Sponzoring v športe

Sponzoring v športe sa podľa Zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vzťahuje výlučne na športovú oblasť.

Žiadosť o poskytnutie sponzorského môže podať tento žiadateľ:

  • a) športovec,
  • b) športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o športe (t. j. tréner alebo inštruktor športu),
  • c) športová organizácia,

pričom platí, že žiadateľ uvedený v predchádzajúcich písmenách a) až c) musí byť členom národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o poskytnutie sponzorského sú tieto prílohy:

  • a) výpis z informačného systému športu o tom, že žiadateľ je spôsobilým prijímateľom verejných prostriedkov/tlačená verzia zobrazenia webovej stránky sponzorovaného so zverejnenými údajmi podľa zákona o športe,
  • b) potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu,
  • c) potvrdenie o statuse športovca podľa § 4 a § 29 zákona o športe vydané príslušným národným športovým zväzom, národnou športovou organizáciou alebo medzinárodnou športovou organizáciou, ktorých je žiadateľ členom, pričom to platí len v prípade, ak je žiadateľom športovec.

Spolu s Vašou žiadosťou zasielajte len tie dokumenty, ktoré sú v žiadosti uvedené a požadované na vybavenie Vašej žiadosti. Dokumenty (prílohy a najmä osobné údaje), ktoré nie sú požadované a relevantné pre vybavenie Vašej žiadosti, budú ihneď po doručení skartované alebo vymazané.

Ďalšou podmienkou pre uzatvorenie Zmluvy o sponzorstve v športe je vlastné webové sídlo žiadateľa.

Právo na prezentáciu určuje právna úprava ako možnosť – uvádzanie obchodného mena, sídla, loga sponzora, jeho produktov v spojení s účelom, na ktorý bolo sponzorské použité.

Náklady na uvádzanie sponzora nesmú presiahnuť 10% hodnoty sponzorského.

Sponzorovaný je povinný uviesť a preukázať sponzorovi spôsob použitia sponzorského, pričom použitie sponzorského je účelovo viazané a právnou úpravou obmedzené.

Okrem sponzora kontroluje použitie platieb aj hlavný kontrolór športu (kontrola transparentného účtu, faktúry a bankové výpisy o úhrade).

Žiadosť vyplnenú na oficiálnom formulári spolu s prílohami je možné doručiť:
   - poštou alebo osobne na centrálu spoločnosti:
      TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
      Brečtanová 1
      830 07 Bratislava 37

   - e-mailom na tipos@tipos.sk

Údaje o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním, sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu: https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia v časti „Marketing“.  

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o športový sponzoring sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.