Pravidlá SMS klubu

Pravidlá SMS klubu

poskytovateľ služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

TIETO PRAVIDLÁ s názvom PRAVIDLÁ SMS klubu sÚ záväzným dokumentom, ktorý upravujE pravidlá  A PODMIENKY ČLENSTVA V SMS KLUBE (ďalej aj len ako “pravidlá“).

Článok I.Definícia SMS klubu

 

1.    SMS klub je vernostný program, ktorý poskytuje spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) návštevníkom webovej stránky www.tipos.sk resp. https://www.tipos.sk (ďalej len „stránka“), ktorí splnili podmienky podľa bodu 2 článku II. týchto Pravidiel (ďalej len „člen SMS klubu“).

2.    Členovi SMS klubu bude umožnené užívať  určené nadštandardné  služby a/alebo funkcie na tejto stránke na základe týchto Pravidiel. Jedná sa o nasledujúce služby:

a.       Overovanie výhry pre určené hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS cez SMS, resp. telefónne číslo; v prípade, že sa jedná o telefónne číslo, ktoré spĺňa podmienky stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach medzi slovenským mobilným operátorom a spoločnosťou TIPOS zverejnenými na stránke www.tipos.sk;

b.       Horúce čísla v hernom poli pre určené číselné lotérie prevádzkované spoločnosťou TIPOS;

c.       Generátor náhodných šťastných čísiel pre určené číselné lotérie prevádzkované spoločnosťou TIPOS;

d.       archív žrebovaní za posledných 12 mesiacov v číselných lotériách prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS;

e.       Iné, priebežne dopĺňané služby, ktoré spoločnosť TIPOS zverejní na stránke.

Členovi SMS klubu, ktorý splní podmienky určené v podmienkach propagačnej súťaže a/alebo propagačnej aktivity zverejnenej na stránke, bude zároveň umožnené sa zúčastniť tejto súťaže a/alebo aktivity, ktorých organizátorom bude spoločnosť TIPOS na základe týchto Pravidiel a/alebo podmienok uvedených v štatútoch jednotlivých propagačných súťaží a/alebo aktivít.

Členovi SMS klubu bude poskytnutá možnosť zúčastniť sa propagačnej aktivity o získanie bonusu definovaného v článku V. týchto Pravidiel; v prípade, ak splní všetky podmienky definované v článku V. Pravidiel (BONUS môže získať len člen SMS klubu s telefónnym číslom, s ktorým nie je zaregistrovaný v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s príslušným herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť TIPOS, ak splní podmienky v článku V. týchto Pravidiel).

Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo na základe svojho rozhodnutia zmeniť a/alebo zrušiť služby, funkcie, propagačné aktivity a/alebo súťaže zverejnené na tejto stránke.

3.    Za registráciu podľa týchto Pravidiel sa považuje registrácia  v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s príslušným platným herným plánom hazardnej hry - elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť TIPOS (upravené v článku 5 Herného plánu elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“).

 

Článok II.

Podmienky získania vstupu do SMS klubu

 

1.    Vstup do SMS klubu je bezplatný a dobrovoľný. Na ostatné služby poskytované prostredníctvom SMS prevádzkované spoločnosťou TIPOS sa vzťahujú aktuálne platné Cenníky zverejnené na http://www.tipos.sk/ alebo na stránke (napríklad podanie stávky v číselných lotériách; kúpa elektronickej okamžitej lotérie).

2.    Vstup do SMS klubu môže získať iba fyzická osoba, ktorá:

a.       dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace so vstupom a členstvom v SMS klube;

b.       spĺňa podmienku na zapojenie do hazardných hier prevádzkovanými spoločnosťou TIPOS, ktoré je možné hrať prostredníctvom SMS v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom SMS prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS; a zároveň

c.       je oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zo slovenských mobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a sú splnené všetky podmienky stanovené príslušným slovenským mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa týchto Pravidiel pri užívaní služieb prostredníctvom  telefónneho čísla, ktoré takáto osoba oprávnene používa;

d.       buď
(i) zanechá svoje mobilné tel. číslo na podstránke
tipos.sk/sms-klub , ktoré následne overí na toto tel. číslo automaticky zaslaným číselný kódom v SMS;
(ii) alebo zadá svoje mobilné tel. číslo na podstránke
tipos.sk/sms-klub za účelom zistenia prípadných výhier evidovaných na zadanom tel. čísle, ktoré následne overí na toto tel. číslo automaticky zaslaným číselný kódom v SMS.
Pritom takýto spôsob overenia výhry predstavuje nadštandardnú funkciu prístupnú iba pre členov SMS klubu alebo výhradne spojenú s potvrdením vstupu do SMS klubu a jej podmienkami; a zároveň

e.       udelí súhlas s Pravidlami SMS klubu.

 

V rámci overovania tel. čísla bude k danému mobilnému telefónnemu číslu na pozadí zistený stav registrácie na krátkom čísle 3333.  Overenie tel. čísla bude zapísané do súborov cookies v danom zariadení, len pre overenie a pre zabezpečenie prístupu do SMS klubu bez potreby opätovného overenia tel. čísla pre každého člena SMS klubu, pri podmienke prístupu z rovnakého zariadenia v súlade s bodom 6 tohto článku Pravidiel.

3.    V rámci overovania tel. čísla bude k danému mobilnému telefónnemu číslu na pozadí zistený stav registrácie na krátkom čísle 3333.

a.       V prípade, ak nebude dané tel. číslo v čase overovania tel. čísla za účelom získania vstupu do SMS klubu ešte na krátkom čísle 3333 v spoločnosti Tipos registrované a registrované ani nikdy nebolo, vznikne členovi SMS klubu s týmto tel. číslom možnosť zúčastniť sa propagačnej aktivity o získanie bonusu v zmysle ustanovení uvedených v čl. V. týchto Pravidiel.

4.    Splnením všetkých podmienok pre vstup do SMS klubu podľa bodu 2 článku II. týchto Pravidiel sa návštevník stránky stáva členom SMS klubu.

5.    Člen SMS klubu je povinný počas celej doby trvania členstva spĺňať podmienky pre členstvo uvedené v bode 2, článku II týchto Pravidiel.

6.    Splnenie podmienok pre vstup do SMS klubu podľa bodu 2 tohto článku SMS klubu, vrátane overenia tel. čísla, bude opakovane spoločnosťou TIPOS vyžadované od člena SMS klubu, v prípade, ak spĺňa podmienky na vstup z iného zariadenia vo vzťahu k rovnakému telefónnemu číslu ako zo zariadenia, na ktorom má záujem vykonať vstup do SMS klubu a zároveň je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

(i) návštevník prichádza z iného zariadenia, v ktorom stav overenia jeho tel. čísla ešte nie je zapísaný a uložený v cookies a/alebo
(ii) vymazal doterajšie súbory cookies v zariadení, z ktorého sa prihlasuje a v ktorom sa informácia o stave overenia jeho tel. čísla nachádzala a/alebo

(iii) v zariadení, z ktorého sa prihlasuje, cookies exspirovala doba uchovávania (12 mesiacov od overenia telefónneho čísla).

Článok III.

PARTNERI SMS klubu

 

1. Partnerom SMS klubu je právnická alebo fyzická osoba, ktorá technicky zabezpečuje služby na tejto stránke alebo poskytuje iné plnenie na základe zmluvy so spoločnosťou TIPOS.

Článok IV.

Osobné údajE

 

1. Podmienky spracúvania osobných údajov členov SMS klubu sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou TIPOS sú uvedené v dokumente Ochrana súkromia dostupnom na stránke www.tipos.sk alebo na https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia.

 

Článok V.

Podmienky získania a uplatnenia bonusu: preplatenie SMS žrebu dni Šťastia

 

1.    Členovi SMS klubu s tel. číslom, ktoré

(i) v čase overovania tel. čísla za účelom získania vstupu do SMS klubu, nie je doposiaľ registrované na krátkom čísle 3333 v spoločnosti TIPOS a zaregistrované nikdy ani nebolo (t.j. nie je a nikdy nebolo zaregistrované v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovanými spoločnosťou TIPOS); a zároveň

(ii) člen po vstupe do SMS klubu vykoná registráciu s tel. číslom na krátkom čísle 3333 (t.j. vykoná registráciu pre svoje mobilné telefónne číslo v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“); a zároveň

(iii) zakúpi cez SMS z daného telefónneho čísla elektronickú okamžitú lotériu - SMS žreb DNI ŠTASTIA v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“ v hodnote 1 EUR s DPH, a to ako v poradí 1. SMS žreb zakúpený cez SMS po zrealizovaní registrácie na dané tel. číslo;

bude udelený bonus v podobe možnosti poukázania sumy 1 EUR na bankový účet.

2.    O udelení bonusu, vrátane možností jeho uplatnenia bude každý člen s  tel. číslom spĺňajúci podmienky v bode 1. tohto článku, informovaný formou web bannerov, zobrazovaných počas každej návštevy stránky až do okamihu uplatnenia bonusu podľa bodu 3 tohto článku.

3.    Bonus je možné uplatniť výhradne na základe žiadosti daného zákazníka/návštevníka (člena SMS klubu), ktorý:

a.       na podstránke tipos.sk/sms-klub, ku ktorej mu bude umožnený prístup po kliknutí na tlačidlo preplatiť podľa bodu 2. tohto článku po splnení podmienky č. (iii) uvedenej v bode 1 tohto článku, vyplní a odošle číslo svojho bankového účtu vo forme IBAN, čo bude zároveň považované ako žiadosť o uplatnenie bonusu;

b.       zároveň na danej podstránke udelí súhlas so spracovaním os. údajov v rozsahu číslo bankového účtu výhradne za účelom uplatnenia bonusu zo strany partnera SMS klubu, ktorý zabezpečuje vyplácanie bonusu;

c.       bude mať v čase žiadosti na svojom tel. čísle už zakúpený SMS žreb emisie DNI ŠŤASTIA v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“.

4.    Bonus si môže uplatniť zákazník/návštevník (člen SMS klubu), ktorý splnil podmienky podľa bodu 3. tohto článku; pričom bonus si musí člen SMS klubu uplatniť spôsobom podľa bodu 3. tohto článku v lehote 7 kalendárnych dní od zakúpenia danej emisie SMS žrebu DNI ŠŤASTIA ako v poradí 1. zakúpeného SMS žrebu pre dané tel. číslo od jeho registrácie. Po uplynutí tejto lehoty nárok na uplatnenie bonusu zaniká.

5.    Bonus si môže každé tel. číslo s nárokom na bonus uplatniť iba 1x. Nárok na uplatnenie bonusu má člen SMS klubu, ku ktorému sa telefónne číslo viaže iba jeden krát.

6.    Vyplatenie bonusu na zadané číslo bankového účtu sa zrealizuje zo strany Partnera SMS klubu do maximálne 14 kalendárnych dní od zaslania čísla bankového účtu cez podstránku pre uplatnenie bonusu podľa bodu 3, ods. a. tohto článku.

7.    Registrácia pre mobilné telefónne číslo sa riadi Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003 a všeobecnými obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou TIPOS ako prevádzkovateľom upravujúcimi využívanie mobilných telefónnych čísel hráčov aj v elektronickej okamžitej lotérii.  Kúpa SMS žrebu sa riadi Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“ a všeobecnými obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou TIPOS ako prevádzkovateľom upravujúcimi využívanie mobilných telefónnych čísel hráčov aj v elektronickej okamžitej lotérii.

8.    Spoločnosť TIPOS nie je zodpovedná za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sama alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

9.    Rozhodnutie o platnosti a času poskytovania daného bonusu je výhradne v kompetencii spoločnosti TIPOS.

10.Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa propagačnej aktivity uvedenej v tomto článku a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť propagačnú aktivitu podľa tohto článku.

 

Článok VI.

Ostatné ustanovenia

1.    Členstvo v SMS klube je dobrovoľné. Vstupom do SMS klubu vyjadruje návštevník svoj súhlas s Pravidlami SMS klubu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.    Členstvo v SMS klube je neprenosné a vzťahuje sa vždy k vybranému tel. číslu, ktoré splnilo všetky podmienky pre vstup do SMS klubu v zmysle týchto Pravidiel.

3.    Členstvo v SMS klube zaniká:

 a) zrušením členstva zo strany člena SMS klubu;

b) vymazaním súborov cookies podľa čl. II. Pravidiel na stránke členom SMS klubu vo všetkých zariadeniach, z ktorých člen SMS klubu vstupoval do SMS klubu vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo a v ktorých sú súbory cookies stále uchovávané;

c) exspiráciou doby uchovávania cookies podľa čl. II. týchto Pravidiel vo všetkých zariadeniach, z ktorých člen SMS klubu vstupoval do SMS klubu  vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo, ktorá je 12 mesiacov odo dňa posledného overenia telefónneho čísla;

d) zrušením členstva zo strany spoločnosti TIPOS;

      e) zrušením SMS klubu zo strany spoločnosti TIPOS.

4.    Členstvo v SMS klube  zaniká zrušením členstva zo strany člena SMS klubu a to zakliknutím políčka ZRUŠIŤ ČLENSTVO  na stránke vo všetkých zariadeniach, z ktorých vstupoval do SMS klubu  vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo a v ktorých sú súbory cookies podľa čl. II. Pravidiel stále uchovávané. Členstvo v SMS klube zaniká ku dňu zakliknutia posledného políčka ZRUŠIŤ ČLENSTVO v poslednom zo všetkých zariadení, z ktorých člen SMS klubu vstupoval do SMS klubu a v ktorých sú súbory cookies stále uchovávané. Tým nie je dotknutá možnosť opätovne sa stať členom SMS klubu; v prípade, ak fyzická osoba opätovne splní podmienky pre členstvo.

Členstvo v SMS klube zaniká členovi, aj v prípade, ak  súborom cookies exspirovala (uplynula) doba uchovávania (max. 12 mesiacov) vo všetkých zariadeniach, v ktorých sa informácia o stave overenia tel. čísla nachádzala.

Spoločnosť TIPOS je oprávnená zrušiť členovi členstvo v SMS klube, v prípade, ak člen SMS klubu hrubo poruší svoje povinnosti a to najmä (nie však výlučne); ak spoločnosť TIPOS zistí, že člen nespĺňa a/alebo nespĺňal podmienky pre členstvo uvedené v bode 2, článku II týchto Pravidiel; pri zneužívaní výhod SMS klubu členom SMS klubu alebo pri poškodzovaní dobrého mena spoločnosti TIPOS členom SMS klubu. O zrušení členstva informuje spoločnosť TIPOS člena prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ku ktorému sa viaže členstvo. Ku dňu oznámenia zrušenia členstva sa členovi zrušuje členstvo v SMS klube.

5.     Zánikom členstva bez náhrady zanikajú akékoľvek nevyčerpané výhody spojené s členstvom v SMS klube. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa SMS klubu podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, zmeniť alebo zrušiť SMS klub a jeho Pravidlá.

6.    O zmenách Pravidiel SMS klubu informuje spoločnosť TIPOS členov SMS klubu najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny zverejnením nových pravidiel alebo dodatkov k nim na internetovej stránke www.tipos.sk. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách SMS klubu, je vždy záväzné rozhodnutie spoločnosti TIPOS. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo ukončiť vernostný program a zrušiť SMS klub bez náhrady. Dátum ukončenia programu a zrušenia SMS klubu oznámi spoločnosť TIPOS prostredníctvom internetovej stránky: www.tipos.sk.

7.    Spoločnosť Tipos nie je zodpovedná za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sama alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za funkčnosť SMS klubu, v prípadoch, ktoré nastali nezávisle od vôle a/alebo konania spoločnosti TIPOS, najmä v prípade technickej poruchy v systéme, z dôvodu výpadku dát v systéme, z dôvodu vyššej moci.

8.     Člen SMS klubu berie na vedomie, že Pravidlá sú pre neho záväzné. Právny vzťah založený v zmysle bodu 2 článku II. podľa týchto Pravidiel sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a člena SMS klubu neupravené v týchto Pravidlách sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. VII.

Zverejnenie pravidiel SMS klubu a účinnosť

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1. 6. 2024 a budú zverejnené na www.tipos.sk

Bratislava, dňa 30.5.2024

_______________