Správne číslo

  • Cena jedného žrebu je 30 Sk (1,00 €).
  • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou.
  • Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote 30, 50, 100 a 500 Sk, alebo 3 x TV.
  • Okamžité výhry vo výške 30, 50, 100 a 500 Sk sa vyplácajú v mieste predaja.
  • Začiatok predaja je 13.8.2007 a ukončenie 12.8.2008.

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „SPRÁVNE ČÍSLO # 75“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Okamžitá lotéria „SRÁVNE ČÍSLO“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 8 000 000 ks (osem miliónov kusov).

5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 240 000 000 Sk (dvestoštyridsať miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá predstavuje 58% podiel z hernej istiny, tj. 139 200 000 Sk, z toho 27 840 000 Sk tvoria okamžité výhry a 111 360 000 Sk je určených na štúdiové výhry v TV hre.


II. časť PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „SPRÁVNE ČÍSLO“ obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o možnej účasti v televíznom žrebovaní o vysoké výhry.

3. Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote 30, 50, 100 a 500 Sk. Žreb s tromi symbolmi TV, po splnení všetkých náležitostí podľa bodu 5 a 6, II. časti tohto Herného plánu, bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.

4. Úhrnná cena okamžitých výhier v tejto lotérii je rozdelená takto:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
30 750 000 22 500 000
50 81 800 4 090 000
100 10 000 1 000 000
500 500 250 000
Spolu 842 300 27 840 000
3 x TV 6 000 000  
Spolu 6 842 300  
Pravdepodobnosť okamžitej výhry:
1:9,50
Pravdepodobnosť výhry 3 x TV:
1:1,33
Pravdepodobnosť výhry:
1:1,17

5. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, čitateľne vyplní požadované údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: „SPRÁVNE ČÍSLO, P.O.Box 106, 830 07 Bratislava 37“. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre. Zoznam vyžrebovaných hráčov do televíznej hry bude zverejnený počas vysielania TV hry. Takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Jediným platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá je v súlade s údajmi na vyžrebovanom žrebe a protokole. Pozvánku do TV hry zasiela prevádzkovateľ všetkým vyžrebovaným hráčom formou doporučeného listu po skončení nakrúcania TV hry, v ktorej bol vyžrebovaný, s uvedením podmienok registrácie a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, na ktorej je oprávnený osobne sa zúčastniť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky vyžrebovaným hráčom a v prípade jeho neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Do žrebovania o účasť v TV hre budú zaradené len tie žreby, ktoré budú mať čitateľne vyplnené všetky požadované údaje na zadnej strane žrebu.

6. Hráč sa dostaví osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a výrobu TV hry a to v stave spôsobilom na účinkovanie v TV hre. Za osoby nespôsobilé sú považované osoby, ktoré:

a)  v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku,
b)  údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorých boli do vysielania pozvaní,
c)  majú neplatný preukaz totožnosti,
d)  sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
e)  sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.
O spôsobilosti zúčastniť sa na televíznom žrebovaní rozhoduje poverený zástupca prevádzkovateľa.


III. časť - UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

1. Hráč, ktorý si zakúpil žreb okamžitej lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.

2. Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 11.10.2008. Po tomto dátume nebude možné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4. V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6. V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7. Výhry vo výške 30, 50, 100 a 500 Sk sa vyplácajú v mieste predaja. Pouliční predajcovia a predajcovia bez terminálu on line vyplácajú okamžité výhry len do výšky 500 Sk.

8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry, alebo na priame dotácie Jackpotov.

IV. časť - REKLAMÁCIE

1. Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2. Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti, vždy však s predloženým žrebom.

3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi spoločnosť priamo hráčovi.

5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „SPRÁVNE ČÍSLO #75"  je stanovená od 13.8.2007 do 12.8.2008.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu tejto lotérie.

3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.


Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ


PRAVIDLÁ
doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie
„SPRÁVNE ČÍSLO“

I. ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1. „SPRÁVNE ČÍSLO“ je okamžitá lotéria s doplnkovou televíznou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 4, ods. 3, písm. e/. Herná istina, výherná istina, počet žrebov v emisii, rozdelenie okamžitých výhier, začiatok a koniec predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie a ostatné zákonné náležitosti sú uvedené v Hernom pláne okamžitej lotérie „SPRÁVNE ČÍSLO“.

2. Doplnková televízna hra je súčasťou okamžitej lotérie „SPRÁVNE ČÍSLO“ a jej priebeh upravujú tieto Pravidlá.

3. Doplnková televízna hra okamžitej lotérie „SPRÁVNE ČÍSLO“ (ďalej len „TV hra“) sa realizuje v štúdiu v deň jej nakrúcania (výroby), ktorý je aj dňom vzniku nároku na výhru v TV hre, dňom žrebovania výhercov v TV hre a dňom vyžrebovania hráčov do nasledujúcej (nasledujúcich) TV hry (hier).

4. TV záznam nakrútenej (vyrobenej) TV hry vysiela Slovenská televízia, na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a Slovenskou televíziou jedenkrát týždenne, spravidla každú nedeľu, v hlavnom večernom vysielacom čase o 18,30 hod.

5. Dňom nakrúcania (výroby) TV hry je spravidla štvrtok, pričom sa v jeden deň výroby nakrútia 2 TV hry, ktoré sa ako súťažno-zábavné relácie po jednej odvysielajú v nasledujúce nedele.

6. Celkový počet realizovaných, nakrútených a odvysielaných TV hier počas celej povolenej doby predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „SPRÁVNE ČÍSLO“ je 1+51. Každá z nich má poradové číslo, pričom prvá TV hra je ukážková (bez hráčov) a má poradové číslo 0.

7. Na výhry vo všetkých TV hrách (pri 100% predaji stieracích žrebov z celej emisie) je emisne rozpočtovaných 111 360 000 Sk, čo predstavuje 46,4 % podiel z hernej istiny. Prevádzkovateľ má právo po predchádzajúcom schválení MF SR, upraviť celkovú sumu plánovanú na výhry v nasledujúcich TV hrách úmerne vývoju predaja žrebov.

8. Za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru a zodpovedných zástupcov prevádzkovateľa bude na začiatku každej TV hry vyžrebovaných 12 hráčov do nasledujúcej hry v deň jej nakrúcania z osudia, v ktorom sa nachádzajú stieracie žreby so symbolmi 3 x TV s kompletne vyplnenými požadovanými údajmi na zadnej strane žrebu, ak boli doručené na adresu „SPRÁVNE ČÍSLO“, P.O.Box 106,830 07 Bratislava 37, spravidla do štvrtka do 10.00 hod. v deň nakrúcania TV hry. Všetky takto doručené žreby sa zúčastňujú žrebovania o účasť do TV hry len jedenkrát (1x vložené do osudia). Pri žrebovaní hráčov do TV hry platí pravidlo, že do jednej TV hry môže byť hráč vyžrebovaný iba jedenkrát. Ak sú údaje na žrebe neúplné, resp. nečitateľné, zodpovedný zástupca prevádzkovateľa má právo takýto žreb z hry vylúčiť. Žreby zhromaždené v jednom týždennom intervale podľa dátumov doručenia (spravidla od piatku do štvrtka) sa zúčastňujú žrebovania o účasť do jednej televíznej hry a v ďalšom týždennom intervale opätovne podľa dátumov doručenia (spravidla od piatku do štvrtka ) sa žreby zúčastňujú žrebovania o účasť do druhej TV hry. Žreby doručené po 10.00 hod. v deň žrebovania (spravidla štvrtok) sú zaradené do ďalšieho žrebovania.

9. Vyžrebovaným hráčom zasiela prevádzkovateľ doporučenú písomnú pozvánku do TV hry po skončení nakrúcania TV hry, v ktorej bol vyžrebovaný, s uvedením podmienok registrácie a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, na ktorej je hráč oprávnený sa osobne zúčastniť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie, doporučenej pozvánky vyžrebovaným hráčom a v prípade jeho neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Mená, priezviská a mestá (obce) vyžrebovaných hráčov sa zverejnia počas vysielania TV hry. Tieto údaje majú len informatívny charakter. Jediným platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry, podpísaný orgánom dozoru a zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá je v súlade s údajmi na vyžrebovanom žrebe a protokole.

10. Výhry hráčom v TV hre sa vyplácajú bezprostredne po skončení nakrúcania (výroby) TV hry, najneskôr do piatich dní od skončenia výroby.

11. Po skončení každej TV hry sa za prítomnosti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa a orgánu dozoru ostatné žreby uložia do vriec, zapečatia a pripravia k likvidácii.

12. Dňa 9.septembra 2007 bude vysielaná ukážková TV hra (nultá TV hra), v ktorej budú vysvetlené pravidlá televíznej hry. Zároveň v nej budú zverejnené aj mená hráčov do prvej TV hry, ktorí boli vyžrebovaní pred začiatkom natáčania ukážkovej hry.

13. Všetci hráči TV hry, ktorí sa dostavia osobne, alebo ich splnomocnený zástupca (notársky overená plná moc), na určenú hodinu a miesto nakrúcania (výroby) a splnia podmienky registrácie, vyžrebujú si svoje identifikačné číslo od 1 do 12. Ak sa na osobnú registráciu dostaví hráč, ktorý nedosiahol 18 rokov veku, nemôže byť zaradený do štúdiovej hry a nevzniká mu nárok na žiadnu výhru. V prípade, že sa nezaregistrujú všetci vyžrebovaní hráči, hra bude prebiehať s počtom skutočne zaregistrovaných hráčov.

14. V prípade, že sa hráč nedostaví na registráciu v čase na to určenom, z dôvodov, ktoré on sám nemohol ovplyvniť a ktorých opodstatnenosť posúdi zodpovedný zástupca prevádzkovateľa, ale dostaví sa v deň natáčania do začiatku výroby ostrej relácie, môže byť zaradený do TV hry. Hráčovi, ktorý sa osobne, alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu nedostaví na nakrúcanie (výrobu) TV hry, nevzniká nárok na výhru.

15. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v čase registrácie a výroby ktorejkoľvek z TV hier má právo rozhodnúť o postupe zodpovedný zástupca prevádzkovateľa v súčinnosti s orgánom dozoru.

16. JACKPOT do prvej TV hry tvorí pevná čiastka 1 000 000 Sk. JACKPOT do ďalších hier tvorí týždenný prídel z výhernej istiny vo výške 500 000 Sk pre každú TV hru.

17. V prípade, že v poslednej TV hre nepadne JACKPOT v žiadnej z hier o JACKPOT, stáva sa tento príjmom prevádzkovateľa.


II. PRIEBEH ŠTÚDIOVEJ TV HRY

1. Priebeh každej TV hry je riadený moderátorom programu. Žrebovanie hráčov do nasledujúcej TV hry vykonáva moderátor, resp. asistent moderátora za prítomnosti registrovaných hráčov v štúdiu, pričom celý akt žrebovania je kontrolovaný prítomnými zástupcami orgánu dozoru a lotériovej komisie. O výsledku žrebovania je spísaný protokol o vyžrebovaných hráčoch, ktorý je podpísaný zodpovedným zástupcom prevádzkovateľa a zástupcami orgánu dozoru.

2. O výhre v TV hre rozhoduje výlučne náhoda.

3. Výherné symboly pre každú hru vkladajú zodpovední zástupcovia prevádzkovateľa za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru, o čom je spísaný protokolárny záznam.

4. TV hra pozostáva z predkola a identických kôl, ktorých počet závisí od počtu zaregistrovaných hráčov v štúdiu. V každom kole hrá vždy trojica hráčov. Každé kolo má dve hracie úrovne: RISK alebo ISTOTA a SPRÁVNE ČÍSLO.

PREDKOLO

5. Predkolo je rozdelené na dve identické časti, pričom najskôr ide hrať prvých šesť hráčov a po ukončení dvoch hracích úrovní RISK alebo ISTOTA a SPRÁVNE ČÍSLO ďalších šesť hráčov.

6. Prvých 12 6 hráčov, podľa vyžrebovaných identifikačných čísel, sedí za polkruhovým stolíkom. Asistentka prejde popred nich s nádobou, pričom začína u hráča s najnižším identifikačným číslom a postupuje vzostupne až po hráča s najvyšším identifikačným číslom. V nádobe sú vložené loptičky s náhodne vloženými symbolmi s nápisom HRA a symbolmi s nápisom 10 000 Sk, pričom 3 loptičky majú nápis HRA a 3 loptičky nápis 10 000 Sk. Každý hráč si podľa vlastného výberu zvolí jednu loptičku.

7. Traja hráči, ktorí si vyberú loptičku so symbolom 10 000 Sk, získavajú výhru v tejto výške a opúšťajú hru. Ostatní traja hráči, ktorí si vyberú loptičku so symbolom HRA, postupujú ďalej do hry. Ak sa do hry zaregistruje menej ako 12 hráčov, počet loptičiek sa potom rovná počtu skutočne zaregistrovaných hráčov, pričom však počet loptičiek so symbolom HRA je do oboch identických častí predkola vždy 3. Ak sa zaregistruje menej ako 12 ale viac ako 6 hráčov a ich počet je párny do prvého predkola pôjde polovica z nich, v prípade nepárneho počtu hráčov sa prvého predkola zúčastní väčší počet hráčov. Ak sa zaregistruje menej ako 6 hráčov, ďalej do hry postupuje iba jedna trojica hráčov, ostatní získavajú výhru vo výške 10 000 Sk.

RISK alebo ISTOTA

8. Na hracom paneli sú umiestnené tri rady po 10 pologúľ v troch farbách. Prvý začína hrať hráč s najnižším identifikačným číslom. Pologule v každom rade sú očíslované číslami od 1 po 10, hráč teda vyberá pologule pokynom, pri ktorom uvedie farbu a číslo.

9. V každom rade sú náhodne vložené nasledovné sumy:

1 rad 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8000 9000 10 000
2 rad 14 000 16 000 18 000 20 000 22 000 24 000 26 000 28 000 0 0
3 rad 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000 55 000 0 0 0 0

10. Na základe vlastného výberu trojica hráčov postupne, striedavo a po jednom vyberajú pologule, pričom každý hráč má možnosť výberu 3 krát. Na displeji sa každému hráčovi zobrazuje výsledná suma, ktorú si postupne odkrýva na pologuliach.

11. Hráč, ktorý po troch výberoch pologúľ nahral najvyššiu sumu, postupuje do 2. kola –SPRÁVNE ČÍSLO a súčet odkrytých súm nezískava. Druhý a tretí hráč do 2. kola nepostupuje, získava však výhru zodpovedajúcu súčtu odkrytých súm na svojom paneli. Ak u druhého, resp. tretieho hráča je súčet odkrytých súm nižší ako 10 000 Sk, hráč získava garantovanú výhru 10 000 Sk. Ak je súčet odkrytých súm u dvoch hráčov s najvyššou hodnotou rovnaký, do druhého kola postupuje hráč s nižším identifikačným číslom. V prípade, ak je súčet odkrytých súm rovnaký u troch hráčov, do druhého kola postupuje hráč s najnižším identifikačným číslom.

12. Medzikolo:
Po ukončení 1. kola sa uskutoční medzikolo. Zo žrebovacieho zariadenia naplneného žrebmi zaradených pre danú TV hru sa vyžrebujú traja hráči, pričom každý z nich získava výhru vo výške 10 000 Sk.

SPRÁVNE ČÍSLO

13. Na scéne je umiestnený strieborný panel, ktorý obsahuje 20 strieborných pologúľ s číslami od 1 do 20. Pod pologuľami sú náhodne umiestnené sumy v rozpätí od 20 000 Sk do 300 000 Sk.

14. Hráč postupujúci z 1. kola si vyberie jednu pologuľu zo strieborného panelu a moderátor ju otočí tak, aby suma bola jasne viditeľná. Hráč má v tejto chvíli nasledovné možnosti:

a)  Zobrať odkrytú sumu – odchádza s ňou z hry a získava tak výhru zodpovedajúcu tejto sume.
b)  Nezobrať odkrytú sumu a pokračovať v hre. V štúdiu sa nachádza hrací panel, kde sú pod jednotlivými číslami od 1 do 20 náhodne rozmiestnené sumy v rozpätí od 20 000 Sk do 300 000 Sk a JACKPOT. Ak sa hráč rozhodne nezobrať výhernú sumu zo striebornej pologule, na pokyn moderátora sa rozsvieti panel a hráč má možnosť vidieť, pod akým číslom sa skrýva aká suma v rozpätí od 20 000 Sk do 300 000 Sk vrátane JACKPOT-u. Hráč pristúpi k malému žrebovaciemu zariadeniu a vyberie si jednu zlatú guľu s číslom. K tomuto číslu je na hracom paneli náhodne priradená suma, s ktorou potom hráč z hry odchádza.
c)  V prípade, ak suma vybratá prostredníctvom zlatej gule je nižšia, resp. rovná sume 50 000 Sk, má hráč šancu hrať o špeciálnu prémiu. Moderátor ho privedie k panelu, kde sa bude nachádzať 10 loptičiek a skrinka s rukávom. Z 10 loptičiek bude 8 čiernych a dve dúhové. Ak si hráč vytiahne jednu z čiernych loptičiek, odchádza s pôvodnou výhrou. Jedna dúhová loptička bude mať symbol 2 x, čo znamená zdvojnásobenie výhry už odkrytej sumy zo zlatej gule a 1 dúhová loptička bude mať symbol + 100 000 Sk, čo znamená zvýšenie výhry už odkrytej sumy zo zlatej gule o 100 000 Sk.

15. Všetky hráčmi vybraté sumy zo strieborných pologúľ ako i zlatých gúľ, vrátane JACKPOTU, sa už späť do hry nevracajú.

16. Výšky výhier (sumy) v 2. kole. Celkový počet výhier: 40

JACKPOT 165 000 115 000 65 000
300 000 160 000 110 000 60 000
250 000 155 000 105 000 55 000
200 000 150 000 100 000 50 000
195 000 145 000 95 000 45 000
190 000 140 000 90 000 40 000
185 000 135 000 85 000 35 000
180 000 130 000 80 000 30 000
175 000 125 000 75 000 25 000
170 000 120 000 70 000 20 000

17. Po ukončení 1. kola sa hra vracia do predkola, kde ďalších šesť hráčov postupuje v odkrývaní svojich loptičiek rovnakým spôsobom ako na začiatku, teda hľadajú symbol s nápisom HRA. Ďalšia trojica, ktorá takýto symbol nájde, pokračuje v hre 2. kolom.

18. Rovnakým spôsobom ako v 1. kole sa i v 2. kole opakuje priebeh hry vždy s trojicami hráčov, ktorí hrajú svoju hru v dvoch hracích úrovniach (RISK alebo ISTOTA a ŠŤASTNÉ ČÍSLO).


III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhlasovať mimoriadne prémie tak, aby nebola prekročená celková suma určená na výhry v doplnkovej TV hre. O tejto skutočnosti je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať Ministerstvo financií SR a verejnosť.

2. Zmeny pravidiel doplnkovej TV hry „SPRÁVNE ČÍSLO“ môže prevádzkovateľ vykonať len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňom schválenia MFSR a účinnosť od 13.8.2007.


Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €