Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje

 1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
 2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať v rámci nasledovných právnych základov:
  1. Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom súťaže do zmluvného, alebo obdobného vzťahu, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné na účely účasti v tejto Súťaži, žrebovaní a pre vyhlásenie výhercov.
  2. Ku zverejneniu výhercov v rozsahu fotografia, výška výhry a región, kde sa prevádzka nachádza, právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas každého výhercu.
  3. Pre uchovávanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov je právnym základom plnenie povinností podľa nasledovných právnych predpisov:
   1. Finančné právo, ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť
   2. Právo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu
 3. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 4. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu uvedeného v tomto článku štatútu, podľa bodov 2a, 2b, 2c.
  1. V prípade účastníkov súťaže, ktorí nie sú výhercovia, sa osobné údaje uchovávajú na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac však tri mesiace po ukončení súťaže.
  2. Doba uchovávania v prípade súhlasu dotknutej osoby je 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu.
  3. V prípade výhercu po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, v rámci daňového plnenia počas aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov, v rámci právnych predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu 5 rokov.
 5. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.
 6. Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky a nebudú prenášané do tretích krajín.
 7. Osobné údaje súťažiacich ani výhercov nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.
 8. Súťažiaci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci propagačnej súťaže má nasledujúce práva :
  1. právo na prístup k svojim osobným údajom
  2. právo na opravu svojich osobných údajov
  3. právo na vymazanie svojich osobných údajov (právo na „zabudnutie“)
  4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  5. právo namietať proti spracovávanie osobných údajov
  6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov
  7. právo na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov
 9. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov, k uplatneniu práv nájdete na https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia, alebo v prípade záujmu kontaktovať zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete písomne prostredníctvom emailovej adresy dpo@tipos.sk.