Záleží nám na zodpovednom hraní

Cieľom spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je poskytovať svojim hráčom a zákazníkom zábavu a radosť z hry v bezpečnom hráčskom prostredí a minimalizovať negatívny dopad hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť. Preto je jednou z priorít TIPOSu realizácia viacerých aktivít v oblasti zodpovedného hrania, zameraných na ochranu hráčov pred problémovým alebo patologickým hraním a budovanie povedomia širokej verejnosti o tejto téme. Osobitnú pozornosť venuje spoločnosť TIPOS tiež ochrane mladistvých (osobám mladším ako 18 rokov), keďže tí sú z pohľadu hazardných hier najviac ohrození.

Spoločnosť TIPOS, ako člen Svetovej lotériovej asociácie (WLA) a Európskej asociácie lotériových a stávkových spoločností (EL), sa už dlhodobo hlási k medzinárodným štandardom zodpovedného hrania. Na základe splnenia príslušných certifikačných kritérií Svetovej lotériovej asociácie bol TIPOSu v júli 2019 udelený certifikát zodpovedného hrania WLA tretieho stupňa. Spoločnosť TIPOS však chce ísť ešte ďalej a povýšiť tému zodpovedného hrania, ktorej sa v období pandémie COVID-19 venuje len minimálna pozornosť, na celospoločenskú tému.

Spoločnosť TIPOS už dlhodobo realizuje viaceré aktivity v oblasti zodpovedného hrania aj nad rámec zákonom stanovených povinností. Prispieva tiež na prevádzku bezplatnej celoslovenskej linky pomoci pre problémy s hraním. Linka pomoci je zriadená od r. 2013 v Centre pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej ul. č. 2 v Bratislave s cieľom prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách. Je určená hráčom, ich rodinným príslušníkom a známym. Na linke je poskytovaná predovšetkým krízová intervencia, ale aj nevyhnutné informácie o patologickom hráčstve ako chorobe, jeho následkoch a možnostiach liečby.

Napriek všetkým týmto už realizovaným aktivitám sa spoločnosť TIPOS v roku 2021 rozhodla pristúpiť k téme podpory zodpovedného hrania ešte širšie a s oveľa väčším dôrazom. Preto koncom roka 2021 nielenže rozšírila svoju spoluprácu s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, ale začala spolupracovať aj s ďalšími relevantnými odbornými partnermi v oblasti prevencie a liečby patologického hráčstva, konkrétne s II. Psychiatrickou klinikou SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Odborným liečebným ústavom psychiatrickým, n. o. Predná Hora. Spoločnosť TIPOS týmto subjektom darovala dokopy sumu 150 000 EUR na podporu ich činnosti. Tieto finančné prostriedky budú použité na podporu liečby patologických hráčov, terapeutické aktivity určené pre patologických hráčov a ich rodiny, ako aj na zlepšenie materiálovo-technického vybavenia jednotlivých pracovísk. Dôležitou súčasťou podporených projektov je tiež realizácia výskumných aktivít v oblasti patologického hráčstva, ktorých výstupy budú spracované do rôznych publikačných výstupov a prednášok určených pre odbornú, ako aj širokú laickú verejnosť. V rámci jednotlivých projektov budú tiež realizované edukačné a osvetové aktivity, ktorých cieľom je zvýšenie informovanosti hráčov o zásadách zodpovedného hrania a o možných rizikách spojených s hazardnými hrami.