Partnerstvo

Podľa internej smernice spoločnosti, ktorá upravuje partnerstvá, sa partnerstvo využíva za účelom podpory projektu zmluvnej strany (partnera) v týchto oblastiach:

 1. realizácie alebo rozvoja telovýchovy alebo športu,
 2. tvorby, rozvoja, ochrany a obnovy kultúrneho dedičstva a kultúrnych hodnôt,
 3. tvorby a rozvoja umenia a realizácie kultúrnych aktivít,
 4. tvorby, rozvoja a realizácie aktivít audiovízie a kinematografie,
 5. start up-ov a inovácií kreatívneho priemyslu,
 6. ochrany a obnovy životného prostredia,
 7. ochrany zdravia obyvateľstva,
 8. výchovy, vzdelávania a vedy,
 9. inej ako je uvedené v bodoch 1. až 8., ak aktivita spĺňa podmienku všeobecne prospešného cieľa a synergického efektu.

Spoločnosť TIPOS sa bude zaoberať iba žiadosťami doručenými na oficiálnom tlačive, ktoré je dostupné na stiahnutie.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

 • základné údaje o projekte, základné zhrnutie projektu, akej oblasti sa projekt týka
 • celkové náklady na projekt - rozpočet, mediálne plnenie
 • požadovanú sumu partnerstva
 • časový harmonogram projektu

Iba žiadosť doručená na oficiálnom formulári obsahujúca všetky potrebné náležitosti bude zaradená do výberu o vstup do projektového partnerstva.

Hodnota práva na prezentáciu (mediálne plnenie) spoločnosti TIPOS je stanovená na min. 2,5- násobok požadovanej sumy o partnerstvo.

Rozpočet by mal obsahovať všetky náklady na projekt (okrem mediálneho plnenia), partner bude musieť zdokladovať výdavky, ktoré mal v súvislosti s projektom počas obdobia trvania Zmluvy o partnerstve.

V prípade uzatvorenia Zmluvy o partnerstve sa spoločnosť TIPOS môže podieľať na nákladoch:

 • personálne/osobné náklady účtovná trieda 52x (účty 521, 524): max. 100%
 • náklady materiálneho zabezpečenia, nájom okrem nehnuteľností: max. 49%
 • licenčné práva (napr. autorské práva, honoráre): max. 100%
 • nájom (len nehnuteľnosti): max. 100%
 • náklady na prezentáciu/Mediálne náklady: max. 49%
 • prevádzkové náklady: max. 49%

S partnerom je po schválení príslušného projektu spoločnosťou TIPOS uzatvorená Zmluva o partnerstve, ktorá sa uzatvára za podmienok stanovených zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Partner je povinný uviesť a preukázať spoločnosti TIPOS účelovosť použitia prijatej sumy partnerstva určenej na projekt (predložiť faktúry spolu s bankovými výpismi o úhrade).

Žiadosť vyplnenú na oficiálnom formulári je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne na centrálu spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o partnerstvo sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.