O TIPOS-e

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej tiež „Spoločnosť“), ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V súčasnosti má Spoločnosť  základné imanie 1 700 000 .

Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.  

 • Ing. Marek Kaňka - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 • Mgr. Oliver Felszeghy, MBA - podpredseda predstavenstva
 • Ing. Stanislav Molnár - člen predstavenstva
 • Ing. Ladislav Tručka - člen predstavenstva

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

 • Ing. Miroslav Bartoš - predseda dozornej rady
 • Mgr. Michal Gubric - člen dozornej rady
 • Ing. Ľuboš Jančík, PhD. - člen dozornej rady
 • Ján Kovalčík - člen dozornej rady
 • Mgr. Ján Marosz - člen dozornej rady
 • Mgr. Viktor Takács - člen dozornej rady
 • Anna Smejová - členka dozornej rady
 • Ing. Branislav Janík - člen dozornej rady
 • Ing. Martin Lokša - člen dozornej rady

 

Špecifikácia loga spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €