BINGO #1207

 • Okamžitá lotéria Zotri a vyhraj!
 • Cena stieracieho žrebu je 2,00 €.
 • Najvyššia výhra vo výške 30 000 €.  
 • Žreb obsahuje pole označené ako výherné čísla a tri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2 a HRA 3) zakryté stieracou vrstvou.
 • Princíp hry:
  1. Zotri pole označené ako výherné čísla, v ktorom sa nachádza 24 čísiel. Pri každom čísle v poli výherné čísla je uvedené aj písmeno (napr. B12, I28,...), ktorým je označený príslušný stĺpec v hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3.
  2. Opatrne zotri tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2 a HRA 3, ktoré sa zhodujú s výhernými číslami z poľa výherné čísla.
  3. Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2 alebo HRA 3 vo výhernom usporiadaní LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena „X“ (vrátane BNG poľa), vyhrávaš výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.
 • Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier pričom každá HRA môže obsahovať len jednu výhru.
 • Výhry sú vo výške 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 500, 700 a 30 000 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 2.4.2012 do 2.4.2013.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 1.6.2013.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 4,02.
Bingo #1207

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií SR“).

Čl. 1

Základné ustanovenia

§ 1

Platnosť a záväznosť herného plánu

 1. Tento herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie v zmysle príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia   Ministerstva financií SR  o  udelení individuálnej licencie do 30.8.2013.
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a doplnenia tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

Čl. 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii BINGO #1207 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je  2 000 000 ks (dva milióny kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1207.
 2. Doba predaja žrebov okamžitej lotérie je od 2.4.2012 do 2.4.2013.
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 1.6.2013.
 4. Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 2,00(dve eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je  4 000 000 € (štyri milióny eur).
 6. Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí  63 % podiel z hernej istiny. Celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 2 521 000 € (dva milióny päťstodvadsaťjedentisíc päťsto eur).
 7. V okamžitej lotérii je 497 803 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 4,02.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje pole označené ako výherné čísla a tri hracie polia BINGO (HRA 1, HRA 2 a HRA 3) zakryté stieracou vrstvou. Po ich zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Na žrebe je možný súbeh výhier vo všetkých troch hracích poliach súčasne. Výhry sú vo výške 2, 5, 7, 10, 15, 25, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 500, 700 a 30 000 €.
 2. Princíp hry:
  1. Zotri pole označené ako výherné čísla, v ktorom sa nachádza 24 čísiel. Pri každom čísle vpoli výherné čísla je uvedené aj písmeno (napr. B12, I28,...), ktorým je označený príslušný stĺpec vhracích poliach HRA 1, HRA 2 aHRA 3.
  2. Opatrne zotri tie čísla v BINGO hracích poliach HRA 1, HRA 2 aHRA 3, ktoré sa zhodujú svýhernými číslami zpoľa výherné čísla.
  3. Ak sú zotreté výherné čísla v hracích poliach HRA 1, HRA 2 alebo HRA 3 vo výhernom usporiadaní LÍNIA, 4 ROHY alebo v tvare písmena „X“ (vrátane BNG poľa), vyhrávaš výhru podľa legendy pre jednotlivé hry.

   Legenda:
   HRA 1: LÍNIA = 2€ • 4ROHY = 10€ • X = 100€
   HRA 2: LÍNIA = 5€ • 4ROHY = 50€ • X = 500€
   HRA 3: LÍNIA = 10€ • 4ROHY = 100€ • X = 30 000€
   Každá HRA môže obsahovať len jednu výhru.
 3. Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:
Výška výhry v  € Počet výhier v ks Celková hodnota výhier v €
2 280 000 560 000
5 120 000 600 000
7 50 000 350 000
10 30 000 300 000
15 8 000 120 000
25 5 000 125 000
50 2 600 130 000
70 1 000 70 000
100 700 70 000
150 300 45 000
200 100 20 000
250 50 12 500
500 30 15 000
700 20 14 000
30 000 3 90 000
SPOLU 497 803 2 521 500

Čl.3

Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier,
vrátenie nepredaných žrebov

§ 1

 1. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 2  §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.
 5. Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  1. v zberniach on line prostredníctvom terminálu,
  2. v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu on line sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je  umiestnené pod zakrytou (stieracou)  časťou  hracieho  poľa   žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý
  ústrižok spolu so žrebom zostáva v zberni on line ako doklad o vyplatení výhry. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu spôsobom vizuálneho overenia sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu a zisťovanie jeho výhernosti podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách. Informáciu o dvojiciach písmen určujúcich výhernosť žrebu poskytuje TIPOS prostredníctvom brožúry interných pokynov pre distribúciu a predaj okamžitej lotérie, ktorú distribuuje pred začiatkom predaja okamžitej
  lotérie na každú on line i off line zberňu predávajúcu okamžité lotérie. V prípade výherného žrebu pouličný predajca alebo zberňa off line vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.
 9. Výhry do výšky 35 € sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej žreby okamžitých lotérií. Výhry v rozpätí od 36 € do
  1 000 €
  vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca žreby okamžitých lotérií, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500 € vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných  zberniach on line, príp. priamo v sídle TIPOS. Výhry nad 3 500 € sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava.
 10. V prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 € vrátane.
 11. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi  Slovenskej republiky.
 12. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa  uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Čl. 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa čl. 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Pokiaľ je to možné, predloží k reklamácii reklamovaný žreb (príp. jeho kópiu), ktorý je predmetom reklamačného konania. Ak to možné nie je, napíše kompletné 13-miestne číslo reklamovaného žrebu umiestnené na prednej alebo zadnej časti (nad čiarovým kódom) žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

§ 1

 1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona  č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v  znení neskorších predpisov.
 2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 3. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení zákona alebo ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.


JUDr. Ing. Miloš Ronec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €