v dôsledku prerušenia prevádzkovania dotknutej číselnej lotérie nebude možné vyhodnotiť uzatvorené stávky, prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vrátenie vkladov zo stávok podľa predchádzajúceho odseku.

Článok 34
Prechodné ustanovenia

 1. Ak má hráč registrované číslo na podávanie stávok číselných lotérií prostredníctvom SMS, registrácia vykonaná pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považuje za vykonanie registrácie mobilného telefónneho čísla na podávanie stávok prostredníctvom SMS podľa tohto herného plánu.
 2. Hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa spravuje týmto herným plánom a ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu, vrátane práv a povinnosti hráča a prevádzkovateľa.
 3. Číselné lotérie uvedené v tomto hernom pláne prevádzkované prevádzkovateľom k 15.12.2020 (vrátane) sa považujú za číselné lotérie prevádzkované podľa tohto herného plánu.
 4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa stávky prijaté prevádzkovateľom pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu považujú za stávky podľa tohto herného plánu a akékoľvek prostriedky pre JACKPOT-y číselných lotérií uvedených v tomto hernom pláne naakumulované pred nadobudnutím účinnosti tohto herného plánu sa považujú za JACKPOT-y číselných lotérií naakumulované podľa tohto herného plánu.

Článok 35
Záverečné ustanovenia

Tento herný plán nadobúda účinnosť 16. decembra 2020.


Dodatok č. 1
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií (ďalej len „Herný plán“) účinný od 16.12.2020 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 9 sa dopĺňa nový bod 5, ktorý znie:
  “V rámci registrácie je potrebné poskytnúť svoju vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) tohto článku herného plánu.“.
 2. Doterajšie body 5 až 14 článku 9 sa označujú ako body 6 až 15.
 3. V článku 9 bod 7 znie:
  “V prípade, ak hráč neposkytne v rámci registrácie všetky požadované informácie a/alebo doklady, alebo tieto sú neúplné, nezrozumiteľné, alebo nečitateľné, alebo prevádzkovateľ má dôvodnú pochybnosť o ich pravosti, platnosti alebo vecnej správnosti alebo z iného dôvodu, ako povinná osoba podľa zákona o AML, je oprávnený odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu alebo pre aktiváciu hráčskeho účtu požadovať od hráča splnenie ďalších požiadaviek prevádzkovateľa pre jeho identifikáciu alebo overenie identifikácie; tým nie sú dotknuté práva alebo povinnosti prevádzkovateľa odmietnuť vykonať aktiváciu hráčskeho účtu podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.“.
 4. V článku 9 sa v bode 12 dopĺňa posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 5 tohto článku primerane.“
 5. V článku 14 bod 4 znie:
  “Hráč berie na vedomie, že prevádzkovateľ je oprávnený o.i. požadovať, aby hráč, ktorý si uplatňuje vyplatenie výhry:
  1. sa odfotil so svojím platným dokladom totožnosti, ktorým vykonal registráciu hráčskeho účtu, alebo ktorý je evidovaný v rámci informácií v hráčskom účte hráča, pričom z fotografie hráča musí byť jednoznačne zrejmé, že je totožnou osobou uvedenou na doklade totožnosti podľa tohto bodu, alebo
  2. splnil inú požiadavku prevádzkovateľa nahrádzajúcu úkon podľa písm. a. tohto bodu smerujúcu k identifikácii alebo k overeniu identifikácie hráča.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 16.12.2020 ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zároveň platí, že na hráčsky účet aktivovaný pred nadobudnutím účinnosti tohoto dodatku č. 1 Herného plánu sa nové požiadavky v rámci registrácie uvedené v článku 9 Herného plánu neuplatňujú, ak z osobitných, všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak.
 3. Dodatok č. 1 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 26. júla 2021.


Dodatok č. 2
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií (ďalej len "Herný plán") účinný od 16. 12. 2020 v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 11 bod 2 znie:
  Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v jednotlivých žrebovacích dňoch podľa jednotlivých systémov uzatvárania stávok a druhov číselných lotérií sú nasledovné:
  Predajné miesta prostredníctvom terminálu
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY JOKER
  KENO 10
  a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot JOKER
  Pondelok 18:00 hod.
  Utorok 18:00 hod. 18:00 hod. 18:00 hod.
  Streda 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Štvrtok 18:00 hod.
  Piatok 18:00 hod. 18:00 hod.
  Sobota 18:00 hod. 18:00 hod.
  Nedeľa 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Internetová herňa prostredníctvom internetu
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY JOKER
  KENO 10
  a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot JOKER
  Pondelok 17:45 hod.
  Utorok 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:45 hod.
  Piatok 17:45 hod. 17:45 hod.
  Sobota 17:45 hod. 17:45 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Prostredníctvom SMS
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a
  EUROMILIÓNY JOKER
  KENO 10
  a
  KENO JOKER
  Eurojackpot
  a
  Eurojackpot JOKER
  Pondelok 17:30 hod.
  Utorok 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:30 hod.
  Piatok 17:30 hod. 17:30 hod.
  Sobota 17:30 hod. 17:30 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
 2. V článku 17 bod 6 znie:
  Pre číselnú lotériu Eurojackpot sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 50 loptičiek označených číslami od 1 do 50 (loto čísla) a do druhého žrebovacieho zariadenia všetkých 12 loptičiek označených číslami od 1 do 12 (powerball čísla). Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 5 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 2 výherné čísla.
 3. V článku 20 bod 2 znie:
  Vklad číselnej lotérie LOTO 5 z 35 za 1 stávku a na 1 stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov). Na 1 tikete číselnej lotérie LOTO 5 z 35 je možné uzatvoriť najviac 8 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celkovú výšku vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémovej tabuľky tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému. V číselnej lotérii LOTO 5 z 35 je možné predplatné stávky uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Celková výška vkladov do hry LOTO 5 z 35 je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku. Do celkového vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER (článok 21 herného plánu), ak si ju hráč zvolí.
 4. Článok 24 vrátane nadpisu znie:
  Číselná lotéria Eurojackpot
  Eurojackpot
  1. Číselná lotéria Eurojackpot je lotéria, ktorá združuje číselné lotérie prevádzkované vo viacerých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru, a tým umožňuje vytváranie hernej istiny zloženej z prostriedkov všetkých zúčastnených lotériových spoločností. Každá lotériová spoločnosť prevádzkuje číselnú lotériu Eurojackpot na svoje náklady, pod svojím menom a podľa právnej úpravy platnej v tom štáte, v ktorom je založená zúčastnená lotériová spoločnosť. Na číselnej lotérii Eurojackpot sa zúčastňujú výlučne lotériové spoločnosti štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom pre každú z nich musí byť vydaný platný certifikát informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek Svetovej lotériovej asociácie, a to konkrétne certifikát informačnej bezpečnosti WLA-SCS.
  2. Eurojackpot je číselná lotéria typu loto s powerballovým prvkom, v ktorej hráč v stávke určí spolu 7 čísel tak, že 5 čísel určí z 50 čísel číselného radu od 1 do 50 a súčasne určuje 2 čísla z 12 čísel z číselného radu od 1 do 12. Lotéria má teda kombinovanú maticu 5/50 a 2/12.
  3. V číselnej lotérii Eurojackpot sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje spolu 7 výherných čísel tak, že 5 výherných čísel sa žrebuje z 1. žrebovacieho zariadenia z 50 čísel v rade od 1 do 50 a 2 výherné čísla sa žrebujú z 2. žrebovacieho zariadenia z čísel v rade od 1 do 12.
  4. Vklad číselnej lotérie Eurojackpot za 1 stávku a na 1 stávkové obdobie sú 2 eurá (dve eurá). Na 1 tikete číselnej lotérie Eurojackpot je možné uzatvoriť najviac 5 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celková výška vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu článku a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémových tabuliek tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému. V číselnej lotérii Eurojackpot je možné predplatné stávky uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Celková výška vkladu do hry Eurojackpot je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku.
  5. Hernou istinou číselnej lotérie Eurojackpot je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prevádzkovateľom prijatých stávok za príslušné stávkové obdobie.
  6. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny prevádzkovateľa za príslušné stávkové obdobie a iné prostriedky prevádzkovateľa. Výherná istina sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé eurocenty. Hodnotu iných prostriedkov prevádzkovateľa podľa prvej vety, určených na tvorbu výhernej istiny pre príslušné stávkové obdobie oznamuje prevádzkovateľ príslušnému orgánu verejnej správy; tieto prostriedky prevádzkovateľa tvoria najmä peňažné prostriedky poskytované lotériovými spoločnosťami zúčastnenými v číselnej lotérii Eurojackpot. Za 1 stávku (hracie pole) sa vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
  7. V kalendárnom týždni sú pravidelne 2 stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý utorok a piatok; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
  8. Hráč pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to:
   Piatich čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 12 získava výhru v 1. poradí
   Piatich čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 12 získava výhru v 2. poradí
   Piatich čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 12 získava výhru v 3. poradí
   Štyroch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 12 získava výhru v 4. poradí
   Štyroch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 12 získava výhru v 5. poradí
   Troch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 12 získava výhru v 6. poradí
   Štyroch čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 12 získava výhru v 7. poradí
   Dvoch čísel z 50 a súčasne Dvoch čísel z 12 získava výhru v 8. poradí
   Troch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 12 získava výhru v 9. poradí
   Troch čísel z 50 a súčasne Žiadneho čísla z 12 získava výhru v 10. poradí
   Jedného čísla z 50 a súčasne Dvoch čísel z 12 získava výhru v 11. poradí
   Dvoch čísel z 50 a súčasne Jedného čísla z 12 získava výhru v 12. poradí
  9. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
   1. výherné poradie 36,00 %
   2. výherné poradie 8,60 %
   3. výherné poradie 4,85 %
   4. výherné poradie 0,80 %
   5. výherné poradie 1,00 %
   6. výherné poradie 1,10 %
   7. výherné poradie 0,80 %
   8. výherné poradie 2,55 %
   9. výherné poradie 2,85 %
   10. výherné poradie 5,40 %
   11. výherné poradie 6,75 %
   12. výherné poradie 20,30 %
   výherná kvóta určená na tvorbu výhry v 1. poradí (garančný fond) 9,00 %
  10. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót v týchto výherných poradiach a súčtu výhier výhercov vo všetkých týchto poradiach.
  11. Úhrnná hodnota výhier je stanovená najmenej na 91 % z výhernej istiny, určenej podľa odseku 6 tohto článku herného plánu. 9 % z výhernej istiny je určených na tvorbu garančného fondu, určeného na tvorbu výhry v 1. poradí.
  12. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry.
  13. Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.
  14. Minimálna hodnota výhernej kvóty pre všetky zúčastnené lotériové spoločnosti podľa odseku 1, pripadajúcej na výhru v 1. poradí je určená v sume 10 000 000 eur; ustanovenie odseku 12 sa použije primerane.
  15. Ak výherná kvóta pripadajúca na 1. poradie presiahne 120 000 000 eur, suma presahujúca 120 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty určenej pre 2. poradie. Ak výherná kvóta pripadajúca na 2. poradie presiahne 120 000 000 eur, suma presahujúca 120 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty najbližšieho nižšieho výherného poradia, v ktorom vznikol nárok na výhru. Ustanovenie odseku 12 tohto článku herného plánu sa použije primerane.
  16. Garančný fond je tvorený určeným percentuálnym podielom z výhernej istiny všetkých lotériových spoločností zúčastnených na prevádzkovaní číselnej lotérie Eurojackpot za účelom garancie minimálnej výhernej kvóty pripadajúcej na 1. výherné poradie.
 5. V článku 26 bod 6 znie:
  Na 1 tikete číselnej lotérie KENO 10 je možné uzatvoriť najviac 4 stávky (4 hracie polia) v rovnakom stávkovom období. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období vopred. Celková výška vkladov uzatvorených stávok číselnej lotérie KENO 10 je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KENO PLUS, zvoleného vkladu podľa odseku 5 tohto článku herného plánu za 1 stávku a 1 stávkové obdobie, zvoleného počtu stávok a počtu predplatných období. Do celkovej výšky vkladov sa pripočíta aj vklad za doplnkovú hru KENO JOKER, ak si ju hráč zvolí.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 16. 12. 2020 v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021 ostávajú nezmenené.
 2. Prvé žrebovanie s implementáciou vyššie uvedených zmien v hre Eurojackpot sa uskutoční v piatok 25. 3. 2022. Prvý žrebovací deň v utorok v hre Eurojackpot sa uskutoční 29. 3. 2022.
 3. Prvé stávkové obdobie, na ktoré sa budú prijímať stávky s vyššie uvedenými zmenami, začína podľa technologického systému nasledovne:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálu dňom 19. 3. 2022 od 06:00 hod.,
  2. v internetovej herni prostredníctvom internetu dňom 19. 3. 2022 od 00:00 hod.,
  3. prostredníctvom SMS dňom 19. 3. 2022 od 00:00 hod.
 4. Dodatok č. 2 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 19. 3. 2022.


Dodatok č. 3
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií (ďalej len "Herný plán") účinný od 16. 12. 2020 v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021 a dodatku č. 2 účinného od 19. 3. 2022 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 6 bod 11 sa mení písmeno d), ktoré znie:
  „uzatvoriť opakovanú stávku (na predajných miestach prostredníctvom terminálov nie je možné uzatvárať opakovanú stávku; v mimoriadnom žrebovaní podľa článku 19 bod 6 tohto herného plánu nie je možné uzatvoriť opakovanú stávku).“
 2. V článku 6 bod 12 sa dpĺňa nové písmeno c), ktoré znie:
  „prípadu uzatvorenia stávky v mimoriadnom žrebovaní podľa článku 19 bod 6 tohto herného plánu; pri ktorom je možné uzatvoriť stávku len na stávkové obdobie, ktoré je najbližšie po čase uzatvorenia stávky.“
 3. V článku 10 sa mení bod 4 a znie:
  „Registráciu podľa tohto článku je možné vykonať dvomi spôsobmi:
  1. Registrácia prvým spôsobom prebieha v dvoch fázach:
   1. prvá fáza spočíva v odoslaní SMS na telefónne číslo a v tvare uvedenom na webovom sídle prevádzkovateľa;
   2. druhá fáza spočíva v tom, že po preverení dotknutého mobilného telefónneho čísla zo strany dotknutého mobilného operátora v zmysle bodu 2 písm. b. tohto článku bude hráčovi doručená SMS za účelom potvrdenia registrácie a hráč v tejto fáze zasiela potvrdzujúcu SMS na telefónne číslo 3333; o vykonaní registrácie je hráč informovaný vo forme spätnej SMS.
  2. Registráciu druhým spôsobom a uzatvorenie prvej stávky (uzatvorenie prvej stávky číselnej lotérie) je možné vykonať aj nasledovným spôsobom a to v dvoch fázach:
   1. prvá fáza spočíva v odoslaní SMS na telefónne číslo a v tvare uvedenom na webovom sídle prevádzkovateľa (napríklad LOTO M),
   2. druhá fáza spočíva v tom, že po preverení dotknutého mobilného telefónneho čísla zo strany dotknutého mobilného operátora v zmysle bodu 2 písm. b. tohto článku, bude hráčovi doručená SMS za účelom potvrdenia registrácie a uzatvorenia prvej stávky jednotlivej číselnej lotérie podľa tohto herného plánu. Po prijatí spätnej SMS potvrdí hráč súhlas s registráciou a podmienkami registrácie a uzatvorí stávku na jednotlivú číselnú lotériu odoslaním SMS v tvare uvedenom na webovom sídle prevádzkovateľa na číslo 3333; pričom slovo „ANO“ v SMS znamená, že hráč potvrdí súhlas s registráciou a podmienkami registrácie a slovo definujúce názov číslenej lotérie a jej bližšia špecifikácia (napríklad LOTO M) znamená uzatvorenie prvej stávky číselnej lotérie definovanej podľa tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok SMS (spolu pre registráciu a uzatvorenie prvej stávky napríklad ANO LOTO M). O vykonaní registrácie je hráč informovaný vo forme spätnej SMS. Stávka prostredníctvom SMS je riadne uzatvorená doručením informácie o prijatí stávky hráčovi vo forme SMS.“
 4. V článku 11 sa bod 1 mení a znie:
  „V dňoch žrebovania číselných lotérií LOTO a JOKER (okrem dní mimoriadneho žrebovania), LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú len do času ukončenia prijímania stávok podľa odseku 2 tohto článku herného plánu. Uzatváranie stávok na nasledujúce stávkové obdobie začína spravidla o 18:15 hod. po vykonaní dotknutého žrebovania.“
 5. V článku 12 sa bod 2 mení a znie:
  „Hráč si uplatňuje nárok na výhru zo stávky uzatvorenej na predajnom mieste prostredníctvom terminálu alebo zo stávky uzatvorenej prostredníctvom SMS v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho systému uzatvárania stávok, ktorým bola stávka v číselnej lotérii uzatvorená, ak v tomto hernom pláne alebo všeobecných obchodných podmienkach SMS nie je uvedené inak.
  Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamih vyhodnotenia stávky hráča uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu v zmysle tohto herného plánu (s výnimkou stávky uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu v prémiovom žrebovaní, ak sa jedná o hru o vecnú prémiu a stávky uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu pred dňom účinnosti Dodatku č. 3 k hernému plánu) sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča t.j. pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru zo stávky uzatvorenej prostredníctvom internetu, t.j. pre tieto účely prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na výhru. V prípade nároku na výhru zo stávky uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu v prémiovom žrebovaní podľa článku 30 tohto herného plánu; ak sa jedná o hru o vecnú prémiu, platí, že hráč si uplatňuje nárok na výhru podľa podmienok uvedených v rozhodnutí o prémiovom žrebovaní. V prípade nároku na výhru zo stávky uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu pred dňom účinnosti Dodatku č. 3 k hernému plánu; platí, že hráč si uplatňuje nárok na výhru v rámci hráčskeho účtu v rámci funkcionalít hráčskeho účtu aktívnym úkonom hráča. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností v prípade nároku na výhru zo stávky uzatvorenej prostredníctvom internetovej herne hráč berie na vedomie, že je povinný postupovať v zmysle článku 14 herného plánu a prípadne všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu a na žiadosť prevádzkovateľa predložiť doklady a vykonať úkony požadované zo strany prevádzkovateľa“.
 6. V článku 12 sa bod 3 mení a znie:
  „Nárok na výhru zo stávky uzatvorenej na predajnom mieste prostredníctvom terminálu alebo zo stávky uzatvorenej prostredníctvom SMS alebo zo stávky uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu pred dňom účinnosti Dodatku č. 3 k hernému plánu sa musí uplatniť v lehote najneskôr do 60 kalendárnych dní odo dňa žrebovania príslušného stávkového obdobia, na ktorý bola stávka uzatvorená, ak z herného plánu nevyplýva inak. Pri predplatných stávkach je lehota na uplatnenie nároku na výhru 60 kalendárnych dní od skončenia posledného žrebovania predplatného obdobia stávky, a to pre všetky jej možné výhry vzniknuté v celom predplatnom období. Kalendárny deň nasledujúci po dni žrebovania je prvým dňom plynutia lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si hráč neuplatní nárok na výhru v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa.“
 7. V článku 12 sa bod 4 mení a znie:
  „Nárok na výhru sa uplatňuje nasledovne:
  1. hráč má právo uplatniť si nárok na výhru zo stávky uzatvorenej na predajnom mieste prostredníctvom terminálu alebo zo stávky uzatvorenej prostredníctvom SMS v sídle prevádzkovateľa alebo na iných miestach prevádzkovateľa, a to v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom; aktuálny zoznam, kde je možné si uplatniť nárok na výhru osobne je uvedený na webovom sídle prevádzkovateľa (ďalej len „iné miesta prevádzkovateľa“);
  2. hráč je povinný si uplatniť nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo iných miestach prevádzkovateľa, a to v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom, ak:
   1. uzatvoril stávku na predajnom mieste prostredníctvom terminálu a jeho nárok na výhru prevyšuje sumu 5 000 eur;
   2. uzatvoril stávku prostredníctvom SMS a jeho nárok na výhru prevyšuje 1 000 eur;
   3. ak tak určí prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch.
  3. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru na predajných miestach, ak súvisiacu stávku uzatvoril na ktoromkoľvek predajnom mieste a jeho výhra neprevyšuje 5 000 eur, a to za podmienok podľa článku 13 tohto herného plánu;
  4. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru prostredníctvom internetu v internetovej herni, ak stávku uzatvoril prostredníctvom internetu pred dňom účinnosti Dodatku č. 3 k hernému plánu, a to za podmienok podľa článku 14 tohto herného plánu, ak v tomto hernom pláne nie je uvedené inak; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč môže uplatniť nárok na výhru prostredníctvom internetovej herne aj pri sume vyššej ako 2 000 EUR; v takomto prípade berie na vedomie, že je povinný postupovať v zmysle tohto herného plánu a prípadne všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu predložením dokladov a vykonaním úkonov požadovaných zo strany prevádzkovateľa;
  5. hráč je oprávnený uplatniť si nárok na výhru prostredníctvom SMS, ak súvisiacu stávku uzatvoril prostredníctvom SMS a jeho výhra neprevyšuje 1 000 eur, a to za podmienok podľa článku 15 tohto herného plánu.“
 8. V článku 12 bod 6 sa mení a znie:
  „Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie finančnej výhry nasledovnými spôsobmi:
  1. v hotovosti do sumy 5 000 eur v sídle prevádzkovateľa, ak uzatvoril stávku na predajnom mieste prostredníctvom terminálu alebo ak stávku uzatvoril prostredníctvom SMS;
  2. v hotovosti, najviac však do sumy 5 000 eur na predajných miestach v zmysle článku 13 herného plánu, ak uzatvoril stávku na predajnom mieste;
  3. na bankový účet určený hráčom, ak uzatvoril súvisiacu stávku na predajnom mieste a uplatnil si nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo na inom mieste prevádzkovateľa;
  4. na bankový účet registrovaný k mobilnému telefónnemu číslu podľa článku 15 herného plánu, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS.“
 9. V článku 12 bod 7 sa mení a znie:
  „V prípade výhry zo stávky uzatvorenej prostredníctvom internetu bude suma výhry vyplatená hráčovi vo forme pripísania týchto finančných prostriedkov na jeho hráčsky účet. Hráč je oprávnený žiadať o vyplatenie finančných prostriedkov z výhry z hráčskeho účtu prevodom na bankový účet.
  Po pripísaní výhry na hráčsky účet, môže hráč:
  1. použiť výhru na úhradu vkladu na uzatvorenie stávky prostredníctvom hráčskeho účtu;
  2. previesť výhru na bankový účet hráča podľa všeobecných obchodných podmienok hráčskeho účtu.“
 10. V článku 13 bod 2 sa mení a znie:
  „Zisťovanie, či je uzatvorená stávka výherná, vykoná obsluha terminálu overením dokladu o uzatvorenej stávke prostredníctvom terminálu umiestneného na predajnom mieste. Ak je stávka výherná, terminál vygeneruje príslušné potvrdenia o výhre. Obsluha terminálu si ponechá originál dokladu o uzatvorení stávky, výhercovi vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti, ak v hernom pláne nie je uvedené inak a odovzdá mu jedno potvrdenie o výhre.“
 11. V článku 14 sa bod 1 mení a znie:
  „Ak z platnej právnej úpravy nevyplýva inak, okamih vyhodnotenia stávky hráča uzatvorenej v internetovej herni prostredníctvom internetu v zmysle tohto herného plánu sa považuje automaticky aj za uplatnenie nároku na výhru zo strany hráča t.j. pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností hráč nie je povinný osobitne uplatňovať nárok na výhru zo stávky uzatvorenej prostredníctvom internetu, t.j. pre tieto účely prevádzkovateľ neurčuje žiadne obdobie, v ktorom musí dôjsť k uplatneniu nároku na výhru. Ustanovenie podľa prvej vety tohto bodu neplatí pre stávku hráča uzatvorenú prostredníctvom internetu v internetovej herni v prémiovom žrebovaní, ak sa jedná o hru o vecnú prémiu; v tomto prípade si nárok na výhru uplatňuje hráč podľa podmienok uvedených v rozhodnutí o prémiovom žrebovaní. Ustanovenie podľa prvej vety tohto bodu neplatí ani pre stávku hráča uzatvorenú prostredníctvom internetu v internetovej herni pred dňom účinnosti Dodatku č. 3 k hernému plánu; v tomto prípade si nárok na výhru uplatňuje hráč v rámci hráčskeho účtu v rámci funkcionalít hráčskeho účtu aktívnym úkonom hráča.“
 12. V článku 19 sa mení bod 2, ktorý znie:
  „Vklad číselnej lotérie LOTO za 1 stávku na 1 stávkové obdobie pre I. a II. ťah hry (dvojstávka) je 1 euro (jedno euro) spoločne pre oba ťahy. Na 1 tikete číselnej lotérie LOTO je možné uzatvoriť najviac 10 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celkovú výšku vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. Ak hráč uplatní systémovú stávku, kde je počet stávok daný voľbou systému podľa systémovej tabuľky tejto číselnej lotérie, celkovú výšku vkladov predstavuje násobok výšky vkladu za 1 stávku a počtu kombinácií príslušného systému v zmysle systémovej tabuľky. V číselnej lotérii LOTO (okrem mimoriadneho žrebovania) je možné uzatvoriť aj predplatné stávky spravidla až na 12 predplatných stávkových období vopred. Celková výška vkladov do číselnej lotérie LOTO je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, resp. systému, výšky vkladu za 1 stávku a počtu predplatných období (v prípade mimoriadneho žrebovania nie je možné uzatvoriť predplatné stávky). “
 13. V článku 19 sa mení bod 5, ktorý znie:
  „V kalendárnom týždni sú pravidelne 2 stávkové obdobia (ďalej aj ako „riadne stávkové obdobia“) do 2 žrebovaní (ďalej aj ako „riadne žrebovania“). Každé riadne stávkové obdobie začína v deň riadneho žrebovania, spravidla po vykonaní riadneho žrebovania výherných čísel predchádzajúceho riadneho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni riadneho žrebovania a končí najbližším riadnym žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel v riadnom žrebovaní je spravidla každá streda a nedeľa; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň riadneho žrebovania sa stávky na aktuálne riadne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.“
 14. V článku 19 sa doterajšie body 6 až 17 označujú ako body 7 až 18.
 15. 15. V článku 19 sa za bod 5 dopĺňa nový bod 6, ktorý znie:
  „Mimoriadne žrebovanie je žrebovanie, ktoré prevádzkovateľ vyhlasuje výnimočne v iný deň ako v stredu alebo v nedeľu medzi riadnymi stávkovými obdobiami. Mimoriadneho žrebovania sa zúčastňuje hráč, ktorý uzatvorí stávku na mimoriadne žrebovanie v období stanovenom prevádzkovateľom.
  Začiatok stávkového obdobia mimoriadneho žrebovania určuje prevádzkovateľ v rozhodnutí o vyhlásení konania mimoriadneho žrebovania (ďalej len „rozhodnutie o mimoriadnom žrebovaní“). Stávkové obdobie končí v deň mimoriadneho žrebovania do času ukončenia prijímania stávok podľa jednotlivých systémov prijímania stávok nasledovne:
  - Predajné miesta prostredníctvom terminálu 18:00 hod
  - Internetová herňa prostredníctvom internetu 17:45 hod
  - Prostredníctvom SMS 17:30 hod.
  Rozhodnutie o mimoriadnom žrebovaní zverejňuje prevádzkovateľ pred začiatkom stávkového obdobia prostredníctvom svojho webového sídla a prípadne aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch, ak uvedené uzná za potrebné. Rozhodnutie o mimoriadnom žrebovaní je dostupné aj podľa odseku 2 článku 3 herného plánu. Rozhodnutie o mimoriadnom žrebovaní zasiela prevádzkovateľ najneskôr 7 kalendárnych dní pred začiatkom stávkového obdobia Úradu pre reguláciu hazardných hier.
  Spôsob uzatvárania stávok na mimoriadne žrebovanie:
  1. Prijímanie a uzatváranie stávok na predajnom mieste sa realizuje podľa článku 7 tohto herného plánu, pričom:
   1. Pri uzatvorení stávky vlastným určením čísel hráčom hráč na tikete vyznačí MIMORIADNE ŽREBOVANIE: ÁNO.
   2. Pri uzatváraní stávky metódou náhodného tipu hráč oznámi obsluhe terminálu na predajnom mieste ÚČASŤ V MIMORIADNOM ŽREBOVANÍ.
  2. Uzatváranie stávok v internetovej herni sa realizuje podľa článku 9 tohto herného plánu, pričom hráč vyznačí možnosť „MIMORIADNE ŽREBOVANIE“.
  3. Uzatváranie stávok prostredníctvom SMS sa realizuje podľa článku 10 tohto herného plánu, pričom hráč uzatvára stávku zaslaním SMS v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo a v tvare uvedenom na webovom sídle prevádzkovateľa, a to za podmienok stanovených vo všeobecných obchodných podmienkach SMS.
  Stávky uzatvorené podľa tohto bodu tohto článku sa zúčastnia LEN MIMORIADNEHO ŽREBOVANIA; pre vylúčenie pochybností platí, že, ak hráč vyznačí a/alebo určí možnosť mimoriadne žrebovanie podľa tohto bodu tohto článku herného plánu, stávka sa môže zúčastniť len mimoriadneho žrebovania (t.j. účasť hráča na riadnom žrebovaní v prípade vyznačenia mimoriadneho žrebovania je vylúčená). Na mimoriadne žrebovanie nie je možné podať predplatné stávky.“
 16. V článku 19 sa mení bod 12, ktorý znie:
  „Zvyšky po zaokrúhlení jednotlivých výhier zo všetkých výherných poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia a ak v príslušnom poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia nie je výhra tak aj nevyčerpaná výherná kvóta príslušného stávkového obdobia z I. ťahu, sa prevedú do stávkového obdobia najbližšieho žrebovania výherných čísel (t.j. napríklad, ak je takýmto nasledujúcim žrebovaním mimoriadne žrebovanie, tak sa presunú do stávkového obdobia mimoriadneho žrebovania). Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí I. ťahu. Minimálna garantovaná výška JACKPOT-u pre stávkové obdobie je 500 000 eur. JACKPOT v aktuálnej výške pre príslušné stávkové obdobie sa pripočítava k výhernej kvóte pre 1. poradie I. ťahu.“
 17. V článku 21 sa mení bod 7, ktorý znie:
  „Ak nevznikne výhra v 1. poradí, suma pripadajúca na túto výhernú kvótu sa presúva do stávkového obdobia najbližšieho žrebovania výherných čísel a pripočíta sa k výhernej kvóte 1. poradia stávkového obdobia najbližšieho žrebovania výherných čísel. Takto kumulované finančné prostriedky (JACKPOT) sa presúvajú až do stávkového obdobia, kedy je dosiahnutá výhra v 1. poradí hry JOKER.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 16. 12. 2020 v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021 a dodatku č. 2 účinného od 19. 3. 2022 ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 3 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. 7. 2022.


Dodatok č. 4
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií (ďalej len „Herný plán“) účinný od 16. 12. 2020 v znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021, dodatku č. 2 účinného od 19. 3. 2022 a dodatku č. 3 účinného od 1. 7. 2022 sa mení a dopĺňa takto

 1. V článku 9 v bode 2 sa na konci pripája nasledovné:
  “V prípade technologických možností môže prevádzkovateľ na základe svojho rozhodnutia sprístupniť hráčovi využitie formulára a registráciu použitím údajov cez automatické overenie identifikácie hráča na diaľku pomocou technológie rozpoznávania tváre (s osobitným súhlasom hráča) využívanej prevádzkovateľom (ďalej len „registrácia s automatickým overením“). Hráč berie na vedomie, že pre registráciu s automatickým overením je potrebné také zariadenie, ktoré umožňuje vytvoriť fotografiu s vysoko kvalitným rozlíšením. V rámci registrácie s automatickým overením je hráč povinný využiť QR kód ponúknutý hráčovi v rámci registrácie s automatickým overením a postupovať v zmysle pokynu prevádzkovateľa. Hráč berie na vedomie, že registráciu s automatickým overením môže použiť iba v prípade, ak je občanom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt v Slovenskej republike a ak o tom rozhodol prevádzkovateľ. Ostatné ustanovenia tohto bodu platia primerane.“
 2. V článku 9 v bode 3 sa časť pred dvojbodkou mení nasledovne:
  “Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností je hráč povinný v rámci registrácie (vrátane registrácie s automatickým overením) poskytnúť tieto údaje“.
 3. V článku 9 sa bod 4 mení nasledovne:
  a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) a
  ab. akýkoľvek iný doklad hráča, z ktorého je možné určiť jeho identitu a
  ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu.

  b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to:
  ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a
  bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz).
  Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné);
  bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu;
  bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením.
  Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým overením.“
 4. V článku 9 sa ruší bod 5.
 5. Doterajšie body 6 až 15 článku 9 sa označujú ako body 5 až 14.
 6. V článku 9 sa v bode 5 medzi prvú a druhú vetu dopĺňa nasledovné znenie:
  “V prípade registrácie s automatickým overením je pre aktiváciu hráčskeho účtu potrebné splnenie aj ostatných podmienok určených v tomto hernom pláne.“
 7. V článku 9 sa v bode 11 mení posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny preukazu totožnosti evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane.“
 8. V článku 12 v bode 4 sa menia písmená a. a b., ktoré znejú:
  1. hráč má právo uplatniť si nárok na výhru zo stávky uzatvorenej na predajnom mieste prostredníctvom terminálu alebo zo stávky uzatvorenej prostredníctvom SMS v sídle prevádzkovateľa alebo na iných miestach prevádzkovateľa, a to najviac vo výške určenej prevádzkovateľom a v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom; aktuálny zoznam, kde je možné si uplatniť nárok na výhru osobne a v akej výške je uvedený na webovom sídle prevádzkovateľa (ďalej len „iné miesta prevádzkovateľa“);
  2. hráč je povinný si uplatniť nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa alebo iných miestach prevádzkovateľa, a to v čase prevádzkových hodín určených prevádzkovateľom a v maximálnej výške určenej podľa predchádzajúceho písmena tohto článku, ak:
   1. uzatvoril stávku na predajnom mieste prostredníctvom terminálu a jeho nárok na výhru prevyšuje sumu 5 000 eur;
   2. uzatvoril stávku prostredníctvom SMS a jeho nárok na výhru prevyšuje 1 000 eur;
   3. ak tak určí prevádzkovateľ v odôvodnených prípadoch.
   Prevádzkovateľ môže v odôvodnených prípadoch určiť, aby si hráč podľa tohto bodu uplatnil svoj nárok na výhru v sídle prevádzkovateľa.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu účinného od 16.12.2020 znení dodatku č. 1 účinného od 26. 7. 2021, dodatku č. 2 účinného od 19. 3. 2022 a dodatku č. 3 účinného od 1. 7. 2022 ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 4 k Hernému plánu nadobudol účinnosť 9. 11. 2022.


Dodatok č. 5
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. 12. 2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 7 sa bod 1 mení na nasledovné:
  "Stávky na predajnom mieste sa uzatvárajú:
  1. vlastným určením čísel hráčom a to prostredníctvom tiketu pre dotknutú číselnú lotériu alebo v prípade, že to prevádzkovateľ umožní, aj prostredníctvom čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení, ktorý obsahuje informácie z tiketu vyplneného v informačnom systéme prevádzkovateľa alebo
  2. metódou náhodného tipu;
  tým nie sú dotknuté možnosti uzatvárania stávok podľa bodu 11 písm. b. a c. článku 6 tohto herného plánu.“
 2. V článku 7 sa bod 2 mení na nasledovné:
  „Pri uzatvorení stávky vlastným určením čísel hráčom hráč vypĺňa tiket podľa pokynov na ňom uvedených, a to perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou, resp. tuhou. Obsluha terminálu je oprávnená nesprávne vyplnený tiket vrátiť hráčovi k jeho oprave, prípadne podľa zadania hráča korigovať nesprávne údaje z tiketu priamo na obrazovke terminálu. V prípade technologických a prevádzkových možností môže prevádzkovateľ pri uzatvorení stávky hráčom vlastným určením čísel umožniť hráčovi uzatvoriť stávku na predajnom mieste aj prostredníctvom čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení, ktorý obsahuje hráčom požadované parametre na platné uzatvorenie stávky vlastným určením čísel. Na vygenerovanie čiarového kódu na uzatvorenie stávky vlastným určením čísel musí hráč vyplniť tiket v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení podľa pokynov v ňom uvedených; pričom vygenerovaný čiarový kód obsahuje údaje z tohto tiketu.“
 3. V článku 7 sa bod 3 mení na nasledovné:
  „Hráč odovzdá obsluhe terminálu vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu, po ich zaznamenaní obsluhou terminálu v termináli a zaplatení vkladu za stávku zo strany hráča obsluha terminálu vráti tiket hráčovi spolu s dokladom o uzatvorení stávky, ktorý je automaticky vytlačený terminálom. Hráč je povinný preveriť si súlad dokladu o uzatvorení stávky s údajmi na tikete. V prípade použitia čiarového kódu, hráč sprístupní obsluhe terminálu načítanie čiarového kódu v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení na zaznamenanie údajov do terminálu, ktorý obsahuje požadované parametre hráča na platné uzatvorenie stávky; po ich zaznamenaní obsluhou terminálu v termináli a zaplatení vkladu za stávku zo strany hráča obsluha terminálu odovzdá hráčovi doklad o uzatvorení stávky, ktorý je automaticky vytlačený terminálom. Hráč je povinný preveriť si súlad dokladu o uzatvorení stávky s údajmi zakódovanými v čiarovom kóde; pričom vygenerovaný čiarový kód obsahuje informácie z tiketu vyplneného hráčom v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení.“
 4. V článku 7 sa bod 4 mení na nasledovné:
  „Pri uzatváraní stávky metódou náhodného tipu má hráč rovnaké možnosti na výhru ako v prípade vlastného určenia čísel hráčom. Stávka sa v prípade náhodného tipu uzatvára na žiadosť hráča tak, že hráč oznámi obsluhe terminálu na predajnom mieste všetky požadované parametre na platné uzatvorenie stávky alebo v prípade, ak je to prevádzkovateľom umožnené, hráč obsluhe terminálu odovzdá kartičku prevádzkovateľa s preddefinovanou rýchlou stávkou v čiarovom kóde nachádzajúcu sa na predajnom mieste alebo sprístupní načítanie čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení na zaznamenanie údajov do terminálu, ktorý obsahuje požadované parametre hráča na platné uzatvorenie stávky metódou náhodného tipu. Prostredníctvom terminálu je náhodný tip pre dotknutú číselnú lotériu vygenerovaný a čísla náhodného tipu (stávky) sú uvedené na doklade o uzatvorení stávky; odsek 3 tohto článku herného plánu platí primerane.“
 5. V článku 19 v bode 2, v článku 20 v bode 2, v článku 22 v bode 3, v článku 24 v bode 4, v článku 26 v bode 6, v článku 28 v bode 2, v článku 28 v bode 5 sa na konci bodu dopĺňa nová posledná veta, ktorá znie nasledovne:
  „Ak sa v tomto bode uvádza slovo tiket, má sa za to, že uvedené platí aj pre tiket vyplnený hráčom v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení na účely vygenerovania čiarového kódu na uzatvorenie stávky.“
 6. V článku 21 v bode 4, v článku 23 v bode 4, v článku 25 v bode 4 a v článku 27 v bode 4, sa za slovom ÁNO, za čiarkou mení nasledovná časť vety:
  „ak je stávka uzatvorená prostredníctvom tiketu a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.“; a to tak, že znie nasledovne: „ak je stávka uzatvorená prostredníctvom tiketu, čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení, ktorý obsahuje informácie z tiketu vyplneného v informačnom systéme prevádzkovateľa a e-tiketu, resp. v potvrdzujúcej SMS, ak je stávka uzatvorená prostredníctvom SMS, a to v tvare podľa všeobecných obchodných podmienok SMS.“
 7. V článku 19 sa v bode 6 písmeno a) mení nasledovne:
  1. Prijímanie a uzatváranie stávok na predajnom mieste sa realizuje podľa článku 7 tohto herného plánu, pričom:
   1. Pri uzatvorení stávky vlastným určením čísel hráčom hráč na tikete vyznačí MIMORIADNE ŽREBOVANIE: ÁNO. V prípade technologických a prevádzkových možností môže prevádzkovateľ pri uzatvorení stávky na mimoriadne žrebovanie hráčom umožniť hráčovi uzatvoriť stávku na predajnom mieste aj prostredníctvom čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení, ktorý obsahuje požadované parametre na platné uzatvorenie stávky vlastným určením čísel.
   2. Pri uzatváraní stávky metódou náhodného tipu hráč oznámi obsluhe terminálu na predajnom mieste ÚČASŤ V MIMORIADNOM ŽREBOVANÍ. V prípade technologických a prevádzkových možností môže prevádzkovateľ pri uzatvorení stávky na mimoriadne žrebovanie hráčom umožniť hráčovi uzatvoriť stávku na predajnom mieste aj prostredníctvom čiarového kódu vygenerovaného v informačnom systéme prevádzkovateľa v mobilnom alebo inom podporovanom zariadení, ktorý obsahuje požadované parametre na platné uzatvorenie stávky hráča metódou náhodného tipu.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 5 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 15. mája 2023.


Dodatok č. 6
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. 12. 2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 1 sa bod 1 mení a znie:
  „1. Herný plán číselných lotérií (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ číselných lotérií špecifikovaných v tomto hernom pláne, (ďalej len „číselné lotérie“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie štátnej lotérie (ďalej len „individuálna licencia“) udelenej Úradom pre reguláciu hazardných hier“.“
 2. V článku 2 sa bod 4 mení a znie:
  „4. Internetovou herňou sa na účely tohto herného plánu považuje virtuálny priestor, v ktorom prevádzkovateľ prevádzkuje číselné lotérie ako internetové hry (webové sídlo www.etipos.sk)“.“
 3. V článku 9 sa v bode 3 mení písmeno i), ktoré znie:
  „i) druh a číslo dokladu totožnosti (platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad alebo platný doklad o pobyte na území Slovenskej republiky)“.“
 4. V článku 9 sa bod 4 mení nasledovne:
  “4. a) V rámci registrácie s výnimkou registrácie s automatickým overením podľa písmena b) tohto bodu 4 je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: aa. preukaz totožnosti hráča, a to občiansky preukaz alebo cestovný doklad (cestovný pas) alebo doklad o pobyte na území Slovenskej republiky a ab. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu a ac. vlastnú a aktuálnu fotografiu s vyobrazením podoby (tváre) hráča v dostatočnom rozlíšení; na fotografii musí byť zachytený aj čitateľný doklad hráča podľa bodu 4 písm. a) odsek aa. tohto článku herného plánu
  b) V rámci registrácie s automatickým overením je potrebné poskytnúť dva platné doklady (ich naskenované kópie), a to: ba. občiansky preukaz hráča, ktorý je občanom Slovenskej republiky alebo doklad o pobyte hráča, ktorý má trvalý pobyt v Slovenskej republike a bb. iný doklad hráča určený prevádzkovateľom, z ktorého je možné určiť jeho identitu (napr. cestovný pas, vodičský preukaz). Hráč môže byť v prípade nedostatočnej čitateľnosti dokladu vyzvaný na opätovné poskytnutie dotknutého dokladu (počet možných opakovaní požiadavky určuje prevádzkovateľ, prípadne na manuálne doplnenie niektorých údajov z predloženého dokladu hráča (v rozsahu určenom zo strany prevádzkovateľa, ktoré boli vyhodnotené v rámci registrácie s automatickým overením ako nedostatočne čitateľné); bc. vlastnú a aktuálnu fotografiu hráča, a to ako fotografiu celej svojej tváre v súlade s technickým rozhraním požadovaným pri registrácii s automatickým overením, pričom v tomto prípade sa nevyžaduje, aby na fotografii bol zachytený aj čitateľný preukaz totožnosti hráča ako podľa bodu 4 písm. a) odsek ac. tohto článku herného plánu; bd. v prípade zhody tváre na fotografii poskytnutej podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsek bc. a fotografie na poskytnutom doklade podľa tohto článku bodu 4 písm. b) odsekov ba. a bb. ďalej hráč podstúpi kontrolu „živosti“ cez súvisiacu aplikáciu, a to v podobe očného sledovania zobrazenia uvedeného v rámci registrácie s automatickým overením. Hráč berie na vedomie, že v prípade, ak je registrácia s automatickým overením neúspešná (a to z akéhokoľvek dôvodu), hráč je oprávnený využiť inú formu registrácie podľa tohto herného plánu než je registrácia s automatickým overením“.“
 5. V článku 9 sa v bode 11 mení posledná veta, ktorá znie:
  “V prípade zmeny dokladu evidovaného v hráčskom účte platí bod 4 písm. a) odsek ac. a bod 4 písm. b) odsek bc. tohto článku primerane“.“
 6. V článku 28 sa bod 3 mení a znie:
  „3. Počet prijatých stávok ani počet hráčov dotknutej hazardnej hry nie je vopred známy. Hernou istinou v číselnej lotérii KLUB KENO je suma rovnajúca sa súčtu prijatých stávok na príslušné stávkové obdobie“.“
 7. 7. V článku 28 sa bod 5 mení a znie:
  „5. Na 1 tikete číselnej lotérie KLUB KENO je možné uzatvoriť najviac 4 stávky (4 hracie polia). V hre KLUB KENO so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK je celková výška vkladu na 1 stávku a 1 stávkové obdobie vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovica celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KLUB KENO NÁSOBOK a polovica je vkladom na stávku s KLUB KENO NÁSOBKOM“.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Dodatok č. 6 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.


Dodatok č. 7
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. 12. 2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 26 sa bod 5 mení a znie:
  „5. Vklad do hry číselnej lotérie KENO 10 na 1 stávku (1 hracie pole) a na 1 stávkové obdobie, je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre 1 stávku hry KENO 10 bez stávky na KENO PLUS je 0,50 eur (päťdesiat eurocentov) a maximálny vklad je 10 eur (desať eur) na 1 stávku a 1 stávkové obdobie. Vklad teda môže byť jedennásobkom až dvadsaťnásobkom minimálneho vkladu. V hre KENO 10 so stávkou na KENO PLUS je celkový vklad na 1 stávku a 1 stávkové obdobie vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovicu celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KENO PLUS a polovica je vkladom na stávku s KENO PLUS“.“
 2. V článku 26 sa bod 6 mení a znie:
  „6. Na 1 tikete číselnej lotérie KENO 10 je možné uzatvoriť najviac 5 stávok (5 hracích polí) v rovnakom stávkovom období. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období vopred. Celková výška vkladov uzatvorených stávok číselnej lotérie KENO 10 je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KENO PLUS, zvoleného vkladu podľa odseku 5 tohto článku herného plánu za 1 stávku a 1 stávkové obdobie, zvoleného počtu stávok a počtu predplatných období. Do celkovej výšky vkladov sa pripočíta aj vklad za doplnkovú hru KENO JOKER, ak si ju hráč zvolí“.“
 3. V článku 26 sa bod 9 mení a znie:
  „9. Pre všetky najvyššie výherné úrovne sú výhry obmedzené výhernou kvótou. Pre hru so stávkou KENO PLUS pri výhernej úrovni desiatich uhádnutých (správne tipovaných) čísel z 10 tipovaných čísel (výherná úroveň 10 z 10) je maximálna výherná kvóta 10 miliónov eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne (9 z 9, 8 z 8, 7 zo 7, 6 zo 6, 5 z 5, 4 zo 4, 3 z 3, 2 z 2, 1 z 1) sú maximálne hodnoty výherných kvót po 4 milióny eur. Pre hru bez stávky KENO PLUS pri výhernej úrovni 10 z 10 je maximálna výherná kvóta 4 milióny eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne sú maximálne výherné kvóty po 2 milióny eur“.“
 4. V článku 28 sa bod 4 mení a znie:
  „4. Vklad do číselnej lotérie KLUB KENO na 1 stávku (1 hracie pole) a na 1 stávkové obdobie je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre 1 stávku hry KLUB KENO je 0,50 eur (päťdesiat eurocentov) a maximálny vklad je 3 eurá (tri eurá). Voliteľný vklad môže teda byť jedennásobkom až šesťnásobkom minimálneho vkladu“.“
 5. V článku 9 sa v bode 11 mení posledná veta, ktorá znie:
  „5. Na 1 tikete číselnej lotérie KLUB KENO je možné uzatvoriť najviac 6 stávok (6 hracích polí). V hre KLUB KENO so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK je celková výška vkladu na 1 stávku a 1 stávkové obdobie vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovica celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KLUB KENO NÁSOBOK a polovica je vkladom na stávku s KLUB KENO NÁSOBKOM“.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Prvé žrebovanie s implementáciou vyššie uvedených zmien sa uskutoční v pondelok 19. 02. 2024.
 3. Prvé stávkové obdobie, na ktoré sa budú v hre KENO 10 prijímať stávky s vyššie uvedenými zmenami, začína podľa technologického systému nasledovne:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálu dňom 19. 02. 2024 od 06:00 hod.,
  2. v internetovej herni prostredníctvom internetu dňom 19. 02. 2024 od 00:00 hod.,
  3. prostredníctvom SMS dňom 19. 02. 2024 od 00:00 hod..
 4. Prvé stávkové obdobie, na ktoré sa budú v hre KLUB KENO prijímať stávky s vyššie uvedenými zmenami, začína nasledovne:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálu dňom 19. 02. 2024 od 06:00 hod..
 5. V prípade technologických možností môže prevádzkovateľ na základe svojho rozhodnutia od účinnosti tohto dodatku k hernému plánu umožniť používať do hry KENO 10 a KLUB KENO aj tikety s nižším počtom hracích polí, ktoré boli používané do účinnosti tohto dodatku k hernému plánu a môžu sa pužívať najdlhšie do 31.12.2024, ako tikety s počtom polí podľa článku 26 bod 6 a článku 28 bod 5 herného plánu.
 6. Dodatok č. 7 k hernému plánu nadobúda účinnosť 19. 02. 2024.


Dodatok č. 8
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. 12. 2020 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „Herný plán“) sa mení a dopĺňa takto:

 1. V článku 5 sa do bodu 2 dopĺňa nové písmeno l), ktoré znie:
  „l) číselná lotéria EXTRA VÝPLATA.“
 2. V článku 6 sa mení bod 16, ktorý znie:
  „16. Ak v hernom pláne nie je uvedené inak, na žiadosť hráča možno platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel dotknutého stávkového obdobia alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania v závislosti od systému uzatvárania stávok. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10, KENO JOKER a EXTRA VÝPLATA je možné zrušiť najneskôr do 15 minút (vrátane) od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávky na číselnú lotériu KLUB KENO a e-KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktoré bola stávka uzatvorená. Ak v hernom pláne nie je uvedené inak, predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných stávkových období, na ktoré je prvá z predplatných stávok uzatvorená. Zrušiť stávku je možné len tým systémom uzatvárania stávok, ktorým bola stávka uzatvorená. Stávka sa považuje za zrušenú zaevidovaním požiadavky hráča na zrušenie v centrálnom systéme prevádzkovateľa. Zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu za dotknutú stávku. Zrušená stávka je neplatná. Stávku nie je možné zrušiť, ak vklad za stávku bol uhradený zo strany prevádzkovateľa ako výhra v hazardnej hre prevádzkovanej prevádzkovateľom alebo ako výsledok účasti hráča v súťaži.“
 3. V článku 11 sa mení bod 1, ktorý znie:
  „1. V dňoch žrebovania číselných lotérií LOTO a JOKER (okrem dní mimoriadneho žrebovania), LOTO 5 z 35, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10, KENO JOKER a EXTRA VÝPLATA sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú len do času ukončenia prijímania stávok podľa odseku 2 tohto článku herného plánu. Uzatváranie stávok na nasledujúce stávkové obdobie začína spravidla o 18:15 hod. po vykonaní dotknutého žrebovania.“
 4. V článku 11 sa mení bod 1, ktorý znie:
  „2. Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v jednotlivých žrebovacích dňoch podľa jednotlivých systémov uzatvárania stávok a druhov číselných lotérií sú nasledovné:
  Predajné miesta prostredníctvom terminálu
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10
  a KENO JOKER
  Eurojackpot
  a Eurojackpot JOKER
  EXTRA
  VÝPLATA
  Pondelok 18:00 hod. 18:00 hod.
  Utorok 18:00 hod. 18:00 hod. 18:00 hod.
  Streda 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Štvrtok 18:00 hod.
  Piatok 18:00 hod. 18:00 hod.
  Sobota 18:00 hod. 18:00 hod.
  Nedeľa 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Internetová herňa prostredníctvom internetu
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10
  a KENO JOKER
  Eurojackpot
  a Eurojackpot JOKER
  EXTRA
  VÝPLATA
  Pondelok 17:45 hod. 17:45 hod.
  Utorok 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:45 hod.
  Piatok 17:45 hod. 17:45 hod.
  Sobota 17:45 hod. 17:45 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Prostredníctvom SMS
  LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY
  a EUROMILIÓNY
  JOKER
  KENO 10
  a KENO JOKER
  Eurojackpot
  a Eurojackpot JOKER
  EXTRA
  VÝPLATA
  Pondelok 17:30 hod. 17:30 hod.
  Utorok 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
  Štvrtok 17:30 hod.
  Piatok 17:30 hod. 17:30 hod.
  Sobota 17:30 hod. 17:30 hod.
  Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.
 5. V článku 16 sa mení bod 3, ktorý znie:
  „3. Žrebovanie výherných čísel číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER, Eurojackpot JOKER, EXTRA VÝPLATA riadi lotériová komisia prevádzkovateľa určená osobou zodpovednou za prevádzkovanie číselných lotérií za účasti osoby poverenej výkonom dozoru určenej zákonom o hazardných hrách, ktorá osvedčí priebeh žrebovania.“
 6. V článku 17 sa dopĺňa nový bod 13, ktorý znie:
  „13. Pre číselnú lotériu EXTRA VÝPLATA sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 27 loptičiek označených číslami od 1 do 27 (loto čísla) a do druhého žrebovacieho zariadenia všetky 4 loptičky označené číslami od 1 do 4 (powerball čísla). Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne (vždy po jednom) vyžrebuje 6 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 1 výherné číslo.“
 7. V článku 18 sa mení bod 1, ktorý znie:
  „1. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER, EXTRA VÝPLATA prevádzkovateľ spravidla zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia ktorýmkoľvek z týchto spôsobov:
  1. televízne vysielanie záznamu zo žrebovania u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  2. televízne vysielanie informácie o výsledkoch žrebovania u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  3. zverejnenie na webovom sídle prevádzkovateľa,
  4. zverejnenie na teletextovej stránke televíznych programov u jedného alebo viacerých prevádzkovateľom určených vysielateľov,
  5. na vyžiadanie hráčom ako výpis z terminálu na predajnom mieste v jeho prevádzkovej dobe,
  6. inou formou, ktorú prevádzkovateľ uzná za vhodné (napr. prostredníctvom tlačových alebo elektronických médií).“
 8. Za článok 25 sa dopĺňa nový článok 25a, ktorý znie:

  Článok 25a
  Číselná lotéria EXTRA VÝPLATA

  EXTRA VÝPLATA
  1. EXTRA VÝPLATA je číselná lotéria typu loto s powerballovým prvkom, v ktorej hráč v stávke určí spolu 7 čísel tak, že 6 čísel určí z 27 čísel číselného radu od 1 do 27 a súčasne určuje 1 číslo zo 4 čísel číselného radu od 1 do 4. Táto číselná lotéria má teda kombinovanú maticu 6/27 a 1/4.
  2. V číselnej lotérii EXTRA VÝPLATA sa ako hodnota určujúca výsledok číselnej lotérie žrebuje spolu 7 výherných čísel tak, že 6 výherných čísel sa žrebuje z 1. žrebovacieho zariadenia z 27 čísel v rade od 1 do 27 (lotové čísla) a jedno výherné číslo sa žrebuje z 2. žrebovacieho zariadenia zo 4 čísel v rade od 1 do 4 (powerballové čísla).
  3. Vklad číselnej lotérie EXTRA VÝPLATA za 1 stávku a na 1 stávkové obdobie je 1,50 eura (jedno euro a päťdesiat eurocentov). Na 1 tikete číselnej lotérie je možné uzatvoriť najviac 8 stávok v rovnakom stávkovom období, pričom celková výška vkladov predstavuje násobok vkladu za 1 stávku podľa prvej vety tohto bodu a počtu uzatvorených stávok na 1 tikete. V číselnej lotérii je možné predplatné stávky uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Celková výška vkladu do číselnej lotérie je kombináciou hráčom zvoleného počtu stávok na 1 tikete, počtu predplatných období a výšky vkladu za 1 stávku.
  4. Hernou istinou číselnej lotérie EXTRA VÝPLATA je suma rovnajúca sa súčtu prevádzkovateľom prijatých stávok za príslušné stávkové obdobie.
  5. Výhernú istinu stávkového obdobia tvorí 57,90 % z hernej istiny. Za 1 stávku (hracie pole) sa vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
  6. V kalendárnom týždni je pravidelne 1 stávkové obdobie. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý pondelok; prípadnú zmenu zverejňuje prevádzkovateľ na svojom webovom sídle. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
  7. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
   1. poradie Pevná výhra 480 000 eur
   2. poradie Pevná výhra 24 000 eur
   3. poradie 2,60% z výhernej istiny
   4. poradie 3,80% z výhernej istiny
   5. poradie 8,00% z výhernej istiny
   6. poradie 9,60% z výhernej istiny
   7. poradie 24,30 % z výhernej istiny
  8. Hráč pri správnom určení čísel stávky k výsledku dotknutej hry, a to :
   šiestich čísel z 27 a súčasne jedného čísla z 4 získava výhru v 1. poradí
   šiestich čísel z 27 a súčasne žiadneho čísla z 4 získava výhru v 2. poradí
   piatich čísel z 27 a súčasne jedného čísla z 4 získava výhru v 3. poradí
   piatich čísel z 27 a súčasne žiadneho čísla z 4 získava výhru v 4. poradí
   štyroch čísel z 27 a súčasne jedného čísla z 4 získava výhru v 5. poradí
   štyroch čísel z 27 a súčasne žiadneho čísla z 4 získava výhru v 6. poradí
   troch čísel z 27 a súčasne žiadneho čísla z 4 získava výhru v 7. poradí
  9. Výhra v 1. poradí bude výhercovi (hráčovi) vyplácaná v pravidelných mesačných splátkach po dobu 10 rokov prevodom na bankový účet výhercu alebo iný účet, ktorý výherca uvedie.
   Výhra v 2. poradí bude výhercovi (hráčovi) vyplácaná v pravidelných mesačných splátkach po dobu 1 roka prevodom na bankový účet výhercu alebo iný účet, ktorý výherca uvedie.
  10. Pre prvé a druhé výherné poradie sú výhry obmedzené výhernou kvótou. Pre prvé výherné poradie je maximálna výherná kvóta 960 000 eur. Pre druhé výherné poradie je maximálna výherná kvóta 48 000 eur.
  11. Ak vzniknú 2 výhry pre 1. poradie príslušného stávkového obdobia, získavajú výhercovia v tomto poradí pevnú výhru. V prípade, že vznikne 3 a viac výhier v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom maximálnej výhernej kvóty pre 1. poradie a počtom výhier.
  12. Ak vzniknú dve výhry pre 2. poradie príslušného stávkového obdobia, získavajú výhercovia v tomto poradí pevnú výhru. V prípade, že vznikne 3 a viac výhier v 2. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom maximálnej výhernej kvóty pre 2. poradie a počtom výhier.
  13. Ak by suma všetkých výhier v niektorom z výherných poradí uvedených v odseku 10 tohto článku herného plánu prekročila hodnotu príslušnej maximálnej výhernej kvóty, stanovia sa jednotlivé hodnoty výhier podielom maximálnej výhernej kvóty a počtu výhier, pričom všetky výhry sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov smerom nadol.
  14. V 3. až 7. výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, tzn. že výška výhry je určená podielom príslušnej výhernej kvóty dotknutého poradia a počtu výhier dotknutého poradia, pričom všetky výhry sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov smerom nadol.
  15. Zvyšky po zaokrúhlení jednotlivých výhier zo všetkých výherných poradí príslušného stávkového obdobia a ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nevznikne nárok na výhru, nevyčerpaná časť výhernej istiny príslušného stávkového obdobia pripadajúca na toto poradie sa prevedie do tzv. garančného fondu za účelom garancie výšok pevných výhier v 1. a 2. výhernom poradí.
  16. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina presiahne 57,90% hernej istiny, potom je táto prevyšujúca suma hradená z garančného fondu. Ak garančný fond nebude vytvorený v dostatočnej výške, potom je táto suma hradená z iných zdrojov prevádzkovateľa.
  17. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí alebo vo viacerých nižších poradiach, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót vo všetkých týchto výherných poradiach a súčtu počtov výhier vo všetkých týchto poradiach.

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Prvé žrebovanie s implementáciou vyššie uvedených zmien sa uskutoční v pondelok 25. 03. 2024.
 3. Prvé stávkové obdobie, na ktoré sa budú v hre EXTRA VÝPLATA prijímať stávky s vyššie uvedenými zmenami, začína podľa technologického systému nasledovne:
  1. na predajných miestach prostredníctvom terminálu dňom 19. 03. 2024 od 06:00 hod.,
  2. v internetovej herni prostredníctvom internetu dňom 19. 03. 2024 2024 od 00:00 hod.,
  3. prostredníctvom SMS dňom 19. 03. 2024 od 00:00 hod..
 4. Dodatok č. 8 k Hernému plánu nadobúda účinnosť 19. 03. 2024.


Dodatok č. 9
k Hernému plánu

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
pre prevádzkovanie hazardnej hry: číselné lotérie

Číslo rozhodnutia, ktorým bol schválený herný plán 000351/2020
Dátum schválenia herného plánu 27.11.2020
Dátum účinnosti herného plánu 16.12.2020
Poradové číslo dodatku k hernému plánu 9
Číslo rozhodnutia o schválení dodatku k hernému plánu 000227/2024
Dátum schválenia dodatku k hernému plánu 06. 05. 2024
Dátum účinnosti dodatku k hernému plánu 21. 05. 2024

I.

Herný plán číselných lotérií v znení neskorších dodatkov (ďalej len „herný plán“) sa mení nasledovne:

 1. V článku 25a sa mení bod 10, ktorý znie takto:
  „10. Pre prvé a druhé výherné poradie sú výhry obmedzené výhernou kvótou. Pre prvé výherné poradie je maximálna výherná kvóta 720 000 eur. Pre druhé výherné poradie je maximálna výherná kvóta 36 000 eur.“
 2. V článku 25a sa mení bod 11, ktorý znie takto:
  „11. Ak vzniknú 2 výhry v 1. poradí príslušného stávkového obdobia, výška každej z týchto výhier je určená podielom pevnej výhry 480 000 eur určenej pre 1. poradie a počtom výhier. V prípade, že vznikne 3 a viac výhier v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom maximálnej výhernej kvóty pre 1. poradie a počtom výhier.“
 3. V článku 25a sa mení bod 12, ktorý znie takto:
  „12. Ak vzniknú dve výhry pre 2. poradie príslušného stávkového obdobia, výška každej z týchto výhier je určená podielom pevnej výhry 24 000 eur určenej pre 2. poradie a počtom výhier. V prípade, že vznikne 3 a viac výhier v 2. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom maximálnej výhernej kvóty pre 2. poradie a počtom výhier.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia herného plánu ostávajú nezmenené.
 2. Prvé žrebovanie s implementáciou vyššie uvedených zmien sa uskutoční 12. augusta 2024.
 3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že na stávky uzatvorené do účinnosti tohto dodatku herného plánu sa ustanovenia tohto dodatku herného plánu nevzťahujú.