Dar

Spoločnosť poskytuje dary za účelom podpory: 

a) športu detí, mládeže alebo talentovaných neplnoletých športovcov,
b) zodpovedného hrania hazardných hier,
c) prevencie, diagnostiky, liečby a resocializácie nelátkových závislostí v súvislosti s vplyvom hazardných hier,
d) iného ako je uvedené v písm. a) až c), ak spĺňa podmienku verejnej prospešnosti alebo sociálnej pomoci v osobitne odôvodnenom prípade s iným významom pre spoločnosť alebo obdarovaného. 

O poskytnutie daru môže požiadať tento žiadateľ:

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

Maximálna suma jedného daru je spravidla do 15 000 EUR pre jedného žiadateľa na obdobie maximálne dvanásť mesiacov.
Prílohou každej žiadosti je čestné vyhlásenie žiadateľa (vzor je prílohou k žiadosti) o tom, že žiadateľ nemá nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, nemá evidované daňové alebo colné nedoplatky, nie je v konkurze alebo likvidácií a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; ak je žiadateľom právnická osoba, tak čestné vyhlásenie právnickej osoby a každého člena jej štatutárneho orgánu o tom, že nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

Kompletne vyplnenú žiadosť na oficiálnom formulári spolu s prílohami je možné doručiť:

- poštou alebo osobne na centrálu spoločnosti: 

 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Brečtanová 1
830 07 Bratislava 37

Spolu s Vašou žiadosťou zasielajte len tie dokumenty, ktoré sú v žiadosti uvedené a požadované na vybavenie Vašej žiadosti. Dokumenty (prílohy, fotografie a najmä osobné údaje), ktoré nie sú požadované a relevantné pre vybavenie Vašej žiadosti, budú ihneď po doručení skartované alebo vymazané.

Údaje o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním, sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu: https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia v časti „Marketing“.  

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o športový sponzoring sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.