Partnerstvo

Podľa internej smernice spoločnosti, ktorá upravuje partnerstvá, sa partnerstvo využíva za účelom podpory projektu zmluvnej strany (partnera) v týchto oblastiach:

 1. realizácie alebo rozvoja telovýchovy alebo športu,
 2. tvorby, rozvoja, ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
 3. tvorby a rozvoja umenia a realizácie kultúrnych aktivít,
 4. tvorby, rozvoja a realizácie aktivít audiovízie a kinematografie,
 5. start up-ov a inovácií kreatívneho priemyslu,
 6. ochrany a obnovy životného prostredia,
 7. ochrany zdravia obyvateľstva,
 8. výchovy, vzdelávania a vedy,
 9. inej ako je uvedené v bodoch 1. až 8., ak aktivita spĺňa podmienku všeobecne prospešného cieľa a synergického efektu.

Spoločnosť TIPOS sa bude zaoberať iba žiadosťami, ktoré budú doručené na oficiálnom tlačive a so všetkými požadovanými prílohami.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • základné údaje o projekte, základné zhrnutie projektu, akej oblasti sa projekt týka
 • celkové náklady na projekt - rozpočet, mediálne plnenie
 • požadovanú sumu partnerstva
 • časový harmonogram projektu
 • výpis z obchodného registra alebo z inej príslušnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná nie starší ako tri mesiace

Iba žiadosť doručená na oficiálnom formulári obsahujúca všetky potrebné náležitosti bude zaradená do výberu o vstup do projektového partnerstva.

Spolu s Vašou žiadosťou zasielajte len tie dokumenty, ktoré sú v žiadosti uvedené a požadované na vybavenie Vašej žiadosti. Dokumenty (prílohy a najmä osobné údaje), ktoré nie sú požadované a relevantné pre vybavenie Vašej žiadosti, budú ihneď po doručení skartované alebo vymazané.

Hodnota práva na prezentáciu (mediálne plnenie) spoločnosti TIPOS je stanovená na min. 2,5- násobok požadovanej sumy o partnerstvo.

Rozpočet by mal obsahovať všetky náklady na projekt (okrem mediálneho plnenia), partner bude musieť zdokladovať výdavky, ktoré mal v súvislosti s projektom počas obdobia trvania Zmluvy o partnerstve.

Po schválení žiadosti o vstup do projektového partnerstva je partner povinný predložiť spoločnosti nasledovné doklady:
a) v prípade právnickej osoby čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu a/alebo každého člena štatutárneho orgánu, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; nie staršie ako tri (3) mesiace,
b) výpis z registra trestov právnickej osoby – partnera, nie starší ako tri (3) mesiace,
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne a každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri (3) mesiace, že nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d) potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, nie staršie ako tri (3) mesiace, že nemá daňové nedoplatky,
e) v prípade právnickej osoby čestné vyhlásenie, že ku dňu jeho predloženia nemá nedoplatky podľa colných predpisov;
f) v prípade právnickej osoby, je partner povinný najneskôr ku dňu, ku ktorému mu vznikne právo na poskytnutie prvej zálohy predložiť spoločnosti potvrdenie miestne príslušného colného úradu, nie staršie ako tri (3) mesiace, že nemá nedoplatky podľa colných predpisov;
Partner je rovnako povinný ku každému a akémukoľvek dňu, ku ktorému vznikne partnerovi právo na poskytnutie zálohy alebo právo na zaplatenie platby alebo jej akejkoľvek časti, predložiť spoločnosti na základe jej výzvy potvrdenia podľa písm. a) až e) tohto bodu. 

V prípade uzatvorenia Zmluvy o partnerstve sa spoločnosť TIPOS môže podieľať na nákladoch:

 • personálne/osobné náklady účtovná trieda 52x (účty 521, 524): max. 100%
 • náklady materiálneho zabezpečenia, nájom okrem nehnuteľností: max. 49%
 • licenčné práva (napr. autorské práva, honoráre): max. 100%
 • nájom (len nehnuteľnosti): max. 100%
 • náklady na prezentáciu/Mediálne náklady: max. 49%
 • prevádzkové náklady: max. 49%

S partnerom je po schválení príslušného projektu spoločnosťou TIPOS uzatvorená Zmluva o partnerstve, ktorá sa uzatvára za podmienok stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Partner je povinný uviesť a preukázať spoločnosti TIPOS účelovosť použitia prijatej sumy partnerstva určenej na projekt (predložiť faktúry spolu s bankovými výpismi o úhrade).

Žiadosť vyplnenú na oficiálnom formulári spolu s prílohami je možné doručiť:
- poštou alebo osobne na centrálu spoločnosti:
 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 Brečtanová 1
 830 07 Bratislava 37

- e-mailom na tipos@tipos.sk

Údaje o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním, sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu: https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia v časti  „Marketing“.  

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o partnerstvo sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.