Štatút propagačnej súťaže

Štatút propagačnej súťaže

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: EXTRA VÝPLATA – OTESTUJTE SA A VYHRAJTE - FINÁLE

 

Preambula

Tento štatút propagačnej súťaže „EXTRA VÝPLATA – OTESTUJTE SA A VYHRAJTE - FINÁLE“ (ďalej len ako “súťaž“), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako “štatút“).

I.              Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

Vyhlasovateľom, organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako “organizátor“).

II.            Popis súťaže

1. Súťaž sa viaže k číselnej lotérii EXTRA VÝPLATA.

2. Súťaž je určená pre pracovníkov obchodných miest, ktorí splnia podmienky súťaže.

III.           Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

1.    dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;

2.    je zamestnancom mandatára v obchodnom mieste, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry organizátora na základe mandátnej zmluvy;

3.    absolvovala školenie pre obsluhu online terminálu;

4.    je oprávnená na obsluhu terminálu online; pričom oprávnenou obsluhou terminálu online je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej mandatár vykonáva mandátne činnosti (predaj produktov organizátora) a ktorá spĺňa všetky podmienky požadované pre ňu mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi organizátorom a mandatárom;

5.    platne sa zaregistruje v priebehu súťaže v lehote do 6. mája 2024 na stránke www.tipos.sks/obsluha; pričom platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo a zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže a spracovanie osobných údajov na účely súťaže. Zamestnancom mandatára, ktorí sa už registrovali v termíne 23.2 až 18.3. do súťaže „Extra výplata – Otestujte sa a vyhrajte“ platí registrácia zároveň aj do tejto nadväzujúcej súťaže (ďalej aj ako „pracovník“ alebo „súťažiaci“). Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii.

IV.          Výhry

1.      Výhrami v súťaži sú: finančná hotovosť vo výške 4 856,17 € slovom štyritisíc osemstopäťdesiatšesť eur a sedemnásť centov (ďalej aj ako „Výhra“) pre pracovníka prihláseného na termináli v čase uzatvorenia stávky v hre EXTRA VÝPLATA s minimálne 2 tipmi :tiket s vyplnenými min. 2 stĺpcami, stávka podaná náhodným tipom s dvomi stĺpcami, stávka podaná Rýchlou stávkou veľkosť M, L, XL, a to v období od 16. apríla 2024 do 6. mája 2024, ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu, zároveň v jednom súťažnom týždni podľa čl. VIII prijal stávku v hre EXTRA VÝPLATA v rozsahu minimálne 20 stávok, pričom každá musí obsahovať stávku v rozsahu minimálne 2 tipov a zároveň bude vyžrebovaný organizátorom metódou náhodného žrebovania podľa čl. V. tohto štatútu. Celkovo sú do tejto súťaže určené 3 (slovom: tri) výhry spolu vo výške 14 568,51 € slovom štrnásťtisíc päťstošesťdesiatosem eur a päťdesiatjeden centov.

2.    Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude organizátor výhercu informovať v zmysle platného zákona.

 

V.            Vyhodnotenie súťaže a žrebovanie výhercov súťaže

1.      Vyhodnotenie súťaže, sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora; pričom nárok na výhru vznikne pracovníkovi podľa čl. IV bod 1. tohto štatútu.

2.      Žrebovanie Výhry sa uskutoční za každé súťažné kolo a to v utorok nasledujúcu po ukončení súťažného kola špecifikovaného v čl. VIII tohto štatútu. Zo všetkých stávok lotérie Extra výplata podaných v čase trvania tejto súťaže so stávkou v minimálnom rozsahu  2 tipy sa vyžrebuje jedna stávka, ku ktorej bude určený pracovník, ktorý bol prihlásený na terminál v čase uzatvorenia tejto stávky v hre Extra výplata, ktorému vznikne nárok na výhru podľa čl. IV. ods. 1 tohto štatútu. Celkovo sa v tejto súťaži uskutočnia 3 žrebovania, jedno po každom súťažnom kole, pričom platí, že v jednom žrebovaní môže byť súťažiaci v jednom súťažnom kole platne vyžrebovaný len jedenkrát (t. j. výhru možno získať v jednom kole iba raz). Žrebovanie sa uskutoční metódou náhodného žrebovania. Organizátor súťaže môže dožrebovať potrebný počet náhradných výhercov.

3.      Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom.

4.      Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie.

 

VI.          Spôsob odovzdania výhier

1.    V prípade, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

2.    Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odovzdať výhru náhradnému výhercovi spôsobom podľa bodu 1 a 2. čl. V. tohto štatútu.

3.   Výhra bude odovzdaná výhercovi poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet výhercu, ktorý uviedol v lehote na uplatnenie nároku na výhru organizátorovi prostredníctvom osobitného formulára.

4.    Pred odovzdaním výhry na účet výhercu môže zástupca organizátora odovzdať symbolicky výhercovi poukážku na obchodnom mieste.

5.    Lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu je 30 kalendárnych dní od vyhodnotenia súťaže podľa čl. V. ods. 1 tohto štatútu a 30 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 1 tohto štatútu. Organizátor informuje výhercu o výhre zaslaním sms alebo telefonátom na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii; v tejto lehote výherca musí organizátorovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry podľa tohto štatútu. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá. V prípade, ak výherca súčinnosť neposkytne, stráca nárok na výhru podľa tohto štatútu.

 

VII.         Osobné údaje

1.    Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

2.    Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať v rámci nasledovných právnych základov:

a)    Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom súťaže do zmluvného, alebo obdobného vzťahu, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné na účely účasti v tejto Súťaži, žrebovaní a pre vyhlásenie výhercov.

b)    Ku zverejneniu výhercov v rozsahu fotografia, výška výhry a región, kde sa prevádzka nachádza, právnym základom spracúvania osobných údajov je  osobitný súhlas každého výhercu. 

c)    Pre uchovávanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov je právnym základom plnenie povinností podľa nasledovných právnych predpisov:

                                                  i.    Finančné právo, ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť,

                                                 ii.    Právo v oblasti  ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.

3.    Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

4.    Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu uvedeného v tomto článku štatútu, podľa bodu 2a, 2b, 2c.

a)    V prípade účastníkov súťaže, ktorí nie sú výhercovia, sa osobné údaje uchovávajú na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac však tri mesiace po ukončení súťaže.

b)    Doba uchovávania v prípade súhlasu dotknutej osoby je 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu.

c)    V prípade výhercu po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, v  rámci daňového plnenia počas aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov, v rámci právnych predpisov v oblasti  ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu 5 rokov.

5.    Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.

6.    Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky a nebudú prenášané do tretích krajín.

7.    Osobné údaje súťažiacich ani výhercov nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.

8.    Súťažiaci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci propagačnej súťaže má nasledujúce práva :

a)    právo na prístup k svojim osobným údajom;

b)    právo na opravu svojich osobných údajov;

c)    právo na vymazanie svojich osobných údajov (právo na „zabudnutie“);

d)    právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;

e)    právo namietať proti spracovávanie osobných údajov;

f)     právo na prenosnosť svojich osobných údajov;

g)    právo na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

9.    Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov, k uplatneniu práv nájdete na https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia, alebo v prípade záujmu kontaktovať zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete písomne prostredníctvom emailovej adresy dpo@tipos.sk.

 

VIII.        Trvanie súťaže

Súťaž je rozdelená na tri súťažné kolá, je časovo ohraničená a prebehne v čase od 16.04. 2024, 00.00 hod. do 06.05.2024, 23:59 hod.

 

1. súťažné kolo začína 16. 04. 2024, 00.00 hod a končí 22. 04. 2024 o 23:59 hod.

2. súťažné kolo začína 23. 04. 2024, 00.00 hod a končí 29. 04. 2024 o 23:59 hod.

3. súťažné kolo začína 30.04. 2024, 00.00 hod a končí 06. 05. 2024 o 23:59 hod.

IX.          Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na https://www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora.

X.            Účinnosť a prechodné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 8. apríla 2024.

XI.          Osobitné a záverečné ustanovenia

a.    Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

b.    Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

c.     Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.

d.    Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

e.    Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou podľa ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V Bratislave, dňa 8. apríla 2024