Hokej

 • Klasická okamžitá stieracia lotéria s jednoduchým zistením výhry.
 • Cena stieracieho žrebu je 30 Sk.
 • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 30, 100, 200 a 500 Sk.
 • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s tromi symbolmi autobusu, určuje nepeňažnú výhru - účasť na finálovom zápase MS 2004 v Prahe.
 • Žreb lotérie "HOKEJ" obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou.
 • Po zotretí prvej vrstvy sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o výhre nepeňažnej - účasti na finálovom zápase MS 2004 v Prahe.
 • Po zotretí druhej vrstvy hráč nájde buď hokejový dres slovenskej reprezentácie s nápisom SLOVENSKO, alebo taký istý dres s menom jedného z 80 hokejistov, z ktorých zaručene bude zostavená oficiálna nominačná listina na MS 2004 v hokeji, zverejnená tlačovými agentúrami v Slovenskej republike pred konaním MS 2004. Úlohou hráčov je zhromaždiť 5 žrebov s rozdielnymi menami hráčov, ktoré sa nachádzajú na nominačnej listine na MS 2004, umiestniť ich do pre tento účel vyrobenej obálky a zaslať na adresu sídla spoločnosti TIPOS, a.s. Brečtanova 1, P.O.Box 43, 830 07 Bratislava, najneskôr do 7. 5. 2004. Obálky budú hráčom poskytnuté u každého predajcu tejto okamžitej lotérie.
 • Všetky obálky, ktoré budú spĺňať podmienky pre zaradenie do žrebovania, čiže budú obsahovať 5 rozdielnych mien hokejových reprezentantov, ktorí sa nachádzajú na oficiálnej nominačnej listine na MS 2004 a budú mať správne a čitateľne vypísané údaje o hráčovi (meno a presnú adresu) budú zaradené do TV žrebovania o 5 x 1 000 000 Sk. Žrebovanie bude zverejnené dňa 9. 5. 2004 počas televízneho vysielania.
Hokej

Herný plán štátnej lotérie „HOKEJ“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Štátna lotéria "HOKEJ" je lotériou podľa § 2 písm. d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

2. Žreb tejto lotérie obsahuje dve stieracie vrstvy. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4. Počet žrebov v lotérii je 2 000 000 ks (2 milióny kusov)

5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 60 000 000 Sk (šesťdesiat miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 36 000 000 Sk a predstavuje 60%-ný podiel z hernej istiny, z toho 30 500 000 Sk tvoria okamžité výhry, 5 000 000 Sk je určených na výhry žrebované v TV a 500 000 Sk na nepeňažné výhry - účasť na finálovom zápase MS 2004 v Prahe.


II.časť - PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie "HOKEJ" obsahuje dve hracie polia zakryté stieracou vrstvou. Po zotretí prvej vrstvy sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o výhre nepeňažnej - účasti na finálovom zápase MS 2004 v Prahe. Po zotretí druhej vrstvy hráč nájde buď hokejový dres slovenskej reprezentácie s nápisom SLOVENSKO, alebo taký istý dres s menom jedného z 80 hokejistov, z ktorých zaručene bude zostavená oficiálna nominačná listina na MS 2004 v hokeji, zverejnená tlačovými agentúrami v Slovenskej republike pred konaním MS 2004. Úlohou hráčov je zhromaždiť 5 žrebov rozdielnymi menami hráčov, ktoré sa nachádzajú na nominačnej listine na MS 2004, umiestniť ich do pre tento účel vyrobeného obalu a zaslať na adresu sídla spoločnosti TIPOS, a.s. Brečtanova 1, P.O.Box 43, 830 07 Bratislava, najneskôr do 7.5.2004. Obaly budú hráčom poskytnuté u každého predajcu tejto okamžitej lotérie. Všetky obaly, ktoré budú spĺňať podmienky pre zaradenie do žrebovania, čiže budú obsahovať 5 rozdielnych mien hokejových reprezentantov, ktorí sa nachádzajú na oficiálnej nominačnej listine na MS 2004 a budú mať správne a čitateľne vypísané údaje o hráčovi (meno a presnú adresu) budú zaradené do TV žrebovania o 5 x 1 000 000 Sk. Žrebovanie bude zverejnené dňa 9.5.2004 počas televízneho vysielania.

3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s tromi symbolmi autobusu, určuje nepeňažnú výhru - účasť na finálovom zápase MS 2004 v Prahe.

4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

hodnota výhry počet ks celková hodnota (Sk)

30

711 666 21 349 980
100 30 500 3 050 000
200 15 250 3 050 000
500 6 100 3 050 000
3 x BUS 50 0
Spolu 763 566 30 499 980

Pravdepodobnosť výhry je: 1:2,62

Výhry v hodnote 30, 100, 200 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja. Výherca nepeňažnej výhry uplatní svoj nárok na účasť na finálovom zápase MS 2004 v hokeji u prevádzkovateľa lotérie, podľa pokynov na zadnej strane žrebu.

Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 33 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 15.6.2004. Nárok na nepeňažnú výhru si hráč môže uplatniť do 7.5.2004 12,00 hod. u prevádzkovateľa lotérie.


III. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie "HOKEJ" je stanovená od 1. februára 2004 do 7. mája 2004.

Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

TIPOS, a.s. ako prevádzkovateľ tejto štátnej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.
Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ 

Žrebovanie piatich výhercov o milión korún!

Žrebovanie výhercov 5 x 1000 000,- Sk okamžitej lotérii HOKEJ sa uskutočnilo dňa 7.5.2004 o 20:30 v zmysle platného herného plánu lotérie HOKEJ a v zmysle Pravidiel a pokynov pre žrebovanie výhercov lotérie HOKEJ, vydaných pre tento účel generálnym riaditeľom spoločnosti Tipos ako interná smernica.

Do žrebovania boli zaradené všetky obálky doručené do spoločnosti Tipos a.s. najneskôr do 7. mája 2004 vrátane so správne a čitateľne vyplnenými adresnými údajmi, t.j. priezvisko, príp. meno a adresa bydliska.

Za regulárne vyžrebovaných výhercov boli považovaní tí, ktorých obálka obsahovala 5 žrebov s rozdielnymi menami hokejových reprezentantov, ktorí sa nachádzali na oficiálnej nominačnej listine na MS 2004 zverejnenej pre tento účel vo všetkých zberniach. Nominačná listina na MS 2004 bola teda neoddeliteľnou súčasťou samotného výkonu žrebovania.

Žrebovanie sa konalo za prítomnosti štátneho dozoru a zástupcov lotériovej komisie Tipos-u. Vyžrebovaní výhercovia boli zaznamenaní do „Protokolu o vyžrebovaných výhercoch“ okamžitej lotérie Hokej, ktorí potvrdila svojimi podpismi lotériová komisia a zástupcovia štátneho dozoru súčasne.

Všetky nevyžrebované obálky boli v zmysle Zákona o lotériách a iných podobných hrách zapečatené a následne znehodnotené.

Žrebovanie bude odvysielané dňa 9. mája 2004 počas prenosu z finálového zápasu MS 2004 na STV.

Všetkým výhercom bude výhra oznámená doporučeným listom na adresu, ktorú uviedli na obálke.

Vyžrebovaní výhercovia:

1. Pán Juraj z Bratislavy

2. Pán Miloslav zo Sliača

3. Pán Ondrej zo Serede

4. Pán Miloslav zo Sliača

5. Pán Attila z Bratislavy

Plné mená a presné adresné údaje vyžrebovaných výhercov neuvádzame z dôvodu ochrany osobných údajov a zachovávania mlčanlivosti o hráčoch a ich účasti na hre.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nominačná listina hráčov pre MS v hokeji 2004

Brankári

 • Ján Lašák
 • Karol Križan
 • Peter Budaj

Obrancovia

 • Martin Štrbák
 • Branislav Mezei
 • Ivan Majeský
 • Richard Lintner
 • Zdeno Chára
 • Ladislav Čierny
 • Andrej Meszároš
 • Dominik Graňák

Útočníci

 • Miroslav Šatan
 • Jozef Stümpel
 • Marián Gáborík
 • Marián Hossa
 • Pavol Demitra
 • Vladimír Országh
 • Ronald Petrovický
 • Juraj Kolník
 • Richard Kapuš
 • Juraj Štefanka
 • Ľuboš Bartečko
 • Rastislav Pavlikovský
 • Roman Kukumberg

* vyrobené podľa Záverečnej nominácie na MS 2004 podľa SZĽH

 Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €