Štatút propagačnej súťaže

NÁZOV PROPAGAČNEJ SÚŤAŽE: VYHRAJ S RÝCHLOU STÁVKOU! 

Preambula

Tento štatút propagačnej súťaže „VYHRAJ S RÝCHLOU STÁVKOU!“ (ďalej len ako “súťaž“), je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako “štatút“).

I. Organizátor súťaže

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je obchodná spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej len ako “organizátor“).

II. Popis súťaže

1.      Súťaž sa viaže k predaju stávok k číselným lotériám LOTO, LOTO 5z35, Euromilióny a EUROJACKPOT v súvislosti so zavedením nového spôsobu uzatvorenia stávky. Súťaž je vyhlásená organizátorom na obdobie od 11. septembra 2023 do 06. novembra 2023.

2.      Súťaž je určená pre pracovníkov predajných miest, ktorí splnia podmienky súťaže.

III. Podmienky účasti

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:

1.        dovŕšila 18 rokov veku a je plne spôsobilá na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;

2.        je zamestnancom mandatára na predajnom mieste, v ktorom sa prevádzkujú hazardné hry organizátora na základe mandátnej zmluvy;

3.        absolvovala školenie pre obsluhu online terminálu;

4.        je oprávnená na obsluhu terminálu online; pričom oprávnenou obsluhou terminálu online je fyzická osoba, prostredníctvom ktorej mandatár vykonáva mandátne činnosti (predaj produktov organizátora) a ktorá spĺňa všetky podmienky požadované pre ňu mandátnou zmluvou uzatvorenou medzi organizátorom a mandatárom;

5.        platne sa zaregistruje v lehote odo dňa účinnosti tohto štatútu do 05. novembra 2023, nie však neskôr ako v lehote na uplatnenie nároku na výhru podľa tohto štatútu, na webovej stránke organizátora; pričom platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa povinne a/alebo telefónne číslo dobrovoľne a zaškrtne políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže, čím v plnom rozsahu odsúhlasí podmienky súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom. (ďalej aj ako „pracovník“ alebo „súťažiaci“).

IV. Výhry

1.         Výhrou v súťaži sú peňažné výhry v hodnote 100,00 EUR (slovom: jednosto eur a nula centov), a  50,00 EUR (slovom: päťdesiat eur a nula centov) pre  každého pracovníka prihláseného na termináli, ktorý uzatvoril akúkoľvek Rýchlu stávku v hrách LOTO, LOTO 5z35, Euromilióny a EUROJACKPOT v období, na ktoré je súťaž vyhlásená a ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu; a zároveň bude vyžrebovaný organizátorom metódou náhodného žrebovania. Celkovo je do tejto súťaže určených 420 (slovom: štyristodvadsať) peňažných výhier.

2.         Nárok na výhru má pracovník predajného miesta za splnenia podmienok v čl. IV. ods. 1.

3.         Výhra z propagačnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.

V. Vyhodnotenie súťaže

1.         Vyhodnotenie súťaže, sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora; pričom nárok na výhru vznikne pracovníkovi prihlásenému na termináli počas vyhláseného obdobia trvania propagačnej súťaže, ktorý predal od 11. septembra 2023 do 05. novembra 2023 akúkoľvek Rýchlu stávku /t. j. S, M, L, XL/ v hrách LOTO, LOTO 5z35, Euromilióny alebo EUROJACKPOT a ktorý splnil podmienky podľa čl. III tohto štatútu (spolu za celé obdobie trvania propagačnej súťaže bude vyhodnotených 420 výhercov peňažných výhier).

2.         Žrebovanie peňažných výhier sa uskutoční spravidla každý pondelok od 25. septembra 2023 do 6. novembra 2023. Zo všetkých stávok, ktoré boli uzatvorené za uplynulé obdobie, resp. v období od posledného žrebovania prostredníctvom terminálu formou podania Rýchla stávka, bude vyžrebovaných 60 výhercov peňažnej výhry, z toho  50 výhercov z predajcov, ktorí predali Rýchle stávky S a M a 10 výhercov z predajcov, ktorí predali Rýchle stávky L a XL k príslušným číselným lotériám a 60 náhradníkov (50+10), ktorým vznikne nárok na výhru podľa čl. IV. ods. 1 tohto štatútu; pričom v prípade náhradníkov organizátor osloví týchto len v prípade, ak nebude možné odovzdať výhru výhercovi podľa tohto štatútu a to podľa poradia, v akom boli výhercovia vyžrebovaní, tak, aby bolo za celé obdobie trvania súťaže odmenených spolu 420 výhercov peňažných výhier, ktorí splnili podmienky tejto propagačnej súťaže. Celkovo sa uskutoční 7 žrebovaní, pričom platí, že v jednom žrebovaní môže byť súťažiaci platne vyžrebovaný len jedenkrát (peňažnú výhru možno získať za jeden týždeň iba raz). Žrebovanie sa uskutoční na základe údajov poskytnutých z informačného systému organizátora metódou náhodného žrebovania.

3.         Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom.

4.         Z jednotlivého žrebovania bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie. 

VI. Spôsob vyplácania výhier

1.         V prípade, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

2.         Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora. Organizátor si vyhradzuje právo odovzdať výhru náhradnému výhercovi spôsobom podľa bodu 2. čl. V. tohto štatútu.

3.         Peňažná výhra bude odovzdaná výhercovi poukázaním finančných prostriedkov na bankový účet výhercu, ktorý uviedol v lehote na uplatnenie nároku na výhru organizátorovi prostredníctvom osobitného formulára.

4.         Pred odovzdaním peňažnej výhry na účet výhercu odovzdá zástupca organizátora symbolicky výhercovi poukážku na obchodnom mieste.

5.         Lehota na uplatnenie nároku na výhru zo strany výhercu je 30 dní od uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. ods. 2 tohto štatútu. Organizátor informuje výhercu o výhre e-mailom alebo zaslaním sms na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii; v tejto lehote výherca musí organizátorovi poskytnúť všetku súčinnosť potrebnú na prevzatie výhry podľa tohto štatútu. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, organizátor nezodpovedá. V prípade, ak výherca súčinnosť neposkytne, stráca nárok na výhru podľa tohto štatútu.

6.         Lehota na uplatnenie nároku na výhru sa počíta od každého jednotlivého žrebovania podľa čl. V ods. 2. tohto štatútu.

VII. Spracovanie osobných údajov

1.         Prevádzkovateľ osobných údajov

Organizátor, t. j. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1,
830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto článku štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2.         Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať na nasledovných právnych základoch:

a.   Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva, obdobný vzťah, v ktorej dotknutá osoba vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

b.   Zverejnenie výhercu – v prípade zverejňovania výhercov právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas výhercu.

c.   Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť.

3.      Rozsah spracúvaných údajov:

a.   Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu – meno, priezvisko, ID preukazu, e-mailová adresa, telefónne číslo.

b.   Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho osobné údaje zverejnené v rozsahu meno, priezvisko, podobizeň, výhra, dátum prevzatia výhry podľa osobitného súhlasu.

c.   Uchovanie pre účely plnenia povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie.

4.         Zverejnenie o výhercovi bude realizované po dobu 60 dní od ukončenia súťaže. Dotknutá osoba má právo späť-vziať súhlas na zverejnenie jej osobných údajov ak ho raz udelila. Toto zverejnenie sa viaže na osobitný súhlas. Po 60 dňoch budú zverejnené údaje vymazané.

5.         Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie udeleného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

6.         Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na www.tipos.sk, sekcia Ochrana súkromia – časť „Mandátna sieť“, informačná povinnosť pre „Zamestnancov mandatára“.

VIII. Trvanie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období odo dňa účinnosti tohto štatútu do 6. novembra 2023. Organizátor si vyhradzuje právo túto súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť.

IX.    Zverejnenie štatútu

Tento štatút bude zverejnený na https://www.tipos.sk a zároveň dostupný u organizátora.

X.     Účinnosť a prechodné ustanovenia

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 11. septembra 2023.

XI.    Osobitné a záverečné ustanovenia

1.         Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas so štatútom ako pravidlami súťaže v celom rozsahu a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.

2.         Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

3.         Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť, ukončiť alebo pozastaviť súťaž úplne alebo čiastočne alebo zmeniť pravidlá súťaže kedykoľvek bez toho, aby organizátorovi vznikol akýkoľvek záväzok voči súťažiacim.

4.         Účasť v súťaži ani výhry nie je možné súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

5.         Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou podľa ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


V Bratislave, dňa 06. septembra 2023