Herný plán

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Predmet úpravy

 1. Herný plán číselných lotérií (ďalej len „herný plán“) vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel SA, vložka č. 499/B ako ich prevádzkovateľ (ďalej len „prevádzkovateľ“) podľa príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) a na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie číselných lotérií udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).
 2. Herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá jednotlivých číselných lotérií (podmienky účasti na číselných lotériách, druhy číselných lotérií, výšky vkladu, spôsob určenia výsledku číselnej lotérie, spôsob určenia výhry, jej výšky a pod.), pravidlá a spôsob prijímania stávok, možnosti zrušenia stávky a vrátenia vkladu, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhry a ďalšie náležitosti uvedené v zákone o hazardných hrách.
 3. Súčasťou herného plánu je podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobua lehoty na uplatnenie reklamácie.

Článok 2
Schvaľovanie a zverejňovanie herného plánu

 1. Návrh herného plánu a návrh na jeho zmeny schvaľuje podľa ustanovenia § 28 odseky 2 a 3 zákona o hazardných hrách Ministerstvo financií.
 2. Herný plán je verejným dokumentom a prevádzkovateľ ho bezodkladne sprístupní verejnosti v písomnej forme v sídle prevádzkovateľa, vo všetkých obchodných miestach, v ktorých sa prijímajú stávky na číselné lotérie (ďalej aj „zberne on line“), prostredníctvom svojej internetovej stránky www.tipos.sk, prípadne aj inou vhodnou formou. Na každej strane herného plánu musí byť odtlačok pečiatky Ministerstva financií a dátum schválenia herného plánu. Pracovníci zberní on line sú povinní umožniť tipujúcim oboznámiť sa s obsahom herného plánu.

Článok 3
Záväznosť Herného plánu

 1. Ustanovenia herného plánu, jeho zmien a doplnení sú záväzné pre:
  1. prevádzkovateľa,
  2. fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na prevádzkovaní číselných lotérií alebo na základe zmluvného alebo obdobného vzťahu vykonávajú pre prevádzkovateľa činnosti súvisiace s prevádzkovaním číselných lotérií (napr. zberne prijímajúce stávky),
  3. fyzické osoby, ktoré na základe pracovného pomeru, obdobného právneho vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom vykonávajú činnosti pri prevádzkovaní číselných lotérií,
  4. orgány dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, podľa príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách,
  5. fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré požadujú účasť na hre podľa herného plánu,
  6. hráčov - fyzické osoby, ktoré splnili podmienky účasti na číselných lotériách podľa herného plánu (ďalej len „tipujúci“ alebo „hráč“).
 2. Tipujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad za stávku.
 3. Uzatvorením stávky prejavuje tipujúci súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie reklamácie.

Článok 4
Prehľad číselných lotérií

 1. Štátnu lotériu tvoria číselné lotérie a podľa ustanovenia § 4 odseky 3 a 7 zákona o hazardných hrách sú zaradené medzi lotériové hry.
 2. Medzi číselné lotérie, ktoré sú prevádzkované prevádzkovateľom patria:
  1. číselná lotéria LOTO;
  2. číselná lotéria LOTO 5 z 35;
  3. doplnková hra JOKER;
  4. číselná lotéria EUROMILIÓNY;
  5. číselná lotéria Eurojackpot;
  6. doplnková hra Eurojackpot JOKER;
  7. číselná lotéria KENO 10;
  8. doplnková hra KENO JOKER;
  9. číselná lotéria KLUB KENO.

DRUHÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ HIER

Článok 5
Číselná lotéria LOTO

 1. LOTO je číselná lotéria typu loto, v ktorej tipujúci tipuje šesť čísel zo štyridsiatich deviatich čísel číselného radu od 1 do 49 a žrebuje sa šesť výherných čísel a jedno dodatkové číslo pre 1. ťah a šesť výherných čísel a jedno dodatkové číslo pre 2. ťah.
 2. Výška vkladu číselnej lotérie LOTO za jeden tip a na jedno stávkové obdobie pre I. a II. ťah hry (dvojstávka) je 0,80 eura (osemdesiat eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 10 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO. Predplatné stávky je možné uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu v hre LOTO je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a ceny za jeden tip. Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER, ak si ju tipujúci zvolí.
 3. Hernou istinou v číselnej lotérii LOTO je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. Výhernú istinu tvorí polovica (50 %) z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie, pričom sa delí v rovnakom pomere pre výhernú istinu I. a II. ťahu.
 5. V kalendárnom týždni sú pravidelne dve stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každá streda a nedeľa. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 6. Obidva ťahy číselnej lotérie LOTO majú päť samostatných výherných poradí a spoločný Bonus. Súčet hodnoty Bonusu a hodnoty vyššieho z JACKPOT-ov pre aktuálne stávkové obdobie sa nazýva SUPERJACKPOT. Podmienkou pre získanie výhry Bonus je, že hráč musí mať uzatvorených 10 tipov na jednej stávke hry LOTO a súčasne musí mať uzatvorenú aj stávku v doplnkovej hre JOKER alebo musí mať uzatvorenú systémovú stávku LOTO (systém 8 až 13) a súčasne musí mať uzatvorenú stávku v doplnkovej hre JOKER.
 7. Výhru Bonus získava hráč, ktorého stávka v hre LOTO splnila podmienky pre získanie výhry Bonusa dosiahol výhru v 1. poradí príslušného ťahu a súčasne získal posledné vyžrebované číslo v doplnkovej hre JOKER.
 8. V prípade, ak v jednom žrebovaní bude dosiahnutých viacero výhier Bonusu, celková suma určená pre výhru Bonus sa delí rovnakým dielom medzi všetkých výhercov výhry Bonus.
 9. V číselnej lotérii LOTO pri správnom tipovaní:
  šiestich čísel (6) a posledného čísla v doplnkovej hre JOKER a súčasnom splnení podmienky pre získanie výhry Bonus získava tipujúci výhru v 1. poradí príslušného ťahu a Bonus
  šiestich čísel (6) získava tipujúci výhru v 1. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel a dodatkového čísla (5+1) získava tipujúci výhru v 2. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel (5) získava tipujúci výhru v 3. poradí príslušného ťahu
  štyroch čísel (4) získava tipujúci výhru v 4. poradí príslušného ťahu
  troch čísel (3) získava tipujúci výhru v 5. poradí príslušného ťahu

   

 10. V hre LOTO sa výherná istina v I. a II. ťahu rozdeľuje na výherné kvóty pre jednotlivé poradia takto:
  Bonus 6 % z  výhernej istiny obidvoch ťahov
  I. poradie 26 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  II. poradie 6 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  III. poradie 9 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  IV. poradie 13 % z výhernej istiny príslušného ťahu
  V. poradie 40 % z výhernej istiny príslušného ťahu

   

 11. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, pričom výška jednotlivých výhier sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov smerom nadol, okrem výhry vo výhernej kategórii Bonus, ktorá sa zaokrúhľuje na celé eurocenty smerom nadol.
 12. V prípade, ak v príslušnom stávkovom období nebude dosiahnutá výhra Bonus, prevedie sa táto nevyčerpaná výherná kvóta Bonus do nasledujúceho stávkového obdobia.
 13. V prípade, ak v 1. poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, nevyčerpaná výherná kvóta pre1. poradie sa prevedie do nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí. JACKPOT sa tak stáva súčasťou výhernej kvóty pre 1. poradie. V prípade, že výška aktuálneho JACKPOT-u je nižšia ako 300 000 eur, prevádzkovateľ vyplatí výhru v 1. poradí vo výške garantovaného JACKPOT-u. Pre každé stávkové obdobie je JACKPOT garantovaný v minimálnej výške 300 000 eur.
 14. Nevyčerpané výherné kvóty 2. až 5. poradia príslušného stávkového obdobia z obidvoch ťahov a nedeliteľné zvyšky zo všetkých výherných poradí sa prevedú do Bonusu.

Článok 6
Číselná lotéria LOTO 5 z 35

 1. LOTO 5 z 35 je číselná lotéria lotového typu, v ktorej tipujúci tipuje päť čísel z tridsiatich piatich čísel číselného radu od 1 do 35 a žrebuje sa 5 výherných čísel.
 2. Hernou istinou číselnej lotérie LOTO 5 z 35 je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 3. Výška vkladu číselnej lotérie LOTO 5 z 35 za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 0,40 eura (štyridsať eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO 5 z 35. Predplatné stávky je možné uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu do hry LOTO 5 z 35 je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za jeden tip. Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER, ak si ju tipujúci zvolí.
 4. V kalendárnom týždni sú pravidelne dve stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každá stredaa nedeľa. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 5. V číselnej lotérii LOTO 5 z 35 pri správnom tipovaní:
  piatich čísel získava tipujúci výhru v I. poradí
  štyroch čísel získava tipujúci výhru v II. poradí
  troch čísel získava tipujúci výhru v III. poradí

   

 6. Výhernú istinu tvorí 52 % z hernej istiny na príslušné stávkové obdobie. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé poradia takto:
  I. poradie 52 % zo zostatku výhernej istiny
  II. poradie 48 % zo zostatku výhernej istiny
  III. poradie pevná výhra vo výške 3,30 eura.

   

 7. V 1. a 2. výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, pričom výška jednotlivých výhier sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov smerom nadol, okrem výhry v 1. poradí, ktorá sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
 8. V prípade, ak v 1. poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, prevedie sa táto nevyčerpaná čiastka do výhernej kvóty 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí. JACKPOT sa tak stáva súčasťou výhernej kvóty pre 1. poradie.
 9. Do aktuálneho JACKPOT-u v číselnej lotérii LOTO 5 z 35 sa presúva aj výherná kvóta z 2. poradia v prípade, že v ňom nie je žiadna výhra. Súčasťou aktuálneho JACKPOT-u sú tiež zvyšky z delenia kvót pri výpočte a zaokrúhľovaní jednotlivých výhier v 1. a 2. poradí.

Článok 7
Doplnková hra JOKER

 1. Doplnková hra JOKER je druh číselnej lotérie, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou LOTO alebo s číselnou lotériou LOTO 5 z 35. Hra JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Možno ju hrať ako súčasť lotérie LOTO alebo LOTO 5 z 35 pomocou tiketov alebo náhodným tipom, ak si tipujúci účasť v hre JOKER zvolí. Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden tip (hracie pole) hry LOTO alebo hry LOTO 5 z 35.
 2. Výška vkladu doplnkovej hry JOKER za jednu stávku na jedno stávkové obdobie je 0,40 eura (štyridsať eurocentov).
 3. Hernou istinou doplnkovej hry JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného potvrdenia o uzatvorení stávky uvedeného v časti JOKER: ÁNO.
 5. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.Výherná istina v doplnkovej hre JOKER sa delí na je výherné kvóty pre jednotlivé poradia takto:
  I. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím výherná kvóta je zostatok celkovej sumy určenej na výhry, minimálne však 6 600 eur
  II. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím výška výhry je 3 300 eur
  III. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím výška výhry je 330 eur
  IV. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím výška výhry je 33 eur
  V. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím výška výhry je 3,30 eura

   

 6. V prípade, ak nevznikne výhra v 1. poradí, suma pripadajúca na túto výhernú kvótu sa presúva do nasledujúceho stávkového obdobia a pripočíta sa k výhernej kvóte 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky (JACKPOT) sa presúvajú až do stávkového obdobia, kedy je dosiahnutá výhra v 1. poradí hry JOKER.
 7. V prípade, ak vznikne viac ako jedna výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom aktuálnej výhernej kvóty a počtu výhier.
 8. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre JOKER presiahne 50 % hernej istiny, potom je táto prevyšujúca suma hradená z JACKPOT-u príslušného stávkového obdobia. Ak JACKPOT nie je vytvorený, potom je táto suma hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.

Článok 8
Číselná lotéria EUROMILIÓNY

 1. EUROMILIÓNY je číselná lotéria typu loto s powerbalovým prvkom, v ktorej tipujúci tipuje spolu osem čísel tak, že sedem čísel tipuje z tridsiatichtroch čísel číselného radu od 1 do 33 a súčasne tipuje jedno číslo zo šiestich číselného radu od 1 do 6. Lotéria má teda kombinovanú maticu 7/33 a 1/6.
 2. V číselnej lotérii EUROMILIÓNY sa žrebuje spolu osem výherných čísel tak, že sedem výherných čísel sa žrebuje z osudia, v ktorom je pred žrebovaním vložených 33 čísel v rade od 1 do 33 (lotové čísla) a jedno výherné číslo sa žrebuje z osudia, v ktorom je pred žrebovaním vložených 6 čísel v rade od 1 do 6 (powerbalové čísla).
 3. Výška vkladu číselnej lotérie EUROMILIÓNY za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 1,20 eura (jedno euro a dvadsať eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek hry EUROMILIÓNY. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za jeden tip.
 4. Hernou istinou číselnej lotérie EUROMILIÓNY je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 5. Výhernú istinu stávkového obdobia tvorí polovica (50 %) z hernej istiny.
 6. V kalendárnom týždni sú pravidelne dve stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý utoroka sobota. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 7. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
  1. poradie: 20%
  2. poradie: 3%
  3. poradie: 3%
  4. poradie: 3,5%
  5. poradie: 4%
  6. poradie: 4%
  7. poradie: 6,5%
  8. poradie: 17,5%
  9. poradie: 13,5%
  10. poradie: 25%

   

 8. Tipujúci pri správnom tipovaní:
  siedmich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 1.  poradí
  siedmich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 2.  poradí
  šiestich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 3.  poradí
  šiestich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 4.  poradí
  piatich čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 5.  poradí
  piatich čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 6.  poradí
  štyroch čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 7.  poradí
  štyroch čísel z 33 a súčasne žiadneho čísla z 6 získava výhru v 8.  poradí
  troch čísel z 33 a súčasne jedného čísla z 6 získava výhru v 9.  poradí
  dvoch čísla z 33 a súčasne  jedného čísla z 6 získava výhru v 10.  poradí

   

 9. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, pričom všetky výhry sa zaokrúhľujú na desiatky eurocentov smerom nadol, okrem výhry v 1. poradí, ktorá sa zaokrúhľuje na celé eurocenty nadol.
 10. V hre sa kumuluje JACKPOT. Aktuálny JACKPOT tvoria príspevky:
  1. z dotácie prevádzkovateľa v prípade, ak hodnota JACKPOT-u, kumulovaná z výherných istín nedosiahla úroveň 1 000 000 eur,
  2. z výhernej kvóty pre 1. poradie, pričom v prípade, ak sa uplatňuje dotácia JACKPOT-u prevádzkovateľom, tak 15 % z výhernej istiny sa použije na postupné navyšovanie tejto dotáciea 5 % z výhernej istiny sa použije na absolútne navýšenie aktuálneho JACKPOT-u,
  3. z výherných kvót pre ostatné výherné poradia, ak v nich v príslušnom stávkovom období nevznikne výhra,
  4. zo zvyškov po zaokrúhlení jednotlivých výhier od 2. poradia po 10. poradie, ktoré vznikajú pri ich výpočte z príslušných výherných kvót.
 11. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí. Aktuálny JACKPOT sa tak stáva súčasťou výhernej kvóty pre 1. poradie.
 12. Pre každé stávkové obdobie je JACKPOT garantovaný v sume 1 000 000 eur.
 13. V prípade, ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou zo súčtu ich výherných kvót a súčtu ich počtov výhier.

Článok 9
Číselná lotéria Eurojackpot

 1. Číselná lotéria Eurojackpot je lotéria, ktorá združuje číselné lotérie prevádzkované vo viacerých krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a tým umožňuje vytváranie hernej istiny zloženej z prostriedkov zúčastnených lotériových spoločností. Každá lotériová spoločnosť prevádzkuje číselnú lotériu Eurojackpot na svoje náklady, pod svojím menom a v miestnom právnom prostredí. Na číselnej lotérii Eurojackpot sa zúčastňujú výlučne lotériové spoločnosti štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, pričom každá z nich musí mať vydaný certifikát informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek WLA-SCS.
 2. Eurojackpot je číselná lotéria typu loto s powerbalovým prvkom, v ktorej tipujúci tipuje spolu sedem čísel tak, že päť čísel tipuje z päťdesiatich čísel číselného radu od 1 do 50 a súčasne tipuje dve čísla z desiatich čísel z číselného radu od 1 do 10. Lotéria má teda kombinovanú maticu 5/50 a 2/10.
 3. V číselnej lotérii Eurojackpot sa žrebuje spolu sedem výherných čísel tak, že päť výherných čísel sa žrebuje z prvého žrebovacieho zariadenia, v ktorom je pred žrebovaním vložených 50 čísel v rade od 1 do 50 a dve výherné čísla sa žrebujú z druhého žrebovacieho zariadenia, v ktorom je pred žrebovaním vložených 10 čísel v rade od 1 do 10.
 4. Výška vkladu číselnej lotérie Eurojackpot za jeden tip a na jedno stávkové obdobie sú 2 eurá (dve eurá). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 4 tipy, okrem systémových stávok, kde je počet tipov daný voľbou systému podľa systémových tabuliek Eurojackpot. Predplatné stávky je možné uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu do hry Eurojackpot je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výška vkladu za jeden tip.
 5. Hernou istinou číselnej lotérie Eurojackpot je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prevádzkovateľom prijatých vkladov za príslušné stávkové obdobie.
 6. Výhernú istinu tvorí polovica (50 %) z hernej istiny prevádzkovateľa za príslušné stávkové obdobie a iné prostriedky prevádzkovateľa. Výherná istina sa zaokrúhľuje aritmeticky na celé eurocenty. Hodnotu iných prostriedkov prevádzkovateľa podľa prvej vety, určených na tvorbu výhernej istiny pre príslušné stávkové obdobie oznamuje prevádzkovateľ orgánu dozoru; tieto prostriedky prevádzkovateľa tvoria najmä peňažné prostriedky poskytované lotériovými spoločnosťami zúčastnenými v číselnej lotérii Eurojackpot.
 7. V kalendárnom týždni je pravidelne jedno stávkové obdobie. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každý piatok. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 8. Tipujúci pri správnom tipovaní:
  piatich čísel z 50 a súčasne dvoch čísel z 10 získava výhru v 1. poradí
  piatich čísel z 50 a súčasne jedného čísla z 10 získava výhru v 2. poradí
  piatich čísel z 50 a súčasne žiadneho čísla z 10 získava výhru v 3. poradí
  štyroch čísel z 50 a súčasne dvoch čísel z 10 získava výhru v 4. poradí
  štyroch čísel z 50 a súčasne jedného čísla z 10 získava výhru v 5. poradí
  štyroch čísel z 50 a súčasne žiadneho čísla z 10 získava výhru v 6. poradí
  troch čísel z 50 a súčasne dvoch čísel z 10 získava výhru v 7. poradí
  dvoch čísel z 50 a súčasne dvoch čísel z 10 získava výhru v 8. poradí
  troch čísel z 50 a súčasne jedného čísla z 10 získava výhru v 9. poradí
  troch čísel z 50 a súčasne žiadneho čísla z 10 získava výhru v 10. poradí
  jedného čísla z 50 a súčasne dvoch čísel z 10 získava výhru v 11. poradí
  dvoch čísel z 50 a súčasne jedného čísla z 10 získava výhru v 12. poradí

   

 9. Výherná istina sa delí na výherné kvóty pre jednotlivé výherné poradia takto:
  1. výherné poradie 36,00 %
  2. výherné poradie 8,50 %
  3. výherné poradie 3,00 %
  4. výherné poradie 1,00 %
  5. výherné poradie 0,90 %
  6. výherné poradie 0,70 %
  7. výherné poradie 0,60 %
  8. výherné poradie 3,10 %
  9. výherné poradie 3,00 %
  10. výherné poradie 4,30 %
  11. výherné poradie 7,80 %
  12. výherné poradie 19,10 %

  výherná kvóta určená na tvorbu výhry v 1. poradí (garančný fond) 12,00 %

   

 10. V prípade, ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí mala byť menšia než výhra v nižšom poradí, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót v týchto výherných poradiach a súčtu počtov výhier v týchto poradiach.
 11. Úhrnná hodnota výhier je stanovená najmenej na 88 % z výhernej istiny, určenej podľa odseku 6 tohto článku herného plánu. 12 % z výhernej istiny je určených na tvorbu garančného fondu, určeného na tvorbu výhry v 1. poradí.
 12. V každom výhernom poradí sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry.
 13. V prípade, ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nie je výhra, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.
 14. Minimálna hodnota výhernej kvóty pre všetky zúčastnené lotériové spoločnosti podľa odseku 1, pripadajúcej na výhru v 1. poradí je určená v sume 10 000 000 eur; ustanovenie odseku 12 sa použije primerane.
 15. Ak výherná kvóta pripadajúca na 1. poradie presiahne 90 000 000 eur, suma presahujúca 90 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty určenej pre 2. poradie. Ak výherná kvóta pripadajúca na 2. poradie presiahne 90 000 000 eur, suma presahujúca 90 000 000 eur sa presúva do výhernej kvóty najbližšieho nižšieho výherného poradia, v ktorom vznikol nárok na výhru. Ustanovenie odseku 12 tohto článku herného plánu sa použije primerane.
 16. Garančný fond je tvorený určeným percentuálnym podielom z výhernej istiny všetkých lotériových spoločností zúčastnených na prevádzkovaní číselnej lotérie Eurojackpot za účelom garancie minimálnej výhernej kvóty pripadajúcej na 1. výherné poradie.

Článok 10
Doplnková hra Eurojackpot JOKER

 1. Doplnková hra Eurojackpot JOKER je číselná lotéria, ktorá sa prevádzkuje spravidla s číselnou lotériou Eurojackpot. Hra Eurojackpot JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Možno ju hrať ako súčasť lotérie Eurojackpot pomocou tiketov alebo náhodným tipom, ak si tipujúci účasť v hre Eurojackpot JOKER zvolí. Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden tip (hracie pole) hry Eurojackpot.
 2. Výška vkladu do hry Eurojackpot JOKER za jednu stávku na jedno stávkové obdobie je 1 euro (jedno euro).
 3. Hernou istinou v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre Eurojackpot JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry Eurojackpot JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného potvrdenia o uzatvorení stávky uvedeného v časti Eurojackpot JOKER: ÁNO.
 5. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 6. Výherná istina v doplnkovej hre Eurojackpot JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím pevná výhra 50 000 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 5 000 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 500 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 50 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 5 eur
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 3 eurá

   

 7. V prípade, ak vznikne viac ako jedna výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom čiastky 50 000 eur a počtom výhier.
 8. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre Eurojackpot JOKER presahuje 50 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.
 9. Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nevznikne nárok na výhru, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.

Článok 11
Číselná lotéria KENO 10

 1. KENO 10 je číselná lotéria typu keno, v ktorej tipujúci tipuje 1 až 10 čísel z 80 čísel číselného radu od 1 do 80. V každom žrebovaní je vyžrebovaných 20 výherných čísel.
 2. Číselnú lotériu KENO 10 je možné hrať bez stávky na KENO PLUS alebo so stávkou na KENO PLUS. V stávke na KENO PLUS tipujúci tipuje navyše aj to, že jedno z jeho tipovaných čísel bude vyžrebované ako posledné v poradí žrebovaných výherných čísel (tzv. KENO PLUS číslo).
 3. V číselnej lotérii KENO 10 vzniká výhra vtedy, ak zo zvoleného počtu tipovaných čísel tipujúci uhádne stanovený počet výherných čísel podľa tabuľky výhier. V stávke na KENO PLUS výhra vzniká vtedy, ak medzi uhádnutými číslami sa nachádza aj posledné vyžrebované výherné číslo stávkového obdobia.
 4. Počet prijatých stávok a ani počet účastníkov hry nie je vopred známy. Hernou istinou v číselnej lotérii KENO 10 je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 5. Vklad do hry číselnej lotérie KENO 10 na jedno hracie pole (tip) a na jedno žrebovanie (stávkové obdobie), je voliteľný tipujúcim. Minimálny vklad pre hru KENO 10 bez stávky na KENO PLUS je 0,30 eura (tridsať eurocentov) a maximálny vklad je 6 eur (šesť eur) na jedno hracie pole a jedno žrebovanie. Voliteľný vklad teda môže byť jednonásobkom až dvadsaťnásobkom minimálneho vkladu. V hre KENO 10 so stávkou na KENO PLUS je celkový vklad na jeden tip a jedno žrebovanie (stávkové obdobie) vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovicu celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KENO PLUS a polovica je vkladom na stávku s KENO PLUS.
 6. Uzatvorením jednej stávky je možné tipovať najviac 3 hracie polia (tipy). Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období (žrebovaní) vopred. Výsledná výška vkladu uzatvorenej stávky číselnej lotérie KENO 10 je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KENO PLUS, zvoleného vkladu za jeden tip a jedno žrebovanie, zvoleného počtu tipov a počtu predplatných období (počtu žrebovaní). Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru KENO JOKER, ak si ju tipujúci zvolí.
 7. Stávkovým obdobím je jeden kalendárny (hrací) deň a končí žrebovaním výherných čísel. Nasledujúce stávkové obdobie (hrací deň) začína spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 8. Výška výhry je závislá od voľby hry a to bez alebo so stávkou na KENO PLUS a je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu uhádnutých čísel (správne tipovaných čísel) a zvolenou hodnotou vkladu. Hodnoty jednotlivých výhier sa riadia tabuľkou výhier (tabuľkou výherných násobkov vkladu), pričom:
  1. a) v hre KENO 10 bez stávky na KENO PLUS je výhra daná súčinom vkladu na tip hry KENO 10 a príslušného výherného násobku uvedeného v stĺpci A,
  2. b) pre hru KENO 10 so stávkou na KENO PLUS je výhra daná súčinom vkladu na stávku KENO 10 (nie súčinom vkladu na hru aj so stávkou KENO PLUS) a príslušného výherného násobku uvedeného v stĺpci B,
  3. c) ak v hre so stávkou na KENO PLUS pri správnom tipovaní nebolo uhádnuté posledné vyžrebované výherné číslo, platia pre hodnotu výhry príslušné výherné násobky uvedené v stĺpci A z vkladu na hru bez stávky na KENO PLUS.
   Tabuľka výherných násobkov Počet tipovaných čísel
   10 9 8 7
   A B A B A B A B
   Počet správne tipovaných čísel 10 200 000x 500 000 x            
   9 10 000x 25 000 x 50 000x 125 000 x        
   8 500x 1 250 x 2 000x 5 000 x 20 000x 50 000 x    
   7 20x 50 x 200x 500 x 400x 1 400 x 4 000x 10 000 x
   6 10x 25 x 20x 50 x 40x 140 x 100x 300 x
   5 3x 9 x 3x 9 x 4x 19 x 10x 30 x
   4   2 x   2 x 1x 6 x 2x 12 x
   3   2 x   2 x   2 x   4 x
   2   2 x   2 x   2 x   3 x
   1   6 x   7 x   3 x   3 x
   0 1x   1x   1x   1x  
   Tabuľka výherných násobkov pokračovanie Počet tipovaných čísel
   6 5 4 3 2 1
   A B A B A B A B A B A B
   Počet správne tipovaných čísel 10                        
   9                        
   8                        
   7                        
   6 600x 2 100 x                    
   5 20x 70 x 200x 600 x                
   4 2x 12 x 16x 46 x 50x 170 x            
   3 1x 6 x 2x 12 x 8x 33 x 16x 66 x        
   2   5 x   5 x   7 x 2x 22 x 8x 58 x    
   1   5 x   5 x   5 x   5 x   10 x 2x 42 x
   0 1x                      

    

 9. Pre všetky najvyššie výherné úrovne sú výhry obmedzené výhernou kvótou. Pre hru so stávkou KENO PLUS pri výhernej úrovni 10–tich uhádnutých (správne tipovaných) čísel z 10 tipovaných čísel (výherná úroveň 10/10) je maximálna výherná kvóta 6 miliónov eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne (9/9, 8/8, 7/7, 6/6, 5/5, 4/4, 3/3, 2/2, 1/1) sú maximálne hodnoty výherných kvót po 2,4 milióna eur. Pre hru bez stávky KENO PLUS pri výhernej úrovni 10/10 je maximálna výherná kvóta 2,4 milióna eur. Pre ostatné najvyššie výherné úrovne sú maximálne výherné kvóty po 1,2 milióna eur.
 10. V prípade, ak by suma všetkých výhier v niektorej z výherných úrovní uvedených v ods. 9) tohto článku herného plánu prekročila v jednom stávkovom období príslušnú maximálnu hodnotu výhernej kvóty, stanovia sa jednotlivé hodnoty výhier podielom maximálnej výhernej kvóty a počtu výhier úmerne k hodnote vkladu každého výherného tipu. Hodnota každej takejto výhry je potom súčinom hodnoty vlastného vkladu a limitovaného výherného násobku.

Článok 12
Doplnková hra KENO JOKER

 1. Doplnková hra KENO JOKER je číselná lotéria, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou KENO 10. Hra KENO JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Možno ju hrať ako súčasť lotérie KENO 10 pomocou tiketov alebo náhodným tipom, ak si tipujúci účasť v hre KENO JOKER zvolí. Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden tip (hracie pole) hry KENO 10.
 2. Výška vkladu hry KENO JOKER za jednu stávku na jedno stávkové obdobie je 0,30 eura (tridsať eurocentov).
 3. Hernou istinou v doplnkovej hre KENO JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. V doplnkovej hre KENO JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry KENO JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného potvrdenia o uzatvorení stávky uvedeného v časti KENO JOKER: ÁNO.
 5. Výhernú istinu tvorí 50 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 6. Výherná istina v doplnkovej hre KENO JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:
  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím výherná kvóta je zostatok celkovej sumy určenej na výhry, minimálne však 6 600 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 1 200 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 150 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 30 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 2,50 eura
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 0,50 eura

   

 7. V prípade, ak nevznikne výhra v 1. poradí, suma pripadajúca na túto výhernú kvótu sa presúva do nasledujúceho stávkového obdobia a pripočíta sa k výhernej kvóte 1. poradia nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky (JACKPOT) sa presúvajú až do stávkového obdobia, kedy je dosiahnutá výhra v 1. poradí hry KENO JOKER.
 8. V prípade, ak vznikne viac ako jedna výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom aktuálnej výhernej kvóty a počtu výhier.
 9. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre KENO JOKER presahuje 50 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená z JACKPOTU príslušného stávkového obdobia. Ak JACKPOT nie je vytvorený, potom táto čiastka je hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.

Článok 13
Číselná lotéria KLUB KENO

 1. KLUB KENO je číselná lotéria typu keno, pri ktorej tipujúci tipuje 1 až 7 čísel z 80 čísel z číselného radu od 1 do 80. V každom žrebovaní je vyžrebovaných 20 výherných čísel. Pred samotným žrebovaním 20 čísel v hre KLUB KENO sa uskutoční ťah KLUB KENO NÁSOBOK, kde je vyžrebovaný jeden z násobkov: 10x, 5x, 3x, 2x alebo 1x.
 2. Číselnú lotériu KLUB KENO je možné hrať bez stávky na KLUB KENO NÁSOBOK alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK s dvojnásobným vkladom. Pri stávke na KLUB KENO NÁSOBOK tipujúci označí na svojom tikete KLUB KENO NÁSOBOK: ÁNO a hrá tak o možnosť znásobenia si svojej základnej výhry. Pri stávke na KLUB KENO NÁSOBOK s označením: ÁNO hráč vyhráva základnú výhru znásobenú vyžrebovaným KLUB KENO NÁSOBKOM.
 3. Počet prijatých stávok ani počet účastníkov hry nie je vopred známy. Hernou istinou v číselnej lotérii KLUB KENO je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. Vklad do hry číselnej lotérie KLUB KENO na jedno hracie pole (tip) a na jedno žrebovanie (stávkové obdobie) je voliteľný hráčom. Minimálny vklad pre hru KLUB KENO je 0,40 eura (štyridsať eurocentov)a maximálny vklad je 2,40 eura (dve eurá a štyridsať eurocentov). Voliteľný vklad môže teda byť jedno- až šesťnásobkom minimálneho vkladu. Uzatvorením jednej stávky je možné tipovať najviac 4 hracie polia (tipy). V hre KLUB KENO so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK je celkový vklad na jeden tip a jedno žrebovanie (stávkové obdobie) vždy dvojnásobkom zvoleného vkladu, pričom polovica celkového vkladu tvorí vklad na stávku bez KLUB KENO NÁSOBOK a polovica je vkladom na stávku s KLUB KENO NÁSOBKOM.
 5. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 stávkových období (žrebovaní) vopred. Výsledná výška vkladu lotérie KLUB KENO je kombináciou voľby hry bez alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK, zvoleného vkladu za jeden tip a jedno žrebovanie, zvoleného počtu tipov a počtu predplatných stávkových období (počtu žrebovaní). Stávkové obdobie je spravidla každé 4 minúty v priebehu kalendárneho (hracieho) dňa, pričom každé stávkové obdobie končí žrebovaním výherných čísel. Hracím dňom je spravidla každý deň v týždni a trvá spravidla od 06:00 hod. do 23:00 hod.
 6. Jednotlivé zberne, v ktorých sa prijímajú stávky KLUB KENO, majú v hracích dňoch otváracie hodiny podľa prevádzkových a miestnych podmienok. Stávky sa prijímajú na každé stávkové obdobie (plánovaný ťah) do času začatia žrebovania. Po poslednom žrebovaní v hracom dni sa stávky neprijímajú.
 7. Výška výhry je závislá od voľby hry bez alebo so stávkou na KLUB KENO NÁSOBOK a je daná kombináciou počtu tipovaných čísel, počtu uhádnutých čísel (správne tipovaných čísel) a zvolenou výškou vkladu. Výšky jednotlivých výhier sa riadia tabuľkou výhier (tabuľkou výherných násobkov vkladu), pričom v prípade stávky na KLUB KENO NÁSOBOK je základná výška výhry (podľa tabuľky výherných násobkov) vynásobená vyžrebovaným násobkom KLUB KENO NÁSOBOK.
  Tabuľka výherných násobkov Počet tipovaných čísel
  7 6 5 4 3 2 1  
  Počet správne tip. čísel 7 3 000 x              
  6 100 x 700 x            
  5 20 x 30 x 200 x          
  4 3 x 5 x 25 x 55 x        
  3   2 x 2 x 5 x 23 x      
  2       1 x 2 x 10 x    
  1             2 x  
  0 1 x              

   

Článok 14
Prémiová hra

 1. Prémiová hra je hra o prémiu, t.j. o vopred stanovenú prémiovú výhernú kvótu, a je viazaná k príslušnej číselnej lotérii. Prémiovej hry sa zúčastňuje, bez dodatočného vkladu, každý tipujúci, ktorý uzatvorí stávku platnú na prémiové obdobie a spĺňajúcu stanovené herné prémiové podmienky.
 2. Prémiové obdobie je prevádzkovateľom vopred zverejnený počet stávkových období ohraničený presnými dátumami prémiových žrebovaní, počas ktorých je vyhlásená prémiová hra.
 3. V jednom prémiovom období sa hrá len o jednu prémiovú výhernú kvótu, ak nie je v Rozhodnutí o vyhlásení a konaní prémiovej hry uvedené inak.
 4. Podmienky prémiovej hry sú presne špecifikované v Rozhodnutí o vyhlásení a konaní prémiovej hry, ktoré vydáva prevádzkovateľ a musí obsahovať:
  1. názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiová hra viaže,
  2. konkrétnu výšku prémie (prémiovú výhernú kvótu),
  3. prémiové obdobie (dátum začiatku a dátum konca prémiového obdobia),
  4. stanovené herné prémiové podmienky,
  5. stanovené výherné prémiové podmienky.
 5. V lehote najneskôr do 7 dní pred začiatkom prémiového obdobia prevádzkovateľ zverejňuje Rozhodnutie o vyhlásení a konaní prémiovej hry vo všetkých zberniach on line, prostredníctvom internetovej stránky www.tipos.sk a prípadne aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch. Oznámenie o vyhlásení a konaní Prémiovej hry zasiela Ministerstvu financií SR a príslušnému daňovému úradu.

TRETIA ČASŤ
UZATVÁRANIE STÁVOK, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

Článok 15
Všeobecné pravidlá uzatvárania stávok

 1. Uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry je možné tromi technologickými systémami:
  1. na obchodných miestach - v zberniach on line prostredníctvom terminálov,
  2. prostredníctvom verejnej internetovej siete na portáli www.tipos.sk,
  3. prostredníctvom krátkych textových správ (SMS).
 2. V zberniach on line je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie. Prostredníctvom internetu a prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie okrem číselnej lotérie KLUB KENO, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak. Hráč sa môže zúčastniť príslušnej číselnej lotérie prostredníctvom internetu za podmienky, že má zriadené príslušné hráčske konto, t.j. buď základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto, pri ktorom je možné sa tejto príslušnej číselnej lotérie zúčastniť prostredníctvom takéhoto hráčskeho konta za stanovených podmienok.
 3. Stávky uzatvorené všetkými tromi technologickými spôsobmi uzatvárania stávok sú pre každú z číselných lotérií rovnocenné a súčet ich vkladov tvorí pre danú lotériu spoločnú hernú istinu a spoločnú výhernú istinu.
 4. Všeobecne je technologický systém on line na obchodných miestach v zberniach v prevádzke denne od 6:00 hod. do 23:00 hod., pričom každá zberňa on line prijíma stávky a overuje výhry v čase svojich prevádzkových hodín. Technologický systém poskytujúci účasť na stávkach prostredníctvom internetu a technologický systém poskytujúci účasť na stávkach prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) sú v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, okrem času nevyhnutných technologických prestávok. Stávky sa uzatvárajú v prevádzkovej dobe systémov, s výnimkou času, kedy trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel (článok 16 tohto herného plánu).
 5. Všetkými tromi technologickými systémami, teda v zberniach on line, prostredníctvom internetu alebo prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), je všeobecne možné, ak nie je v tomto hernom pláne uvedené inak:
  1. uzatvárať stávky s maximálnou výškou vkladu za jednu stávku tak, ako je uvedené v Tabuľkách systémových stávok; v prípade uzatvárania stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) môže byť maximálna cena stávky upravená Všeobecnými obchodnými podmienkami tejto služby,
  2. uzatvárať stávky s vlastnými tipmi alebo metódou náhodného tipu,
  3. uzatvárať predplatné stávky,
  4. uzatvárať systémové stávky (prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) nie je možné uzatvárať systémové stávky),
  5. uzatvoriť opakovanú stávku.
 6. Predplatné stávky možno uzatvárať na viac po sebe nasledujúcich stávkových období, pričom prvým predplatným obdobím, na ktoré je stávka uzatvorená, je stávkové obdobie najbližšie po čase uzatvorenia stávky. Na jednom potvrdení o uzatvorení stávky môže byť uzatvorená stávka až na 12 súvislých po sebe idúcich predplatných stávkových období. Prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) je možné uzatvárať predplatnú stávku maximálne na 2 súvislé po sebe idúce predplatné stávkové obdobia. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne skrátiť počty predplatných stávkových období pre jednotlivé číselné lotérie.
 7. Opakovaná stávka je taká stávka, ktorá je uzatvorená na základe pokynu hráča na každé ďalšie nasledujúce stávkové obdobie automaticky, až do zrušenia pokynu uzatvorenia opakovanej stávky. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zrušiť možnosť uzatvoriť opakovanú stávku.
 8. V číselných lotériách LOTO, LOTO 5 z 3, EUROMILÓNY a Eurojackpot je možné pre zjednodušené tipovanie viacerých tipov (jednoduchých stávok) v jednej stávke uzatvárať systémové stávky. Voľbou príslušného systému tipuje hráč príslušný počet čísel, pričom tým tipuje úplný počet jednoduchých tipov, ktorý v danej číselnej lotérii je kombinačne možné vytvoriť zo zvoleného počtu čísel príslušného systému. Systémové stávky sa riadia Tabuľkami vkladov a výhier systémových stávok , ktoré pre tieto účely vydáva prevádzkovateľ.
 9. Všeobecne je možné, na žiadosť tipujúceho, platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER je možné zrušiť najneskôr do 15 minút od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávku číselnej lotérie KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktorý bola stávka uzatvorená. Predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená. Uskutočniť zrušenie stávky je možné len tým technologickým systémom, ktorým bola stávka uzatvorená. Úspešným zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu. Zrušená stávka je neplatná.

Článok 16
Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia a prestávky na žrebovanie

 1. V dňoch žrebovania číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú len do času ukončenia prijímania stávok podľa odseku 2) tohto článku herného plánu. Uzatváranie stávok na nasledujúce stávkové obdobie začína spravidla o 18:15 hod.
 2. Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia v jednotlivých žrebovacích dňoch podľa technologických systémov a druhov číselných lotérií uvádzajú nasledujúce tabuľky:
  a) Technologický systém v zberniach on line
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         18:00 hod.  
    Utorok       18:00 hod. 18:00 hod.  
    Streda 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.   17:45 hod.  
    Štvrtok         18:00 hod.  
    Piatok         18:00 hod. 18:00 hod.
    Sobota       18:00 hod. 18:00 hod.  
    Nedeľa 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.   17:45 hod.  
  a) Technologický systém umožňujúci uzatváranie stávky prostredníctvom internetu
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         17:45 hod.  
    Utorok       17:45 hod. 17:45 hod.  
    Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
    Štvrtok         17:45 hod.  
    Piatok         17:45 hod. 17:45 hod.
    Sobota       17:45 hod. 17:45 hod.  
    Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
  a) Technologický systém umožňujúci uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         17:30 hod.  
    Utorok       17:30 hod. 17:30 hod.  
    Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
    Štvrtok         17:30 hod.  
    Piatok         17:30 hod. 17:30 hod.
    Sobota       17:30 hod. 17:30 hod.  
    Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  

   

 3. Pre číselnú lotériu KLUB KENO trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel v priebehu hracieho dňa len niekoľko sekúnd v pravidelnom 4-minútovom cykle.
 4. Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zmeniť časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia v jednotlivých žrebovacích dňoch uvedených v ods. 2) a 3) tohto článku herného plánu, prípadne aj dočasne posunúť začiatok uzatvárania stávok na nasledujúce stávkové obdobia po uplynutí prestávky na žrebovanie na nasledujúci deň po dni žrebovania výherných čísel.

Článok 17
Všeobecné pravidlá uplatňovania nároku na výhru, overovania a vyplácania výhry

 1. Tipujúci si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho technologického systému podľa článku 15 ods. 1 herného plánu, ktorým bola stávka číselnej lotérie uzatvorená. Na základe hráčom uplatneného nároku na výhru všetky tri technologické systémy vykonávajú overovanie stávky z hľadiska existencie výhry. Overovanie výhry je možné vykonávať v dobe prevádzky jednotlivých technologických systémov.
 2. V číselných lotériách LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER všetky tri technologické systémy umožňujú overovanie výhernosti stávok aj po prestávke na žrebovanie. Nevyhodnocujú však výhernosť tých stávok, ktoré platili na práve ukončené žrebovanie. Overenie takýchto stávok je možné na všetkých troch technologických systémoch až od 6:00 hod. nasledujúceho dňa prevádzky. Výhernosť stávok číselnej lotérie KENO 10 a doplnkovej hry KENO JOKER je možné overiť na všetkých troch technologických systémoch spravidla od 20:00 hod. Overovanie stávok číselnej lotérie KLUB KENO je kontinuálne, pričom technologický systém vyhodnocuje výhernosť všetkých stávok ihneď po ukončení prestávky na žrebovanie.
 3. Všeobecne sa nárok na výhru v každej číselnej lotérii musí uplatniť v lehote najneskôr do 35 kalendárnych dní odo dňa žrebovania príslušného stávkového obdobia, na ktorý bola stávka uzatvorená. Pri predplatných stávkach je lehota na uplatnenie nároku na výhru 35 dní od skončenia posledného žrebovania predplatného obdobia stávky, pre všetky jej možné výhry vzniknuté v celom predplatnom období. Kalendárny deň nasledujúci po dni žrebovania je prvým dňom plynúcej lehoty na uplatnenie nároku na výhru. Ak si tipujúci neuplatní nárok na vyplatenie výhry v uvedenej lehote, považuje sa jeho výhra za prepadnutú v prospech prevádzkovateľa.
 4. Spôsob, akým sa uplatňuje nárok na výhru, overenie a vyplatenie výhry, je pre každý technologický systém uzatvárania stávok špecifický a je uvedený v príslušných ustanoveniach tohto herného plánu (článok 20, článok 23 a článok 26). Pri overovaní výhry je pre objektívne zistenie, či je stávka výherná a v akej sume rozhodujúci údajový záznam stávky v centrálnej databáze príslušného systému prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ hazardnej hry musí vyplatiť výhercovi výhru ihneď po uplatnení nároku a overení výhry, najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia overeného nároku na výhru. Každá výhra môže byť vyplatená v sídle prevádzkovateľa. Výhry je možné vyplatiť v hotovosti alebo bezhotovostne. Prevádzkovateľ vyplatí výhru alebo výhry z viacerých hazardných hier výhercovi v hotovosti len do výšky 5 000 eur vrátane. Prevádzkovateľ vyplatí výhercovi výhru alebo výhry z viacerých hazardných hier v hodnote prevyšujúcej 5 000 eur výlučne bezhotovostne prevodom na bankový účet, ktorého majiteľom je výherca, alebo na iný bankový účet, ktorý si výherca určí. V prípade žiadosti výhercu o vyplatenie výhry bezhotovostným prevodom na účet, ktorého majiteľom nie je výherca, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod výhry na tento účet, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi alebo tretím osobám tým, že hráč určí účet, ktorého nie je majiteľom. Výhry nad 1 000 eur zo stávok uzatvorených prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), výhry nad 3 500 eur zo stávok uzatvorených v zberniach on line prostredníctvom terminálov a výhry nad 15 000 eur zo stávok uzatvorených prostredníctvom internetu, ak nie je v tomto hernom pláne uvedené inak, sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa, a to za súčasného dodržania podmienok týkajúcich sa spôsobu vyplatenia výhry v závislosti od výšky výhry alebo výhier uvedených v tomto odseku. Konkrétny spôsob a miesto vyplácania výhier v závislosti od technologického systému prijímania stávok je uvedený v príslušných ustanoveniach tohto herného plánu.
 6. Pri vyplácaní výhier v sídle prevádzkovateľa je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti.
 7. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne nikto neuplatnil nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi alebo prémiovými výhrami alebo na priame dotácie JACKPOT-ov.

Článok 18
Spôsob uzatvárania stávok v zberniach on line

 1. Zberne on line sú obchodné miesta zriadené pre účely prijímania stávok a vyplácania výhier, sú vybavené terminálmi on line, ktoré sú prepojené s centrálnou databázou systému a komunikujúce v reálnom čase.
 2. Stávky sa uzatvárajú vlastnými tipmi pomocou tiketov, ktoré sú na príslušnú číselnú lotériu vydané a sú umiestnené v zberniach, alebo metódou náhodného tipu. Tikety sa vypĺňajú podľa pokynov na nich uvedených perom alebo ceruzkou s čiernou alebo modrou náplňou. Za správnosť a presnosť vyplnenia tiketu zodpovedá tipujúci. Zberňa je oprávnená nesprávne vyplnený tiket vrátiť tipujúcemu k jeho oprave, prípadne korigovať nesprávne údaje z tiketu priamo na obrazovke terminálu podľa ústneho zadania tipujúceho.
 3. Tipujúci odovzdá správne vyplnený tiket na zaznamenanie údajov do terminálu, po ich zaznamenaní a zaplatení vkladu za stávku v hotovosti sa tiket vráti tipujúcemu spolu s potvrdením o uzatvorení stávky, ktoré vytlačí tlačiareň terminálu.
 4. Pri uzatváraní stávky pomocou metódy náhodného tipu má tipujúci rovnaké možnosti ako pomocou tiketu. Stávka sa uzatvára, na žiadosť tipujúceho tak, že tipujúci oznámi obsluhe terminálu potrebné údaje o stávke a prostredníctvom terminálu sú na potvrdení o uzatvorení stávky náhodne vygenerované tipované čísla.

Článok 19
Potvrdenie o uzatvorení stávky v zberniach on line

 1. Potvrdenie o uzatvorení stávky je jedinečný písomný doklad o platnom uzatvorení stávky v zberni on line prostredníctvom terminálu, ktorý znie na doručiteľa. Obsahuje všetky údaje o stávke a identifikačné údaje o termináli. Všetky údaje uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky sú registrované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o uzatvorení stávky v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa.
 2. Potvrdenie o uzatvorení stávky číselnej lotérie typu loto obsahuje:
  1. názov lotérie, dátum a čas uzatvorenia stávky; ak bola stávka uzatvorená spôsobom náhodného tipu, potvrdenie o uzatvorení stávky obsahuje tiež údaj „NÁHODNÝ TIP“,
  2. počet žrebovaní, ako údaj o počte predplatných stávkových období zvolených tipujúcim,
  3. rozsah dátumov žrebovaní, na ktoré je predplatná stávka uzatvorená,
  4. hráčom tipované alebo náhodne vygenerované čísla usporiadané a očíslované ako jednotlivé tipy do riadkov; u systémových stávok údaj o type systému, ktorý hráč zvolil a natipované (vygenerované) čísla systémovej stávky, ktorých počet je totožný s číslom systému,
  5. u číselnej lotérie LOTO, u číselnej lotérie LOTO 5 z 35 a číselnej lotérie Eurojackpot údaj, či v stávke bola (ÁNO) alebo nebola (NIE) uzatvorená aj hra JOKER/Eurojackpot JOKER a vygenerované šesťmiestne číslo JOKER/Eurojackpot JOKER,
  6. celkovú výšku vkladu v eurách,
  7. číslo terminálu, na ktorom bola stávka uzatvorená,
  8. sériové číslo potvrdenia o uzatvorení stávky a jedinečné čiarové kódy stávky.
 3. Potvrdenie o uzatvorení stávky číselnej lotérie typu keno obsahuje:
  1. názov lotérie, dátum a čas uzatvorenia stávky; ak bola stávka uzatvorená spôsobom náhodného tipu, potvrdenie o uzatvorení stávky obsahuje tiež údaj „NÁHODNÝ TIP“,
  2. počet ťahov, ako údaj o počte predplatných stávkových období zvolených hráčom,
  3. čísla ťahov, ako čísla žrebovaní a rozsah dátumov žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená,
  4. počet čísel tipovaných v stávke a vklad na 1 tip v eurách, ako údaje zvolené hráčom,
  5. v hre KENO 10 aj údaj ÁNO o stávke na KENO PLUS, údaj ÁNO o stávke na KENO JOKER, ak boli zvolené hráčom; údaj NIE, ak stávka na KENO PLUS alebo stávka na KENO JOKER hráčom zvolená nebola. Ak bola zvolená stávka na KENO JOKER, tak aj vygenerované šesťčíslie KENO JOKER,
  6. hráčom tipované alebo náhodne vygenerované čísla usporiadané do riadkov a očíslované ako jednotlivé tipy, ktorých počet je totožný s počtom čísel tipovaných v stávke,
  7. celková výška vkladu v eurách,
  8. číslo terminálu, na ktorom bola stávka uzatvorená,
  9. sériové číslo potvrdenia o uzatvorení stávky a jedinečné čiarové kódy stávky.
 4. Prevádzkovateľ môže na potvrdeniach o uzatvorení stávky uvádzať aj iné informačné alebo reklamno-propagačné údaje ako je napr. aktuálna výška JACKPOT-u a pod., prípadne iný príležitostný text súvisiaci s prevádzkovaním príslušnej lotérie.
 5. Žiadosť o zrušenie stávky, v zmysle ustanovenia článku 15 ods. 9) tohto herného plánu, ktorá bola platne uzatvorená na obchodnom mieste - v zberni on line uplatňuje tipujúci len na termináli, na ktorom bola stávka uzatvorená, a to predložením potvrdenia o uzatvorení stávky obsluhe terminálu so žiadosťou o zrušenie. Po úspešnom zrušení stávky vydáva obsluha v zberni tipujúcemu ústrižok o zrušení stávky spolu s vrátením ním už zaplateného vkladu, pričom zrušené potvrdenie o uzatvorení stávky, ktoré sa stáva neplatným, obsluha v zberni tipujúcemu odoberie a následne je archivované u prevádzkovateľa.
 6. Stávka na hru je riadne uzatvorená, keď tipujúci zaplatí príslušný vklad za stávku v hotovosti a prevezme potvrdenie o uzatvorení stávky, ktoré mu vystaví tlačiareň terminálu on line.

Článok 20
Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier v zberniach on line

 1. Tipujúci uplatňuje nárok na výhru, ktorá vznikla zo stávky uzatvorenej v zberniach on line, v ktorejkoľvek zberni vybavenej terminálom predložením platného potvrdenia o uzatvorení stávky.
 2. Zisťovanie, či je uzatvorená stávka výherná, sa vykonáva overovaním potvrdenia o uzatvorenej stávke pomocou terminálu on line. Ak je stávka výherná, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu si ponechá overené potvrdenie o uzatvorení stávky, výhercovi vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre.
 3. Výhry do výšky 35 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line. Výhry v rozpätí viac ako 35 eur do 1 000 eur vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500 eur vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle prevádzkovateľa. Výhry nad 3 500 eur sa vyplácajú výlučne v sídle prevádzkovateľa, a to spôsobom uvedeným v článku 17 ods. 5).

Článok 21
Základné podmienky prijímania stávok prostredníctvom internetu

 1. Stávky na číselnú lotériu LOTO, LOTO 5 z 35, na doplnkovú hru JOKER, na číselnú lotériu EUROMILIÓNY, Eurojackpot, doplnkovú hru Eurojackpot JOKER, číselnú lotériu KENO 10 a doplnkovú hru KENO JOKER je možné uzatvárať aj prostredníctvom verejnej internetovej siete na portáli zriadenom prevádzkovateľom pre tieto účely www.tipos.sk. Prostredníctvom internetu nie je možné uzatvárať stávky na číselnú lotériu KLUB KENO.
 2. Uzatváranie stávok prostredníctvom internetu sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.tipos.sk .
 3. Účastníkovi hry bude platnou hráčskou registráciou na registračnom a platobnom portáli prevádzkovateľa zriadené jeho hráčske konto. Platná hráčska registrácia môže byť vo forme základnej alebo komplexnej registrácie, a teda hráč môže mať základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto. Hráč si takto môže zriadiť u prevádzkovateľa vždy buď len základné hráčske konto, alebo len komplexné hráčske konto, t.j. hráč môže mať vždy len jedno hráčske konto, a to bez ohľadu na jeho druh. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah číselných lotérií, na ktorých sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom základného hráčskeho konta alebo komplexného hráčskeho konta. Ak sa v tomto Hernom pláne uvádza pojem hráčske konto, a to bez uvedenia, o ktorý druh ide, platí, že dané ustanovenie sa vzťahuje na základné hráčske konto, ako aj na komplexné hráčske konto, pokiaľ z herného plánu nevyplýva inak.
 4. Základné hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. hráč vyplní registračný formulár určený pre základné hráčske konto,
  3. hráč splní ďalšie podmienky vyžadované v zmysle všeobecných obchodných podmienok pre zriadenie základného hráčskeho konta.
  Základné hráčske konto môže hráč využiť na účasť v číselných lotériách v prípade, ak obrat na takomto základnom hráčskom konte neprekročil sumu určenú vo všeobecných obchodných podmienkach, pričom platí, že:
  • - obratom sa rozumie súhrn všetkých vkladov a výhier na základnom hráčskom konte;
  • - ak hráč prekročí stanovené limity obratu a má záujem pokračovať v účasti na číselných lotériách musí splniť podmienky na zriadenie komplexného hráčskeho konta a takéto komplexné hráčske konto si zriadiť;
  • - ak hráčovi vznikol nárok na výhru, ktorou prekročil stanovené obraty a zároveň nemá záujem o zriadenie komplexného hráčskeho konta u prevádzkovateľa, platí, že hráč musí splniť také povinnosti za účelom dosiahnutia vyplatenia výhry, ktoré prevádzkovateľ vyžaduje v zmysle príslušných právnych predpisov, tým nie sú dotknuté ďalšie povinnosti hráča v zmysle tohto herného plánu a všeobecných obchodných podmienok.
  Základné hráčske konto môže hráč využiť na účasť v hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu, za podmienok určených v príslušnom hernom pláne (Hernom pláne hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu).
 5. Komplexné hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:
  1. hráč vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách,
  2. hráč vyplní registračný formulár určený pre komplexné hráčske konto,
  3. hráč splní ďalšie podmienky vyžadované v zmysle všeobecných obchodných podmienok pre zriadenie komplexného hráčskeho konta.
  Komplexné hráčske konto môže hráč využiť na všetky číselné lotérie, pri ktorých to prevádzkovateľ umožňuje, a to bez ohľadu na výšku obratu na takomto komplexnom hráčskom konte. Komplexné hráčske konto môže hráč využiť na účasť v hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu, za podmienok určených v príslušnom hernom pláne (Hernom pláne hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu).
 6. Registračný a platobný portál je prevádzkovateľom zriadený na verejnej internetovej sieti www.tipos.sk a slúži ako komplexný systém umožňujúci účasť hráča na hrách umožňujúcich prijímanie stávok a vyplácanie výhier číselných lotérií prostredníctvom internetu alebo účasti na hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu. Hráč sa môže zúčastniť na príslušných číselných lotériách, resp. na hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu, pokiaľ má zriadené také hráčske konto, t.j. buď základné hráčske konto alebo komplexné hráčske konto, pri ktorom prevádzkovateľ umožňuje účasť na príslušnej hazardnej hre, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených týmto Herným plánom, príslušným herným plánom (Herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu) a Všeobecnými obchodnými podmienkami.
 7. Hráčske konto obsahuje aktuálny stav finančných prostriedkov hráča a je štandardne bezpečnostne prepojené s riadiacimi systémami príslušných číselných lotérií (ako aj so systémami ostatných internetových hier), ako aj s transakčnými systémami vybraných komerčných bánk (internet banking, platobné karty a pod.) a inými systémami umožňujúcimi dobíjanie hráčskeho konta.
 8. Pod hráčskym kontom sa rozumie konto:
  1. z ktorého hráč vkladá vklad do číselných lotérií (a iných druhov hazardných hier),
  2. na ktoré hráč môže previesť výhru získanú v číselnej lotérií (alebo v inej hazardnej hre),
  3. na ktoré hráč prevádza finančné prostriedky z jeho bankového účtu alebo inou formou alebo z ktorého hráč môže previesť finančné prostriedky na svoj bankový účet alebo vyberá finančné prostriedky v hotovosti v sídle prevádzkovateľa.
 9. Každý prístup k hráčskemu kontu je umožnený len vtedy, ak hráč správne zadá svoje prihlasovacie údaje.
 10. Detailné pokyny a postupné kroky na registráciu a zriadenie hráčskeho konta sú uvedené na internetovej stránke www.tipos.sk.

Článok 22
Spôsob uzatvárania stávok číselných lotérií prostredníctvom internetu

 1. Hráč uzatvára stávky prostredníctvom internetu pomocou elektronického formulára pre natipovanie vstupných údajov pre uzatvorenie stávky internetom (ďalej len „e-formulár“). Pomocou e-formulára pre každú lotériu zadáva hráč jednotlivé údaje o svojej stávke vrátane natipovaných čísel alebo náhodným tipom na zaznamenanie stávky do systému. Stávka prostredníctvom internetu je riadne uzatvorená, ak po odoslaní vyplneného e-formulára systém akceptuje a zaregistruje stávku, ktorá sa hráčovi zobrazí ako detail tiketu (stávky), vrátane jedinečného ID stávky a súčasne sa zníži stav hráčskeho konta o čiastku rovnajúcu sa celkovej výške vkladu v eurách. Systém zároveň hráčovi zašle oznam o uzatvorení stávky na obrazovku zariadenia.
 2. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky prostredníctvom internetu je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 3. Žiadosť o zrušenie stávky, ktorá bola platne uzatvorená prostredníctvom internetu, uplatňuje tipujúci voľbou možnosti zrušenia v detaile tiketu jeho stávky. Možnosť zrušenia stávky v detaile tiketu sa zobrazuje len v časovom intervale, ktorý určuje ustanovenie článku 15 ods. 9) tohto herného plánu. Po úspešnom zrušení stávky je zmenený status stávky zobrazený v detaile tiketu a vklad (cena) za zrušenú stávku je vrátený na hráčske konto hráča.

Článok 23
Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier prostredníctvom internetu

 1. Okrem všeobecných pravidiel uvedených v ustanoveniach článku 17 tohto herného plánu platia pre uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier prostredníctvom internetu aj nižšie uvedené pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ umožňuje tipujúcemu prostredníctvom internetu preveriť si výsledok jeho stávky, t. j.či vyhral alebo nevyhral, priamo v jeho hráčskom konte v registri jeho stávok, kde sa archivujú všetky jeho uzatvorené stávky. V deň zverejnenia týchto výherných informácií začína plynúť hráčovi lehota na uplatnenie nároku na vyplatenie výhry.
 3. V prípade, ak zo stávky vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie na svojom hráčskom konte na www.tipos.sk. Uplatnenie nároku sa môže realizovať týmito spôsobmi:
  1. prevodom výhernej čiastky v eurách na hráčske konto,
  2. prevodom výhernej čiastky priamo na bankový účet hráča v komerčnej banke, len ak jednotlivá výhra nepresiahne výšku 15 000 eur,
  3. osobne peňažným vyplatením výhry alebo viacerých výhier priamo v sídle prevádzkovateľa v hotovosti, ak jednotlivá výhra alebo viaceré výhry sú nižšie alebo rovnajúce sa sume 5 000 eur, alebo
  4. prevodom výhernej čiastky priamo na účet hráča alebo na iný účet, ktorý prevádzkovateľ vykoná na základe osobnej návštevy hráča v sídle prevádzkovateľa, ak jednotlivá výhra alebo viaceré výhry prevyšujú sumu 5 000 eur.
 4. Prevod výhier na hráčske konto alebo na bankový účet hráča bude na pokyn výhercu začatý ihneď po zadaní tohto pokynu, najneskoršie však do 5 pracovných dní.
 5. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa podľa ustanovenia článku 17 ods. 5) tohto herného plánu sa v súvislosti s realizáciou vyplácania výhry získanej prostredníctvom internetu vyžaduje:
  1. v prípade, ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra vo výške viac ako 15 000 eur a hráč požaduje jej priamy prevod na svoj bankový účet v komerčnej banke,
  2. v prípade, ak hráč požaduje jednorazový prevod čiastky vyššej ako 15 000 eur zo svojho hráčskeho konta na bankový účet v komerčnej banke,
  3. na disponibilné sprístupnenie (odblokovanie) takej sumy v eurách vlastného hráčskeho konta, ktorá bola hráčom do hráčskeho konta prevedená z jednotlivej výhry vo výške vyššej ako 15 000 eur.
  Osobná návšteva sa vyžaduje vždy iba v prípade, keď k situácii pod písm. a) až c) tohto ods. 5 článku 23 herného plánu dôjde po prvýkrát, a to ku ktorejkoľvek z nich.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri pochybnostiach o veku hráča alebo o pravdivosti registračných údajov požadovať, aby sa hráč osobne dostavil do sídla prevádzkovateľa aj pri výplate akejkoľvek výhry, pričom prevádzkovateľ môže požadovať predloženie identifikačných dokladov.
 7. Prevádzkovateľ nie je povinný vyplatiť výhru prevodom na bankový účet, ktorého majiteľom nie je hráč. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je jeho účtom.
 8. V prípade, že sa preukáže, že hráčske konto bolo zriadené osobe, ktorá nespĺňa podmienky podľa článku 3 ods. 2) tohto herného plánu, nevzniká hráčovi nárok na výplatu výhry.

Článok 24
Základné podmienky prijímania stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)

 1. Stávky na číselnú lotériu LOTO, LOTO 5 z 35, na doplnkovú hru JOKER, na číselnú lotériu EUROMILIÓNY, Eurojackpot, doplnkovú hru Eurojackpot JOKER, na číselnú lotériu KENO 10 a na doplnkovú hru KENO JOKER je možné uzatvárať aj prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), a to výhradne prostredníctvom mobilného telefónu s registrovaným telefónnym číslom. Postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach.
 2. Uzatváranie stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) sa riadi všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.tipos.sk.
 3. Hráč musí zaregistrovať pred podaním prvej stávky svoje mobilné telefónne číslo. Najneskoršie pred uplatnením nároku na prvú výhru si musí hráč zaregistrovať číslo bankového účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky s povolením činnosti na území SR prislúchajúce k telefónnemu číslu. Postup registrácie telefónneho čísla a k nemu prislúchajúceho čísla bankového účtu je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach. Vo všeobecných obchodných podmienkach môže prevádzkovateľ obmedziť skupinu mobilných telefónnych čísiel, ktoré nie je možné využívať pre podanie stávky (napríklad telefónne čísla prevádzkované niektorým mobilným operátorom, a pod.). Mobilný operátor môže takisto na požiadanie zákazníka alebo v zmysle svojich všeobecných obchodných podmienok obmedziť možnosť podania stávky pre konkrétne mobilné telefónne číslo.
 4. Hráč pri zaregistrovaní mobilného telefónneho čísla vyhlási, že má viac ako 18 rokov, a teda je podľa Zákona o hazardných hrách oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách.
 5. Cena stávky bude zúčtovaná hráčovi v pravidelnom zúčtovaní telekomunikačných a iných služieb zasielanom prostredníctvom poskytovateľa mobilných služieb. V prípade, že hráč používa predplatenú formu telekomunikačných služieb, bude mu cena stávky odrátaná okamžite z predplateného kreditu. Koncová cena je tvorená cenou stávky a telekomunikačným poplatkom za odoslanie SMS.

Článok 25
Spôsob uzatvárania stávok číselných lotérií prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)

 1. Hráč uzatvára stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) zaslaním SMS správy v presne definovanom formáte na skrátené telefónne číslo.
 2. Formát jednotlivých SMS správ, ako aj skrátené telefónne číslo sú popísané vo všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú zverejnené na www.tipos.sk.
 3. Stávka prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je riadne uzatvorená po prijatí informácie o prijatí stávky prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS).
 4. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému prevádzkovateľa.
 5. V prípade, že z technických alebo akýchkoľvek iných prevádzkových dôvodov nie je možné automaticky uzatvoriť opakovanú stávku na základe predchádzajúceho pokynu hráča, stávka nie je platne uzatvorená a prevádzkovateľ nezodpovedá za túto skutočnosť.
 6. Žiadosť o zrušenie stávky, v zmysle ustanovenia článku 15 ods. 9) tohto herného plánu, ktorá bola platne uzatvorená prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), sa uplatňuje zaslaním krátkej textovej správy (SMS) v tvare presne definovanom vo všeobecných obchodných podmienkach. O výsledku operácie je tipujúci informovaný spätnou SMS.

Článok 26
Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier zo stávok uzatvorených prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)

 1. Okrem všeobecných pravidiel uvedených v ustanoveniach článku 17 tohto herného plánu platia pre uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier zo stávok uzatvorených prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) aj nižšie uvedené pravidlá.
 2. Prevádzkovateľ umožňuje tipujúcemu prostredníctvom zaslania krátkej textovej správy (SMS), ktorej formát je definovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach preveriť, či jeho stávka/stávky boli výherné alebo nevýherné.
 3. V prípade, ak zo stávky vznikla výhra, uplatňuje si hráč nárok na jej vyplatenie. Uplatnenie nároku sa môže realizovať týmito spôsobmi:
  1. prevodom výhernej čiastky na bankový účet vedený v komerčnej banke, ak výherná čiastka nepresahuje sumu 1 000 eur; forma a spôsob zadania čísla bankového účtu sú popísané vo Všeobecných obchodných podmienkach,
  2. osobne, peňažným vyplatením výhry alebo viacerých výhier priamo v sídle prevádzkovateľa v hotovosti, ak jednotlivá výhra alebo viaceré výhry sú nižšie alebo rovnajúce sa sume 5 000 eur alebo bezhotovostným prevodom výhernej čiastky priamo na účet hráča alebo na iný účet, ktorý určí hráč.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú hráčovi tým, že určil ako účet v komerčnej banke, na ktorý má byť vyplatená výhra, účet, ktorý nie je aktuálne jeho účtom alebo účet, ktorý nie je aktívny alebo na neexistujúci účet.
 5. Osobná návšteva hráča v sídle prevádzkovateľa podľa ustanovenia článku 17 ods. 5) tohto herného plánu sa vyžaduje v súvislosti s vyplácaním výhier v prípade zo stávok uzatvorených prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), ak hráčovi vznikla jednotlivá výhra viac ako 1 000, eur. Pri osobnej návšteve hráča v sídle prevádzkovateľa sa vykonáva riadne overenie totožnosti hráča. Hráč je povinný si doniesť so sebou aktívnu SIM kartu, z ktorej bola uzatvorená stávka. V opačnom prípade prevádzkovateľ výhru nevyplatí.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť hráčovi tým, že zmení mobilného operátora pred uplatnením si nároku na vzniknutú výhru. V prípade odcudzenia alebo straty SIM karty nárok na vzniknutú výhru hráčovi zaniká z dôvodu nemožnej identifikácie hráča.
 7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť výhru okamžite, a to ani prevodom a ani osobne. Prevádzkovateľ vyplatí výhru najneskôr do piatich dní.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ŽREBOVANIE VÝHERNÝCH ČÍSEL A ICH ZVEREJŇOVANIE

Článok 27
Všeobecné pravidlá žrebovania

 1. Udalosťou rozhodujúcou o výhre je žrebovanie výherných čísel. Žrebovanie výherných čísel sa pre každú číselnú lotériu uskutočňuje na konci príslušného stávkového obdobia, vždy po skončení prijímania stávok. Žrebovanie výherných čísel sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému on line a od internetového portálu, spravidla v priestoroch štúdia, okrem žrebovania výherných čísel číselnej lotérie KLUB KENO.
 2. Žrebovanie výherných čísel sa okrem žrebovania KLUB KENO vykonáva v uzatvorených špeciálnych elektronicko-pneumatických žrebovacích zariadeniach na to určených prostredníctvom sady špeciálnych loptičiek označených príslušnými číslami. V prípade aktuálnej poruchy žrebovacieho zariadenia je žrebovanie vykonávané záložným žrebovacím zariadením, prípadne iným náhradným spôsobom, podľa aktuálneho rozhodnutia lotériovej komisie a v zmysle smernice generálneho riaditeľa o zabezpečení riadneho priebehu lotériových hier pri výkone žrebovania.
 3. Žrebovanie výherných čísel číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, KENO 10, KENO JOKER, Eurojackpot JOKER riadi lotériová komisia prevádzkovateľa určená odborne spôsobilou osobou, zodpovedajúcou za prevádzkovanie lotériových hier za účasti orgánu dozoru, ktorá osvedčí priebeh žrebovania. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot zabezpečuje prevádzkovateľ. Pri žrebovaní číselnej lotérie Eurojackpot orgán dozoru prítomný u prevádzkovateľa osvedčuje platnosť verejne vyžrebovaných čísel číselnej lotérie Eurojackpot na základe live prenosu žrebovania výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot a doručenej Správy o žrebovaní (Draw report). Správa o žrebovaní je doručená v elektronickej zašifrovanej podobe a súčasne faxom z miesta žrebovania spoločnosťou Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko.
 4. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania výherných čísel zodpovedá vedúci lotériovej komisie. Vyžrebované čísla sú vyhlásené za platné výherné čísla ihneď po skončení riadneho priebehu žrebovania. Výherné čísla s konečnou platnosťou potvrdzujú v príslušných protokoloch podpismi členovia lotériovej komisie a zástupcovia orgánu dozoru daňového úradu.

Článok 28
Spôsob žrebovania výherných čísel

 1. Pre číselnú lotériu LOTO sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia pre I. ťah hry LOTO vloží všetkých 49 loptičiek označených od čísla 1 do 49 zo sady určenej pre I. ťah. Žrebovaním sa postupne vyžrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo. Rovnakým spôsobom sa vyžrebuje 6 výherných čísel a 1 dodatkové číslo pre II. ťah hry LOTO zo sady loptičiek určenej pre II. ťah.
 2. Pre číselnú lotériu LOTO 5 z 35 sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 35 loptičiek označených od čísla 1 do 35. Žrebovaním sa postupne vyžrebuje 5 výherných čísel.
 3. Pre doplnkovú hru JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia vloží po 10 čísel od čísla 0 do čísla 9. Z každého osudia sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách.
 4. Pre číselnú lotériu EUROMILIÓNY sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 33 loptičiek označených číslami od 1 do 33 (loto čísla) a do druhého žrebovacieho zariadenia všetkých 6 loptičiek označených číslami od 1 do 6 (powerbal čísla). Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne vyžrebuje 7 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 1 výherné číslo.
 5. Pre číselnú lotériu Eurojackpot sa pred žrebovaním do prvého žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 50 loptičiek označených číslami od 1 do 50 a do druhého žrebovacieho zariadenia všetkých 10 loptičiek označených číslami od 1 do 10. Žrebovaním sa z prvého žrebovacieho zariadenia postupne vyžrebuje 5 výherných čísel a z druhého žrebovacieho zariadenia 2 výherné čísla.
 6. Žrebovanie číselnej lotérie Eurojackpot sa uskutočňuje vo Fínsku prostredníctvom spoločnosti Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko, za účasti nezávislého pozorovateľa povereného odborom fínskeho národného policajného zboru zodpovedného za hazardné hry (ďalej len „overovateľ“). Správa o žrebovaní (Draw report), potvrdená overovateľom, obsahujúca najmä dátum a miesto žrebovania, vyžrebované výherné čísla, čas začiatku a ukončenia žrebovania, je doručovaná prevádzkovateľovi v zašifrovanej elektronickej podobe a súčasne prostredníctvom verejnej telekomunikačnej siete (faxom). Výpočet výherných kvót a počtov výhier pre jednotlivé výherné poradia prebieha v dvoch nezávislých kontrolných centrách lotériových spoločností zúčastnených v číselnej lotérii Eurojackpot a to v Spolkovej republike Nemecko, Münster, Westdeutsche Lotterie GmbH&Co. OHG a v Dánskom kráľovstve, Kodaň, Danske Lotteri Spil, a.s. Po krížovej kontrole sú vyššie uvedené údaje podľa predchádzajúcej vety, súvisiace s rozdeľovaním a vyhlasovaním výhier, zasielané formou zašifrovanej správy prevádzkovateľovi následne po vyžrebovaní výherných čísel.
 7. Pre doplnkovú hru Eurojackpot JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia vloží po 10 čísel od čísla 0 do čísla 9. Z každého osudia sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách.
 8. Pre číselnú lotériu KENO 10 sa pred žrebovaním do žrebovacieho zariadenia vloží všetkých 80 loptičiek označených číslami od 1 do 80. Žrebovaním sa postupne vyžrebuje 20 výherných čísel, pričom výherné číslo vyžrebované ako posledné v poradí je osobitne zaznamenané ako výherné číslo stávky na KENO PLUS.
 9. Pre doplnkovú hru KENO JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia vloží po 10 čísel od čísla 0 do čísla 9. Z každého osudia sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách.
 10. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie KLUB KENO sa vykonáva nezávislým centrálnym počítačom pre žrebovanie výherných čísel pomocou generátora náhodných čísel. Žrebovanie sa uskutočňuje spravidla 253 krát v priebehu jedného hracieho dňa. Prvé žrebovanie výherných čísel (prvý ťah) v hracom dni sa uskutočňuje o 06:04 hod. a nasledujúce plánované žrebovania sa uskutočňujú každé 4 minúty, t. j. o 06:08 hod., 06:12 hod., 06:16 hod. atď. Posledné žrebovanie (posledný ťah) v hracom dni sa uskutočňuje o 22:52 hod. V prípade, ak sa z akýchkoľvek technických príčin neuskutoční plánované žrebovanie, potom ďalšie žrebovanie v poradí sa uskutoční v najbližšom plánovanom čase. Každé žrebovanie je jednoznačne definované poradovým číslom žrebovania (ťahu). Vyžrebované výherné čísla sa automaticky odosielajú z počítača pre žrebovanie výherných čísel do datacentra centrálneho systému on line. Priebeh žrebovania (generovania) výherných čísel každého ťahu sa súčasne zobrazuje aj na obrazovkách (monitoroch) v každej zberni prijímajúcich stávky číselnej lotérie KLUB KENO.

Článok 29
Zverejňovanie výherných čísel a výhier

 1. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, KENO 10, KENO JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia prostredníctvom
  1. televízneho vysielania záznamu zo žrebovania,
  2. televízneho vysielania informácie zo žrebovania,
  3. internetovej stránky www.tipos.sk,
  4. wapovej stránky wap.tipos.sk,
  5. teletextovej stránke,
  6. stálej a aktualizovanej informácie v systéme on line a môžu byť poskytnuté každému hráčovi na jeho vyžiadanie v zberni on line výpisom z terminálu,
  7. prípadne inou vhodnou formou, a bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií.
 2. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné sumy v jednotlivých výherných poradiach číselnej lotérie Eurojackpot a doplnkovej hry Eurojackpot JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia prostredníctvom
  1. internetovej stránky www.tipos.sk,
  2. poskytnutia každému hráčovi na jeho vyžiadanie v zberni on line výpisom z terminálu,
  3. prípadne inou vhodnou formou, a bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií.
 3. Vyžrebované výherné čísla pri číselnej lotérii KLUB KENO prevádzkovateľ zverejňuje po každom ťahu prostredníctvom obrazoviek umiestnených v zberniach, v ktorých je sprístupnená hra KLUB KENO; tieto údaje sú súčasne stálou a aktuálnou informáciou systému on line.

PIATA ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 30
Podmienky a spôsob uplatnenia reklamácií

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že mu nárok na výhru vznikol a ak si nárok na vyplatenie výhry uplatnil. V prípade vzniku technickej poruchy na zariadeniach, prostredníctvom ktorých bola stávka uzatvorená (terminál on line, internetový systém, krátke textové správy (SMS), pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou, podľa článku 32 ods. 2) tohto herného plánu.
 2. Reklamáciu výhry je možné uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa článku 17 ods. 3) tohto herného plánu. Všetky ostatné reklamácie je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku udalosti, ktorej sa reklamácia týka.
 3. Pri stávkach uzatvorených v zberniach on line uplatňuje hráč reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne on line príslušným formulárom alebo doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s priloženým originálom platného potvrdenia o uzatvorenej stávke. Každá takto uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Pri stávkach uzatvorených prostredníctvom internetu a prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) môže hráč uplatňovať reklamáciu prostredníctvom e-mailu info@tipos.sk, alebo reklamačného formulára. Takéto podanie reklamácie musí hráč potvrdiť následným doporučeným listom zaslaným na adresu prevádzkovateľa: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti. Uplatnená reklamácia pri stávkach uzatvorených prostredníctvom internetu navyše aj údaj jednoznačne definujúci stávku, tzv. ID stávky. V prípade stávky uzatvorenej prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) musí reklamácia obsahovať navyše aj telefónne číslo, z ktorého bola stávka uzatvorená.
 5. Ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky údaje uvedené v ods. 4) tohto článku herného plánu, prevádzkovateľ nezačne reklamačné konanie.
 6. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2) tohto článku herného plánu je dátum pečiatky podacej pošty na liste (obálke), ktorým bola uplatnená reklamácia písomne potvrdená.
 7. Otázky, žiadosti o informácie, prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z neznalosti ustanovení tohto herného plánu, alebo z nedodržania pravidiel účasti na hrách neoprávňujú hráča uplatniť si reklamáciu.

Článok 31
Reklamačné konanie a jeho výsledok

 1. Po uplatnení reklamácie je prevádzkovateľ povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi prevádzkovateľ písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia doporučeného listu do sídla prevádzkovateľa, ktorým bola reklamácia uplatnená, resp. u stávok uzatvorených prostredníctvom internetu a prostredníctvom krátkych textových správ odo dňa doručenia doporučeného listu, ktorým bolo uplatnenie reklamácie písomne potvrdené.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie, alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky, je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému on line, alebo v centrálnej databáze internetového systému prevádzkovateľa.

ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 32
Osobitné ustanovenia

 1. Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prevádzkovateľ povinnou osobou, na ktorú sa vzťahujú príslušné, citovaným zákonom ustanovené práva a povinnosti pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.
 2. V prípade, ak sa zastaví prijímanie stávok vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčom nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán neupravuje inak. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú stávku alebo neuzatvorenú stávku vplyvom tretích strán (neuskutočnenie prevodu na predplatné hráčske konto z dôvodu výpadku systému banky, komunikačného prepojenia alebo výpadku elektrického prúdu v ktoromkoľvek systéme potrebnom na uzatvorenie stávky a pod.).
 3. Všetky rozhodnutia týkajúce sa stávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia obchodnej spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 4. V prípade sporov spôsobených rozdielnym výkladom pravidiel uvedených v tomto hernom pláne rozhoduje výklad prevádzkovateľa v súčinnosti s Ministerstvom financií.

Článok 33
Záverečné ustanovenie

Tento herný plán nadobúda účinnosť 16. decembra 2015.


Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Dodatok č. 1
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 sa mení a dopĺňa takto:

 1. Článok 4 odsek 2 znie:


  „2) Medzi číselné lotérie, ktoré sú prevádzkované prevádzkovateľom patria:

  1. číselná lotéria LOTO;
  2. číselná lotéria LOTO 5 z 35;
  3. doplnková hra JOKER;
  4. číselná lotéria EUROMILIÓNY;
  5. doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER;
  6. číselná lotéria Eurojackpot;
  7. doplnková hra Eurojackpot JOKER;
  8. číselná lotéria KENO 10;
  9. doplnková hra KENO JOKER;
  10. číselná lotéria KLUB KENO.“.

   

 2. Článok 8 odsek 3 znie:


  „3) Výška vkladu číselnej lotérie EUROMILIÓNY za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 1,50 eura (jedno euro a päťdesiat eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek hry EUROMILIÓNY. Predplatné stávky je možné uzatvoriť až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za jeden tip.“.

 3. a článok 8 sa vkladá nový článok 8a, ktorý znie:

  „Článok 8a
  Doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER

  1) Doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER je číselná lotéria, ktorá sa prevádzkuje len spolu s číselnou lotériou EUROMILIÓNY. Hra EUROMILIÓNY JOKER je stávka na šesťčíslie uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky, ktoré vytvorí generátor náhodných čísel. Možno ju hrať ako súčasť lotérie EUROMILIÓNY pomocou tiketov alebo náhodným tipom, ak si tipujúci účasť na hre EUROMILIÓNY JOKER zvolí. Podmienkou je uzatvoriť minimálne jeden tip (hracie pole) hry EUROMILIÓNY.

  2) Výška vkladu do hry EUROMILIÓNY JOKER za jednu stávku na jedno stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov).

  3) Hernou istinou v doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER je suma rovnajúca sa súčtu prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.

  4) V doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER je výhra dosiahnutá vtedy, ak sa vyžrebované čísla šesťčíslia hry EUROMILIÓNY JOKER zhodujú presne na príslušných pozíciách s číslami nachádzajúcimi sa v šesťčíslí platného potvrdenia o uzatvorení stávky uvedeného v časti EUROMILIÓNY JOKER: ÁNO.

  5) Výhernú istinu tvorí spravidla 50,8 % z hernej istiny. Vypláca sa iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.

  6) Výherná istina v doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:

  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím pevná výhra 20 000 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 5 000 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 500 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 50 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 5 eur
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 3 eurá

  7) V prípade, ak vznikne viac ako jedna výhra v 1. poradí, výška každej z týchto výhier je určená podielom čiastky 20 000 eur a počtom výhier.

  8) Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v hre EUROMILIÓNY JOKER presahuje 50,8 % hernej istiny, potom táto prevyšujúca finančná čiastka je hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.

  9) Ak v ktoromkoľvek výhernom poradí príslušného stávkového obdobia nevznikne nárok na výhru, stáva sa táto príslušná nevyčerpaná čiastka výhernej istiny zdrojom prevádzkovateľa.“.

 4. V článku 15 odsek 9 znie:


  „9) Všeobecne je možné, na žiadosť tipujúceho, platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER je možné zrušiť najneskôr do 15 minút od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávku číselnej lotérie KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktorý bola stávka uzatvorená. Predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená. Uskutočniť zrušenie stávky je možné len tým technologickým systémom, ktorým bola stávka uzatvorená. Úspešným zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu. Zrušená stávka je neplatná.“.

 5. Článok 16 vrátane nadpisu znie:

  „Článok 16
  Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia a prestávky na žrebovanie

  1) V dňoch žrebovania číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú len do času ukončenia prijímania stávok, podľa odseku 2 tohto článku herného plánu. Uzatváranie stávok na nasledujúce stávkové obdobie začína spravidla o 18:15 hod.

  2) Časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia v jednotlivých žrebovacích dňoch podľa technologických systémov a druhov číselných lotérií uvádzajú nasledujúce tabuľky:

  a) Technologický systém v zberniach on line
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY a EUROMILIÓNY JOKER KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         18:00 hod.  
    Utorok       18:00 hod. 18:00 hod.  
    Streda 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.   17:45 hod.  
    Štvrtok         18:00 hod.  
    Piatok         18:00 hod. 18:00 hod.
    Sobota       18:00 hod. 18:00 hod.  
    Nedeľa 17:45 hod. 17:45 hod. 17:45 hod.   17:45 hod.  
  b) Technologický systém umožňujúci uzatváranie stávky prostredníctvom internetu
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY a EUROMILIÓNY JOKER KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         17:45 hod.  
    Utorok       17:45 hod. 17:45 hod.  
    Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
    Štvrtok         17:45 hod.  
    Piatok         17:45 hod. 17:45 hod.
    Sobota       17:45 hod. 17:45 hod.  
    Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
  c) Technologický systém umožňujúci uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS)
      LOTO LOTO 5 z 35 JOKER EUROMILIÓNY a EUROMILIÓNY JOKER KENO 10 a KENO JOKER Eurojackpot a Eurojackpot JOKER
    Pondelok         17:30 hod.  
    Utorok       17:30 hod. 17:30 hod.  
    Streda 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  
    Štvrtok         17:30 hod.  
    Piatok         17:30 hod. 17:30 hod.
    Sobota       17:30 hod. 17:30 hod.  
    Nedeľa 17:30 hod. 17:30 hod. 17:30 hod.   17:30 hod.  

  3) Pre číselnú lotériu KLUB KENO trvá prestávka na žrebovanie výherných čísel v priebehu hracieho dňa len niekoľko sekúnd v pravidelnom 4-minútovom cykle.

  4) Prevádzkovateľ môže, v odôvodnených prípadoch, dočasne zmeniť časy ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobia v jednotlivých žrebovacích dňoch uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku herného plánu, prípadne aj dočasne posunúť začiatok uzatvárania stávok na nasledujúce stávkové obdobia po uplynutí prestávky na žrebovanie na nasledujúci deň po dni žrebovania výherných čísel.“.

 6. V článku 17 odsek 2 znie:


  „2) V číselných lotériách LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10, KENO JOKER všetky tri technologické systémy umožňujú overovanie výhernosti stávok aj po prestávke na žrebovanie. Nevyhodnocujú však výhernosť tých stávok, ktoré platili na práve ukončené žrebovanie. Overenie takýchto stávok je možné na všetkých technologických systémoch spravidla až od 06:00 hod. nasledujúceho dňa prevádzky. Výhernosť stávok číselnej lotérie KENO 10 a doplnkovej hry KENO JOKER je možné overiť na všetkých troch technologických systémoch spravidla od 20:00 hod. Overovanie stávok číselnej lotérie KLUB KENO je kontinuálne, pričom technologický systém vyhodnocuje výhernosť všetkých stávok ihneď po ukončení prestávky na žrebovanie.“.

 7. V článku 19 odsek 2 znie:


  „2) Potvrdenie o uzatvorení stávky číselnej lotérie typu loto obsahuje:

  1. názov lotérie, dátum a čas uzatvorenia stávky; ak bola stávka uzatvorená spôsobom náhodného tipu, potvrdenie o uzatvorení stávky obsahuje tiež údaj „NÁHODNÝ TIP“,
  2. počet žrebovaní, ako údaj o počte predplatných stávkových období zvolených tipujúcim,
  3. rozsah dátumov žrebovaní, na ktoré je predplatná stávka uzatvorená,
  4. hráčom tipované alebo náhodne vygenerované čísla usporiadané a očíslované ako jednotlivé tipy do riadkov; u systémových stávok údaj o type systému, ktorý hráč zvolil a natipované vygenerované) čísla systémovej stávky, ktorých počet je totožný s číslom systému,
  5. u číselnej lotérie LOTO, u číselnej lotérie LOTO 5 z 35, u číselnej lotérie EUROMILIÓNY a u číselnej lotérie Eurojackpot údaj, či v stávke bola (ÁNO) alebo nebola (NIE) uzatvorená aj hra JOKER/EUROMILIÓNY JOKER/Eurojackpot JOKER a vygenerované šesťmiestne číslo JOKER/EUROMILIÓNY JOKER/Eurojackpot JOKER,
  6. celkovú výšku vkladu v eurách,
  7. číslo terminálu, na ktorom bola stávka uzatvorená,
  8. sériové číslo potvrdenia o uzatvorení stávky a jedinečné čiarové kódy stávky.“.

   

 8. V článku 21 odsek 1 znie:


  „1) Stávky na číselnú lotériu LOTO, LOTO 5 z 35, doplnkovú hru JOKER, číselnú lotériu EUROMILIÓNY, doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER, číselnú lotériu Eurojackpot, doplnkovú hru Eurojackpot JOKER, číselnú lotériu KENO 10 a doplnkovú hru KENO JOKER je možné uzatvárať aj prostredníctvom verejnej internetovej siete na portáli zriadenom prevádzkovateľom pre tieto účely www.tipos.sk. Prostredníctvom internetu nie je možné uzatvárať stávky na číselnú lotériu KLUB KENO.“.

 9. V článku 24 odsek 1 znie:


  „1) Stávky na číselnú lotériu LOTO, LOTO 5 z 35, doplnkovú hru JOKER, číselnú lotériu EUROMILIÓNY, doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER, číselnú lotériu Eurojackpot, doplnkovú hru Eurojackpot JOKER, na číselnú lotériu KENO 10 a doplnkovú hru KENO JOKER je možné uzatvárať aj prostredníctvom krátkych textových správ (SMS), a to výhradne prostredníctvom mobilného telefónu s registrovaným telefónnym číslom. Postup registrácie telefónneho čísla je uvedený vo všeobecných obchodných podmienkach.“.

 10. V článku 27 odsek 3 znie:


  „3) Žrebovanie výherných čísel číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER, Eurojackpot JOKER riadi lotériová komisia prevádzkovateľa určená odborne spôsobilou osobou, zodpovedajúcou za prevádzkovanie lotériových hier za účasti orgánu dozoru, ktorá osvedčí priebeh žrebovania. Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot zabezpečuje prevádzkovateľ. Pri žrebovaní číselnej lotérie Eurojackpot orgán dozoru prítomný u prevádzkovateľa osvedčuje platnosť verejne vyžrebovaných čísel číselnej lotérie Eurojackpot na základe live prenosu žrebovania výherných čísel číselnej lotérie Eurojackpot a doručenej Správy o žrebovaní (Draw report). Správa o žrebovaní je doručená v elektronickej zašifrovanej podobe a súčasne faxom z miesta žrebovania spoločnosťou Veikkaus Oy, Vantaa, Fínsko.“.

 11. V článku 28 odsek 5 znie:


  „5) Pre doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER sa do každého zo 6 žrebovacích častí žrebovacieho zariadenia vloží po 10 čísel od čísla 0 do čísla 9. Z každého osudia sa vyžrebuje 1 číslo, ktoré tvorí súčasť výherného šesťčíslia na príslušných pozíciách.“.

  Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 11.

 12. V článku 29 odsek 1 znie:


  „1) Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia prostredníctvom

  1. televízneho vysielania záznamu zo žrebovania,
  2. televízneho vysielania informácie zo žrebovania,
  3. internetovej stránky www.tipos.sk,
  4. wapovej stránky wap.tipos.sk,
  5. teletextovej stránke,
  6. stálej a aktualizovanej informácie v systéme on line a môžu byť poskytnuté každému hráčovi na jeho vyžiadanie v zberni on line výpisom z terminálu,
  7. prípadne inou vhodnou formou, a bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií účinného od 16. decembra 2015 ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 24. augusta 2016.

 


Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Dodatok č. 2
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016 sa mení takto:

 1. V článku 8a odsek 6 znie:


  „6) Výherná istina v doplnkovej hre EUROMILIÓNY JOKER sa delí na jednotlivé výhry takto:

  1. poradie zhoda s vyžrebovaným šesťčíslím pevná výhra 20 000 eur
  2. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým päťčíslím pevná výhra 500 eur
  3. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým štvorčíslím pevná výhra 100 eur
  4. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým trojčíslím pevná výhra 10 eur
  5. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým dvojčíslím pevná výhra 3,50 eur
  6. poradie zhoda s vyžrebovaným koncovým číslom pevná výhra 2 eurá

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií účinného od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016 ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 19. októbra 2016.

 


Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Dodatok č. 3
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016 a dodatku č. 2 účinného od 19. októbra 2016 sa mení a dopĺňa takto:


1. Článok 5 vrátane nadpisu znie:

„Článok 5
Číselná lotéria LOTO

 1. LOTO je číselná lotéria, v ktorej tipujúci tipuje šesť čísel zo štyridsiatich deviatich čísel číselného radu od 1 do 49 a žrebuje sa šesť výherných čísel a jedno dodatkové číslo pre I. ťah a šesť výherných čísel a jedno dodatkové číslo pre II. ťah.
 2. Výška vkladu číselnej lotérie LOTO za jeden tip a na jedno stávkové obdobie pre I. a II. ťah hry (dvojstávka) je 1 euro (jedno euro). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 10 tipov, pričom výška vkladu predstavuje násobok výšky vkladu za jeden tip a počtu uzatvorených tipov na jednej stávke. Ak hráč tipuje systémovú stávku, kde je počet tipov daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO, výška vkladu predstavuje násobok výšky vkladu za jeden tip a počtu kombinácií príslušného systému. V hre LOTO je možné uzatvoriť aj predplatné stávky spravidla až na 12 predplatných stávkových období vopred. Výsledná výška vkladu predplatnej stávky predstavuje súčin výšky vkladu za jedno stávkové obdobie a počtu predplatných stávkových období. Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER (ustanovenia článku 7 herného plánu), ak si ju tipujúci zvolí.
 3. Hernou istinou v číselnej lotérii LOTO je suma rovnajúca sa súčtu všetkých prijatých vkladov na príslušné stávkové obdobie.
 4. Výhernú istinu tvorí polovica (50 %) z hernej istiny za príslušné stávkové obdobie, pričom sa delí v pomere 60 % pre výhernú istinu I. ťahu a 40 % pre výhernú istinu II. ťahu. V I. ťahu aj v II. ťahu sa za jeden tip v príslušnom ťahu vypláca iba najvyššia výhra, nie sú možné súbehy výhier.
 5. V kalendárnom týždni sú pravidelne dve stávkové obdobia. Každé stávkové obdobie začína v deň žrebovania, spravidla po vykonaní žrebovania výherných čísel predchádzajúceho stávkového obdobia uplynutím tzv. prestávky na žrebovanie, najneskôr však nasledujúci deň po dni žrebovania a končí najbližším žrebovaním výherných čísel. Dňom žrebovania výherných čísel je spravidla každá streda a nedeľa. V deň žrebovania sa stávky na aktuálne stávkové obdobie prijímajú do času ukončenia prijímania stávok, po ktorom nasleduje prestávka na žrebovanie výherných čísel.
 6. Obidva ťahy číselnej lotérie LOTO majú sedem samostatných výherných poradí. V číselnej lotérii LOTO pri správnom tipovaní:

  šiestich čísel (6) získava tipujúci výhru v 1. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel a dodatkového čísla (5+1) získava tipujúci výhru v 2. poradí príslušného ťahu
  piatich čísel (5) získava tipujúci výhru v 3. poradí príslušného ťahu
  štyroch čísel (4) získava tipujúci výhru v 4. poradí príslušného ťahu
  troch čísel a dodatkového čísla (3 + 1) získava tipujúci výhru v 5. poradí príslušného ťahu
  dvoch čísel a dodatkového čísla (2 + 1) získava tipujúci výhru v 6. poradí príslušného ťahu
  troch čísel (3) získava tipujúci výhru v 7. poradí príslušného ťahu
 7. V hre LOTO sa výherná istina rozdeľuje na výherné kvóty pre I. ťah takto:

  1. poradie 32 % z výhernej istiny I. ťahu
  2. poradie 4 % z výhernej istiny I. ťahu
  3. poradie 5 % z výhernej istiny I. ťahu
  4. poradie 8 % z výhernej istiny I. ťahu
  5. poradie 6 % z výhernej istiny I. ťahu
  6. poradie 21 % z výhernej istiny I. ťahu
  7. poradie 24 % z výhernej istiny I. ťahu
 8. V každom výhernom poradí I. ťahu sa príslušná výherná kvóta rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivé výhry, tzn. že výška výhry je určená podielom príslušnej výhernej kvóty a počtu výhier. Uvedené platí aj pre výhru v 1. poradí I. ťahu spolu s výškou príslušného JACKPOT-u pre dané stávkové obdobie.

 9. Ak by jednotlivá výhra vo vyššom poradí I. ťahu mala byť menšia ako výhra v nižšom poradí I. ťahu alebo vo viacerých nižších poradiach I. ťahu, stanovia sa výhry v týchto poradiach rovnakou sumou vypočítanou podielom súčtu výherných kvót v týchto výherných poradiach a súčtu počtov výhier v týchto poradiach.
 10. Výška jednotlivých výhier sa zaokrúhľuje na desiatky eurocentov smerom nadol.
 11. Nedeliteľné zvyšky zo všetkých výherných poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia a ak v príslušnom poradí I. ťahu príslušného stávkového obdobia nie je výhra, aj nevyčerpaná výherná kvóta príslušného stávkového obdobia z I. ťahu, sa prevedú do nasledujúceho stávkového obdobia. Takto kumulované finančné prostriedky tvoria aktuálny JACKPOT a presúvajú sa až do stávkového obdobia, v ktorom vznikne výhra v 1. poradí I. ťahu. Minimálna garantovaná výška JACKPOTU pre stávkové obdobie je 500 000 EUR. JACKPOT v aktuálnej výške pre príslušné stávkové obdobie sa pripočítava k výhernej kvóte pre 1. poradie I. ťahu.
 12. V II. ťahu sa výherná istina delí na jednotlivé výhry takto:

  1. poradie pevná výhra 500 000 eur
  2. poradie pevná výhra 5 000 eur
  3. poradie pevná výhra 250 eur
  4. poradie pevná výhra 25 eur
  5. poradie pevná výhra 10 eur
  6. poradie pevná výhra 5 eur
  7. poradie pevná výhra 3 eurá
 13. Vo všetkých výherných poradiach pre II. ťah sú garantované pevné výšky výhier.

 14. Ak vznikne viac ako jedna výhra v 1. poradí II. ťahu, výška každej z týchto výhier je určená podielom pevnej výhry pre 1. poradie II. ťahu a počtom výhier.
 15. Pevné výhry v 2. až 7. poradí II. ťahu príslušného stávkového obdobia získavajú tipujúci bez ohľadu na počet výhier v týchto poradiach.
 16. Ak v niektorom z poradí II. ťahu príslušného stávkového obdobia nie je výhra, nevyčerpaná časť výhernej istiny II. ťahu príslušného stávkového obdobia pripadajúca na toto poradie sa prevedie do garančného fondu za účelom garancie výšok pevných výhier vo všetkých výherných poradiach pre II. ťah.
 17. Ak na základe výsledkov žrebovania výherná istina v II. ťahu presiahne 40 % hernej istiny, potom je táto prevyšujúca suma hradená z garančného fondu. Ak garančný fond nebude vytvorený v dostatočnej výške, potom je táto suma hradená zo zdrojov prevádzkovateľa.“.

 

2. Článok 14 vrátane nadpisu znie:

„Článok 14
Prémiové žrebovanie

 1. Prémiové žrebovanie je hra o vecnú alebo peňažnú prémiu, t.j. o vopred stanovenú prémiovú výhernú kvótu a je viazaná k príslušnej číselnej lotérii. Prémiového žrebovania sa zúčastňuje každý tipujúci, ktorý uzatvorí stávku platnú na prémiové obdobie a splní stanovené herné prémiové podmienky.
 2. Prémiové obdobie je prevádzkovateľom vopred zverejnený počet stávkových období ohraničený presnými dátumami prémiových žrebovaní, počas ktorých je vyhlásené prémiové žrebovanie.
 3. V jednom prémiovom období sa hrá len o jednu prémiovú výhernú kvótu, ak nie je v Rozhodnutí o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania uvedené inak.
 4. Podmienky prémiového žrebovania sú presne špecifikované v Rozhodnutí o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania, ktoré vydáva prevádzkovateľ a musí obsahovať:
  1. názov číselnej lotérie, ku ktorej sa prémiové žrebovanie viaže,
  2. konkrétnu vecnú alebo peňažnú prémiu (prémiovú výhernú kvótu),
  3. prémiové obdobie (dátum začiatku a dátum konca prémiového obdobia),
  4. stanovené herné prémiové podmienky pre účasť v prémiovom žrebovaní,
  5. spôsob prémiového žrebovania,
  6. stanovené výherné prémiové podmienky,
  7. pravidlá uplatnenia nároku na výhru, overovania a prevzatia výhry.
 5. V lehote najneskôr do 7 dní pred začiatkom prémiového obdobia prevádzkovateľ zverejňuje Rozhodnutie o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania vo všetkých zberniach on line, prostredníctvom internetovej stránky www.tipos.sk a prípadne aj v iných masovokomunikačných prostriedkoch. Oznámenie o vyhlásení a konaní prémiového žrebovania prevádzkovateľ zasiela Ministerstvu financií SR a príslušnému daňovému úradu.“.

3. V článku 17 odsek 6 znie:
„Pri vyplácaní výhier v sídle prevádzkovateľa nad 1 000 EUR je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Prevádzkovateľ môže aj pri pochybnostiach o veku hráča požadovať predloženie preukazu totožnosti kedykoľvek.

4. V článku 29 odsek 1 znie:
„Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia spravidla prostredníctvom:

 1. televízneho vysielania záznamu zo žrebovania,
 2. televízneho vysielania informácie zo žrebovania,
 3. internetovej stránky www.tipos.sk,
 4. teletextovej stránky,
 5. stálej a aktualizovanej informácie v systéme on line a môžu byť poskytnuté každému hráčovi na jeho vyžiadanie v zberni on line výpisom z terminálu,
 6. prípadne inou vhodnou formou, a bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií.“.

5. Nadpis šiestej časti znie:

„ŠIESTA ČASŤ
OSOBITNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“

6. Za článok 32 sa vkladá nový článok 33, ktorý vrátane nadpisu znie:

„Článok 33
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 5. januára 2017

 1. Nevyčerpané výherné kvóty pre 1. poradie I. a II. ťahu hry LOTO, kumulované z výherných istín podľa herného plánu účinného do 4. januára 2017 v rámci JACKPOT-ov I. a II. ťahu, sa s účinnosťou od 5. januára 2017 prevedú do JACKPOT-u hry LOTO tvoreného podľa článku 5 ods. 11 herného plánu účinného od 5. januára 2017.
 2. Nevyčerpané výherné kvóty pre výhernú kategóriu Bonus, nevyčerpané výherné kvóty pre 2. až 5. poradie I. a II. ťahu z hry LOTO a nedeliteľné zvyšky zo všetkých výherných poradí hry LOTO, kumulované z výherných istín podľa herného plánu účinného do 4. januára 2017 v rámci Bonus-u budú použité na vyplatenie prémiových výherných kvót pre prémiové žrebovania viazané k hre LOTO uskutočnené podľa článku 14 herného plánu účinného od 5. januára 2017, pre účasť v ktorých bude jedinou hernou prémiovou podmienkou uzatvorenie stávky v hre LOTO platnej na príslušné prémiové obdobie.“.

7. Doterajší článok 33 sa označuje ako článok 34.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií v znení jeho neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok č. 3 k Hernému plánu číselných lotérií nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem prvej časti bodov jeden až tri a bodov päť až sedem, ktoré nadobudnú účinnosť 5. januára 2017.

 


Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 


Dodatok č. 4
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016, dodatku č. 2 účinného od 19. októbra 2016 a dodatku č. 3 účinného od 1. januára 2017 sa mení a dopĺňa takto:


 1. Článok 3 odsek 2 znie:

  „2) Tipujúcim môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad za stávku, alebo stávka vznikne ako výhra v inej lotérii alebo ako výsledok marketingovej akcie.“.

 2. Článok 6 odsek 3 znie:

  „3) Výška vkladu číselnej lotérie LOTO 5 z 35 za jeden tip a na jedno stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov). Jednou stávkou je možné uzatvoriť najviac 6 tipov, okrem systémových stávok, kde počet tipov je daný voľbou systému podľa systémových tabuliek LOTO 5 z 35. Predplatné stávky je možné uzatvoriť spravidla až na 12 predplatných období vopred. Výsledná výška vkladu do hry LOTO 5 z 35 je kombináciou hráčom zvoleného počtu tipov, resp. systému, počtu predplatných období a výšky vkladu za jeden tip. Do celkovej výšky vkladu sa pripočíta aj výška vkladu za doplnkovú hru JOKER, ak si ju tipujúci zvolí.“.

 3. Článok 7 odsek 2 znie:

  „7) Výška vkladu doplnkovej hry JOKER za jednu stávku na jedno stávkové obdobie je 0,50 eura (päťdesiat eurocentov).“.

 4. Článok 15 odsek 9 znie:

  „9) Všeobecne je možné, na žiadosť tipujúceho, platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER je možné zrušiť najneskôr do 15 minút od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávku číselnej lotérie KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktorý bola stávka uzatvorená. Predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená. Uskutočniť zrušenie stávky je možné len tým technologickým systémom, ktorým bola stávka uzatvorená. Úspešným zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu. Zrušená stávka je neplatná. Stávku nie je možné zrušiť ak táto vznikla ako výhra v inej lotérii alebo ako výsledok marketingovej akcie.“.

 5. Článok 31 odsek 2 znie:

  „ 2) Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a to v lehote do 30 dní.“.

I.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií v znení jeho neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok č. 4 k Hernému plánu číselných lotérií nadobúda účinnosť 2. mája 2017, okrem prvej časti bodov dva a tri, ktoré nadobudnú účinnosť 29. mája 2017.

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

 

Dodatok č. 5
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

        Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016, dodatku č. 2 účinného od 19. októbra 2016, dodatku č. 3 účinného od 1. januára 2017 a dodatku č. 4 účinného od 29. mája 2017 sa mení a dopĺňa takto:

 1. Článok 1 odsek 3 znie:


  „3) Súčasťou herného plánu je podľa ustanovenia § 2 písm. c) zákona o hazardných hrách reklamačný poriadok, ktorý upravuje súbor pravidiel určujúcich podmienky uplatnenia reklamácie, vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a spôsobu a lehoty na jej vybavenie.“.

 2. Článok 4 odsek 2 znie:


  „2) Medzi číselné lotérie, ktoré sú prevádzkované prevádzkovateľom patria:

  a) číselná lotéria LOTO;
  b) číselná lotéria LOTO 5 z 35;
  c) doplnková hra JOKER;
  d) číselná lotéria EUROMILIÓNY;
  e) doplnková hra EUROMILIÓNY JOKER;
  f) číselná lotéria Eurojackpot;
  g) doplnková hra Eurojackpot JOKER;
  h) číselná lotéria KENO 10;
  i) doplnková hra KENO JOKER;
  j) číselná lotéria KLUB KENO;
  k) číselná lotéria e-KLUB KENO.“.

 3. Za článok 13 sa vkladá článok 13a, ktorý znie:
 4. „Článok 13a

  Číselná lotéria e-KLUB KENO

        (1) e-KLUB KENO je číselná lotéria, pri ktorej tipujúci tipuje jedno až sedem čísel z osemdesiat čísel číselného radu od 1 do 80. V každom žrebovaní je vyžrebovaných 20 výherných čísel.
        (2) Uzatváranie stávky na čísla sa vykonáva vlastným manuálnym výberom čísel v hernom poli kliknutím myšou na tipované čísla alebo automatickou voľbou kliknutím na tlačidlo "Náhodný tip", pričom hráč si môže zvoliť počet tipovaných čísel a počet predplatných období.
        (3) Minimálny vklad na jednu hru je vo výške 0,30 eur (tridsať eurocentov) , maximálny vklad je 1,80 eura (jedno euro a osemdesiat eurocentov). Nie je možné vložiť viac, ako je disponibilná výška hráčskeho konta hráča. Stávku je možné uzavrieť na 1 (jedno) až 60 (šesťdesiat) predplatných období (žrebovaní).
        (4) O výhre rozhoduje počet správne tipovaných čísel a jej výšku určuje tabuľka výhier. Vyhrané sumy sa pripíšu k hráčskemu kontu na konci hry. Žrebovanie sa uskutočňuje pomocou generátora náhodných čísel spravidla každých 5 minút. V prípade technických alebo iných relevantných problémov sa môže 1 (jedno) alebo viac žrebovaní vynechať, pričom uzavreté stávky sa presúvajú ako platné stávky na najbližšie žrebovanie alebo najbližších 2 - 60 (dve až šesťdesiat) žrebovaní v prípade predplatnej stávky.
        (5) Uzatvárať stávky je možné len prostredníctvom internetu.

        (6) Tabuľka výhier:
  dodatok_5_tabulka_vyhier

 5. Článok 15 odsek 2 znie:

  „(2) V zberniach on line je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie. Prostredníctvom internetu a prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) je možné uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry na všetky číselné lotérie okrem číselnej lotérie KLUB KENO, ak z tohto herného plánu nevyplýva inak. Stávky na číselnú lotériu e-KLUB KENO je možné uzatvárať len prostredníctvom internetu. Hráč sa môže zúčastniť príslušnej číselnej lotérie prostredníctvom internetu za podmienky, že má zriadené hráčske konto, pri ktorom je možné sa tejto príslušnej číselnej lotérie zúčastniť prostredníctvom takéhoto hráčskeho konta za stanovených podmienok.“.

 6. Článok 15 odsek 9 znie:

  „9) Všeobecne je možné, na žiadosť tipujúceho, platne uzatvorenú stávku zrušiť, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel alebo pokiaľ ešte nenastal čas ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie v deň žrebovania. Stávky na číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10 a KENO JOKER je možné zrušiť najneskôr do 15 minút od času, kedy bola stávka platne uzatvorená. Stávky uzatvorené v dobe kratšej ako 15 minút pred koncom prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie je možné zrušiť len do príslušného času ukončenia prijímania stávok na aktuálne stávkové obdobie. Stávky na číselné lotérie KLUB KENO a e-KLUB KENO je možné zrušiť ihneď v deň uzatvorenia stávky, najneskôr však pred uskutočnením žrebovania (ťahu), pre ktorý bola stávka uzatvorená. Predplatnú stávku je možné zrušiť len pred prvým z predplatných žrebovaní, na ktoré je stávka uzatvorená. Uskutočniť zrušenie stávky je možné len tým technologickým systémom, ktorým bola stávka uzatvorená. Úspešným zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie ním už zaplateného vkladu. Zrušená stávka je neplatná. Stávku nie je možné zrušiť ak táto vznikla ako výhra v inej lotérii alebo ako výsledok marketingovej akcie.“.

 7. Článok 17 odsek 1 znie:


  „(1) Tipujúci si uplatňuje nárok na výhru v lehote na uplatnenie nároku na výhru prostredníctvom toho technologického systému podľa článku 15 ods. 1 herného plánu, ktorým bola stávka číselnej lotérie uzatvorená. Na základe hráčom uplatneného nároku na výhru všetky tri technologické systémy vykonávajú overovanie stávky z hľadiska existencie výhry. Overovanie výhry je možné vykonávať v dobe prevádzky jednotlivých technologických systémov okrem overovania výhry číselnej lotérie e-KLUB KENO, ktorú je možné overiť len prostredníctvom internetu.“.

 8. Článok 17 odsek 2 znie:


  „(2) V číselných lotériách LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, Eurojackpot, Eurojackpot JOKER, KENO 10, KENO JOKER všetky tri technologické systémy umožňujú overovanie výhernosti stávok aj po prestávke na žrebovanie. Nevyhodnocujú však výhernosť tých stávok, ktoré platili na práve ukončené žrebovanie. Overenie takýchto stávok je možné na všetkých technologických systémoch spravidla až od 06:00 hod. nasledujúceho dňa prevádzky. Výhernosť stávok číselnej lotérie KENO 10 a doplnkovej hry KENO JOKER je možné overiť na všetkých troch technologických systémoch spravidla od 20:00 hod. Overovanie stávok číselnej lotérie KLUB KENO je kontinuálne, pričom technologický systém vyhodnocuje výhernosť všetkých stávok ihneď po ukončení prestávky na žrebovanie. Overovanie stávok číselnej lotérie e-KLUB KENO je možné len prostredníctvom internetu.“.

 9. Článok 21 odsek 1 znie:


  „(1) Stávky na číselnú lotériu LOTO, LOTO 5 z 35, doplnkovú hru JOKER, číselnú lotériu EUROMILIÓNY, doplnkovú hru EUROMILIÓNY JOKER, číselnú lotériu Eurojackpot, doplnkovú hru Eurojackpot JOKER, číselnú lotériu KENO 10 a doplnkovú hru KENO JOKER je možné uzatvárať aj prostredníctvom verejnej internetovej siete na portáli zriadenom prevádzkovateľom pre tieto účely www.tipos.sk Stávky na číselnú lotériu e-KLUB KENO je možné uzatvárať len prostredníctvom internetu. Prostredníctvom internetu nie je možné uzatvárať stávky na číselnú lotériu KLUB KENO.“.

 10. Článok 21 odsek 3 znie:


  „(3) Účastníkovi hry bude platnou hráčskou registráciou na registračnom a platobnom portáli prevádzkovateľa zriadené jeho hráčske konto. Hráč si takto môže zriadiť u prevádzkovateľa vždy len jedno hráčske konto t.j. hráč môže mať vždy len jedno hráčske konto. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obmedziť rozsah číselných lotérií, na ktorých sa môže hráč zúčastniť prostredníctvom hráčskeho konta.“.

 11. Článok 21 odsek 4 znie:


  „(4) Hráčske konto bude hráčovi zriadené, pokiaľ:
  a) dovŕšil 18 rokov veku, a teda je podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený zúčastniť sa na hazardných hrách a zároveň umožní vykonanie jeho identifikácie a overenie jeho identifikácie v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami pre zriadenie hráčskeho konta,
  b) hráč riadne, správne a úplne vyplní registračný formulár určený pre hráčske konto,
  c) hráč splní ďalšie podmienky vyžadované v zmysle všeobecných obchodných podmienok pre zriadenie hráčskeho konta.
  Hráčske konto môže hráč využiť na všetky číselné lotérie, pri ktorých to prevádzkovateľ umožňuje. Hráčske konto môže hráč využiť na účasť v hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu, za podmienok určených v príslušnom hernom pláne (Hernom pláne hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu).“.

 12. Článok 21 odsek 5 sa zrušuje.
 13. V Článku 21 odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
 14. Článok 21 odsek 5 znie:

  „Registračný a platobný portál je prevádzkovateľom zriadený na verejnej internetovej sieti www.tipos.sk a slúži ako komplexný systém umožňujúci účasť hráča na hrách umožňujúcich prijímanie stávok a vyplácanie výhier číselných lotérií prostredníctvom internetu alebo účasti na hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu. Hráč sa môže zúčastniť na príslušných číselných lotériách, resp. na hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom internetu, pokiaľ má zriadené hráčske konto, pri ktorom prevádzkovateľ umožňuje účasť na príslušnej hazardnej hre, a to za splnenia všetkých podmienok stanovených týmto Herným plánom, príslušným herným plánom (Herným plánom hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom internetu) a Všeobecnými obchodnými podmienkami.“

 15. Článok 27 odsek 1 znie:

  „(1) Udalosťou rozhodujúcou o výhre je žrebovanie výherných čísel. Žrebovanie výherných čísel sa pre každú číselnú lotériu uskutočňuje na konci príslušného stávkového obdobia, vždy po skončení prijímania stávok. Žrebovanie výherných čísel sa uskutočňuje nezávisle od zberní, datacentra systému on line a od internetového portálu, spravidla v priestoroch štúdia, okrem žrebovania výherných čísel číselných lotérií KLUB KENO a e-KLUB KENO.“.

 16. Článok 27 odsek 2 znie:

  „(2) Žrebovanie výherných čísel sa okrem žrebovania číselnej lotérie KLUB KENO a číselnej lotérie e-KLUB KENO vykonáva v uzatvorených špeciálnych elektronicko-pneumatických žrebovacích zariadeniach na to určených prostredníctvom sady špeciálnych loptičiek označených príslušnými číslami. V prípade aktuálnej poruchy žrebovacieho zariadenia je žrebovanie vykonávané záložným žrebovacím zariadením, prípadne iným náhradným spôsobom, podľa aktuálneho rozhodnutia lotériovej komisie a v zmysle smernice generálneho riaditeľa o zabezpečení riadneho priebehu lotériových hier pri výkone žrebovania.“.

 17. Článok 28 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

  „(11) Žrebovanie výherných čísel číselnej lotérie e-KLUB KENO sa uskutočňuje nezávislým centrálnym počítačom pre žrebovanie výherných čísel pomocou generátora náhodných čísel spravidla každých 5 minút.“.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií v znení jeho neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok č. 5 k Hernému plánu číselných lotérií nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.

Ing. Ján Barczi, v. r.
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

 


Dodatok č. 6
k Hernému plánu číselných lotérií

I.

        Herný plán číselných lotérií účinný od 16. decembra 2015 v znení dodatku č. 1 účinného od 24. augusta 2016, dodatku č. 2 účinného od 19. októbra 2016, dodatku č. 3 účinného od 1. januára 2017, dodatku č. 4 účinného od 29. mája 2017 a dodatku č. 5 účinného od 1. apríla 2018 sa mení a dopĺňa takto:

Článok 29 „Zverejňovanie výherných čísel a výhier“ znie:


„1) Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky v jednotlivých výherných poradiach a JACKPOT-y číselných lotérií LOTO, LOTO 5 z 35, JOKER, EUROMILIÓNY, EUROMILIÓNY JOKER, KENO 10, KENO JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia spravidla minimálne jednou alebo viacerými z týchto foriem:

 1. televízne vysielanie záznamu zo žrebovania,
 2. televízne vysielanie informácie zo žrebovania,
 3. www.tipos.sk,
 4. teletextová stránka,
 5. poskytnutie informácie z terminálu na prevádzke,
 6. bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií,
 7. prípadne iná vhodná forma zverejnenia.

2) Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné sumy v jednotlivých výherných poradiach číselnej lotérie Eurojackpot a doplnkovej hry Eurojackpot JOKER prevádzkovateľ zverejňuje po každom žrebovaní príslušného stávkového obdobia spravidla minimálne jednou alebo viacerými z týchto foriem:

 1. televízne vysielanie informácie zo žrebovania,
 2. www.tipos.sk,
 3. teletextová stránka,
 4. poskytnutie informácie z terminálu na prevádzke,
 5. bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových alebo elektronických médií,
 6. prípadne iná vhodná forma zverejnenia.

3) Vyžrebované výherné čísla v číselnej lotérii KLUB KENO prevádzkovateľ zverejňuje po každom ťahu prostredníctvom obrazoviek umiestnených v prevádzkach, v ktorých je sprístupnená hra KLUB KENO“.“

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu číselných lotérií v znení jeho neskorších dodatkov ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok č. 6 k Hernému plánu číselných lotérií nadobúda účinnosť 7. júla 2020.

Stiahnite si celý herný plán (PDF, 760KB)

Stiahnite si dodatok číslo 1 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 1,31MB)

Stiahnite si dodatok číslo 2 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 181KB)

Stiahnite si dodatok číslo 3 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 1,18MB)

Stiahnite si dodatok číslo 4 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 397 KB)

Stiahnite si dodatok číslo 5 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 1,07MB)

Stiahnite si dodatok číslo 6 k hernému plánu pre číselné lotérie (PDF, 325KB)