Prasa v žite #74

 • Cena jedného žrebu je 10 Sk (0,33 €).
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou.
 • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
 • Okamžité výhry sú v nasledovných výškach: 10 Sk, 30 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk.
 • Žreb s troma symbolmi "prasačej hlavy" získava najvyššiu možnú okamžitú výhru vo výške 100 000 Sk.
 • Doba predaja je stanovená od 4.6.2007 do 3.6.2008.
Prasa v zite

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie Prasa v žite # 74

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Okamžitá lotéria „PRASA V ŽITE“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú okamžitú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.
 3. Cena jedného žrebu je 10 Sk.
 4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 10 000 000 ks (desať miliónov kusov).
 5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (stomiliónov slovenských korún).
 6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 61 000 000 Sk a predstavuje 61%-ný podiel z hernej istiny.
II. časť - PRAVIDLÁ HRY
 1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 10 Sk na príslušných predajných miestach.
 2. Žreb lotérie „Prasa v žite“ obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou.
 3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s troma symbolmi „prasačej hlavy“ získava najvyššiu možnú okamžitú výhru. Okamžité výhry tejto lotérie sú v nasledovných výškach: 10 Sk, 30 Sk, 100 Sk, 500 Sk, 1 000 Sk a 3 x symbol prasačej hlavy vyhráva najvyššiu výhru vo výške 100 000 Sk.
 4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:
výška výhry v Sk
počet v ks
celková výška výhier v Sk

10

3 290 550
32 905 500
30
   570 150
17 104 500
100
57 150
5 715 000
500
7 150
3 575 000
1 000
1 000
1 000 000
100 000
7
700 000
Spolu
3 926 007
61 000 000

Pravdepodobnosť výhry je: 1:2,55

 1. Výhry v hodnote 10, 30, 100, 500 a 1 000 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja okrem pouličných predajcov a predajcov bez terminálu on line, ktorí majú povinnosť vyplatiť okamžité výhry na mieste predaja do výšky maximálne 500 Sk. Výhry vo výške 100 000 Sk budú vyplatené v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u alebo v sídle spoločnosti TIPOS na Brečtanovej ul. č.1, 830 07 Bratislava.
 2. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je stanovená do 2.8.2008.
III. časť - UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER
 1. Hráč, ktorý si zakúpil žreb lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry, uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v ktorejkoľvek on line zberni vybavenej terminálom on line a predávajúcej produkty okamžitých lotérií (žrebov), v zberni off line alebo u pouličného predajcu.
 2. Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 2.8.2008. Po tomto dátume nebude možné výherné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.
 3. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.
 4. V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).
 5. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.
 6. V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.
 7. Výhry vo výške 10, 30, 100, 500 a 1 000 Sk sa vyplácajú v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u. V prípade pouličného predaja alebo off line predaja sa na mieste predaja vyplácajú iba výhry do 500 Sk. Výhry vo výške 100 000 Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1, 830 07 Bratislava.
 8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.
IV. časť - REKLAMÁCIE
 1. Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.
 2. Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., vždy však s predloženým žrebom.
 3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS priamo hráčovi.
 5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „Prasa v žite #74“ je stanovená 4.6.2007 do 3.6.2008.
 2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu tejto lotérie.
 3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ okamžitej lotérie môže, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.
 4. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Peter Kapusta
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ



Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €