TIPOS sa stal lídrom v oblasti zodpovedného hrania na Slovensku

Mesiace tvrdej práce, precizovania opatrení v prospech podpory zodpovedného hrania a ich implementácia do ponúkaných produktov a služieb priniesli svoje ovocie. Európska lotériová asociácia udelila spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. certifikáciu v oblasti zodpovedného hrania. Národná lotériová spoločnosť ako prvá na Slovensku tak dosiahla súlad so štandardmi zodpovedného hrania, ktoré sú najviac cenené aj v iných európskych krajinách.

Udelenie certifikácie zo strany The European Lotteries znamená, že spoločnosť TIPOS dosiahla súlad s požiadavkami pre zodpovedné hranie vo všetkých desiatich hodnotených oblastiach. Oficiálny certifikát odovzdajú zástupcovia organizácie The European Lotteries na kongrese asociácie v chorvátskom Šibeniku v roku 2023, avšak spoločnosť TIPOS sa však už teraz môže hrdiť odznakom certifikácie zodpovedného hrania. Certifikát je totiž už účinný a platný na obdobie 3 rokov.

„Získať túto certifikáciu v oblasti zodpovedného hrania vôbec nebolo jednoduché. Udeleniu certifikácie predchádzalo komplexné a veľmi detailné posúdenie súladu s prísnymi požiadavkami European Lotteries zo strany externého hodnotiteľa. Museli sme upraviť niektoré naše procesy, implementovať viaceré striktné opatrenia do fungovania našich produktov a služieb. Aktivity, ktoré v oblasti zodpovedného hrania realizujeme a ktoré vyplývajú z certifikačnej schémy, sú častokrát nad rámec aktuálne platnej legislatívy, čo nás v niektorých ohľadoch znevýhodňuje oproti našej konkurencii, ktorá takéto striktné pravidlá dodržiavať nemusí. Téma zodpovedného hrania je však pre národnú lotériovú spoločnosť kľúčová. Najmä s ohľadom na vytváranie bezpečného hráčskeho prostredia a ochranu hráčov,“ vysvetlil Oliver Felszeghy, podpredseda predstavenstva a výkonný riaditeľ sekcie finančnej a právnej spoločnosti TIPOS.

Počas prípravy na získanie tejto certifikácie sa zrealizovalo niekoľko desiatok aktivít, ktoré majú prispieť k posilneniu programu zodpovedného hrania. Spoločnosť TIPOS napríklad prijala Kódex pre zodpovednú marketingovú komunikáciu, pričom jeho hlavným cieľom je ochrana mladistvých a zraniteľných skupín. Súčasťou opatrení sú aj pravidelné a podrobné vzdelávacie aktivity pre všetkých zamestnancov v tejto téme a taktiež školenia predajcov predávajúcich produkty spoločnosti TIPOS. Národná lotéria tiež podporila výskumné aktivity popredných slovenských organizácií a upravila interné procesy tak, aby sa najnovšie poznatky zo slovenských a svetových výskumov mohli používať aj v praxi. Dôležitým krokom bolo tiež nastavenie interných procesov s cieľom identifikácie rizikových hráčov a na to nadväzujúce kroky. Systémovo TIPOS zaviedol aj posudzovanie miery rizikovosti všetkých prevádzkovaných hazardných hier.

Ešte koncom roka 2021, v súlade so stratégiou spoločnosti TIPOS v oblasti zodpovedného hrania, naštartovala spoločnosť TIPOS aj tri veľké projekty v tejto oblasti, ktoré realizuje v spolupráci s odbornými partnermi v rámci svojich vlastných finančných kapacít. Spoločnosť TIPOS rozšírila spoluprácu s Centrom pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a naštartovala spoluprácu aj s ďalšími relevantnými odbornými partnermi v oblasti prevencie a liečby patologického hráčstva. Konkrétne ide o spoluprácu s II. Psychiatrickou klinikou SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici a Odborným liečebným ústavom psychiatrickým, n. o. Predná Hora.

„Veríme, že naše kroky budú inšpiráciou aj pre ďalšie subjekty na trhu. Kultivácia a zvyšovanie bezpečnosti hráčskeho prostredia by mali byť totiž cieľom celého segmentu. Navyše, získanie certifikácie vnímame len ako dosiahnutie prvého cieľa. Ide totiž o kontinuálny a dlhodobý proces. Aktivity našej spoločnosti sa musia ďalej rozvíjať, aby sme certifikáciu v budúcnosti obhájili. Takýmto spôsobom by sa mali rozvíjať aj zmysluplné kroky pre bezpečnosť hráča v rámci celého trhu,“ doplnil Felszeghy.

Certifikát je platný tri roky. Po troch rokoch príde k opätovnému prehodnoteniu. Počas trojročného obdobia, a teda pred opätovným hodnotením, však musí byť vykonané ešte aspoň jedno priebežné hodnotenie.