Vianočná lotéria 2007

  • Okamžitá lotéria
  • Cena stieracieho žrebu je 100 Sk.
  • Jedno hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch hviezdičiek zakrytých stieracou vrstvou. Pod každou hviezdičkou sa nachádza jeden výherný symbol, pričom výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov (podľa legendy).
  • Počet výherných symbolov, ktoré určujú výhru je od troch do sedem.
  • Výhry sú vo výške od 100 Sk až do 500 000 Sk.
  • Výhry od 100 Sk do 10 000 Sk sa vyplácajú na mieste predaja a v zberniach predávajúcich produkty okamžitých lotérií. V prípade pouličného predaja a zberne bez terminálu (off line) sa na mieste predaja vyplácajú iba výhry do výšky 500,- Sk.
  • Výhry vo výške 100 000 Sk a 500 000 Sk sa vyplácajú v sídle spoločnosti Tipos.
  • Doba predaja emisie je stanovená od 1.10.2007 do 31.12.2007

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „VIANOČNÁ LOTÉRIA #76“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Okamžitá lotéria „Vianočná lotéria“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorej hráč zistí prípadnú výhru.

2. Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú okamžitú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 100 Sk.

4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 500 000 ks (päťsto tisíc kusov).

5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 50 000 000 Sk (päťdesiat miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 139 200 000 Sk, z toho 33 500 000 Sk a predstavuje 67%-ný podiel z hernej istiny.


II. časť PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 100 Sk na príslušných predajných miestach. Hry sa nemôže zúčastniť osoba mladšia ako 18 rokov.

2. Žreb lotérie „Vianočná lotéria“ obsahuje hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch hviezdičiek zakrytých stieracou vrstvou. Pod každou hviezdičkou sa nachádza jeden výherný symbol.

3. Výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov v nasledovných výškach (uvedené v legende):

3 x dedo mráz 100,- Sk
3 x sane 200,- Sk
3 x snehuliak 300,- Sk
3 x sviečka 500,- Sk
3 x darček 1 000,- Sk
3 x domček 2 000,- Sk
4 x vianočný stromček 5 000,- Sk
5 x snehová vločka 10 000,- Sk
6 x zvonček a 100 000,- Sk
7 x hviezdička 500 000,- Sk

4. Úhrnná cena výhier v tejto lotérii je rozdelená takto:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
100 80 000 8 000 000
200 30 000 6 000 000
300 10 000 3 000 000
500 6 000 3 000 000
1 000 4 000 4 000 000
2 000 2 000 4 000 000
5 000 800 4 000 000
10 000 50 500 000
100 000 5 500 000
500 000 1 500 000
Spolu 132 856 33 500 000
Pravdepodobnosť výhry:
1:3,763

III. časť - UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU,
OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

1. Hráč, ktorý si zakúpil žreb okamžitej lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.

2. Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 29. februára 2008. Po tomto dátume nebude možné výherné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4. V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6. V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7. Výhry od 100 Sk do 10 000 Sk sa vyplácajú v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u. V prípade pouličného predaja alebo off line predaja sa na mieste predaja vyplácajú iba výhry do 500 Sk. Výhry vo výške 100 000 Sk a 500 000 Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.

8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry, alebo priame dotácie Jackpotov.

IV. časť - REKLAMÁCIE

1. Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie, t.j. 29. 2. 2008.

2. Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti, vždy však s predloženým žrebom.

3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie Vianočná lotéria #76 je stanovená od 1. októbra 2007 do 31. decembra 2007.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu tejto lotérie.

3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Henry už čaká
Crazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €