Štatút propagačnej súťaže

Štatút propagačnej súťaže
NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: VYHRAJ S MIMORIADNYM ŽREBOVANÍM LOTO!

Preambula

Tento štatút propagačnej súťaže „VYHRAJ S MIMORIADNYM ŽREBOVANÍM LOTO!“ (ďalej len ako “súťaž“), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako “štatút“).

 1. Organizátor súťaže
  Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako “organizátor“).
 2. Popis súťaže
  1. Súťaž sa viaže k predaju stávok k číselnej lotérii LOTO v súvislosti s vyhláseným mimoriadnym žrebovaním a je vyhlásená organizátorom na obdobie, počas ktorého sa prijímajú stávky na vyhlásené mimoriadne žrebovanie od 27. marca 2023 do 13. mája 2023.
  2. Súťaž je určená pre pracovníkov predajných miest, ktorí splnia podmienky súťaže.
 3. Podmienky účasti
  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:
  1. dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
  2. je zamestnancom mandatára v predajnom mieste, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry organizátora na základe mandátnej zmluvy;
  3. absolvovala školenie pre obsluhu online terminálu;
  4. je oprávnená na obsluhu terminálu online; pričom oprávnenou obsluhou terminálu online je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej mandatár vykonáva mandátne činnosti (predaj produktov organizátora) a ktorá spĺňa všetky podmienky požadované pre ňu mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi organizátorom a mandatárom;
  5. platne sa zaregistruje v lehote odo dňa účinnosti tohto štatútu do 13. mája 2023, , na webovej stránke organizátora; pričom platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa povinne a/alebo telefónne číslo dobrovoľne a zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.
  (ďalej aj ako „pracovník“ alebo „súťažiaci“).
 4. Výhry
  1. Výhrou v súťaži je peňažná výhra v hodnote 100,00 EUR (slovom: jednosto eur), alebo nepeňažná výhra (hrnček keepcup a bavlnené biele tričko v hodnote spolu 54,24 EUR s DPH (slovom: päťdesiatštyri eur a dvadsaťštyri centov) pre každého pracovníka prihláseného na termináli, ktorý uzatvoril akúkoľvek stávku na vyhlásené mimoriadne žrebovanie v hre LOTO a ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu; a zároveň bude vyžrebovaný organizátorom metódou náhodného žrebovania. Celkovo je do tejto súťaže určených 200 (slovom: dvesto) peňažných výhier a 100 (slovom: jednosto) nepeňažných výhier.
  2. Nárok na výhru má pracovník predajného miesta za splnenia podmienok v čl. IV. ods. 1.
  3. Výhra z propagačnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 5. Vyhodnotenie súťaže
  1. Vyhodnotenie súťaže, sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora; pričom nárok na výhru vznikne pracovníkovi prihlásenému na termináli počas vyhláseného obdobia trvania propagačnej súťaže, ktorý predal od 27. marca 2023 do 13. mája 2023 stávku v hre LOTO na vyhlásené mimoriadne žrebovanie, ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu a ku dňu vyžrebovania podľa článku V. bodu 2. tohto štatútu bol platne zaregistrovaný (spolu za celé obdobie trvania propagačnej súťaže bude vyhodnotených 200 výhercov peňažných výhier a 100 výhercov nepeňažných výhier).
  2. Žrebovanie peňažných a nepeňažných výhier sa uskutoční spravidla každý pondelok od 17. apríla 2023 do 15. mája 2023. Zo všetkých stávok, ktoré boli uzatvorené za predchádzajúce obdobie /spravidla týždeň/ prostredníctvom terminálu na mimoriadne žrebovanie v hre LOTO, bude vyžrebovaných 40 výhercov peňažnej výhry, 20 výhercov nepeňažnej výhry a 60 náhradníkov (40+20), ktorým vznikne nárok na výhru podľa čl. IV. ods. 1 tohto štatútu; pričom v prípade náhradníkov organizátor osloví týchto len v prípade, ak nebude možné odovzdať výhru výhercovi podľa tohto štatútu a to podľa poradia, v akom boli výhercovia vyžrebovaní, tak, aby bolo za celé obdobie trvania súťaže odmenených spolu 200 výhercov peňažných výhier a 100 výhercov nepeňažných výhier, ktorí splnili podmienky tejto propagačnej súťaže. Celkovo sa uskutoční 5 žrebovaní, pričom platí, že v jednom žrebovaní môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný len jedenkrát (peňažnú alebo nepeňažnú výhru možno získať za jeden týždeň iba raz) a počas trvania súťaže môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný maximálne dvakrát . Žrebovanie sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora metódou náhodného žrebovania.
  3. Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom.
  4. Z jednotlivých žrebovaní budú vyhotovené protokoly podpísané členmi žrebovacej komisie.
 6. Spôsob vyplácania výhier
  1. V prípade, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.
  2. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odovzdať výhru náhradnému výhercovi spôsobom podľa bodu 2. čl. V. tohto štatútu.
  3. Peňažná výhra bude odovzdaná výhercovi poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet výhercu, ktorý uviedol v lehote na uplatnenie nároku na výhru organizátorovi prostredníctvom osobitného formulára. Nepeňažná výhra bude odovzdaná výhercovi osobne a to prostredníctvom zástupcu organizátora.
  4. Pred odovzdaním peňažnej výhry na účet výhercu odovzdá zástupca organizátora symbolicky výhercovi poukážku na predajnom mieste.
  5. Lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu je 30 dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 2 tohto štatútu. Organizátor informuje výhercu o výhre e-mailom alebo zaslaním SMS na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii; v tejto lehote výherca musí organizátorovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry podľa tohto štatútu. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá. V prípade, ak výherca súčinnosť neposkytne, stráca nárok na výhru podľa tohto štatútu.
  6. Lehota na uplatnenie nároku na výhru sa počíta od každého jednotlivého žrebovania podľa čl. V ods. 2. tohto štatútu.
 7. Spracovanie osobných údajov
  1. Prevádzkovateľ osobných údajov
   Organizátor, t. j. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto článku štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).
  2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na nasledovných právnych základoch:
   1. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva, obdobný vzťah, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
   2. Zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas výhercu.
   3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť.
  3. Rozsah spracúvaných údajov:
   1. Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo.
   2. Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.
   3. Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie.
  4. Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 60 dní od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo späťvzatia súhlasu na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas. Po 60 dňoch budú zverejnené údaje vymazané.
  5. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.
  6. Viac informácií nájdete v informačnej povinnosti na www.tipos.sk, sekcia Ochrana súkromia – časť „Mandátna sieť“, informačná povinnosť pre „Zamestnancov mandatára“.
 8. Trvanie súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období odo dňa účinnosti tohto štatútu do 13. mája 2023. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.
 9. Zverejnenie štatútu
  Tento štatút bude zverejnený na https://www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora.
 10. Účinnosť a prechodné ustanovenia
  Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 20. marca 2023.
 11. Osobitné a záverečné ustanovenia
  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
  3. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.
  4. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za nežiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
  5. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou podľa ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 20. marca 2023