Bingo #1409

 • Okamžitá lotéria Zotri a vyhraj!
 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Žreb obsahuje pole označené ako výherné čísla a tri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2 a HRA 3) zakryté stieracou vrstvou.
 • Najvyššia výhra vo výške 50 000 €.
 • Princíp hry:
 1. Zotri pole označené ako výherné čísla. Pri každom čísle v poli výherné čísla je uvedené aj písmeno (napr. B12, I28,...),   ktorým je označený príslušný stĺpec v hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3.
 2. Opatrne zotri tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3, ktoré sa zhodujú s výhernými číslami z poľa výherné čísla.
 3. Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3 vo výhernom usporiadaní LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena „X" (vrátane poľa so symbolom  ), vyhrávaš výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.
 4. Vyhraj 5€ za každý symbol mince nájdený v poli výherné čísla.
 • Na žrebe je možný súbeh výhier vpoliach výherné čísla, HRA 1, HRA 2 aHRA 3 súčasne.
 • Výhry sú vo výške 3, 5, 8, 10, 12, 15, 22, 25, 50, 100, 200, 300, 500 a 50000 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 15.5.2014 do 15.5.2015.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 14.7.2015.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 3,26.

Kde kúpite tento žreb? Pozrite predajné miesta TIPOS.

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava (ďalej len „TIPOS“) je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií SR“).

Čl. 1
Základné ustanovenia
§ 1
Záväznosť a platnosť herného plánu

1.    Tento herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie v zmysle príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.

2.      Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len„hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.

3.    Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.

4.    Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.

5.    Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR o udelení individuálnej licencie do 12. 10. 2015.

6.    TIPOS môže vydávať zmeny a doplnenia tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

 

Čl. 2
Pravidlá, lehoty a spôsob hry
§ 1
Pravidlá a lehoty hry

1.    Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Bingo #1409 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 1 000 000 ks (dva milióny kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1409.

2.    Doba predaja žrebov okamžitej lotérie je od 15.5.2014 do 15.5.2015.

3.    Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 14.7.2015.

4.    Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3 eurá (tri eurá).

5.    Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je  3 000 000 eur (štyri milióny eur).

6.   Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí 63 % podiel z hernej istiny. Celková   výška   výhernej istiny okamžitej lotérie je 1 890 060 eur (jeden milión osemstodeväťdesiattisíc šesťdesiat eur).

7.    V okamžitej lotérii je 307 001 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,26

§ 2
Spôsob hry

1.    Žreb obsahuje pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA a tri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2 a HRA 3) zakryté stieracou vrstvou. Po ich zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Na žreb je možný súbeh výhier v poliach VÝHERNÉ ČÍSLA, HRA 1, HRA 2 aHRA 3 súčasne.

2.    Princíp hry: 

1)   Zotri pole označené ako VÝHERNÉ ČÍSLA. Pri každom výhernom čísle je uvedené aj písmeno  (napr. B12, I28,...), ktorým je označený príslušný stĺpec v hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3.

2)   Opatrne zotri tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3, ktoré sa zhodujú s výhernými číslami z poľa VÝHERNÉ ČÍSLA.

3)   Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2 alebo HRA 3 vo výhernom usporiadaní LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena „X“ (vrátane poľa so symbolom  ), vyhrávaš výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.

4)   Vyhraj 5€ za každý symbol mince nájdený v poli VÝHERNÉ ČÍSLA.

 

 

Legenda:

                HRA 1: LÍNIA = 3 €            • 4ROHY = 12 €            • X = 100 €

                HRA 2: LÍNIA = 5 €            • 4ROHY = 50 €            • X = 500 €

                HRA 3: LÍNIA = 10 €          • 4ROHY = 200 €           • X = 50 000 €

 

3.    Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:

Výška výhry v €Počet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
3
150 000 450 000
5
80 000 400 000
8
30 000 240 000
10 20 000 200 000
12 12 000 144 000
15 8 000 120 000
22 3 230 71 060
25 2 000 50 000
50
1 000 50 000
100
 500 50 000
200
200 40 000
300
50
15 000
500
20 10 000
50 000 1 50 000
SPOLU 307 001 1 890 060

Čl.3
Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier
§ 1

1.    Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.

2.    Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).

3.    Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).

4.    Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 2  §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.

5.    Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.

6.    Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:

a.   v zberniach on line prostredníctvom terminálu,

b.   v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.

7.    Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu on line sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného  na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je  umiestnené pod zakrytou (stieracou)  časťou  hracieho  poľa   žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre.  Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.

8.    Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu.  Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.

9.     Výhry sa vyplácajú v zberniach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:

a)   v prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 EUR vrátane,

b)   výhry do výšky 35 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej  okamžité lotérie,

c)   výhry v rozpätí od 35 EUR do 1 000 EUR vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,

d)   výhry v rozpätí od 1 000 EUR do 3 500 EUR vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,

e)   výhry vyššie ako 3 500 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 EUR vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 EUR je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.

10.   Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

11.   Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

 

Čl. 4
Reklamačný poriadok
§ 1
Podmienky uplatnenia reklamácie

1.    Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.

2.    Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však   do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa čl. 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.

3.    Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.

4.    Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

5.    Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

 

§ 2
Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

1.    Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

2.    Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.

3.    Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

 

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
§ 1

1.    TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2.    Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.

3.    Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení zákona alebo ustanovení tohto herného plánu hráčom   znáša v plnej miere hráč.

 

 

 

 

PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s

 

Herný plán na stiahnutie

 Gratulujeme
Henry už čaká
Skontrolujte si prémiový kód
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov