Štatút súťaží na sociálnych sieťach

ŠTATÚT PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: ,,FANPAGE TIPOS“

Preambula


Tento štatút súťaže s názvom FANPAGE TIPOS (ďalej aj len ako “súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).

I.    Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom FANPAGE TIPOS je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).

II.     Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba:

a)     ktorá dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony,
b)     nie je zapísaná v registri vylúčených osôb,
c)     poskytne organizátorovi osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a adresa súťažiaceho, resp. vybrané z týchto osobných údajov požadované organizátorom, 
d)     súhlasí s podmienkami tejto súťaže.

III.    Trvanie súťaže

Súťaž je časovo ohraničená a prebehne:
-       v čase odo dňa zverejnenia tohto štatútu v súlade s článkom XI. štatútu do 31. 12. 2023
-       súťaž má povahu viackolovej alebo pokračujúcej súťaže prebiehajúcej na sociálnej sieti Facebook a Instagram, konkrétne na internetovej stránke https://www.facebook.com/tiposSK, https://www.facebook.com/tiposbet a/alebo na https://www.instagram.com/tiposbet/ a https://www.instagram.com/tipossk (ďalej spolu aj len ako “fan page TIPOS“). Súťaž bude pozostávať z viacerých samostatných, alebo na seba nadväzujúcich kôl, pričom každé kolo súťaže bude časovo limitované spravidla od zverejnenia výzvy na účasť v tomto kole súťaže do termínu uvedeného na časovej osi fan page TIPOS.
-          organizátor si vyhradzuje právo súťaž alebo jej jednotlivé kolá kedykoľvek a bez náhrady zrušiť. 

IV.   Pravidlá súťaže

1.    Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa na fan page TIPOS, prostredníctvom svojho užívateľského profilu na Facebook-u alebo Instagrame, zapojí do súťaže v súlade so zadaním podľa príslušnej výzvy na účasť v danom kole súťaže a splní podmienky účasti podľa čl. II. tohto štatútu (ďalej aj len ako “súťažiaci“). Súťažiaci svojou účasťou v súťaži prejavuje svoj súhlas s jej podmienkami a pravidlami podľa tohto štatútu súťaže.

2.    Na časovej osi príslušnej fan page TIPOS bude organizátor priebežne počas trvania súťaže zverejňovať výzvy na účasť v  jednotlivých kolách súťaže, a to vo forme zadania súťažných otázok alebo iných úloh. Súťažné otázky budú z rôznych oblastí života (príroda, veda, technika, šport, kultúra, hazardné hry, spoločenský život, zábava a podobne) a budú zamerané napríklad na správny číselný alebo slovný odhad, rýchlosť reakcie na výzvu, prieskumy a podobne. Úlohou súťažiaceho bude správne reagovať na zadanie, a to spravidla formou like-ovania („Páči sa mi to“), odpovedania do komentára k príspevku alebo zaslaním e-mailu na určenú adresu, prípadne iným vhodným spôsobom určeným organizátorom.

3.    Súťažiaci sa do súťaže môže zapojiť aj opakovane, avšak iba jedenkrát do každého z vyhlásených kôl  súťaže, resp. na jednu výzvu na účasť v danom kole súťaže.

4.    Súťažiaci, ktorý správne odpovie požadovanou formou, bude zaradený do žrebovania o výhru. 

V.     Určenie výhercov

1.    V súťaži/jednom kole súťaže môže byť vyžrebovaný (spôsobom žrebovania alebo náhodným výberom aplikácie - generátorom náhodných čísiel) jeden alebo viac výhercov; informácia o počte výhercov bude uvedená v jednotlivých výzvach na účasť v predmetnom kole súťaže.

2.    Výherca, resp. výhercovia budú určení žrebovaním spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí správne odpovedali na zadanú súťažnú otázku alebo splnili zadanú úlohu a platne sa zapojili do daného kola súťaže. Organizátor môže rozhodnúť, že v prípade, ak žiadny zo súťažiacich neodpovie na súťažnú otázku správne alebo nesplní zadanú úlohu, žrebovať sa bude zo súťažiacich, ktorí sa svojimi odpoveďami alebo plneniami najviac priblížili k správnej odpovedi alebo k splneniu úlohy.

3.    Žrebovanie sa uskutoční vždy najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ukončenia daného kola súťaže uvedeného v jednotlivých výzvach na účasť v danom kole súťaže.

4.     Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže.

5.     Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie.

6.    O výhre budú výhercovia informovaní na dostupné kontakty, a to najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa žrebovania. Názvy vyžrebovaných facebook alebo instagram profilov môžu byť zároveň zverejnené na fan page TIPOS v komentári k príslušnej výzve na účasť v danom kole súťaže alebo na webovej podstránke www.tipos.sk alebo iným vhodným spôsobom. 

VI.   Výhra

1.    Výhrami v súťaži sú bonusy (kredity) do internetovej herne eTIPOS.sk prevádzkovanej organizátorom na internetovej stránke www.tipos.sk a/alebo vecné výhry poskytnuté organizátorom.

2.    Výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry. Bonusy (kredity) do internetovej herne eTIPOS.sk predstavujú kredit na hranie hier v internetovej herni eTIPOS.sk. Bonusy (kredity) nie je možné použiť na  žiadne ruletové alebo pokerové hry. Pri hre v režime „Hra o peniaze“ sa bonusy (kredity) získané v súťaži čerpajú prednostne, teda pred finančnými prostriedkami vloženými výhercom na jeho konto v herni eTIPOS.sk.

3.    Druh výhry pre jednotlivé kolo v súťaži oznámi organizátor vopred na fan page TIPOS v jednotlivých výzvach na účasť v predmetnom kole súťaže.

4.   Výhra/y v súťaži je/sú predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu. Hodnotu výhry oznámi organizátor výhercovi pri prevzatí výhry.  

VII.  Odovzdanie a prevzatie výhry

1.    V prípade, ak výherca nebude reagovať na oznámenie o výhre podľa čl. VI. bod 1 tohto štatútu v lehote 10 (desiatich) dní odo dňa odoslania informácie organizátorom a zároveň v rovnakej lehote nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok súťažiaceho na výhru zaniká, i keď sa o výhre nedozvedel. Výhry vo forme bonusov (kreditov) do internetovej herne eTIPOS.sk budú výhercovi odovzdané formou pripísania bonusu (kreditu) na hráčske konto výhercu vedené v internetovej herni eTIPOS.sk alebo formou tzv. Marketingového kódu s hodnotou a využitím definovanými vo výzve na účasť v danom kole súťaže. Pre uplatnenie bonusov v internetovej herni organizátora je podmienkou, aby mal výherca zriadené hráčske konto v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom – organizátorom a hráčom (ďalej aj ako “Všeobecné obchodné podmienky”). Pre uplatnenie vecnej výhry je výherca povinný, na požiadanie, oznámiť organizátorovi svoje osobné údaje v požadovanom rozsahu, napríklad: meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne aj e-mailová adresa. Pre uplatnenie výhry vo forme bonusov (kreditov) do internetovej herne eTIPOS.sk je výherca povinný, na požiadanie, oznámiť organizátorovi údaje o svojom hráčskom konte v požadovanom rozsahu, napríklad: prihlasovacie meno, meno, priezvisko a adresa bydliska, email; tieto údaje sa musia zhodovať s údajmi poskytnutými výhercom pri registrácii v herni eTIPOS.sk.  Bonus (kredit) bude na hráčske konto výhercu pripísaný do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa obdržania správnych a úplných údajov o hráčskom konte výhercu. Marketingový kód zadáva výherca po obdržaní vlastnoručne po prihlásení do hráčskeho konta na eTIPOS.sk v položke Vklady -> Doplniť účet ->  Bankový portál (položka Marketingový kód) -> pole Marketingový kód. Po zadaní kódu sa v príslušnej sekcii etipos.sk navýši hodnota na hráčskom účte.  Bonus podľa tohto štatútu je možné použiť výlučne na určené hazardné hry v internetovej herni a to za podmienok určených Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Zostatok bonusu (vo výške nevyčerpaného kreditu na hráčskom konte) nie je možné nijako prevádzať, a to ani na bankový účet hráča, použitie a prevody bonusov sa spravujú Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto štatútom. Bonus je platný, t.j. je možné ho využiť v súlade s týmto štatútom najneskôr do 30 dní od jeho pripísania na hráčske konto, pričom ak v určenej dobe bonus nie je využitý, bude organizátorom odpísaný zo stavu hráčskeho konta.

2.    Výherca je na požiadanie povinný preukázať organizátorovi svoju totožnosť, a to na účely realizácie práv a/alebo plnenia povinností podľa tohto štatútu súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.

3.  Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim oznámené nesprávne a z tohto dôvodu bude výhra nedoručiteľná, resp. neuplatniteľná, výherca stráca nárok na výhru.

4.  Žiadnu z výhier nie je možné nahradiť peňažným plnením ani vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhry sú neprenosné. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím výhry. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť internetového spojenia, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. 

VIII.  Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu. 

IX.   Osobné údaje

1. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na základe nasledovného právneho základu:

        a. Splnenie podmienok pre účasť v bonusovej schéme – právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok tejto aktivity – zmluva, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán 

        b. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva

2. Rozsah spracúvaných osobných údajov

        a. Osobné údaje hráčskeho účtu v zmysle Článku 3, bod 4. Všeobecných obchodných podmienok 

3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum pripísania bonusu

4. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na webovom sídle prevádzkovateľa www.tipos.sk, v časti Ochrana súkromia – Marketing [ používatelia sociálnych sietí] https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia/soc-siete

X.     Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov). 

XI.   Zverejnenie štatútu súťaže

Tento štatút súťaže bude zverejnený na fan page TIPOS https://www.facebook.com/tiposSK, https://www.facebook.com/tiposbet a/alebo na https://www.instagram.com/tiposbet/ a https://www.instagram.com/tipossk.

XII.  Osobitné a záverečné ustanovenia

1.     Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže podľa štatútu súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.     Súťažiaci zapojením sa do súťaže, udeľuje organizátorovi bezodplatný súhlas v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  v  znení neskorších predpisov, s vyhotovením a použitím jeho podobizne, obrazových snímok, fotografií, obrazových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa súťažiaceho a/alebo iných jeho prejavov osobnej povahy a na použitie (licencia) diela alebo iného predmetu ochrany podľa autorského zákona, ktorým súťažiaci plnil úlohu súťaže, a to pre teritórium celého sveta, na jeho spojenie s iným dielom a verejné šírenie sprístupnením na fan page TIPOS na celú dobu autorskoprávnej ochrany; organizátor je oprávnený udeliť sublicenciu v rovnakom rozsahu aj tretej osobe. Licencia sa vzťahuje aj na deriváty vytvorené na základe udelenej licencie.

3.     Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

4.     Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť zo súťaže a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.
 

Súťaž nie je nijakým spôsobom sponzorovaná, podporovaná, riadená alebo inak prepojená so spoločnosťou Meta Platforms, Inc. Súťažiaci vedome poskytuje svoje údaje organizátorovi, a nie spoločnosti Meta Platforms, Inc. Informácie, ktoré súťažiaci poskytnú budú použité výhradne na obchodné a marketingové účely organizátora a za účelom poskytnutia výhry.