Dar

Spoločnosť poskytuje dary najmä na podporu:

a) verejno-prospešných aktivít a regionálneho rozvoja,
b) športu,
c) vzdelávania, vedy a školstva,
d) detí, mládeže a seniorov,
e) kultúry a zachovania kultúrnych hodnôt,
f) sociálnych projektov a znevýhodnených skupín občanov,
g) zdravotníctva,
h) ochrany životného prostredia,
i) ochrany kultúrneho dedičstva,
j) obnovy kultúrnych pamiatok.

O poskytnutie daru môže požiadať tento žiadateľ:

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

Maximálna suma jedného daru poskytnutého žiadateľovi môže byť 50 000 EUR, žiadateľ môže dostať dar raz za dvanásť (12) mesiacov.

Prílohou žiadosti, ak ju podáva žiadateľ, ktorý je právnická osoba, je výpis z obchodného registra alebo z inej príslušnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, nie starší ako tri mesiace. Ak sa právnická osoba nezapisuje do žiadneho registra, tak žiadateľ ako prílohu žiadosti priloží overenú kópiu zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo iného zakladateľského dokumentu, ktorým bola právnická osoba zriadená alebo založená; pri právnickej osobe, kde z výpisu nie je jednoznačné, kto je štatutárnym orgánom, žiadateľ predloží aj úradne overenú kópiu dokumentu, ktorým bol člen/členovia štatutárneho orgánu zvolený/í alebo menovaný/í do funkcie. 

Spolu s Vašou žiadosťou zasielajte len tie dokumenty, ktoré sú v žiadosti uvedené a požadované na vybavenie Vašej žiadosti. Dokumenty (prílohy a najmä osobné údaje), ktoré nie sú požadované a relevantné pre vybavenie Vašej žiadosti, budú ihneď po doručení skartované alebo vymazané.

Pre urýchlenie procesu posúdenia Vašej žiadosti odporúčame so žiadosťou o poskytnutie daru zaslať nasledovné dokumenty:

a)  Potvrdenia vystavené zdravotnými poisťovňami o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
b) Potvrdenie vystavené Sociálnou poisťovňou o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
c)  Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
d)  čestné vyhlásenie fyzickej osoby a ak je žiadateľom právnická osoba, tak čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu a/alebo každého člena štatutárneho orgánu, že nebol právoplatne odsúdený za trestný čin; nie staršie ako tri (3) mesiace
e) výpis z registra trestov právnickej osoby, ak je žiadateľom právnická osoba, nie starší ako tri (3) mesiace

Žiadosť vyplnenú na oficiálnom formulári spolu s prílohami je možné doručiť:
- poštou alebo osobne na centrálu spoločnosti:
 TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
 Brečtanová 1
 830 07 Bratislava 37

Údaje o podmienkach spracovania Vašich osobných údajov a Vašich právach, ktoré máte v súvislosti s ich spracovaním, sú uvedené v Zásadách spracúvania osobných údajov, ktoré sú zverejnené tu: https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia v časti „Marketing“.  

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o dar sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.