Vianočná lotéria 2006

  • Cena jedného žrebu je 100 Sk.
  • Žreb obsahuje hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch snehových vločiek zakrytých stieracou vrstvou. Pod každou snehovou vločkou sa nachádza jeden výherný symbol, pričom výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov (podľa legendy).
  • Okamžité výhry sú vo výškach od 100 Sk až do 500 000 Sk.
  • Začiatok predaja žrebov je 2.10.2006 a koniec 31.12.2006.
  • Výhry sa vyplácajú do 1.3.2007.
  • Kúpou žrebu prispievate na charitatívne účely projektu STIERAME ROZDIELY.
  • STIERAJTE ŽREBY A S NIMI AJ ROZDIELY !
Vianočná lotéria

HERNÝ PLÁN - „Vianočná lotéria“

I. časť

Základné ustanovenia

1) Okamžitá lotéria „Vianočná lotéria“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorej hráč zistí  prípadnú výhru.

2) Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú okamžitú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3) Cena jedného žrebu je 100 Sk.

4) Počet žrebov vydaných v lotérii je  1 000 000 ks (jeden milión kusov).

5) Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (jednosto miliónov slovenských korún).

6) Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 67 000 000 Sk a predstavuje 67%-ný podiel z hernej istiny.

II. časť

Pravidlá hry

1) Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 100 Sk na príslušných predajných miestach.

2) Žreb lotérie „Vianočná lotéria“ obsahuje hracie pole zložené z dvadsiatich štyroch snehových vločiek zakrytých stieracou vrstvou. Pod každou snehovou vločkou sa nachádza jeden výherný symbol.

3) Výšku výhry určuje stanovený počet rovnakých symbolov v nasledovných výškach (uvedené v legende):

3 x dedo mráz
3 x sob
3 x koláč
3 x sviečka
4 x sane
5 x snehuliak
6 x hviezda
7 x zvonček
8 x vianočný stromček
9 x darček
10 x snehová vločka
100,- Sk
200,- Sk
300,- Sk
500,- Sk
1 000,- Sk
2 000,- Sk
5 000,- Sk
10 000,- Sk
50 000,- Sk
100 000,- Sk
500 000,- Sk

4) Úhrnná cena okamžitých výhier je v  lotérii rozdelená takto:

Výška výhry v Sk Počet v ks Celková hodnota výhier v Sk
100 160 000 16 000 000
200 52 500 10 500 000
300 20 000 6 000 000
500 10 000 5 000 000
1 000 7 000 7 000 000
2 000 5 000 10 000 000
5 000 2 000 10 000 000
10 000 100 1 000 000
50 000 10 500 000
100 000 5 500 000
500 000 1 500 000
Spolu 256 616 67 000 000
     
Pravdepodobnosť výhry 1 : 3,897

III. časť

Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier

1) Hráč, ktorý si zakúpil žreb  okamžitej lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.

2) Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 1. marca 2007. Po tomto dátume nebude možné výherné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3) Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním  pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4) V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj  lotérie).

5) Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6) V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7) Výhry od 100 Sk do 50 000 Sk sa vyplácajú v zberniach predávajúcich produkty Tipos-u. V prípade pouličného predaja alebo off line predaja sa na mieste predaja vyplácajú iba výhry do 500 Sk. Výhry vo výške 100 000 Sk a 500 000 Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.

8) Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

IV. časť

Reklamácie

1) Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2) Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti TIPOS, a. s., vždy však s predloženým žrebom.

3) Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4) Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, a. s., priamo hráčovi.

5) Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V. časť

Záverečné ustanovenia

1) Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie Vianočná lotéria #65 je stanovená od 2. októbra 2006 do 31. decembra  2006.

2) Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu  lotérie.

3) TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4) Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa  na ňu prihliadať.

5) Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľCrazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €