O TIPOS-e

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822 je obchodnou spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej tiež „Spoločnosť“), ktorá prevádzkuje číselné lotérie a internetové hry tvoriace štátnu lotériu a iné hazardné hry podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou podpísanou dňa 11. decembra 1992 a vznikla zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I dňa 28. januára 1993 so základným imaním 4 mil. Sk. V súčasnosti má Spoločnosť  základné imanie 1 700 000 .

Spoločnosť prevádzkuje štátnu lotériu a ďalšie hazardné hry na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Výberové konanie na obsadenie miesta člena predstavenstva spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Valné zhromaždenie

je najvyšším orgánom Spoločnosti. Práva jediného akcionára, ktorým je Slovenská republika, vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predstavenstvo

je štatutárnym orgánom Spoločnosti. Je oprávnené konať v mene Spoločnosti vo všetkých veciach voči tretím osobám, pred súdmi a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť Spoločnosti a rozhoduje o všetkých záležitostiach Spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi alebo stanovami Spoločnosti vyhradené do pôsobnosti iných orgánov Spoločnosti.  

 • Ing. Marek Kaňka - predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 • Mgr. Oliver Felszeghy, MBA - člen predstavenstva
 • Ing. Ladislav Tručka - člen predstavenstva
 • Ing. Stanislav Molnár - člen predstavenstva

Dozorná rada

je najvyšším kontrolným orgánom Spoločnosti. Dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti Spoločnosti. O výsledkoch informuje valné zhromaždenie Spoločnosti.

 • Ing. Miroslav Bartoš - predseda dozornej rady
 • Mgr. Michal Gubric - člen dozornej rady
 • Ing. Ľuboš Jančík, PhD. - člen dozornej rady
 • Ján Kovalčík - člen dozornej rady
 • Mgr. Ján Marosz - člen dozornej rady
 • Mgr. Viktor Takács - člen dozornej rady
 • Ing. Lenka Havlovičová - členka dozornej rady
 • Ing. Ján Štefanek - člen dozornej rady
 • Ing. Martin Lokša - člen dozornej rady

 

Špecifikácia loga spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gratulujeme
Henry už čaká
Kasíno Turnaj
Loto prémia
Skontrolujte si prémiový kód
Tipujte lotérie online
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov