Herný plán pre TIPKURZ SMS

PRVÁ  ČASŤ
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIA

Čl. 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán stávkových hier – kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s § 20 ods. 6 písm. g) zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky na prevádzkovanie stávkových hier.
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá stávkových hier – kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ, pravidlá a spôsob prijímania vkladov a ich výšku, pravidlá a spôsob vykonania stávky, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu v súlade s § 2 písm. c) zákona o hazardných hrách je reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie.

Čl. 2
Schvaľovanie herného plánu a jeho zmien

 1. Návrh herného plánu a návrh na jeho zmeny schvaľuje v súlade s § 23 ods. 2 zákona o hazardných hrách Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
 2. Herný plán a jeho zmeny a doplnenia nadobúdajú účinnosť dňom určeným prevádzkovateľom v návrhu herného plánu alebo v návrhu jeho zmien a doplnení, nie však skôr ako dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o ich schválení, najneskôr však dňom určeným v rozhodnutí ministerstva o ich schválení.

Čl. 3
Záväznosť  herného plánu

 1. Herný plán, jeho zmeny a doplnenia sú záväzné pre
  1. prevádzkovateľa,
  2. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú činnosti pre prevádzkovateľa,
  3. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ,
  4. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré požadujú účasť na hre podľa herného plánu,
  5. hráčov - fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na kurzových stávkach prostredníctvom krátkych textových správ (ďalej tiež „tipujúci“ v príslušnom gramatickom tvare).
 2. Uzatvorením stávky prejavuje tipujúci súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie. Pri rozhodovaní sporov sa neprihliada na skutočnosť, že tipujúci alebo iný účastník podľa ods. 1 písm. d) požadujúci účasť na hre podľa herného plánu sa neoboznámil s jeho znením, prípadne si ho vysvetľuje inak. Záväzný výklad herného plánu podáva prevádzkovateľ v súčinnosti s ministerstvom a takýto výklad je pre účastníkov hier záväzný.
 3. Tipujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad za stávku a splní ďalšie podmienky ustanovené v tomto hernom pláne.

Čl. 4
Zverejňovanie herného plánu

Herný plán  vrátane jeho zmien a doplnení prevádzkovateľ bezodkladne sprístupní verejnosti prostredníctvom svojej internetovej stránky  www.tipos.sk, prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky ministerstva a dátum schválenia herného plánu.

Čl. 5
Kurzové  stávky

 1. Kurzové stávky sú podľa zákona o hazardných hrách zaradené medzi stávkové hry.
 2. Stávkové hry sú hazardné hry, pri ktorých výhra závisí od uhádnutia výsledku v športovej stávkovej udalosti alebo nešportovej stávkovej udalosti alebo súvisiacej okolnosti. Športová stávková udalosť je športová súťaž, preteky, dostihy. Nešportová stávková udalosť je spoločenská, politická alebo iná udalosť verejného záujmu, ak táto neodporuje dobrým mravom. Stávková udalosť môže mať najmenej dva rôzne výsledky, na ktoré prevádzkovateľ nemá žiadny vplyv.
 3. Kurzové stávky sú stávkové hry, pri ktorých výška výhry závisí od výherného pomeru a výšky vkladu; výherným pomerom sa rozumie kurz, v ktorom bola stávka prijatá.

Čl. 6
Základné podmienky účasti hráčov na kurzových stávkach prostredníctvom krátkych textových správ

 1. Kurzové stávky je možné uzatvárať prostredníctvom krátkych textových správ a to výhradne prostredníctvom mobilného telefónu s registrovaným telefónnym číslom. Postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Uzatváranie stávok prostredníctvom krátkych textových správ sa riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.tipos.sk.
 3. Hráč musí zaregistrovať pred podaním prvej stávky svoje mobilné telefónne číslo. Najneskoršie pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo bankového účtu prislúchajúce k telefónnemu číslu. Postup registrácie telefónneho čísla a k nemu prislúchajúceho bankového účtu je uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach. Vo Všeobecných obchodných podmienkach môže prevádzkovateľ obmedziť skupinu mobilných telefónnych čísel, ktoré nie je možné využívať pre podanie stávky (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich Všeobecných obchodných podmienok obmedziť možnosť podania stávky pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 4. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 5. Cena stávky bude zúčtovaná hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb. V prípade, že hráč používa predplatenú formu telekomunikačných služieb, bude mu cena stávky odrátaná okamžite z predplateného kreditu. Koncová cena je tvorená cenou stávky a telekomunikačným poplatkom za odoslanie SMS.


DRUHÁ  ČASŤ
UZATVÁRANIE  STÁVOK, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

Čl. 7
Spôsob uzatvárania kurzových stávok prostredníctvom krátkych textových správ

 1. Hráč uzatvára stávky prostredníctvom krátkych textových správ zaslaním SMS správy v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo.
 2. Formát jednotlivých SMS správ, ako aj skrátené telefónne číslo sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú zverejnené na www.tipos.sk.
 3. Stávka prostredníctvom krátkej textovej správy je riadne uzatvorená po prijatí informácie o prijatí stávky prostredníctvom krátkej textovej správy.
 4. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky prostredníctvom krátkej textovej správy  je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze  systému  prevádzkovateľa.
 5. Stávku uzatvorenú prostredníctvom krátkej textovej správy je možné zrušiť maximálne do 15 minút od uzatvorenia stávky alebo maximálne do času uzatvorenia prijímania stávok na udalosť.

Čl. 8
Oficiálny výsledok stávkovej udalosti

Oficiálnym výsledkom stávkovej udalosti podľa tohto herného plánu je výsledok dosiahnutý po uplynutí riadneho hracieho času (stanovený podľa pravidiel konkrétnej športovej súťaže), prípadne v stávkovej udalosti bez pevne určeného hracieho času po dosiahnutí predpísaného zisku bodov alebo setov, a to bez ohľadu na:

 1. prípadné ďalšie pokračovanie zápasu po uplynutí riadneho hracieho času,
 2. akékoľvek ďalšie dodatočné zmeny v dosiahnutom výsledku (napr. kontumácia, diskvalifikácia a pod.), pokiaľ sa tieto zmeny netýkajú opravy vydaného výsledku zo strany oficiálnych zdrojov.

Čl. 9
Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier stávok uzatvorených prostredníctvom krátkych textových správ

 1. Prevádzkovateľ zasiela hráčovi informáciu o výhre prostredníctvom zaslania SMS až po vyhodnotení poslednej udalosti, ktorá je uvedená na stávke a to na základe pokynu hráča zaslaním SMS „VYHRA“. Nedoručenie tejto krátkej textovej správy nezakladá právo na reklamáciu.
 2. V prípade, ak zo stávky vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie. Nárok na vyplatenie výhry musí tipujúci uplatniť v lehote najneskôr do 35 dní od udalosti, ktorá rozhodla o výhre. Ak si hráč neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa.
 3. Uplatnenie nároku sa môže realizovať týmito spôsobmi:
  1. odoslaním SMS s kľúčovým slovom „VYHRA“ na číslo 3388; po overení oprávneného nároku hráča na výhru, ak výherná čiastka nepresahuje sumu 1 000,00 EUR, prevedie sa na bankový účet vedený v komerčnej banke; forma a spôsob zadania čísla bankového účtu sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach,
  2. osobne.
 4. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade, ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra viac ako 1 000,00 EUR. Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou SIM kartu, z ktorej bola stávka uzatvorená. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 5. Hráč berie na vedomie, že na základe udeleného súhlasu prevádzkovateľ vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od vyplatenia čiastky v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet na ktorý má byť vyplatená výhra účet, ktorý nie je jeho účtom.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť výhru okamžite, a to ani prevodom a ani osobne. Prevádzkovateľ vyplatí uplatnený nárok na výhru najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov najmä na mimoriadne alebo prémiové výhry v hazardných hrách prevádzkovaných prevádzkovateľom.

Čl. 10
Vrátenie vkladu

Vklad sa vracia v prípade:

 1. ak sa stávková udalosť s vopred stanoveným hracím časom, či iným kritériom neuskutoční,
 2. ak sa stávková udalosť preruší a nedohrá sa do jedného nasledujúceho kalendárneho dňa od posledného zverejneného termínu; ak sa stávková udalosť opakuje od začiatku, považuje sa stávka za neplatnú a vyhodnocuje sa kurzom 1,00,
 3. ak sa stávková udalosť neodohrá tak, ako bolo v ponuke uvedené, čo znamená, že družstvo uvedené ako domáce túto výhodu nemalo, je toto tipovanie považované za neplatné a vklad na zápas bude vyhodnotený kurzom 1,00 bez ohľadu na výsledok; toto pravidlo sa nevzťahuje na zápasy odohrané na neutrálnej pôde, turnajové zápasy na vopred určenom mieste (napr. MS v hokeji) a pod.,
 4. ak v ponuke bola prevádzkovateľom chybne zadaná udalosť, pričom takáto chyba sa týkala vecnej podstaty udalosti, čím nebolo možné objektívne vyhodnotiť stávku (napr.: remízová ponuka na tenisový zápas; ponuka fínskej hokejovej ligy Hämeenlinna – Frölunda, pričom mužstvo Frölunda je účastník švédskej ligy; ponuka na výsledok tretej tretiny futbalového zápasu, a pod.),
 5. ak boli kurzy na stávkovú udalosť zadané tak, že sa dala kombináciou rôznych tipov dosiahnuť istá výhra,
 6. ak stávka bola uzatvorená po začiatku tipovanej udalosti; výnimka môže nastať u stávkových udalostí, ktoré trvajú dlhšie obdobie a stávky na ne sa prijímajú aj po ich rozohratí, čo je v záhlaví stávkovej udalosti uvedené alebo u stávok dlhodobého charakteru,
 7. ak sa jednotlivec alebo družstvo nezúčastnia zápasu, súťaže či pretekov.


TRETIA  ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Čl. 11
Podmienky uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť si u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok v súlade s týmto herným plánom a zákonom o hazardných hrách alebo v prípade vzniku technickej poruchy zariadení prostredníctvom ktorých bola stávka uzatvorená, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 9 ods. 2 tohto herného plánu, alebo odo dňa vzniku alebo výskytu reklamačného dôvodu. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti, najmä údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky a telefónne číslo, z ktorého bola stávka uzatvorená.
 3. Hráč si uplatňuje reklamáciu prostredníctvom e-mailu (info@tipos.sk) a potvrdzuje následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacieho dňa poštovej pečiatky doporučeného listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

Čl. 12
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.

ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ  A  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

Čl. 13
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. V prípade, ak sa zastaví prijímanie stávok vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčom nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán neustanovuje inak. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú stávku alebo neuzatvorenú stávku vplyvom tretích strán (nemožnosť uzatvoriť stávku z dôvodu výpadku systému mobilného operátora, komunikačného prepojenia alebo výpadku elektrického prúdu v ktoromkoľvek systéme potrebnom na uzatvorenie stávky a pod.).
 3. Všetky rozhodnutia týkajúce sa stávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu prináležia obchodnej spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 4. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom týchto pravidiel rozhoduje výklad prevádzkovateľa.

Záverečné  ustanovenia
Čl. 14

Neoddeliteľnou súčasťou tohto herného plánu sú

 1. Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri uzatváraní kurzových stávok prostredníctvom mobilných telefónov mobilného operátora Slovak Telekom, a. s.,
 2. Všeobecné obchodné podmienky upravujúce vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom pri uzatváraní kurzových stávok prostredníctvom mobilných telefónov mobilného operátora Orange Slovensko a. s.

Čl. 15

Tento herný plán nadobúda účinnosť 16. mája 2015.

 

Stiahnite si celý herný plán pre kurzové stávky prostredníctvom SMS (PDF, 3,6MB)