Zlatý dážď

  • Okamžitá lotéria s doplnkovou televíznou hrou.
  • Cena stieracieho žrebu je 30 Sk.
  • Žreb okamžitej lotérie obsahuje hracie pole.
  • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
  • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 30, 50, 100, 500, alebo žrebovanie o účasť v televíznej hre ZLATÝ DÁŽĎ.
  • TV hry ZLATÝ DÁŽĎ sa zúčastňujú vyžrebovaní hráči, ktorí majú možnosť hrať o vysoké výhry.
  • Vysielanie TV hry ZLATÝ DÁŽĎ je jedenkrát týždenne, a to v nedeľu podvečer.

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „ZLATÝ DÁŽĎ #64“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Okamžitá lotéria s doplnkovou TV hrou „Zlatý dážď“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e/ Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú výhru. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 8 000 000 ks (osem miliónov kusov).

5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 240 000 000 Sk (dvestoštyridsať miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá predstavuje 58% podiel z hernej istiny, tj. 139 200 000 Sk, z toho 29 232 000 Sk tvoria okamžité výhry a 109 968 000 Sk je určených na štúdiové výhry v TV hre.


II. časť PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „Zlatý dážď“ obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o možnej účasti v televíznom žrebovaní o vysoké výhry.

3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry v nasledovných výškach: 30, 50, 100 a 500 Sk. Žreb s tromi symbolmi TV, po splnení všetkých náležitostí podľa bodu 6 a 7, II. časti tohto herného plánu, bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.

4. Úhrnná cena okamžitých výhier v tejto lotérii je rozdelená takto:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
30 811 900 24 357 000
50 80 500 4 025 000
100 8 000 800 000
500 100 50 000
Spolu 900 500 29 323 000
3 x TV 4 000 000  
Spolu 4 900 500  
Pravdepodobnosť okamžitej výhry:
1:8,884
Pravdepodobnosť výhry 3 x TV:
1:2,000
Pravdepodobnosť výhry:
1:1,632


5. Výhry vo výške 30, 50, 100 a 500 Sk sa vyplácajú v mieste predaja. Výhry získané v TV hre budú vyplatené ihneď po jej skončení, alebo najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávneného nároku na výhru.

6. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, čitateľne vyplní požadované údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: ZLATÝ DÁŽĎ, P.O.Box 106, 830 07 Bratislava 37. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre. Zoznam vyžrebovaných hráčov do televíznej hry bude zverejnený počas vysielania TV hry. Takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Jediným platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá je v súlade s údajmi na vyžrebovanom žrebe a protokole. Pozvánku do TV hry zasiela prevádzkovateľ všetkým vyžrebovaným hráčom formou doporučeného listu po skončení nakrúcania TV hry, v ktorej bol vyžrebovaný, s uvedením podmienok registrácie a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, na ktorej je oprávnený osobne sa zúčastniť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie, doporučenej pozvánky vyžrebovaným hráčom a v prípade jeho neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Do žrebovania o účasť v TV hre budú zaradené len tie žreby, ktoré budú mať čitateľne vyplnené všetky požadované údaje na zadnej strane žrebu.

7. Hráč sa dostaví osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a výrobu TV hry a to v stave spôsobilom na účinkovanie v TV hre. Za osoby nespôsobilé sú považované osoby, ktoré:

a)  v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku,
b)  údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorých boli do vysielania pozvaní,
c)  majú neplatný preukaz totožnosti,
d)  sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok,
e)  sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.
O spôsobilosti zúčastniť sa na televíznom žrebovaní rozhoduje poverený zástupca prevádzkovateľa.


III. časť - UPLATNENIE NÁROKU NA VÝHRU, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER

1. Hráč, ktorý si zakúpil žreb okamžitej lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v mieste predaja alebo u pouličného predajcu.

2. Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 19.10.2007. Po tomto dátume nebude možné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva jeho overením pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4. V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6. V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7. Výhry vo výške 30, 50, 100 a 500 Sk sa vyplácajú v mieste predaja. Pouliční predajcovia a predajcovia bez terminálu on line vyplácajú okamžité výhry len do výšky 500 Sk.

8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry, alebo na priame dotácie Jackpotov.

IV. časť - REKLAMÁCIE

1. Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2. Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti, vždy však s predloženým žrebom.

3. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4. Výsledok reklamačného konania písomne oznámi spoločnosť priamo hráčovi.

5. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „Zlatý dážď“ #64 je stanovená od 21.8.2006 do 20.8.2007.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na zadnej strane každého žrebu tejto lotérie.

3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ tejto lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €