O TIPOS-e

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej tiež „Spoločnosť“), ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V súčasnosti má Spoločnosť  základné imanie 1 700 000 .

Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.  

 •      Mgr. Martin Bohoš, podpredseda predstavenstva
 •      Ing. Rastislav Sedmák, člen predstavenstva
 •      JUDr. Róbert Bátovský, člen predstavenstva
 •      Mgr. PhDr. Štefan Jaška, člen predstavenstva
 •      Ing. Peter Remiáš, člen predstavenstva
 •      Mgr. Radoslav Oliver Košík, LL.M., člen predstavenstva

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

 •      Mgr. Tomáš Szabo, predseda dozornej rady
 •      Ing. Albín Kotian, podpredseda dozornej rady
 •      Ing. Peter Kováčik, MPH, člen dozornej rady
 •      Ing. Vladimír Štric, člen dozornej rady
 •      JUDr. Peter Matta, člen dozornej rady
 •      Ing. Mgr. Pavol Kolenčík, PhD., člen dozornej rady
 •      Ing. Lenka Havlovičová, členka dozornej rady
 •      Ing. Ján Štefanek, člen dozornej rady
 •      Ing. Martin Lokša, člen dozornej rady

 

Špecifikácia loga spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eurojackpot je na maxime!
Želáme vám krásne sviatky