Štatút propagačnej súťaže KARIBIK

Štatút propagačnej súťaže

NÁZOV PROPAGAČNEJ SMS SÚŤAŽE: ,,Vyhraj dovolenku v Karibiku“


Preambula

Tento štatút propagačnej súťaže s názvom Vyhraj dovolenku v Karibiku (ďalej aj len ako “súťaž“ alebo „propagačná súťaž“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej aj len ako “štatút“).


I. Organizátor a prevádzkovateľ súťaže

1. Vyhlasovateľom a organizátorom propagačnej súťaže s názvom Vyhraj dovolenku v Karibiku je spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 499/B (ďalej aj len ako “organizátor“).

2. Technickými partnermi súťaže, ktorí zabezpečujú technický priebeh propagačnej sú: spoločnosť ELET, s. r. o., so sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 8936/B,  (ďalej len „spoločnosť ELET“) a spoločnosť MobileTech, s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 185/106, 821 01 Bratislava, IČO: 36666203, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 41963/B, (ďalej len „spoločnosť MobileTech“) (spolu ďalej oba tieto subjekty aj ako “technickí partneri“).

II.  Podmienky účasti

1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá:
a) v deň zapojenia sa do súťaže podľa čl. IV. ods. 2 štatútu, dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace s účasťou a výhrou v súťaži v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že podmienky podľa tohto bodu musia byť splnené už momentom podania stávky/odoslania SMS stávky záujemcom o účasť v propagačnej súťaži podľa bodu 2 čl. IV. štatútu; a súčasne
b) spĺňa podmienky na zapojenie sa do hazardnej hry prevádzkovanej organizátorom v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi hazardných hier organizátora; a súčasne
c) ktorá v prípade zapojenia sa do súťaže prostredníctvom hráčskeho účtu alebo prostredníctvom SMS má v čase trvania aktivity

i. zriadený hráčsky účet s plnou funkcionalitou na www.tipos.sk v sekcii etipos v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami; alebo
ii. počas trvania súťaže je, alebo sa počas trvania súťaže stane oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zo slovenských mobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a sú splnené všetky podmienky stanovené príslušným slovenským mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa tohto štatútu pri zapojení sa do súťaže prostredníctvom telefónneho čísla, ktoré takáto osoba oprávnene používa; a súčasne

d) v prípade zapojenia sa do súťaže prostredníctvom SMS je v čase trvania súťaže zaregistrovaná alebo sa počas trvania súťaže zaregistruje v súlade s podmienkami registrácie organizátora v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným organizátorom; a súčasne
e) súhlasí s podmienkami tejto súťaže v celom rozsahu; udelenie súhlasu prebieha nasledovným spôsobom: záujemca o účasť v tejto propagačnej súťaži

i. v prípade podania Tiketu s vyplnenými všetkými hracími poľami hry Eurojackpot alebo Loto v oboch prípadoch vrátane hry Joker na predajnom mieste vyjadrí súhlas o účasť v tejto propagačnej súťaži buď v rámci bezplatnej evidencie čísla dokladu o uzatvorení stávky na webovej stránke www.tipos.sk/karibik v rámci pokynov na stránke pri evidencii dokladu o uzatvorení stávky, alebo prostredníctvom odoslania splatnej SMS správy na číslo 3333 s textom „KARIBIK XXXXXX“, kde XXXXXX predstavuje  6-miestne číslom hry Joker z dokladu o uzatvorení stávky. Cena spätnej SMS je 0,20 € s DPH;
ii. v prípade podania Tiketu s vyplnenými všetkými hracími poľami hry Eurojackapot alebo Loto v oboch prípadoch vrátane hry Joker (ďalej aj „XL stávka“) v rámci hráčskeho účtu v internetovej herni prostredníctvom podania stávky 
iii. v prípade podania SMS XL stávky prostredníctvom podania stávky následne po oboznámení sa s podmienkami tejto propagačnej súťaže,

f) nejde o osobu podľa čl. XI. tohto štatútu.

III.  Trvanie súťaže

Súťaž je rozdelená na štyri kolá (súťažné kolá), je časovo ohraničená a prebehne v čase od 17. 07. 2023, 00.00 hod. do 13. 08. 2023, 23:59 hod.

1. súťažné kolo začína 17. 07. 2023, 00.00 hod a končí 23. 07. 2023 o 23:59hod.
2. súťažné kolo začína 24. 07. 2023, 00.00 hod a končí 30. 07. 2023 o 23:59hod.
3. súťažné kolo začína 31. 07. 2023, 00.00 hod a končí 06. 08. 2023 o 23:59hod.
4. súťažné kolo začína 07. 08. 2023, 00.00 hod a končí 13. 08. 2023 o 23:59hod.

Organizátor si vyhradzuje právo súťaž kedykoľvek a bez náhrady zrušiť resp. predĺžiť. Súťaž prebieha v slovenskom jazyku a uskutoční sa na území Slovenskej republiky.

IV.  Podmienky účasti v súťaži

1. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto splnil podmienky účasti v článku II. tohto štatútu a
2. kto v čase trvania súťaže platne uzatvorí stávku na číselnú lotériu EUROJACKPOT alebo Loto v oboch prípadoch vrátane hry Joker s plným Tiketom, ktorej prevádzkovateľom je organizátor v súlade s herným plánom číselných lotérií organizátora v čase trvania súťaže a to prostredníctvom

i. predajného miesta , t.j. miesta zriadeného pre účely prijímania stávok a vyplácania výhier ako aj ďalších úkonov v rámci realizácie číselných lotérií podľa herného plánu a zároveň vyjadril súhlas o účasť v tejto propagačnej súťaži buď v rámci bezplatnej evidencie čísla dokladu o uzatvorení stávky/na webovej stránke www.tipos.sk/karibik v rámci pokynov na stránke, alebo prostredníctvom odoslania splatnej SMS správy na číslo 3333 s textom „KARIBIK XXXXXX“, kde XXXXXX predstavuje 6-miestne číslom hry Joker z dokladu o uzatvorení stávky. Cena spätnej SMS je 0,20 € s DPH
ii. hráčskeho účtu prostredníctvom ktorého sa hráč môže zúčastňovať a zúčastňuje na číselných lotériách prostredníctvom internetu v internetovej herni, ktorý slúži najmä na správu finančných prostriedkov hráča, hernej histórie a identifikačných údajov hráča a zároveň sa oboznámil s podmienkami súťaže prostredníctvom informácií na stránke www.tipos.sk/karibik
iii. krátkej textovej správy (SMS správy) z mobilného telefónneho čísla zaregistrovaného v technologickom systéme umožňujúceho uzatváranie stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaného organizátorom a technickým partnerom a zároveň sa oboznámil s podmienkami súťaže prostredníctvom informácií na stránke www.tipos.sk/karibik;

a v súlade s všeobecnými obchodnými podmienkami organizátora súťaže (ďalej aj ako „súťažiaci“).

3. Hráč, ktorý je záujemcom o účasť v tejto propagačnej súťaži, môže podať stávku v súlade s týmto štatútom, herným plánom organizátora a všeobecnými obchodnými podmienkami počas trvania súťaže aj viac krát; do každého súťažného kola postupujú stávky podané a v prípade stávky podľa čl. IV bod 2 ods. i.) aj zaevidované v danom súťažnom týždni, súťažné stávky sa neprenášajú do ďalšieho súťažného týždňa; v prípade predplatenej stávky sa táto počíta do jedného súťažného týždňa a to do toho, v ktorom bola stávka podaná; v prípade podania stávky bude do súťaže zaradená platne uzatvorená stávka nasledovne: 1x stávka do predmetnej lotérie = 1x účasť v týždennom žrebovaní. Platne vyžrebovaný podľa čl. V. tohto štatútu môže byť súťažiaci aj opakovane v závislosti od počtu vyžrebovaných platne zaevidovaných stávok.

Pre vylúčenie pochybností platí, že každá stávka musí byť platne uzatvorená v súlade s herným plánom číselných lotérií a príslušným herným plánom elektronických okamžitých lotérií. Predmetná stávka nesmie byť zrušená, či stornovaná.

V.  Žrebovanie

1. V súťaži bude vyžrebovaných (náhodným výberom aplikácie – generátorom náhodných čísiel) za každé jedno súťažné kolo 51 výhercov, ku ktorým organizátor pridelí poradové čísla v závislosti od poradia, v akom boli títo výhercovia vyžrebovaní (ďalej len „výhercovia“). Organizátor má právo vyžrebovať alebo dožrebovať ľubovoľný počet ďalších náhradníkov.

2. Výhercovia budú určení žrebovaním spomedzi všetkých zapojených súťažiacich, ktorí splnili v čase trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu Podmienky účasti uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku IV. tohto štatútu.

3. Žrebovanie za každý súťažný týždeň sa uskutoční vždy nasledujúci utorok po ukončenom súťažnom týždni. Výsledky žrebovania budú zverejnené na stránke www.tipos.sk/karibik.

4. Žrebovanie bude prebiehať za účasti žrebovacej komisie určenej organizátorom súťaže.

5. Z jednotlivých žrebovaní bude vyhotovený protokol podpísaný členmi žrebovacej komisie.

6. Organizátor vyžrebuje pri žrebovaní spomedzi všetkých zapojených súťažiacich zaradených do žrebovania 1 výhercu hlavnej výhry. Náhradníkom je ďalší vyžrebovaný súťažiaci v poradí. V prípade uplatnenia výhry náhradníkovi, tento nezíska 2. výhru podľa tohto štatútu.

7. Organizátor uskutoční telefonický hovor na telefónne číslo výhercu hlavnej výhry za účelom kontaktovania súťažiaceho. V prípade, ak sa organizátorovi z akýchkoľvek dôvodov nepodarí prostredníctvom telefónneho čísla výhercovi dovolať, zopakuje organizátor po neúspešnom prvom pokuse opätovne sa dovolať výhercovi prostredníctvom telefónneho čísla v priebehu 7 kalendárnych dní a to v minimálnom počte pokusov 1 telefonát denne. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na telefónne číslo výhercu dovolať podľa tohto bodu článku štatútu, súťažiacemu, ktorý sa na súťaži zúčastnil, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danom kole súťaže.

8. Následne bude organizátor postupne podľa poradia vyžrebovania Náhradníkovi uskutočňovať telefonické hovory za účelom kontaktovania súťažiacich z radu náhradníkov vyžrebovaných ako ďalších v poradí, pričom postupuje primerane podľa predchádzajúceho bodu tohto štatútu. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí z akýchkoľvek dôvodov na telefónne číslo náhradníka dovolať v podľa tohto bodu článku štatútu, vyžrebovanému náhradníkovi, zaniká nárok na príslušnú Výhru v danej súťaži.

9. V prípade, že sa organizátorovi nepodarí kontaktovať súťažiacich z výhercov alebo náhradníkov, organizátor má právo naložiť s Výhrou podľa vlastného uváženia. Organizátor môže rozhodnúť, že nárok na Výhru nevznikne žiadnemu súťažiacemu.

10. Kontaktovať súťažiaceho prostredníctvom telefónnych čísiel znamená uskutočniť s daným súťažiacim telefonický hovor v rozsahu potrebnom pre priznanie nároku daného súťažiaceho na príslušnú výhru v súťaži v zmysle Čl. VI. tohto štatútu.

11. Výhercovia doplnkových výhier budú informovaní o výhre a podmienkach na poukázanie výhier prostredníctvom SMS.

VI.  Výherca výhry

1. Výhercom výhry sa stáva súťažiaci:
a) ktorý splnil Podmienky účasti uvedené v článku II. tohto štatútu a Podmienky účasti v súťaži uvedené v článku IV. tohto štatútu, a zároveň
b) ktorý nie je vylúčený z účasti v súťaži podľa Čl. XI. tohto štatútu, a zároveň
c) ktorý bol vyžrebovaný podľa Čl. V. tohto štatútu; a
d) ktorému sa organizátor úspešne dovolal v súlade s Čl. V. tohto štatútu a ktorý organizátorovi počas tohto telefonického hovoru poskytne svoje osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu,
telefónne číslo; a
e) v prípade podania stávky prostredníctvom predajného miesta preukáže sa organizátorovi dokladom o uzatvorení stávky resp. potvrdením o vyplatení výhry; a
f) preukáže sa organizátorovi platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom
g) ktorý v prípade podania stávky cez SMS oprávnene používa SIM kartu, ku ktorej je pridelené telefónne číslo platne zaradené do žrebovania o výhru podľa Čl. V tohto štatútu; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností nie je rozhodujúce, či je súťažiaci osoba zhodná s účastníkom uvedeným v príslušnej zmluve o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému telefónnemu číslu, ale skutočnosť, že súťažiaci je oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované telefónne číslo v čase zapojenia sa do súťaže, trvania súťaže a v čase preberania výhry t.j. výhercom sa nemôže stať súťažiaci, ktorý získal alebo používa takúto SIM kartu bez súhlasu účastníka príslušnej zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretej s niektorým zo slovenských mobilných operátorov vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu, a
h) ktorý v prípade podania stávky cez SMS v lehote 30 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania podľa čl. V. tohto štatútu predloží organizátorovi v mieste sídla organizátora (TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava) a to počas hodín prístupných pre verejnosť (od pondelka do piatku v čase od 9.00 hod do 15.00 hod):

i. SIM kartu, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, na ktoré sa organizátor úspešne dovolal podľa Čl. V. tohto štatútu a umožní vykonaním telefonického hovoru na takéto telefónne číslo vykonať overenie tohto telefónneho čísla; a
ii. v prípade, že o to organizátor požiada, aj (i) príslušnú zmluvu o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb uzavretú medzi niektorým zo slovenských mobilných operátorov a účastníkom zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb  vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému telefónnemu číslu (ďalej pre účastníka zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb aj ako „Účastník“) a/alebo (ii) písomný súhlas  Účastníka, ktorý nie je oprávneným koncovým užívateľom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej služby vo vzťahu k v súťaži vyžrebovanému Telefónnemu číslu s oprávneným užívaním tohto Telefónneho čísla  týmto súťažiacim ako oprávneným koncovým užívateľom SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované Telefónne číslo, pričom súhlas musí v prípade súčasného predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb a tohto súhlasu obsahovať aj súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v príslušnej predloženej zmluve s mobilným operátorom a v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase; v prípade predloženia takéhoto písomného súhlasu bez predloženia zmluvy o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb súhlas Účastníka so spracúvaním osobných údajov Účastníka v rozsahu jeho osobných údajov uvedených v predloženom súhlase. Súhlas musí byť predložený v znení akceptovanom organizátorom propagačnej súťaže; a
iii. písomný podpísaný súhlas oprávneného používateľa SIM karty, ku ktorej je pridelené vyžrebované telefónne číslo, na ktoré sa organizátor súťaže     úspešne dovolal podľa Čl. V tohto štatútu, s bezhotovostným prevodom    výhry  na účet v tvare IBAN, na ktorý mu má byť poukázaná finančná časť výhry a
iv. podpísané dokumenty a  vyhlásenia potrebné vo vzťahu k výhre na účely splnenia si všetkých zákonných povinností zo strany organizátora; a
v. v prípade, že o to organizátor požiada, predloží potvrdzujúcu SMS    z vyžrebovaného Telefónneho čísla podľa čl. IV. ods. 2 bod iii) a ods. 3 tohto štatútu.

Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť bezhotovostný prevod časti výhry na bankový účet, ktorého majiteľom je iná osoba ako súťažiaci, ktorý požiada o vyplatenie časti výhry podľa tohto bodu štatútu (ďalej aj ako „Výherca“).

2. Súťažiaci je povinný poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť potrebnú za účelom overenia splnenia podmienok stanovených v bode 1 tohto článku štatútu.

3. Súťažiaci, ktorý nesplní všetky podmienky uvedené v bode 1 tohto článku štatútu alebo odmietne poskytnúť organizátorovi súčinnosť potrebnú za účelom overenia ich splnenia, alebo vzniknú akékoľvek iné pochybnosti o ich splnení, sa nestáva Výhercom a nevzniká mu nárok na výhru. V tomto prípade nevzniká nárok na takúto výhru takémuto súťažiacemu a organizátor s touto Výhrou naloží podľa vlastného uváženia.

4. Výherca súťaže získava výhru stanovenú v Čl. VII. Tohto štatútu.

5. Meno, názov obce alebo mesta trvalého bydliska Výhercu budú uverejnené na stránke organizátora www.tipos.sk/karibik.

6. V prípade, ak bude kedykoľvek neskôr dodatočne zistené nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených v bode 1 tohto článku štatútu (po určení súťažiaceho za Výhercu pre danú výhru), nárok Výhercu na danú Výhru zaniká. Na už odovzdanú/vyplatenú výhru súťažiacemu, ktorý nesplnil všetky podmienky na získanie výhry v zmysle tohto štatútu, sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov SR o bezdôvodnom obohatení.

VII.  Výhry

V každom súťažnom kole sa hrá o 51 výhier:

Výhra č. 1 (Hlavná výhra): voucher na letecký zájazd all inclusive pre 2 osoby v Karibiku (Dominikánska republika) v hodnote 3.380 € od cestovnej kancelárie KARTAGO tours (DER Touristik SK a.s.) Realizácia zájazdu prebehne v mesiacoch október, november 2023; presný termín si dohodne výherca s cestovnou kanceláriou. Neoddeliteľnou súčasťou Výhry č. 1 je finančná odmena v hodnote 1. 200,- € (slovom jedentisícdvesto eur) s DPH.
Spolu v hodnote 4.580,- EUR s DPH.

Výhra č. 2 -51 (Doplnkové výhry): 50 x XL SMS stávka hry LOTO v hodnote 10,50 € (slovom desať eur päťdesiat centov);

1. Výhru nie je možné vymeniť za inú alebo požadovať vydanie inej výhry, alebo vecnej výhry, či akéhokoľvek iného náhradného plnenia zodpovedajúceho hodnote výhry.

2. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Výhra v súťaži je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; okrem čiastky v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) vyššie uvedeného zákona o dani z príjmov oslobodená od dane. Ak hodnota výhry presiahne sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), do základu dane daňovníka sa zahrnú len príjmy presahujúce určenú sumu.

3. Súťažiaci berú na vedomie a súhlasia s tým, že Výhra podlieha príslušným daňovým povinnostiam.

VIII.  Odovzdanie a prevzatie výhry

1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o sporných nárokoch výhercu na Výhru alebo o splnení podmienok podľa tohto štatútu súťaže.

2. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávne a neúplné údaje oznámené Výhercom. V prípade, ak tieto údaje budú súťažiacim oznámené nesprávne alebo nie úplné a z tohto dôvodu bude Výhra neuplatniteľná, Výherca stráca nárok na Výhru.

3. Výhru nie je možné vymeniť za iné tovary alebo služby organizátora alebo akejkoľvek tretej osoby. Výhra je neprenosná. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži a s prevzatím Výhry. Organizátor (prípadne ďalšie zúčastnené osoby) nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, neprevzatím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím Výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

4. Organizátor odovzdá Výhercovi Výhru najneskôr do 30 dní odo dňa splnenia všetkých podmienok podľa Čl. VI. ods. 1. tohto štatútu, pokiaľ sa s Výhercom nedohodne inak, pričom Výhra bude odovzdaná výhercom osobne v sídle spoločnosti TIPOS po ukončení trvania súťaže a kontaktovaní spoločnosťou TIPOS k presným údajom k odovzdaniu výhry (miesto a čas odovzdania).

5. Záväzok organizátora poskytnúť Výhercovi Výhru sa považuje za splnený okamihom odovzdania (poukázania) Výhry Výhercovi a to zo strany organizátora fyzicky do rúk v prípade voucheru a prevodu na bankový účet oznámený Výhercom v časti finančnej výhry. Výhry č. 2-51 si môžu výhercovia uplatniť do 31.12.2023, a to spôsobom podľa zaslaných pokynov.

6. Podmienkou odovzdania (poukázania) doplnkovej výhry č. 2-51 je registrácia v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávok prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaného organizátorom a technickým partnerom, zriadená najneskôr do 5 dní od zaslania výzvy na registráciu z dôvodu poukázania výhry v súťaži.

7. V prípade, ak Výherca Výhru odmietne alebo ju neprevezme najneskôr v lehote určenej na odovzdanie Výhry, nárok Výhercu na danú Výhru zaniká a Organizátor s danou Výhrou naloží podľa vlastného uváženia, pričom nárok na túto Výhru nevzniká žiadnemu zo súťažiacich.

8. Akékoľvek náklady spojené s prevzatím Výhry (napr. cestovné náklady súťažiaceho, náklady na odovzdanie Výhry, ak to nebude dohodnuté inak a pod.), znáša výlučne Výherca.

9. Výherca nemá právo postúpiť nárok na akúkoľvek Výhru inej osobe.

10. Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky odovzdania Výhry.

IX.  Porušenie podmienok súťaže

Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na účasť v súťaži, resp. na výhru. Organizátor má právo Výhru Výhercovi neodovzdať v prípade, ak Výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.  V prípade, ak takýmto konaním podľa prvej vety tohto článku vznikne organizátorovi akákoľvek škoda, je súťažiaci povinný túto škodu poškodenému uhradiť v celom rozsahu.

X.  Porušenie podmienok súťaže

1. Prevádzkovateľ osobných údajov („Organizátor súťaže“) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel Sa, vložka číslo 499/B (na účely tohto čl. štatútu ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

2. Spracúvanie osobných údajov bude prebiehať nasledovných právnych základoch
a) Účasť v súťaži, žrebovanie a vyhlásenie výhercu, zverejnenie výhercu - právnym základom spracúvania osobných údajov je akceptácia podmienok súťaže – zmluva v ktorej dotknutá osoby vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
b) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov - právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností podľa predpisov finančného práva – platí len v prípade ak sa na plnenie viaže daňová povinnosť. Predložené doklady za účelom overenia súťažiaceho ako oprávneného koncového užívateľa SIM karty sú len k nahliadnutiu a neuchovávajú sa v prostredí prevádzkovateľa.

3. Rozsah a účel spracúvaných osobných údajov:
a) Účasť v súťaži, žrebovanie – mobilné telefónne číslo účastníka súťaže, obsah SMS správ
b) Overenie a vyhlásenie výhercu – (i) meno, priezvisko, vek, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, mobilné telefonické číslo, IBAN výhercu,  vlastnoručný podpis výhercu, prípadné ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre zákonné účely pri spracúvaní osobných údajov výhercu, údaje uvedené v telefonickom rozhovore (ii) len k nahliadnutiu - zmluva o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb medzi slovenským mobilným operátorom a účastníkom zmluvy, prípadne písomný súhlas účastníka zmluvy pre oprávneného koncového užívateľa SIM karty, preukaz totožnosti (občiansky preukaz, prípadne PAS)
c) Zverejnenie výhercu - účastník súťaže berie na vedomie, že v prípade jeho výhry budú jeho údaje zverejnené v rozsahu krstné meno, mesto (obec), výhra
d) Uchovanie pre účely plnenie povinností podľa osobitných predpisov – meno, priezvisko, adresa, kontakt, dátum odovzdanej výhry na ktoré sa viaže daňové plnenie, výhra, IBAN, vlastnoručný podpis výhercu, prípadné ďalšie osobné údaje nevyhnutne potrebné pre zákonné účely pri spracúvaní osobných údajov výhercu

4. Zverejnenie o výhercovi bude realizované do momentu vyhlásenia výhercu nasledujúcej propagačnej súťaže usporiadanej organizátorom. Toto zverejnenie sa viaže na podmienený súhlas (súhlas so štatútom súťaže).

5. Neprevzatie výhry sa automaticky považuje za odvolanie podmieneného súhlasu podľa predchádzajúcej vety.

6. Doba uchovávania osobných údajov<br>Osobné údaje sú spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na naplnenie toho ktorého účelu podľa bodu 4. v časti X. Osobné údaje, t.j. počas trvania zmluvného vzťahu v súvislosti s propagačnou súťažou a následne po dobu stanovenú osobitnými právnymi predpismi a registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa, resp. po dobu nevyhnutne potrebnú na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

7. Viac informácii nájdete v informačnej povinnosti na www.tipos.sk v sekcii Ochrana súkromia, časť Marketing, Vyhlásenie o ochrane súkromia – Používatelia sociálnych sietí a účastníci spotrebiteľských súťaží

XI.  Vylúčenie zamestnancov organizátora a ďalších osôb zo súťaže

1. Z účasti na súťaži sú vylúčení:
a) zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov organizátora a technických partnerov, ako aj osoby, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s realizáciou tejto súťaže, a osoby im blízke (§ 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov),
b) osoba, ktorej bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov zastavené, obmedzené  alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátorov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb takejto osobe“); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;
c) osoba, ktorá sa zapojila do súťaže z telefónneho čísla priradeného k SIM karte niektorého zo slovenských mobilných operátorov, vo vzťahu ku ktorému bolo z dôvodov prípustných podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zastavené, obmedzené alebo prerušené poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb niektorým zo slovenských mobilných operátov (ďalej aj len „stav neposkytovania služieb cez takú SIM kartu“); takáto osoba je vylúčená zo súťaže a zo žrebovania;

2. Osobám vylúčeným z účasti v súťaži podľa bodu 1. tohto článku štatútu nevzniká nárok na Výhru v súťaži, resp. ak im už vznikol a následne nastanú u nich podmienky pre vylúčenie z účasti v súťaži, nárok na Výhru v súťaži im zaniká.

XII.  Zverejnenie štatútu súťaže a účinnosť

Tento štatút súťaže bude zverejnený na www.tipos.sk. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 17. 07. 2023.

XIII.  Osobitné a záverečné ustanovenia

1. Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže podľa štatútu súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž a jej pravidlá.

3. Organizátor súťaže si vyhradzuje pre prípady podozrenia z porušovania štatútu, najmä pre prípady podvodného konania v rozpore s dobrými mravmi a získavania výhier v rozpore s podmienkami alebo dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiaceho vylúčiť so súťaže a právo Výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou.

4. Zaslanie krátkej textovej správy (SMS správy) za účelom podania stávky, ktorá je podmienkou účasti v súťaži je spoplatnené v zmysle podmienok účasti v tejto hazardnej hre. Súťažiaci organizátorovi za účasť v tejto súťaži neuhrádza žiaden poplatok. Cena spätnej SMS za evidenciu stávky podanej v predajnom mieste je 0,20 € s DPH. Všetky ostatné SMS, ktoré sa zasielajú súťažiacemu podľa podmienok tohto štatútu sú bezplatné, súťažiaci teda neuhrádza žiadne poplatky, a to ani telekomunikačný poplatok, bez ohľadu na to, služby ktorého slovenského mobilného operátora využíva.

5. Súťažiaci sa môže na organizátora obrátiť so svojou reklamáciou v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, a to písomným podaním zaslaným na adresu sídla organizátora (čl. I súťaže) v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť oprávňujúca podanie reklamácie; nie však neskôr ako v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa ukončenia Trvania súťaže podľa čl. III. tohto štatútu. Súťažiaci je povinný sa obracať s akýmikoľvek reklamáciami v súvislosti s jeho účasťou v súťaži výlučne na organizátora spôsobom tu uvedeným. Reklamácia doručená akejkoľvek inej osobe, a to aj osobám, ktoré organizátor používa v súvislosti so zabezpečením prevádzkovania súťaže, sa nepovažuje za kvalifikovanú, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva inak. Po doručení reklamácie organizátor túto vybaví bezodkladne, najneskôr v lehote určenej príslušnými právnymi predpismi.

6. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sám alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

7. Táto súťaž je propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu predaja tovarov a služieb organizátora a nie je hazardnou hrou v súlade so zákonom č.  30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


V Bratislave, dňa 14. júla 2023