Vysielanie prostredníctvom internetu

Podmienky užívania a informácie o užívateľovi

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov(ďalej aj len ako “vysielateľ“)poskytuje nasledovné informácie
o vysielateľovi prostredníctvom internetu

Obchodné meno vysielateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Sídlo: Brečtanová 1, P.O. Box 43, 830 07 Bratislava 37
Webové sídlo vysielateľa: www.tipos.sk
E- mail: info@tipos.sk
Telefónne číslo: +421 2 59419 111

VŠEOBECNÉ UŽÍVATEĽSKÉ PODMIENKY VYSIELATEĽA CEZ INTERNET

 1. Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej aj len ako “Spoločnosť“) je v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov vysielateľom prostredníctvom internetu, a to programovej služby pod názvom TIPOS TV.
 2. Tieto všeobecné užívateľské podmienky (ďalej aj len ako “Podmienky“), vydané Spoločnosťou, upravujú práva a povinnosti divákov vysielania programovej služby Spoločnosti, ktoré je realizované prostredníctvom internetu (ďalej aj len ako “divák“). Divák je pri sledovaní vysielania a využívania s tým súvisiacich služieb povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky a tieto Podmienky.
 3. Vysielanie Spoločnosti prostredníctvom internetu (ďalej aj len ako “vysielanie“) sa realizuje na webovom sídle Spoločnosti www.tipos.sk, pričom vysielanie je možné sledovať nielen na území Slovenskej republiky, ale rovnako aj zo zahraničia.
 4. Sledovanie a užívanie programovej služby Spoločnosti pri vysielaní sa pre diváka poskytuje bezplatne a nie je časovo limitované.
 5. Informácie o Spoločnosti ako vysielateľovi prostredníctvom internetu v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.tipos.sk v sekcii TIPOS TV a sú súčasťou týchto Podmienok.
 6. Spoločnosť v rámci vysielania prostredníctvom internetu sprostredkováva divákovi programovú službu, ktorou umožňuje divákovi sledovanie obrazových, zvukových, zvukovo-obrazových, literárnych a iných diel (ďalej aj len ako “diela“), na ktorých použitie v rámci vysielania ju oprávňujú príslušné licencie a oprávnenia udelené na to oprávnenými subjektmi. Tieto však nezahŕňajú právo na ich šírenie divákom, resp. akékoľvek iné neoprávnené využitie ako je sledovanie vysielania divákom, pokiaľ to výslovne nevyplýva z týchto Podmienok. Spoločnosti na základe vysielania rovnako vznikajú práva vysielateľa, ktoré je divák povinný rešpektovať a neporušovať ich, resp. do nich nezasahovať.
 7. Vysielanie prostredníctvom internetu Spoločnosť využíva výlučne ako formu mediálnej komerčnej komunikácie, ktorá slúži na propagáciu vlastných produktov a služieb v oblasti hazardných hier, dobrého mena a s tým súvisiacich aktivít Spoločnosti.
 8. Celý obsah programovej služby, t.j. najmä diel a ich usporiadanie do programovej štruktúry sú určené výlučne na sledovanie a využívanie pre osobnú potrebu diváka v súlade s bodom 7 týchto Podmienok. Divák alebo akékoľvek tretie osoby nie sú tak oprávnené:
  1. na ich využitie na obchodné účely alebo iné komerčné využitie, ktorého výlučným a preukázateľným spôsobom nie je iba ich použitie v súlade s ustanovením bodu 7 týchto podmienok
  2. na vyhotovovanie záznamov, kópií, šírenie, sprostredkované šírenie v akejkoľvek forme a rozsahu alebo
  3. akékoľvek iné neoprávnené použitie v rozpore s týmito Podmienkami, dobrými mravmi, zásadami etiky alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 9. Spoločnosť výslovne upozorňuje diváka na skutočnosť, že používanie obsahu programovej služby alebo jeho časti, najmä diela, v rozpore s týmito Podmienkami môže byť protiprávnym konaním, ktoré môže vykazovať až znaky trestnej činnosti.
 10. V súlade s týmito Podmienkami divák berie na vedomie a súhlasí, že Spoločnosť nezaručuje ani nenesie zodpovednosť za:
  1. funkčnosť dátovej siete diváka, za jeho hardvérové a softvérové vybavenie, ako ani za funkčnosť verejnej internetovej siete prostredníctvom ktorých je alebo má byť vysielanie sledované;
  2. akékoľvek prípadné škody, ktoré divákovi vzniknú v súvislosti s tým, že divák nebol včas informovaný o akýchkoľvek zmenách vysielania;
  3. prípadný výskyt vírusov alebo iných rušivých komponentov na webovom sídle Spoločnosti, na ktorom sa realizuje vysielanie;
  4. nepretržitú dostupnosť vysielania.
 11. Spoločnosť uplatňuje na ochranu maloletých jednotný systém označovania ustanovený podľa zákona č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 589/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania. Ak spoločnosť klasifikuje program alebo iné programové zložky ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov alebo nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15, 12, 7 rokov označí takéto vysielanie v súlade so svojimi povinnosťami a nerešpektovanie označenia divákom nezakladá zodpovednosť Spoločnosti za dôsledky s tým spojené.
 12. Spoločnosť si vyhradzuje právo nevysielať prostredníctvom internetu počas vymedzeného obdobia, pokiaľ:
  1. jej takéto obmedzenie vyplýva priamo zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutia príslušného orgánu alebo
  2. z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických problémov alebo
  3. z iných dôležitých dôvodov.
 13. Vysielanie Spoločnosti prostredníctvom internetu obsahuje reklamu na hazardné hry. Reklama šírená prostredníctvom vysielania cez internet spĺňa všetky požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to tak všeobecné požiadavky na reklamu ako aj osobitné požiadavky kladené na reklamu a propagáciu hazardných hier, a to najmä v súlade s/so:
  1. zákonom č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  2. zákonom č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  3. pravidlami hospodárskej súťaže pri šírení reklamy formou vysielania a retransmisie;
  4. zákonom č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov;
  5. etickými pravidlami a kódexami vzťahujúcimi sa na Spoločnosť, hazardné hry a s tým súvisiacu reklamu.
 14. Spoločnosť vysiela prostredníctvom internetu výlučne reklamu na tie hazardné hry, na ktoré jej boli udelené príslušné licencie a povolenia.
 15. Spoločnosť pri svojej činnosti dodržiava a propaguje zásady a pravidlá zodpovedného hrania, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Spoločnosti www.tipos.sk v sekcii Zodpovedné hranie.
 16. Cieľom Spoločnosti je aby:
  1. hazardné hry nehrali mladiství (hrajú len dospelí 18 +);
  2. hráči hrali pre zábavu a potešenie a hru nebrali ako formu zárobku;
  3. hráči boli informovaní o možných rizikách hazardných hier;
  4. hráči boli informovaní o možnostiach prevencie a pomoci;
  5. hráči hrali zodpovedne.
 17. Spoločnosť upozorňuje diváka, že hranie hazardných hier môže v určitých prípadoch viesť k závislosti. Spoločnosť preto divákovi, ktorý sa rozhodne pre niektoré z hazardných hier propagovaných reklamou Spoločnosti, odporúča oboznámiť sa s informáciami zverejnenými v uvedenej sekcii Zodpovedného hrania, kde si divák rovnako môže vyplniť test zodpovedného hrania.
 18. Spoločnosť na svojom webovom sídle www.tipos.sk v sekcii Zodpovedné hranie rovnako zverejňuje číslo bezplatnej linky pomoci v prípade závislosti na hraní hazardných hier.
 19. Spoločnosť pri vysielaní prostredníctvom internetu vysiela reklamu, u ktorej platí, že:
  1. v žiadnom rozsahu neposkytuje bezdôvodné motívy založené na zásade: hraj viac - vyhraj viac;
  2. propaguje hazardné hry, o ktorých je možné získať podrobné informácie na webovom sídle spoločnosti www.tipos.sk, a to vrátane príležitosti výhry, šance na výhru, cien, kurzov a pod.;
  3. v žiadnom prípade netvrdí a nenavrhuje, že hranie hazardných hier je alternatívou k práci alebo prostriedkom na vyriešenie finančných problémov;
  4. nepodporuje diskrimináciu na základe etnického pôvodu, národnosti, náboženstva, pohlavia, veku a pod.;
  5. neobsahuje akýkoľvek obsah, ktorý šíri alebo podporuje násilie, sexuálne vykorisťovanie, vandalizmus, vulgárnosť a navádzanie na protiprávne konanie alebo vyjadrovanie súhlasu s ním alebo akékoľvek iné formy nelegálneho správania;
  6. nepodporuje odkazy či iné reklamy, ktoré ponúkajú rýchle pôžičky, ktoré môžu byť poskytnuté okamžite za účelom hrania hazardných hier a pod.;
  7. nezneužíva dôveru diváka, nedostatok jeho skúseností, veku a pod.;
  8. neobsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu;
  9. neprezentuje nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom;
  10. neodvoláva sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu;
  11. nezasahuje do práv iných osôb bez ich súhlasu;
  12. nezneužíva dôveru maloletých osôb v žiadnom rozsahu;
  13. nepodnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo by mohla povzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.
 20. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok a v súvislosti s využívaním programovej služby pri vysielaní sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 21. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok a zmenu používania programových služieb. Ak divák po vykonaní akýchkoľvek zmien Podmienok naďalej sleduje vysielanie, rozumie sa, že zmeny prijíma.