Dar

Spoločnosť poskytuje dary najmä na podporu:

a) verejno-prospešných aktivít a regionálneho rozvoja,
b) športu,
c) vzdelávania, vedy a školstva,
d) detí, mládeže a seniorov,
e) kultúry a zachovania kultúrnych hodnôt,
f) sociálnych projektov a znevýhodnených skupín občanov,
g) zdravotníctva,
h) ochrany životného prostredia,
i) ochrany kultúrneho dedičstva,
j) obnovy kultúrnych pamiatok.

O poskytnutie daru môže požiadať tento žiadateľ:

a) fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b) právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky,

Maximálna suma jedného daru poskytnutého žiadateľovi môže byť 50 000 EUR, žiadateľ môže dostať dar raz za dvanásť (12) mesiacov.

Pre urýchlenie procesu posúdenia Vašej žiadosti odporúčame so žiadosťou o poskytnutie daru zaslať nasledovné dokumenty:

a)  Potvrdenia vystavené zdravotnými poisťovňami o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
b) Potvrdenie vystavené Sociálnou poisťovňou o tom, že žiadateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
c)  Potvrdenie príslušného daňového úradu o tom, že žiadateľ nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sú predmetom vykonávacieho konania, a ktoré nie je staršie ako tri mesiace.
d)  Výpis z registra trestov v prípade fyzickej osoby a ak je žiadateľom právnická osoba, tak výpis z registra trestov každého člena štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorý nie je starší ako tri mesiace

Ak je žiadateľom právnická osoba prílohou žiadosti je výpis z obchodného registra alebo z inej príslušnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná nie starší ako tri mesiace. Ak sa právnická osoba nezapisuje do žiadneho registra, tak žiadateľ ako prílohu žiadosti priloží overenú kópiu zakladateľskej listiny, zakladateľskej zmluvy alebo iného zakladateľského dokumentu, ktorým bola právnická osoba zriadená alebo založená; pri právnickej osobe, kde z výpisu nie je jednoznačné, kto je štatutárnym orgánom, žiadateľ predloží aj úradne overenú kópiu dokumentu, ktorým bol člen/členovia štatutárneho orgánu zvolený/í alebo menovaný/í do funkcie. 

Žiadosť vyplnenú na oficiálnom formulári je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne na centrálu spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37.

Zmluvy uzatvorené s úspešnými žiadateľmi o dar sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv spolu s výškou poskytnutej sumy.