Dovolenka snov #1108

 • Okamžitá lotéria Zotri a vyhraj!
 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Najvyššia výhra vo výške 35 000 €.
 • Žreb obsahuje tri hracie polia (HRA 1, HRA 2 a HRA 3) zakryté stieracou vrstvou.
 • Princíp hry:
  HRA 1: Zotri a nájdi 3 rovnaké symboly v rade, stĺpci alebo diagonálne a vyhraj príslušnú výhru vyznačenú v smere šípky.
  HRA 2: Tri zhodné sumy vyhrávajú.
  HRA 3: Nájdi 3 x symbol a vyhraj príslušnú výhru.
 • Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier.
 • Výhry sú vo výške 3, 5, 10, 20, 30, 50, 150, 500, 1 000 a 35 000 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 30.5.2011 do 14.10.2011.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 13.12.2011.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 3,34.
Dovolenka snov #1108

HERNÝ PLÁN

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií SR“).

V zmysle príslušných ustanovení zákona a udelených individuálnych licencií vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej tiež „TIPOS“) tento Herný plán okamžitej lotérie Dovolenka snov #1108 (ďalej len „herný plán“).

Čl. 1

Základné ustanovenia

§ 1

Platnosť a záväznosť herného plánu

 1. Tento herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie v zmysle príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR o udelení individuálnej licencie do 12.3.2012.
 3. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 4. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 5. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 6. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 7. TIPOS môže vydávať zmeny a doplnenia tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

§ 2

Predmet herného plánu

 1. Tento herný plán upravuje súbor pravidiel zahŕňajúcich pravidlá hazardnej hry – okamžitej lotérie, pravidlá a spôsob získania žrebu, pravidlá a spôsob hry, nominálnu cenu žrebu a počet vydaných žrebov, hernú istinu, výhernú istinu určenú na vyplatenie výhier a rozdelenú do výhernej štruktúry, pravidlá, lehoty a spôsob vyplácania výhier, reklamačný poriadok ako súbor pravidiel upravujúcich podmienky uplatnenia reklamácie vrátane spôsobu a lehoty na uplatnenie reklamácie a ďalšie náležitosti uvedené v zákone.
 2. Okamžité lotérie sú lotériové hry, pri ktorých hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti (hracieho poľa).
 3. Žreby sú označené číslom emisie (série), číslom balíčka a poradovým číslom žrebu v balíčku.
 4. Lotériové hry sú hazardné hry, pri ktorých sa výhry vyhlasujú a rozdeľujú podľa vopred určených pravidiel upravených v hernom pláne.
 5. Okamžité lotérie sú definované v ustanovení § 4 ods. 10 zákona.
 6. Prevádzkovateľ hazardnej hry a ďalšie fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce akékoľvek úkony pri prevádzkovaní hazardných hier sú povinní zachovávať mlčanlivosť o hráčoch a o ich účasti na hre.

Čl. 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Dovolenka snov #1108 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 500 000 ks (päťstotisíc kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1108.
 2. Doba predaja žrebov okamžitej lotérie je od 30.5.2011 do 14.10.2011.
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 13.12.2011.
 4. Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3 € (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 1 500 000 € (jeden milión päťstotisíc eur).
 6. Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí 65 % podiel z hernej istiny. Celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 975 000 € (deväťstosedemdesiatpäťtisíc eur).
 7. V okamžitej lotérii je 149 716 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,34.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb okamžitej lotérie obsahuje tri hracie polia (HRA 1, HRA 2, HRA 3) zakryté stieracou vrstvou. Po ich zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier.
 2. Princíp hry:
  HRA 1: Zotri a nájdi 3 rovnaké symboly v rade, stĺpci alebo diagonálne a vyhraj príslušnú výhru vyznačenú v smere šípky.
  HRA 2: Tri zhodné sumy vyhrávajú.
  HRA 3: Nájdi 3 x symbol a vyhraj príslušnú výhru.
 3. Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:
Výherná kombinácia  v € Výška výhry v € Počet výhier v ks Celková hodnota výhier v €
Hra 1 Hra 2 Hra 3
3       3   30 000 90 000  
  3     3   40 000 120 000  
    3   3   30 000 90 000  
5       5   10 000 50 000  
  5     5   15 000 75 000  
    5   5   10 000 50 000  
10       10   1 450 14 500  
  10     10   1 450 14 500  
    10   10   1 450 14 500  
5   5     10   1 400 14 000  
5     5   10   1 350 13 500  
  5   5   10   1 400 14 000  
20       20   500 10 000  
  20     20   500 10 000  
    20   20   500 10 000  
10   10     20   500 10 000  
10     10   20   500 10 000  
  10   10   20   500 10 000  
30       30   300 9 000  
  30     30   200 6 000  
    30   30   200 6 000  
20   10     30   200 6 000  
20     10   30   200 6 000  
10     20   30   200 6 000  
10   20     30   200 6 000  
50       50   200 10 000  
  50     50   200 10 000  
    50   50   200 10 000  
20   30     50   100 5 000  
  20   30   50   100 5 000  
30     20   50   100 5 000  
30   20     50   100 5 000  
150       150   150 22 500  
  150     150   150 22 500  
    150   150   150 22 500  
500       500   70 35 000  
  500     500   75 37 500  
    500   500   70 35 000  
  1 000     1 000   25 25 000  
    1 000   1 000   25 25 000  
  35 000     35 000   1 35 000  
SPOLU 149 716 975 000  

Čl.3

Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier, vrátenie, vyradenie žrebov

§ 1

Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier

 1. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).
 2. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 3. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 2 §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.
 4. Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 5. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  • v zberniach on line prostredníctvom terminálu,
  • v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 6. Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu on line sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom zostáva v zberni on line ako doklad o vyplatení výhry. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 7. Zisťovanie výhernosti žrebu spôsobom vizuálneho overenia sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu a zisťovanie jeho výhernosti podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách. Informáciu o dvojiciach písmen určujúcich výhernosť žrebu poskytuje TIPOS prostredníctvom brožúry interných pokynov pre distribúciu a predaj okamžitej lotérie, ktorú distribuuje pred začiatkom predaja okamžitej lotérie na každú on line i off line zberňu predávajúcu okamžité lotérie. V prípade výherného žrebu pouličný predajca alebo zberňa off line vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.
 8. Výhry do výšky 35 € sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej žreby okamžitých lotérií. Výhry v rozpätí od 36 € do 1 000 € vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca žreby okamžitých lotérií, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 3 500 € vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, príp. priamo v sídle TIPOS. Výhry nad 3 500 € sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava.
 9. V prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 € vrátane.
 10. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

§ 2

Vrátenie, vyradenie žrebov

 1. Po ukončení predaja okamžitej lotérie má každý obchodný partner TIPOS-u za povinnosť vrátiť všetky nepredané žreby najneskôr do 13.11.2011. V prípade, že obchodnému partnerovi z titulu vrátených žrebov vznikol nárok na finančné vyrovnanie, TIPOS je povinný v najbližšom zúčtovacom období toto finančné vyrovnanie zrealizovať.
 2. Po ukončení predaja okamžitej lotérie a jej následnom vyúčtovaní vzniká TIPOS-u povinnosť vyradenia nepredaných žrebov. Vyradenie nepredaných žrebov sa vykonáva vždy len za prítomnosti orgánu dozoru, o čom je spísaný protokolárny záznam.

Čl. 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa čl. 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Pokiaľ je to možné, predloží k reklamácii reklamovaný žreb (príp. jeho kópiu), ktorý je predmetom reklamačného konania. Ak to možné nie je, napíše kompletné 13-miestne číslo reklamovaného žrebu umiestnené na prednej alebo zadnej časti (nad čiarovým kódom) žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

§ 1

 1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 3. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení zákona alebo ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.

JUDr. Ing. Miloš Ronec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Happy Halloween
Vianočná lotéria je späť
Skontrolujte si prémiový kód
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov