Slnečná lotéria

  • Cena stieracieho žrebu je 100 Sk (3,32 €).
  • Žreb obsahuje hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch políčok zakrytých stieracou vrstvou. Pod každým políčkom sa nachádza jeden výherný symbol, pričom výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov uvedených v legende.
  • Počet výherných symbolov, ktoré určujú výhru je od troch do sedem (podľa legendy).
  • Výhry sú vo výške od 100 Sk až do 500 000 Sk.
  • Výhry do výšky 1 000,- Sk sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej žreby okamžitých lotérií. Výhry v rozpätí od 1 001,- Sk do 30 000,- Sk môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca žreby okamžitých lotérií, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 100 000,- Sk môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, príp. priamo v sídle TIPOS. Výhry nad 100 000,- Sk sa vyplácajú výlučne v sídle TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanova 1, Bratislava.
  • Doba predaja žrebov okamžitej lotérie Slnečná lotéria #83 je stanovená od 15.4.2008 do 15.7.2008.
  • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 13.9.2008.

HERNÝ PLÁN

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V zmysle príslušných ustanovení zákona a udelenej individuálnej licencie vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. (ďalej tiež „TIPOS“) tento Herný plán okamžitej lotérie Slnečná lotéria # 83 (ďalej len „herný plán“).

Článok 1
Platnosť a záväznosť herného plánu

1. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o udelení individuálnej licencie.

2. Doba predaja žrebov okamžitej lotérie Slnečná lotéria #83 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je stanovená od 15. 4. 2008 do 15. 7. 2008.

3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 13.9.2008.

4. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovníci zberní sú povinní umožniť účastníkom hier (ďalej len „hráčom“) oboznámiť sa s obsahom tohoto herného plánu.

5. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line prijímajúcich stávky ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.

6. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona uvedené na zadnej strane každého žrebu okamžitej lotérie.

7. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.

8. TIPOS môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR vydávať zmeny a doplnenia k tomuto hernému plánu.


Článok 2
Pravidlá hry

1. Okamžitá lotéria je hazardná hra, pri ktorej hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu a zotretí jeho vyznačenej, zakrytej časti (hracieho poľa). Každý žreb je označený číslom emisie, číslom balíčka a poradovým číslom žrebu.

2. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii je 1 000 000 ks (jeden milión kusov).

3. Cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 100,- Sk (slovom: jednosto slovenských korún).

4. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 100 000 000,- Sk (slovom: jednostostomiliónov slovenských korún).

5. Úhrnnú hodnotu výhier okamžitej lotérie tvorí 67% podiel z hernej istiny, tzn. že celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 67 000 000,- Sk (slovom: šesťdesiatsedem miliónov slovenských korún).

6. V okamžitej lotérii je 265 712 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1: 3,76.

7. Žreb okamžitej lotérie obsahuje hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch políčok zakrytých stieracou vrstvou. Pod každým políčkom sa nachádza jeden výherný symbol. Po zotretí všetkých políčok sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre..

8. Výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov v nasledovných výškach (uvedené v legende):

3 x kvetináč 100,- Sk
3 x púčik 200,- Sk
3 x vajíčko 300,- Sk
3 x kačička 500,- Sk
3 x krhlička 1 000,- Sk
3 x baranček 2 000,- Sk
4 x motýľ 5 000,- Sk
5 x srdiečko 10 000,- Sk
6 x kvietok 100 000,- Sk
7 x slniečko 500 000,- Sk

9. Celková výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
100 160 000 16 000 000
200 60 000 12 000 000
300 20 000 6 000 000
500 12 600 6 000 000
1000 8 000 8 000 000
2000 4 000 8 000 000
5000 1 600 8 000 000
10 000 100 1 000 000
100 000 10 1 000 000
500 000 2 1 000 000
Spolu 265 712 67 000 000
Pravdepodobnosť výhry:
1:3,76

Článok 3
Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier

1. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií, príp. u pouličného predajcu zaplatením príslušnej nominálnej hodnoty konkrétneho žrebu (vklad).

2. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:

  1. v zberniach on line prostredníctvom terminálu a to zosnímaním čiarového kódu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice), ktorý je umiestnený na zadnej strane každého žrebu a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa každého žrebu;
  2. v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu, spôsobom vizuálneho overenia zotretej časti hracieho poľa žrebu – zisťovanie existencie stanoveného počtu rovnakých symbolov uvedených v legende a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách. Informáciu o dvojiciach písmen určujúcich výhernosť žrebu poskytuje TIPOS prostredníctvom brožúry interných pokynov pre distribúciu a predaj okamžitej lotérie, ktoré distribuuje pred začiatkom predaja okamžitej lotérie na každú on line i off line zberňu.

3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií, príp. u pouličného predajcu.

4. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva overovaním pomocou terminálu on line, príp. vizuálnym overovaním žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom zostáva v zberni on line ako doklad o vyplatení výhry. V prípade pouličného predajcu alebo zberne off line, predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

5. Výhry do výšky 1 000,- Sk sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej žreby okamžitých lotérií. Výhry v rozpätí od 1 001,- Sk do 30 000,- Sk môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca žreby okamžitých lotérií, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 100 000,- Sk môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, príp. priamo v sídle TIPOS. Výhry nad 100 000,- Sk sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava.

6. V prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov vyplácajú iba výhry do výšky 500,- Sk.

7. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 1 ods. 3, ktorá je vyznačená na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.

9. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa čl. 1 ods. 3 hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do 5 dní odo dňa uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4
Reklamačný poriadok

1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.

2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 1, ods. 3 tohto herného plánu.

3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Pokiaľ je to možné, predloží k reklamácii i kópiu žrebu, ktorý je predmetom reklamačného konania. Ak to možné nie je, napíše kompletné 9-miestne číslo reklamovaného žrebu umiestnené na prednej i zadnej časti (nad čiarovým kódom) žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.

4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

6. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

7. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.

8. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s reklamovaným žrebom registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja žrebov okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu TIPOS-u.Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €