Štatút propagačnej súťaže

Štatút propagačnej súťaže
NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: PREDÁVAJTE A VYHRÁVAJTE!
Preambula

Tento štatút propagačnej súťaže "PREDÁVAJTE A VYHRÁVAJTE!" (ďalej len ako "súťaž"), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako "štatút").

 1. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

  Vyhlasovateľom, organizátorom a prevádzkovateľom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako "organizátor").

 2. Popis súťaže
  1. Súťaž sa viaže k číselnej lotérii LOTO.
  2. Súťaž je určená pre pracovníkov obchodných miest, ktorí splnia podmienky súťaže.
 3. Podmienky účasti

  Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

  1. dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
  2. je zamestnancom mandatára v obchodnom mieste, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry organizátora na základe mandátnej zmluvy;
  3. absolvovala školenie pre obsluhu online terminálu;
  4. je oprávnená na obsluhu terminálu online; pričom oprávnenou obsluhou terminálu online je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej mandatár vykonáva mandátne činnosti (predaj produktov organizátora) a ktorá spĺňa všetky podmienky požadované pre ňu mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi organizátorom a mandatárom;
  5. platne sa zaregistruje v lehote odo dňa účinnosti tohto štatútu do 12. januára 2022, nie však neskôr ako v lehote na uplatnenie nároku na výhru podľa tohto štatútu, na webovej stránke organizátora; pričom platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo a zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže a spracovanie osobných údajov na účely súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii.

  (ďalej aj ako "pracovník" alebo "súťažiaci").

 4. Výhry
  1. Výhrami v súťaži sú:
   1. peňažná výhra v hodnote 200,00 EUR (slovom: dvesto eur a nula centov) (ďalej aj ako "peňažná výhra 1") pre pracovníka prihláseného na termináli v čase uzatvorenia stávky v hre LOTO s minimálne 2 tipmi (vyplnené minimálne dve hracie polia na tikete) zaradenej do žrebovania v období od 3. novembra 2021 do 12. decembra 2021, ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu a zároveň bude vyžrebovaný organizátorom metódou náhodného žrebovania. Celkovo je do tejto súťaže určených 120 (slovom: stodvadsať) peňažných výhier 1 (10 výhier za každé stávkové obdobie).
   2. nepeňažná výhra robotický vysávač (ďalej aj ako "nepeňažná výhra") v hodnote 469,00 EUR s DPH (slovom: štyristošesťdesiatdeväť eur a nula centov) a peňažná výhra v hodnote 100,00 EUR (slovom: jednosto eur a nula centov) (ďalej aj ako "peňažná výhra 2") pre pracovníka prihláseného na termináli v čase uzatvorenia stávky s minimálne 2 tipmi v hre LOTO zaradenej do žrebovania v období od 3. novembra 2021 do 12. decembra 2021, ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu a zároveň bude vyžrebovaný organizátorom metódou náhodného žrebovania. Celkovo je do tejto súťaže určených 16 (slovom: šestnásť) nepeňažných výhier a 16 (slovom: šestnásť) peňažných výhier 2.
  2. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude organizátor výhercu informovať v zmysle platného zákona.
 5. Žrebovanie výhercov súťaže
  1. Žrebovanie peňažnej výhry 1 sa uskutoční po uskutočnení každého žrebovania hry LOTO, spravidla každý pondelok a štvrtok, od 4. novembra 2021 do 13. decembra 2021. Zo všetkých stávok s minimálne dvomi tipmi, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom terminálu do žrebovania predchádzajúceho stávkového obdobia, bude vyžrebovaných 10 stávok a 10 náhradných stávok, ku ktorým bude určený pracovník prihlásený na terminál v čase uzatvorenia tejto stávky v hre LOTO, ktorému vznikne nárok na výhru podľa čl. IV. ods. 1 písm. a) tohto štatútu; pričom v prípade náhradných stávok organizátor osloví náhradníkov len v prípade, ak nebude možné odovzdať výhru výhercovi podľa tohto štatútu a to podľa poradia, v akom boli stávky vyžrebované, tak, aby bolo za celé obdobie trvania súťaže odmenených spolu 120 výhercov, ktorí splnili podmienky tejto súťaže. Celkovo sa v tejto časti súťaže uskutoční 12 žrebovaní, pričom platí, že v jednom žrebovaní môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný len jedenkrát (t. j. peňažnú výhru 1 možno získať za jedno stávkové obdobie iba raz). Žrebovanie sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora metódou náhodného žrebovania.
  2. Žrebovanie výhier podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. nepeňažnej výhry a peňažnej výhry 2) sa uskutoční dňa 13. decembra 2021. Zo všetkých stávok s minimálne dvomi tipmi, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom terminálu na žrebovania hry LOTO v období od 3. novembra 2021 do 12. decembra 2021, budú vyžrebované 2 stávky a 2 náhradné stávky z každého kraja, v ktorom sa predajné miesta disponujúce príslušnými terminálmi nachádzajú. Celkovo bude vyžrebovaných 16 stávok a 16 náhradných stávok, ku ktorým bude určený pracovník prihlásený na termináli v čase uzatvorenia tejto stávky v hre LOTO, ktorému vznikne nárok na výhry podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. na nepeňažnú výhru a peňažnú výhru 2); pričom v prípade náhradných stávok organizátor osloví náhradníkov len v prípade, ak nebude možné odovzdať výhry výhercovi podľa tohto štatútu a to podľa poradia, v akom boli stávky vyžrebované, tak, aby boli odmenení 2 výhercovia z každého kraja, t.j. spolu 16 výhercov, ktorí splnili podmienky tejto súťaže. Žrebovanie sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora metódou náhodného žrebovania. Zároveň platí, že v tomto žrebovaní môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný len jedenkrát, t.j. výhry podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. nepeňažnú výhru a peňažnú výhru 2) možno získať iba raz.
 6. Spôsob vyplácania výhier
  1. V prípade, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.
  2. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odovzdať výhru náhradnému výhercovi spôsobom podľa bodu 1 a 2. čl. V. tohto štatútu.
  3. Peňažná výhra bude odovzdaná výhercovi poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet výhercu, ktorý uviedol v lehote na uplatnenie nároku na výhru organizátorovi prostredníctvom osobitného formulára.
  4. Pred odovzdaním výhry na účet výhercu odovzdá zástupca organizátora symbolicky výhercovi poukážku na obchodnom mieste.
  5. Nepeňažná výhra bude výhercovi odovzdaná na obchodnom mieste zástupcom organizátora na základe uplatnenia nároku na výhru prostredníctvom osobitného formulára, ktorý výherca vyplní v lehote na uplatnenie nároku na výhru.
  6. Lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu je 30 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 1 tohto štatútu a 30 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 2 tohto štatútu. Organizátor informuje výhercu o výhre e-mailom alebo zaslaním sms na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii; v tejto lehote výherca musí organizátorovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry podľa tohto štatútu. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá. V prípade, ak výherca súčinnosť neposkytne, stráca nárok na výhru podľa tohto štatútu.
  7. Lehota na uplatnenie nároku na výhru sa počíta od každého jednotlivého žrebovania podľa čl. V ods. 1 resp. žrebovania podľa čl. V ods. 2. tohto štatútu.
 7. Osobné údaje
  1. Práva súťažiaceho pri spracovaní osobných údajov podliehajú režimu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").
  2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať v rámci nasledovných právnych základov:
   1. Zapojením sa do súťaže a poskytnutím osobných údajov súťažiaci vstupuje s Organizátorom súťaže do zmluvného, alebo obdobného vzťahu, ktorý tvorí právny základ pre spracúvanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo bankového účtu, ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné na účely účasti v tejto Súťaži, žrebovaní a pre vyhlásenie výhercov.
   2. Ku zverejneniu výhercov v rozsahu fotografia, výška výhry a región, kde sa prevádzka nachádza, právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný súhlas každého výhercu.
   3. Pre uchovávanie osobných údajov na účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov je právnym základom plnenie povinností podľa nasledovných právnych predpisov:
    1. Finančné právo, ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť,
    2. Právo v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu.
  3. Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
  4. Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu uvedeného v tomto článku štatútu, podľa bodu 2a, 2b, 2c.
   1. V prípade účastníkov súťaže, ktorí nie sú výhercovia, sa osobné údaje uchovávajú na dobu do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže, najviac však tri mesiace po ukončení súťaže.
   2. Doba uchovávania v prípade súhlasu dotknutej osoby je 5 rokov, najneskôr však do odvolania súhlasu.
   3. V prípade výhercu po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi, v rámci daňového plnenia počas aktuálneho roka a nasledujúcich 10 rokov, v rámci právnych predpisov v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu 5 rokov.
  5. Prevádzkovateľ nepoužíva osobné údaje dotknutej osoby na profilovanie spočívajúce v prijímaní automatizovaných rozhodnutí, ktoré by spôsobovali právne účinky týkajúce sa dotknutej osoby alebo ktoré by mohli mať na ňu významný vplyv.
  6. Osobné údaje dotknutej osoby bude prevádzkovateľ spracúvať iba na území Slovenskej republiky a nebudú prenášané do tretích krajín.
  7. Osobné údaje súťažiacich ani výhercov nebudú poskytnuté na spracovanie iným prevádzkovateľom.
  8. Súťažiaci v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v rámci propagačnej súťaže má nasledujúce práva:
   1. právo na prístup k svojim osobným údajom;
   2. právo na opravu svojich osobných údajov;
   3. právo na vymazanie svojich osobných údajov (právo na "zabudnutie");
   4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
   5. právo namietať proti spracovávanie osobných údajov;
   6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov;
   7. právo na podanie sťažnosti na príslušný kontrolný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.
  9. Bližšie informácie k spracúvaniu osobných údajov, k uplatneniu práv nájdete na https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia, alebo v prípade záujmu kontaktovať zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov môžete písomne prostredníctvom emailovej adresy dpo@tipos.sk.
 8. Trvanie súťaže

  Súťaž sa uskutoční v období odo dňa účinnosti tohto štatútu do 13. decembra 2021. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

 9. Zverejnenie štatútu

  Tento štatút bude zverejnený na https://www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora.

 10. Účinnosť a prechodné ustanovenia

  Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 11. októbra 2021.

 11. Osobitné a záverečné ustanovenia
  1. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.
  3. Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.
  4. Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
  5. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou podľa ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 11. októbra 2021
Dodatok č. 1
k Štatútu propagačnej súťaže
NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE:
"PREDÁVAJTE A VYHRÁVAJTE!:

Spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 499/B (ďalej aj ako "organizátor") ako vyhlasovateľ a organizátor propagačnej súťaže "PREDÁVAJTE A VYHRÁVAJTE!" vydala dňa 11.10.2021 štatút propagačnej súťaže "PREDÁVAJTE A VYHRÁVAJTE!", ktorý nadobudol účinnosť dňa 11.10.2021 (ďalej aj ako "štatút"). Organizátor v súlade s článkom XI. bod 2 štatútu rozhodol z dôvodu aktuálnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID 19 o zmene súťaže a jej pravidiel (štatútu), a to prijatím tohto dodatku č. 1 k štatútu v nasledovnom znení:

I.

Štatút sa mení a dopĺňa takto:

 1. Článok III. bod 5. sa mení a znie:
  "platne sa zaregistruje v lehote odo dňa účinnosti tohto štatútu do 11. februára 2022, nie však neskôr ako v lehote na uplatnenie nároku na výhru podľa tohto štatútu, na webovej stránke organizátora; pričom platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa a/alebo telefónne číslo a zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže a spracovanie osobných údajov na účely súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii."
 2. Článok V. odsek 2 sa mení a znie:
  "Žrebovanie výhier podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. nepeňažnej výhry a peňažnej výhry 2) sa uskutoční dňa 13. decembra 2021. Zo všetkých stávok s minimálne dvomi tipmi, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom terminálu na žrebovania hry LOTO v období od 3. novembra 2021 do 12. decembra 2021, budú vyžrebované 2 stávky a 5 náhradných stávok z každého kraja, v ktorom sa predajné miesta disponujúce príslušnými terminálmi nachádzajú. Celkovo bude vyžrebovaných 16 stávok a 40 náhradných stávok, ku ktorým bude určený pracovník prihlásený na termináli v čase uzatvorenia tejto stávky v hre LOTO, ktorému vznikne nárok na výhry podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. na nepeňažnú výhru a peňažnú výhru 2); pričom v prípade náhradných stávok organizátor osloví náhradníkov len v prípade, ak nebude možné odovzdať výhry výhercovi podľa tohto štatútu a to podľa poradia, v akom boli stávky vyžrebované, tak, aby boli odmenení 2 výhercovia z každého kraja, t.j. spolu 16 výhercov, ktorí splnili podmienky tejto súťaže. Žrebovanie sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora metódou náhodného žrebovania. Zároveň platí, že v tomto žrebovaní môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný len jedenkrát, t.j. výhry podľa čl. IV. ods. 1 písm. b) tohto štatútu (t.j. nepeňažnú výhru a peňažnú výhru 2) možno získať iba raz."
 3. Článok VI. odsek 6 sa mení a znie:
  "Lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu je 60 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 1 tohto štatútu a 60 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 2 tohto štatútu. Organizátor informuje výhercu o výhre e-mailom alebo zaslaním sms na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii; v tejto lehote výherca musí organizátorovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry podľa tohto štatútu. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá. V prípade, ak výherca súčinnosť neposkytne, stráca nárok na výhru podľa tohto štatútu."

II.

 1. Ostatné ustanovenia štatútu ostávajú nezmenené.
 2. Pre vylúčenie pochybností platí, že podľa čl. I. bodu 3 tohto dodatku sa prvý krát použije lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu 60 kalendárnych dní od uskutočnenia žrebovania, ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2021.
 3. Tento dodatok č. 1 k štatútu nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňa 13.12.2021.

V Bratislave, dňa 10.12.2021