Pravidlá VIP SMS zóny

Pravidlá VIP SMS zóny

poskytovateľ služby TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

TIETO PRAVIDLÁ s názvom PRAVIDLÁ VIP SMS ZÓNY sÚ záväzným dokumentom, ktorý upravujE pravidlá  A PODMIENKY ČLENSTVA VO VIP SMS ZóNE (ďalej aj len ako “pravidlá“).

Článok I.Definícia VIP SMS zóny

 

1.    VIP SMS zóna je vernostný program, ktorý poskytuje spoločnosť TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom: Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 499/B (ďalej len „spoločnosť TIPOS“) návštevníkom webovej stránky www.tipos.sk resp. https://www.tipos.sk (ďalej len „stránka“), ktorí splnili podmienky podľa bodu 2 článku II. týchto Pravidiel (ďalej len „člen VIP SMS zóny“).

2.    Členovi VIP SMS zóny bude umožnené užívať  určené nadštandardné  služby a/alebo funkcie na tejto stránke na základe týchto Pravidiel. Jedná sa o nasledujúce služby:

a.       Overovanie výhry pre určené hazardné hry prevádzkované spoločnosťou TIPOS cez SMS, resp. telefónne číslo; v prípade, že sa jedná o telefónne číslo, ktoré spĺňa podmienky stanovené vo všeobecných obchodných podmienkach medzi slovenským mobilným operátorom a spoločnosťou TIPOS zverejnenými na stránke www.tipos.sk;

b.       Horúce čísla v hernom poli pre určené číselné lotérie prevádzkované spoločnosťou TIPOS;

c.       Generátor náhodných šťastných čísiel pre určené číselné lotérie prevádzkované spoločnosťou TIPOS;

d.       archív žrebovaní za posledných 12 mesiacov v číselných lotériách prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS;

e.       Iné, priebežne dopĺňané služby, ktoré spoločnosť TIPOS zverejní na stránke.

Členovi VIP SMS zóny, ktorý splní podmienky určené v podmienkach propagačnej súťaže a/alebo propagačnej aktivity zverejnenej na stránke, bude zároveň umožnené sa zúčastniť tejto súťaže a/alebo aktivity, ktorých organizátorom bude spoločnosť TIPOS na základe týchto Pravidiel a/alebo podmienok uvedených v štatútoch jednotlivých propagačných súťaží a/alebo aktivít.

Členovi VIP SMS zóny bude poskytnutá možnosť zúčastniť sa propagačnej aktivity o získanie bonusu definovaného v článku V. týchto Pravidiel; v prípade, ak splní všetky podmienky definované v článku V. Pravidiel (BONUS môže získať len člen VIP SMS zóny s telefónnym číslom, s ktorým nie je zaregistrovaný v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s príslušným herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť TIPOS, ak splní podmienky v článku V. týchto Pravidiel).

Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo na základe svojho rozhodnutia zmeniť a/alebo zrušiť služby, funkcie, propagačné aktivity a/alebo súťaže zverejnené na tejto stránke.

3.    Za registráciu podľa týchto Pravidiel sa považuje registrácia  v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s príslušným platným herným plánom hazardnej hry - elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť TIPOS (upravené v článku 5 Herného plánu elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“).

 

Článok II.

Podmienky získania vstupu do VIP SMS zóny

 

1.    Vstup do VIP SMS zóny je bezplatný a dobrovoľný. Na ostatné služby poskytované prostredníctvom SMS prevádzkované spoločnosťou TIPOS sa vzťahujú aktuálne platné Cenníky zverejnené na http://www.tipos.sk/ alebo na stránke (napríklad podanie stávky v číselných lotériách; kúpa elektronickej okamžitej lotérie).

2.    Vstup do VIP SMS zóny môže získať iba fyzická osoba, ktorá:

a.       dovŕšila aspoň 18 rokov veku a je plne spôsobilá na všetky a akékoľvek právne úkony súvisiace so vstupom a členstvom vo VIP SMS zóne;

b.       spĺňa podmienku na zapojenie do hazardných hier prevádzkovanými spoločnosťou TIPOS, ktoré je možné hrať prostredníctvom SMS v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a príslušnými hernými plánmi elektronických okamžitých lotérií prostredníctvom SMS prevádzkovaných spoločnosťou TIPOS; a zároveň

c.       je oprávneným koncovým užívateľom verejných mobilných elektronických komunikačných služieb poskytovaných niektorým zo slovenských mobilných operátorov a ktorá využíva tieto služby v súlade s právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky a sú splnené všetky podmienky stanovené príslušným slovenským mobilným operátorom na využívanie elektronických komunikačných služieb spôsobom podľa týchto Pravidiel pri užívaní služieb prostredníctvom  telefónneho čísla, ktoré takáto osoba oprávnene používa;

d.       buď
(i) zanechá svoje mobilné tel. číslo na podstránke tipos.sk/vip-sms-zona , ktoré následne overí na toto tel. číslo automaticky zaslaným číselný kódom v SMS;
(ii) alebo zadá svoje mobilné tel. číslo na podstránke tipos.sk/vip-sms-zona za účelom zistenia prípadných výhier evidovaných na zadanom tel. čísle, ktoré následne overí na toto tel. číslo automaticky zaslaným číselný kódom v SMS.
Pritom takýto spôsob overenia výhry predstavuje nadštandardnú funkciu prístupnú iba pre členov VIP SMS zóny alebo výhradne spojenú s potvrdením vstupu do VIP SMS zóny a jej podmienkami; a zároveň

e.       udelí súhlas s Pravidlami VIP SMS zóny.

 

V rámci overovania tel. čísla bude k danému mobilnému telefónnemu číslu na pozadí zistený stav registrácie na krátkom čísle 3333.  Overenie tel. čísla bude zapísané do súborov cookies v danom zariadení, len pre overenie a pre zabezpečenie prístupu do VIP SMS zóny bez potreby opätovného overenia tel. čísla pre každého člena VIP SMS zóny, pri podmienke prístupu z rovnakého zariadenia v súlade s bodom 6 tohto článku Pravidiel.

3.    V rámci overovania tel. čísla bude k danému mobilnému telefónnemu číslu na pozadí zistený stav registrácie na krátkom čísle 3333.

a.       V prípade, ak nebude dané tel. číslo v čase overovania tel. čísla za účelom získania vstupu do VIP SMS zóny ešte na krátkom čísle 3333 v spoločnosti Tipos registrované a registrované ani nikdy nebolo, vznikne členovi VIP SMS zóny s týmto tel. číslom možnosť zúčastniť sa propagačnej aktivity o získanie bonusu v zmysle ustanovení uvedených v čl. V. týchto Pravidiel.

4.    Splnením všetkých podmienok pre vstup do VIP SMS zóny podľa bodu 2 článku II. týchto Pravidiel sa návštevník stránky stáva členom VIP SMS zóny.

5.    Člen VIP SMS zóny je povinný počas celej doby trvania členstva spĺňať podmienky pre členstvo uvedené v bode 2, článku II týchto Pravidiel.

6.    Splnenie podmienok pre vstup do VIP SMS zóny podľa bodu 2 tohto článku VIP SMS zóny, vrátane overenia tel. čísla, bude opakovane spoločnosťou TIPOS vyžadované od člena VIP SMS zóny, v prípade, ak spĺňa podmienky na vstup z iného zariadenia vo vzťahu k rovnakému telefónnemu číslu ako zo zariadenia, na ktorom má záujem vykonať vstup do VIP SMS zóny a zároveň je splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

(i) návštevník prichádza z iného zariadenia, v ktorom stav overenia jeho tel. čísla ešte nie je zapísaný a uložený v cookies a/alebo
(ii) vymazal doterajšie súbory cookies v zariadení, z ktorého sa prihlasuje a v ktorom sa informácia o stave overenia jeho tel. čísla nachádzala a/alebo

(iii) v zariadení, z ktorého sa prihlasuje, cookies exspirovala doba uchovávania (12 mesiacov od overenia telefónneho čísla).

Článok III.

PARTNERI VIP SMS ZÓNY

 

1. Partnerom VIP SMS zóny je právnická alebo fyzická osoba, ktorá technicky zabezpečuje služby na tejto stránke alebo poskytuje iné plnenie na základe zmluvy so spoločnosťou TIPOS.

Článok IV.

Osobné údajE

 

1. Podmienky spracúvania osobných údajov členov VIP SMS zóny sú vykonávané v súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov. Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou TIPOS sú uvedené v dokumente Ochrana súkromia dostupnom na stránke www.tipos.sk alebo na https://www.tipos.sk/stranky/spolocnost-tipos/pravne-informacie/ochrana-sukromia.

 

Článok V.

Podmienky získania a uplatnenia bonusu: preplatenie SMS žrebu dni Šťastia

 

1.    Členovi VIP SMS zóny s tel. číslom, ktoré

(i) v čase overovania tel. čísla za účelom získania vstupu do VIP SMS zóny, nie je doposiaľ registrované na krátkom čísle 3333 v spoločnosti TIPOS a zaregistrované nikdy ani nebolo (t.j. nie je a nikdy nebolo zaregistrované v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovanými spoločnosťou TIPOS); a zároveň

(ii) člen po vstupe do VIP SMS zóny vykoná registráciu s tel. číslom na krátkom čísle 3333 (t.j. vykoná registráciu pre svoje mobilné telefónne číslo v technologickom systéme umožňujúcom uzatváranie stávky prostredníctvom krátkych textových správ (SMS) prevádzkovaným spoločnosťou TIPOS v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“); a zároveň

(iii) zakúpi cez SMS z daného telefónneho čísla elektronickú okamžitú lotériu - SMS žreb DNI ŠTASTIA v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“ v hodnote 1 EUR s DPH, a to ako v poradí 1. SMS žreb zakúpený cez SMS po zrealizovaní registrácie na dané tel. číslo;

bude udelený bonus v podobe možnosti poukázania sumy 1 EUR na bankový účet.

2.    O udelení bonusu, vrátane možností jeho uplatnenia bude každý člen s  tel. číslom spĺňajúci podmienky v bode 1. tohto článku, informovaný formou web bannerov, zobrazovaných počas každej návštevy stránky až do okamihu uplatnenia bonusu podľa bodu 3 tohto článku.

3.    Bonus je možné uplatniť výhradne na základe žiadosti daného zákazníka/návštevníka (člena VIP SMS zóny), ktorý:

a.       na podstránke tipos.sk/vip-sms-zona, ku ktorej mu bude umožnený prístup po kliknutí na tlačidlo preplatiť podľa bodu 2. tohto článku po splnení podmienky č. (iii) uvedenej v bode 1 tohto článku, vyplní a odošle číslo svojho bankového účtu vo forme IBAN, čo bude zároveň považované ako žiadosť o uplatnenie bonusu;

b.       zároveň na danej podstránke udelí súhlas so spracovaním os. údajov v rozsahu číslo bankového účtu výhradne za účelom uplatnenia bonusu zo strany partnera VIP SMS zóny, ktorý zabezpečuje vyplácanie bonusu;

c.       bude mať v čase žiadosti na svojom tel. čísle už zakúpený SMS žreb emisie DNI ŠŤASTIA v súlade s Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“.

4.    Bonus si môže uplatniť zákazník/návštevník (člen VIP SMS zóny), ktorý splnil podmienky podľa bodu 3. tohto článku; pričom bonus si musí člen VIP SMS zóny uplatniť spôsobom podľa bodu 3. tohto článku v lehote 7 kalendárnych dní od zakúpenia danej emisie SMS žrebu DNI ŠŤASTIA ako v poradí 1. zakúpeného SMS žrebu pre dané tel. číslo od jeho registrácie. Po uplynutí tejto lehoty nárok na uplatnenie bonusu zaniká.

5.    Bonus si môže každé tel. číslo s nárokom na bonus uplatniť iba 1x. Nárok na uplatnenie bonusu má člen VIP SMS zóny, ku ktorému sa telefónne číslo viaže iba jeden krát.

6.    Vyplatenie bonusu na zadané číslo bankového účtu sa zrealizuje zo strany Partnera VIP SMS zóny do maximálne 14 kalendárnych dní od zaslania čísla bankového účtu cez podstránku pre uplatnenie bonusu podľa bodu 3, ods. a. tohto článku.

7.    Registrácia pre mobilné telefónne číslo sa riadi Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003 a všeobecnými obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou TIPOS ako prevádzkovateľom upravujúcimi využívanie mobilných telefónnych čísel hráčov aj v elektronickej okamžitej lotérii.  Kúpa SMS žrebu sa riadi Herným plánom elektronickej okamžitej lotérie prostredníctvom SMS „Dni šťastia #0003“ a všeobecnými obchodnými podmienkami vydanými spoločnosťou TIPOS ako prevádzkovateľom upravujúcimi využívanie mobilných telefónnych čísel hráčov aj v elektronickej okamžitej lotérii.

8.    Spoločnosť TIPOS nie je zodpovedná za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sama alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb.

9.    Rozhodnutie o platnosti a času poskytovania daného bonusu je výhradne v kompetencii spoločnosti TIPOS.

10.Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa propagačnej aktivity uvedenej v tomto článku a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť propagačnú aktivitu podľa tohto článku.

 

Článok VI.

Ostatné ustanovenia

1.    Členstvo vo VIP SMS zóne je dobrovoľné. Vstupom do VIP SMS zóny vyjadruje návštevník svoj súhlas s Pravidlami VIP SMS zóny a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnej miere.

2.    Členstvo vo VIP SMS zóne je neprenosné a vzťahuje sa vždy k vybranému tel. číslu, ktoré splnilo všetky podmienky pre vstup do VIP SMS zóny v zmysle týchto Pravidiel.

3.    Členstvo vo VIP SMS zóne zaniká:

 a) zrušením členstva zo strany člena VIP SMS zóny;

b) vymazaním súborov cookies podľa čl. II. Pravidiel na stránke členom VIP SMS zóny vo všetkých zariadeniach, z ktorých člen VIP SMS zóny vstupoval do VIP SMS zóny vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo a v ktorých sú súbory cookies stále uchovávané;

c) exspiráciou doby uchovávania cookies podľa čl. II. týchto Pravidiel vo všetkých zariadeniach, z ktorých člen VIP SMS zóny vstupoval do VIP SMS zóny  vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo, ktorá je 12 mesiacov odo dňa posledného overenia telefónneho čísla;

d) zrušením členstva zo strany spoločnosti TIPOS;

      e) zrušením VIP SMS zóny zo strany spoločnosti TIPOS.

4.    Členstvo vo VIP SMS zóne  zaniká zrušením členstva zo strany člena VIP SMS zóny a to zakliknutím políčka ZRUŠIŤ ČLENSTVO  na stránke vo všetkých zariadeniach, z ktorých vstupoval do VIP SMS zóny  vo vzťahu k telefónnemu číslu, ku ktorému sa viaže členstvo a v ktorých sú súbory cookies podľa čl. II. Pravidiel stále uchovávané. Členstvo vo VIP SMS zóne zaniká ku dňu zakliknutia posledného políčka ZRUŠIŤ ČLENSTVO v poslednom zo všetkých zariadení, z ktorých člen VIP SMS zóny vstupoval do VIP SMS zóny a v ktorých sú súbory cookies stále uchovávané. Tým nie je dotknutá možnosť opätovne sa stať členom VIP SMS zóny; v prípade, ak fyzická osoba opätovne splní podmienky pre členstvo.

Členstvo vo VIP SMS zóne zaniká členovi, aj v prípade, ak  súborom cookies exspirovala (uplynula) doba uchovávania (max. 12 mesiacov) vo všetkých zariadeniach, v ktorých sa informácia o stave overenia tel. čísla nachádzala.

Spoločnosť TIPOS je oprávnená zrušiť členovi členstvo vo VIP SMS zóne, v prípade, ak člen VIP SMS zóny hrubo poruší svoje povinnosti a to najmä (nie však výlučne); ak spoločnosť TIPOS zistí, že člen nespĺňa a/alebo nespĺňal podmienky pre členstvo uvedené v bode 2, článku II týchto Pravidiel; pri zneužívaní výhod VIP SMS zóny členom VIP SMS zóny alebo pri poškodzovaní dobrého mena spoločnosti TIPOS členom VIP SMS zóny. O zrušení členstva informuje spoločnosť TIPOS člena prostredníctvom SMS na telefónne číslo, ku ktorému sa viaže členstvo. Ku dňu oznámenia zrušenia členstva sa členovi zrušuje členstvo vo VIP SMS zóne.

5.     Zánikom členstva bez náhrady zanikajú akékoľvek nevyčerpané výhody spojené s členstvom vo VIP SMS zóne. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa VIP SMS zóny podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo v odôvodnených prípadoch kedykoľvek, bez náhrady, jednostranne obmedziť, zmeniť alebo zrušiť VIP zónu a jej Pravidlá.

6.    O zmenách Pravidiel VIP SMS zóny informuje spoločnosť TIPOS členov VIP SMS zóny najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmeny zverejnením nových pravidiel alebo dodatkov k nim na internetovej stránke www.tipos.sk. V prípadoch, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách VIP SMS zóny, je vždy záväzné rozhodnutie spoločnosti TIPOS. Spoločnosť TIPOS si vyhradzuje právo ukončiť vernostný program a zrušiť VIP SMS zónu bez náhrady. Dátum ukončenia programu a zrušenia VIP SMS zóny oznámi spoločnosť TIPOS prostredníctvom internetovej stránky: www.tipos.sk.

7.    Spoločnosť Tipos nie je zodpovedná za funkčnosť telekomunikačných sietí mobilných operátorov, ani za žiadne služby, ktoré neprevádzkuje sama alebo za pomoci spolupracujúcich tretích osôb. Spoločnosť TIPOS nezodpovedá za funkčnosť VIP zóny, v prípadoch, ktoré nastali nezávisle od vôle a/alebo konania spoločnosti TIPOS, najmä v prípade technickej poruchy v systéme, z dôvodu výpadku dát v systéme, z dôvodu vyššej moci.

8.     Člen VIP SMS zóny berie na vedomie, že Pravidlá sú pre neho záväzné. Právny vzťah založený v zmysle bodu 2 článku II. podľa týchto Pravidiel sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti spoločnosti TIPOS a člena VIP SMS zóny neupravené v týchto Pravidlách sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Čl. VII.

Zverejnenie pravidiel vip SMS zóny a účinnosť

1. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 20. 11. 2023 a budú zverejnené na www.tipos.sk

V Bratislave, dňa 14. 11. 2023

 

 

__________________________________________

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Mgr. Oliver Felszeghy, MBA, predseda predstavenstva

 

 

 

__________________________________________

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Ing. Stanislav Molnár, MBA, LL.M. podpredseda predstavenstva