Partnerstvo

Spoločnosť podporuje projekty partnerov prostredníctvom poskytovania vymedzených finančných prostriedkov, a to v oblasti:

1. športu, telovýchovy alebo cestovného ruchu,
2. kultúrneho dedičstva, kultúrnych hodnôt alebo kultúrnych aktivít,
3. umenia, audiovízie alebo kinematografie,
4. výchovy, vzdelávania alebo vedy,
5. zodpovedného hrania hazardných hier,
6. prevencie, diagnostiky, liečby a resocializácie nelátkových závislostí v súvislosti s vplyvom hazardných hier,
7. inej ako je uvedené v bodoch 1. až 6. v osobitne odôvodnenom prípade s iným významom pre spoločnosť, ak spĺňa podmienku podpory, udržania alebo posilňovania známosti o značke alebo produktoch spoločnosti, dobrej povesti alebo iných práv súvisiacich s činnosťou spoločnosti, pozitívneho vnímania spoločnosti spotrebiteľmi a širokou verejnosťou so zámerom dosiahnutia, udržania alebo zvýšenia príjmov spoločnosti.

Spoločnosť TIPOS sa bude zaoberať iba žiadosťami, ktoré budú doručené na oficiálnom tlačive a so všetkými požadovanými prílohami.

Prílohou každej žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa (vzor je prílohou k žiadosti) o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nemá evidované daňové alebo colné nedoplatky, nie je v konkurze alebo likvidácií a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; ak je žiadateľom právnická osoba, tak čestné vyhlásenie právnickej osoby a každého člena jej štatutárneho orgánu o tom, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:
• základné údaje o žiadateľovi a projekte, zaradenie predmetu žiadosti
• stručný opis predmetu žiadosti a spôsobu jeho realizácie
• návrh poskytnutého plnenia v prospech spoločnosti TIPOS zo strany žiadateľa o partnerstvo (v minimálnej hodnote 2,5 násobku požadovanej sumy)
• celkové náklady na projekt – položkový rozpočet (partner bude musieť zdokladovať výdavky, ktoré mal v súvislosti s projektom počas obdobia trvania Zmluvy o partnerstve do výšky poskytnutého finančného príspevku)
• návrh požadovanej sumy partnerstva
• miesto, dátum alebo doba realizácie predmetu žiadosti

Iba žiadosť doručená na oficiálnom formulári obsahujúca všetky potrebné náležitosti bude zaradená do výberu o vstup do projektového partnerstva.

Partner je povinný po realizácii projektu uviesť a preukázať spoločnosti TIPOS účelovosť použitia prijatej sumy partnerstva určenej na projekt (predložiť faktúry spolu s bankovými výpismi o úhrade) a rovnako vydokladovať celé poskytnuté plnenie v prospech spoločnosti TIPOS.

Spolu s Vašou žiadosťou zasielajte len tie dokumenty, ktoré sú v žiadosti uvedené a požadované na vybavenie Vašej žiadosti. Dokumenty (prílohy, fotografie a najmä osobné údaje), ktoré nie sú požadované a relevantné pre vybavenie Vašej žiadosti, budú ihneď po doručení skartované alebo vymazané.

Kompletne vyplnenú žiadosť na oficiálnom formulári spolu s prílohami je možné doručiť: 

 - poštou alebo osobne na centrálu spoločnosti: 

 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava 37

Údaje o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním, sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu: https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia v časti  „Marketing“.  

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o partnerstvo sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.