Šťastná 7 #72

 • Okamžitá lotéria
 • Cena stieracieho žrebu je 10 Sk.
 • Žreb okamžitej lotérie obsahuje hracie pole.
 • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
 • Na žrebe je možné vyhrať výhry 20, 50, 100, 500, 1000,
  alebo prémie 77, 777, 7777 a 77 777.
 • Doba predaja je stanovená
  od 2. apríla 2007 do 1. apríla 2008
žreb Šťastná 7

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie Šťastná 7

I. časť - Základné ustanovenia

 1. Okamžitá lotéria „Šťastná 7“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorej hráč zistí prípadnú výhru
 2. Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú okamžitú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.
 3. Cena jedného žrebu je 10 Sk.
 4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 10 000 000 ks (desať miliónov kusov).
 5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (jednosto miliónov slovenských korún).
 6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 61 000 000 Sk a predstavuje 61%-ný podiel z hernej istiny.

   II. časť - Pravidlá hry

   1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 10 Sk na príslušných predajných miestach.
   2. Žreb lotérie „Šťastná 7“ obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre.
   3. Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote výhry.
   4. Úhrnná cena výhier v tejto lotérii je rozdelená takto:
    výška výhry v Sk
    počet v ks
    celková výška výhier v Sk

    10

    2 650 295
    26 502 950

    20

    456 500
    9 130 000
    50
    172 100
    8 605 000
    100
    100 300
    10 030 000
    500
    3 000
    1 500 000
    1 000
    100
    100 000
    Prémie
    77
    1000
    77 000
    777
    500
    388 500
    7 777
    100
    777 700
    77 777
    50
    3 888 850
    Spolu 3 383 945 61 000 000
    Pravdepodobnosť výhry
    1 : 2,955
   5. Výhry vo výške 10, 20, 50, 77, 100 a 500 Sk sa vyplácajú na mieste predaja. Výhry vo výške 777, 1 000, 7 777 a 77 777 Sk sa vyplácajú v zberniach vybavených terminálom on line alebo priamo v sídle spoločnosti Tipos, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.
   6. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je stanovená do 31.5.2008.

   III.časť - Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier

   1. Hráč, ktorý si zakúpil žreb okamžitej lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.
   2. Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 31.5. 2008. Po tomto dátume nebude možné výherné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.
   3. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.
   4. V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).
   5. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.
   6. V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.
   7. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry, alebo na priame dotácie Jackpotov.

   IV.časť - Reklamácie

   1. Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.
   2. Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti, vždy však s predloženým žrebom.
   3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
   4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi spoločnosť priamo hráčovi.
   5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

   V. časť - Záverečné ustanovenia

   1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „ŠŤASTNÁ 7 #72 je stanovená od 2.4.2007 do 1.4.2008.
   2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu  lotérie.
   3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.
   4.   Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa  na ňu prihliadať.
   5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

   Ing. Peter Kapusta
   predseda predstavenstva
   a generálny riaditeľ  Crazy Spiny
  Rozdeľ si bonus 20 000 €