Vianočná lotéria 2004

 • Klasická okamžitá stieracia lotéria s jednoduchým zistením výhry.
 • Cena žrebu je 50 Sk.
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
 • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 50, 100, 1000 a 5000 Sk.
 • Najvyššia výhra 1 000 000 Sk bude výhercovi vyplatená v sídle spoločnosti TIPOS.
Vianočná lotéria

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „Vianočná lotéria #45“

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Okamžitá lotéria pod názvom „Vianočná lotéria“ je lotériou podľa § 2 písm. d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

 2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.

 3. Cena jedného žrebu je 50 Sk.

 4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 1 000 000 ks (jeden milión kusov)

 5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 50 000 000 Sk (päťdesiat miliónov slovenských korún).

 6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 26 250 000 Sk a predstavuje 52,5%-ný podiel z hernej istiny.

 

II. časť

PRAVIDLÁ HRY

 1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 50 Sk na príslušných predajných miestach.

 2. Žreb lotérie „Vianočná lotéria“ pozostáva z dvoch častí. Menšia časť obsahuje hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre. Okrem toho je perforáciou oddelená väčšia grafická časť žrebu, ktorá sa dá použiť ako vianočné a novoročné blahoželanie.

 3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.

 4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

hodnota výhry Sk počet ks celková hodnota Sk
50 300 000 15 000 000
100 70 000 7 000 000
1 000 1 000 1 000 000
5 000 450 2 250 000
1 000 000 1 1 000 000
Spolu 371 451 26 250 000

 1. Pravdepodobnosť výhry je: 1:2,69

 2. Výhry v hodnote 50 a 100 sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja, výhry 1 000 a 5 000 Sk v zberniach predávajúcich produkty TIPOS, a. s. a najvyššia výhra 1 000 000 Sk bude výhercovi vyplatená v sídle spoločnosti TIPOS, a. s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.

 3. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 44 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 31.3.2005

 

III. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „Vianočná lotéria“ je stanovená od 15. októbra 2004 do 15. februára 2005.

 2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

 3. TIPOS, a.s. ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k hernému plánu. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

 4. Herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Ing. Stanislav Žiačik, v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľBleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €