Herný plán pre špeciálne bingo TIPOS-BINGO

HERNÝ PLÁN
špeciálneho binga TIPOS-BINGO
prevádzkovaného spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) prevádzkovateľom lotériovej hry špeciálne bingo TIPOS-BINGO, ktorá je štátnou lotériou na základe individuálnej licencie na prevádzkovanie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky. V zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách a individuálnej licencie vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť a. s. (ďalej len „TIPOS“), ako prevádzkovateľ, tento Herný plán špeciálneho binga TIPOS-BINGO (ďalej len „herný plán“) v úplnom znení.

§1
Platnosť a záväznosť herného plánu
 1. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky a účinnosť dňom 9. mája 2007.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiesteným vo všetkých miestach prijímajúcich stávky v zberniach on line. Herný plán je zverejnený aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovníci zberní sú povinní umožniť účastníkom hier (ďalej len „hráčom“) oboznámiť sa s obsahom herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre prevádzkovateľa, orgány dozoru nad prevádzkovaním hazardných hier, zberne prijímajúce stávky a hráčov. Uzatvorením stávky prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá v súlade s herným plánom uhradí vklad za stávku.
 5. TIPOS môže, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.
 6. Tento herný plán upravuje súhrnné pravidlá a podmienky prevádzkovania štátnej lotériovej hry špeciálne bingo TIPOS-BINGO, definovanej v ustanovení § 4 ods. 9 zákona o hazardných hrách.
DRUHÁ ČASŤ
PRAVIDLÁ HRY
§2
Pravidlá hry TIPOS-BINGO
 1. Špeciálne bingo TIPOS-BINGO, vrátane jej štúdiovej hry,  je lotériová hra (ďalej len hra TIPOS-BINGO) bingového typu založená na kombinácii 25 čísel z číselného radu od jeden do sedemdesiatpäť v jednom hracom poli. Žrebujú sa postupne výherné čísla z číselného radu 1 - 75 do dosiahnutia najmenej jedného vyhrávajúceho plného hracieho poľa hry. Dopredu nie je známy počet účastníkov hry, ani výška hernej istiny.
 2. V každom hracom poli potvrdenia je v piatich stĺpcoch a v piatich riadkoch zobrazených 25 čísel od 1 do 75 tak, že

  1. v 1. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu  od 1 do 15,
  2. v 2. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 16 do 30,
  3. v 3. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 31 do 45,
  4. v 4. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 46 do 60,
  5. v 5. stĺpci sa nachádza päť nezoradených jedinečných čísel z rozsahu od 61 do 75.

  Každé hracie pole obsahuje inak zostavenú kombináciu čísel.
 3. Každé hracie pole je okrem toho definované aj svojim jedinečným sedemmiestnym číslom hracieho poľa. Je umiestnené vždy pod príslušným hracím poľom potvrdenia.
 4. Cena vkladu hry TIPOS-BINGO je 25,- Sk za jedno hracie pole. Jedna stávka môže obsahovať jedno alebo dve hracie polia. Výsledná cena stávky je daná počtom hracích polí a cenou vkladu za jedno hracie pole.
 5. Stávkovým obdobím pre hru TIPOS-BINGO je sedem kalendárnych dní a trvá spravidla od stredy do utorka. Spravidla každý utorok je dňom žrebovania výherných čísel a dňom uskutočnenia štúdiovej hry TIPOS-BINGO. V deň žrebovania končí stávkové obdobie o 18,00 hod., čo je aj časom kedy sa končí uzatváranie stávok na príslušné stávkové obdobie.
 6. Hernú istinu hry TIPOS-BINGO tvorí súčet všetkých vkladov prijatých v príslušnom stávkovom období.
 7. Výhernú istinu tvorí 55 % hernej istiny za príslušné stávkové obdobie.
 8. Výherná istina hry TIPOS-BINGO sa delí na jednotlivé výherné kategórie a ceny pre hráčov v štúdiu. Výherné kvóty pre jednotlivé výherné kategórie, ako ich podiel z výhernej istiny, sú stanovené nasledovne:

  ŠTYRI ROHY 20 %
  DIAGONÁLY 10 %
  JACKPOT 40 %
  TIPOS-BINGO 30 %

 9. Výška jednotlivých výhier vo výherných kategóriách sa stanovuje podielom výšky výhernej kvóty a počtu výhier v danej výhernej kategórii a je vyjadrená v príslušnej finančnej čiastke v Sk.
 10. V každej výhernej kategórii sa výherná kvóta ako čiastka pripadajúca na výhry rozdeľuje rovnakým dielom medzi jednotlivých výhercov. Výhry sa zaokrúhľujú na celé koruny smerom nadol a zostatky zo zaokrúhlenia sa prevedú do JACKPOT-u nasledujúceho stávkového obdobia. Hráč má možnosť vyhrať vo všetkých výherných kategóriách hry súčasne, je teda možný súbeh výhier.
 11. Výhry v jednotlivých výherných kategóriách sa určujú postupným žrebovaním výherných čísel špeciálneho binga TIPOS – BINGO, ktoré sa uskutočňuje ihneď po ukončení prijímania stávok na príslušné stávkové obdobie.
 12. Postupným žrebovaním výherných čísel hry TIPOS-BINGO sa dosahujú výhry v jednotlivých výherných kategóriách nasledovným spôsobom:
A/ ŠTYRI ROHY

výhra je dosiahnutá vtedy, ak sa po vyžrebovaní 28. čísla vrátane (stop loptička pre Štyri rohy) zhodujú vyžrebované čísla s číslami v štyroch rohoch hracieho poľa (pozri obrázok). Po vyžrebovaní 28. čísla je výherná kategória Štyri rohy ukončená a stanoví sa počet výhier a konkrétna výška výhry. V prípade, že po vyžrebovaní 28. čísla sa ani u jedného predaného hracieho poľa nezhodujú vyžrebované čísla s číslami v štyroch rohoch, výherná kvóta stanovená pre túto výhernú kategóriu sa presúva do JACKPOT-u nasledujúceho stávkového týždňa.

A          A
              
              
              
A          A
B/ DIAGONÁLY

výhra je dosiahnutá vtedy, ak sa zhodujú vyžrebované čísla s číslami uvedenými na diagonálach (uhlopriečky - pozri obrázok) hracieho poľa. Žrebuje sa do 36. čísla vrátane (stop loptička pre Diagonály). Po vyžrebovaní 36. čísla je výherná kategória Diagonály ukončená a stanoví sa počet výhier a konkrétna výška výhry. V prípade, že po vyžrebovaní 36. čísla sa ani u jedného predaného hracieho poľa nezhodujú vyžrebované čísla s číslami na diagonálach, výherná kvóta stanovená pre túto výhernú kategóriu sa presúva do JACKPOT-u nasledujúceho stávkového týždňa.

B B
B B
B
B B
B B
C/ JACKPOT                         

je výherná kategória, pri ktorej je výhra dosiahnutá vtedy, ak medzi vyžrebovanými číslami do 48. žrebovaného čísla vrátane (stop loptička pre JACKPOT), je všetkých 25 čísel (plné pole) aspoň na jednom predanom hracom poli potvrdenia. Ak vznikne takáto výhra (plné pole do 48. vyžrebovaného čísla), výška výhry predstavuje súčet JACKPOT-u a výhernej kvóty pre TIPOS-BINGO a žrebovanie výherných čísel hry sa končí. Ak je viac takýchto výhier, delí sa čiastka JACKPOT-u a čiastka TIPOS-BINGO medzi výhry rovnakým dielom. V prípade, ak táto výhra nevznikne, výška JACKPOT-u sa celá prenáša do ďalšieho stávkového týždňa a žrebovanie výherných čísel pokračuje do okamihu vzniku aspoň jednej výhry vo výhernej kategórií TIPOS-BINGO (PLNÉ POLE).

D/ TIPOS-BINGO (tzv. PLNÉ POLE)

výhra je dosiahnutá vtedy, ak medzi vyžrebovanými číslami je všetkých 25 čísel na predanom hracom poli potvrdenia. Žrebovanie sa končí vtedy, ak je dosiahnutá aspoň jedna predaná kombinácia plného hracieho poľa.

D D D D D
D D D D D
D D D D D
D D D D D
D D D D D

V prípade, že z vyžrebovaných čísel je zaplnené aspoň jedno predané hracie pole pred ukončením hry Štyri rohy, resp. Diagonály, čím sa hra TIPOS-BINGO končí, hráči,  ktorí splnili podmienky na výhru v niektorých z týchto výherných kategórií, budú sa podieľať na výhrách určených pre jednotlivé výherné kategórie.

  §3
  Prémiová hra v hre TIPOS-BINGO
  1. Prémiová hra v hre špeciálne bingo TIPOS - BINGO je hra o prémiu, t. j. o vopred stanovenú prémiovú výhernú kvótu. Prémiovej hry sa zúčastňuje, a to bez dodatočného vkladu, každý hráč, ktorý uzatvorí stávku v hre TIPOS-BINGO platnú na prémiové obdobie a s takým počtom hracích poli, ktoré sú uvedené vo vyhlásení konania prémiovej hry v hre TIPOS-BINGO prevádzkovateľom.
  2. Prémiové obdobie je prevádzkovateľom vopred zverejnený počet stávkových období ohraničený presnými dátumami žrebovaní, počas ktorých je vyhlásená prémiová hra. V jednom prémiovom období sa hrá len o jednu prémiovú výhernú kvótu.
  3. V prémiovom období sa v priebehu štúdiovej hry TIPOS-BINGO vyžrebuje prémiové výherné číslo z číselného radu od 0 - 9. Ak v ktoromkoľvek stávkovom období v priebehu prémiového obdobia vznikne prémiová výhra, v nasledujúcich štúdiových hrách sa prémiové výherné číslo nežrebuje.
  4. Výhru v prémiovej hre získava ten hráč,  ktorý v príslušnom stávkovom období na svojom hracom polí potvrdenia o uzatvorení stávky hry TIPOS-BINGO získa výhru vo výhernej kategórií TIPOS BINGO+JACKPOT a súčasne sa číslica v sedemmiestnom čísle tohto hracieho poľa na poslednej pozícií zľava zhoduje s vyžrebovaným prémiovým výherným číslom. 
  5. Výška výhry prémiovej hry je určená podielom výšky prémiovej výhernej kvóty a počtom výhercov.
  6. Ak nebude dosiahnutá výhra v prémiovej hre v žiadnom zo stávkových období prémiového obdobia, potom sa prémiová výherná kvóta prevedie do JACKPOT-u hry TIPOS-BINGO nasledujúceho stávkového obdobia po poslednom stávkovom období prémiového obdobia.
  7. V lehote 7 dní pred začiatkom prémiového obdobia oboznamuje prevádzkovateľ hráčov o konaní prémiovej hry v hre TIPOS-BINGO oznamom vo všetkých zberniach a prípadne aj v masovokomunikačných prostriedkoch. Oznam musí obsahovať konkrétnu výšku prémie (prémiovú výhernú kvótu) v Sk, prémiové obdobie (dátum začiatku a konca prémiového obdobia) a herné prémiové kritéria.
  TRETIA ČASŤ
  UZATVÁRANIE STÁVOK, OVEROVANIE A VYPLÁCANIE VÝHIER
  §4
  Spôsob uzatvárania stávok v zberniach on line 
  1. Uzatvárať stávky, overovať a vyplácať výhry pre hru TIPOS-BINGO je možné len na obchodných miestach - v zberniach on line prostredníctvom terminálov, ktoré sú prepojené s centrálnou databázou systému a komunikujúce v reálnom čase.
  2. Prijímanie stávok v zberniach on line je možné denne od 6.00 hod. do 23.00 hod., pričom každá zberňa on line prijíma stávky v čase svojich otváracích hodín. V deň žrebovania a uskutočnenia štúdiovej hry sa stávky prijímajú len do času, kedy stávkové obdobie hry končí z dôvodu žrebovania výherných čísel, pričom následné prijímanie stávok začína spravidla 15 minút po uzávierke stávok (tzv. prestávka na žrebovanie).
  3. Stávky na hru TIPOS-BINGO sa prijímajú len metódou náhodného tipu a len na jedno a na najbližšie stávkové obdobie. Stávka sa uzatvára, na žiadosť hráča tak, že hráč oznámi obsluhe terminálu záujem o uzatvorenie stávky v hre TIPOS-BINGO a prostredníctvom terminálu sú na potvrdení o uzatvorení stávky náhodne vygenerované čísla s ich náhodným rozmiestnením do hracieho poľa.
  4. Stávku je možné zrušiť do času, pokiaľ sa ešte neuskutočnilo žrebovanie výherných čísel, resp. do času, kedy sa končí uzatváranie stávok príslušnej hry a na príslušné stávkové obdobie, naviac však do 15 minút od uzatvorenia stávky. Pokiaľ je čas od uzatvorenia stávky do uzatvorenia príslušnej hry kratší ako 15 minút, je možné zrušiť stávku iba v čase pred uzatvorením príslušnej hry.  Uskutočniť zrušenie stávky je možné len na termináli, na ktorom bola stávka uzatvorená. Úspešným zrušením stávky vzniká hráčovi nárok na vrátenie nim už zaplatenej ceny stávky. Zrušená stávka je neplatná a zrušené potvrdenie o uzatvorení stávky je uložené v zberni.
  §5
  Potvrdenie o uzatvorení stávky
  1. Potvrdenie o uzatvorení stávky je jedinečný písomný doklad o platnom uzatvorení stávky v zberni on line prostredníctvom terminálu, ktorý znie na doručiteľa. Obsahuje všetky údaje o stávke a identifikačné údaje o termináli. Všetky údaje uvedené na potvrdení o uzatvorení stávky sú registrované v centrálnej databáze systému. Iba predložením potvrdenia o uzatvorení stávky v nepoškodenom stave je možné uplatňovať nárok na výhru. Pre sporné prípady alebo pochybnosti o právoplatnosti a presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa.
  2. Potvrdenie o uzatvorení stávky hry TIPOS-BINGO obsahuje:
   1. názov hry, dátum a čas uzatvorenia stávky,
   2. dátum žrebovania stávkového obdobia, na ktoré je stávka uzatvorená,
   3. jedno alebo dve hracie poľa (podľa voľby hráča) s náhodne vygenerovanými číslami usporiadanými v stĺpcoch a riadkoch v každom hracom poli,
   4. pridelené jedinečné sedemmiestne číslo každého hracieho poľa,
   5. celkovú cenu stávky v Sk,
   6. číslo terminálu, na ktorom bola stávka uzatvorená,
   7. sériové číslo potvrdenia o uzatvorení stávky a jedinečný čiarový kód stávky.
  3. Prevádzkovateľ môže na potvrdeniach o uzatvorení stávky uvádzať aj iné informačné alebo reklamno-propagačné údaje, ako je aktuálna výška JACKPOT-u a pod., prípadne iný príležitostný text súvisiaci s prevádzkovaním príslušnej hry.
  4. Stávka na hru je riadne uzatvorená, keď hráč zaplatí príslušnú cenu za stávku v hotovosti a prevezme potvrdenie o uzatvorení stávky, ktoré mu vystaví tlačiareň terminálu on line.
  §6
  Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier v zberniach on line
  1. Hráč uplatňuje nárok na výhru v ktorejkoľvek on line zberni vybavenej terminálom on line predložením platného potvrdenia o uzatvorení stávky.
  2. Nárok na výhru v jednotlivých výherných kategóriách hry TIPOS-BINGO, okrem výhry ŠŤASTNÁ LÍNIA, musí hráč uplatniť v lehote najneskôr do 35 dní od žrebovania príslušného stávkového obdobia. 
  3. Zisťovanie, či je uzatvorená stávka výherná, sa vykonáva overovaním potvrdenia o uzatvorenej stávke pomocou terminálu on line. Ak je stávka výherná, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Rozhodujúce pre objektívne zistenie, či potvrdenie o uzatvorení stávky je výherné a v akej výške výhry, je údajový záznam stávky v centrálnej databáze systému on line.
  4. Výhry do výšky 1 000,- Sk sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek on line zberni. Výhry v rozpätí od 1 001,- Sk do 30 000,- Sk môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa, ak má aktuálne k dispozícií príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 100 000,- Sk môžu byť, v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti, vyplatené na poštách alebo vo vybraných zberniach, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
  5. Výhry nad 100 000,- Sk sa vyplácajú výlučne len v sídle spoločnosti  TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava.
  6. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS, národná lotériová spoločnosť,  a. s., vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t. j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
  7. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.
  ŠTVRTÁ ČASŤ
  ŽREBOVANIE VÝHERNÝCH ČÍSEL A ICH ZVEREJŇOVANIE
  §7
  Všeobecné pravidlá žrebovania
  1. Udalosťou rozhodujúcou o výhre je žrebovanie výherných čísel. Žrebovanie výherných čísel sa pre hru TIPOS-BINGO uskutočňuje na konci príslušného stávkového obdobia, vždy po skončení prijímania stávok. Žrebovanie výherných čísel sa uskutočňuje nezávisle od zberní a datacentra systému on line
  2. Každé žrebovanie výherných čísel TIPOS-BINGO riadi lotériová komisia vymenovaná generálnym riaditeľom TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru daňového úradu.
  3. Za objektívnosť a platnosť priebehu žrebovania výherných čísel zodpovedá predseda lotériovej komisie. Vyžrebované čísla sú vyhlásené za platné výherné čísla hneď po skončení riadneho priebehu žrebovania. Výherné čísla s konečnou platnosťou potvrdzujú v príslušných protokoloch podpisy členov lotériovej komisie a zástupcov štátneho dozoru.
  §8
  Spôsob žrebovania výherných čísel
  1. Pre hru TIPOS-BINGO sa pred samotným žrebovaním do žrebovacieho zariadenia vloží všetkých sedemdesiatpäť loptičiek označených číslami od 1 do 75. Pre uľahčenie sledovania sú loptičky od 1-15 označené písmenom B, od 16-30 písmenom I, od 31-45 písmenom N, od 46-60 písmenom G a od 61-75 písmenom O a súčasne sú farebne odlíšené. Postupne sa žrebujú výherné čísla, pričom sa priebežne žrebovanie zastavuje pri vyžrebovaní stop loptičky príslušnej výhernej kategórie hry a súčasne sa stanovuje počet výhier a výška výhry príslušnej výhernej kategórie. Pre výhernú kategóriu ŠTYRI ROHY je stop loptička 28. vyžrebované číslo v poradí, pre výhernú kategóriu DIAGONÁLY je stop loptička 36. vyžrebované číslo v poradí, pre výhernú kategóriu TIPOS-BINGO+JACKPOT je stop loptička 48. vyžrebované číslo v poradí. Ak do 48. vyžrebovaného čísla v poradí neexistuje ani jedno vyhrávajúce plné pole, žrebovanie pokračuje až do dosiahnutia najmenej jedného vyhrávajúceho plného hracieho poľa hry TIPOS-BINGO.
  §9
  Zverejňovanie výherných čísel a výhier
  1. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky jednotlivých výherných kategórií a JACKPOT sa verejnosti aktuálne oznamujú okrem televízneho vysielania štúdiovej hry aj tlačenou výhernou listinou, na internetovej stránke www.tipos.sk a wapovej stránke wap.tipos.sk a bez záruky aj prostredníctvom rôznych tlačových a elektronických médií.
  2. Vyžrebované výherné čísla, počty výhier, výherné čiastky jednotlivých výherných kategórií a JACKPOT-y sú súčasne stálou a aktuálnou informáciou systému on line a každému hráčovi na jeho vyžiadanie môžu byť tieto informácie poskytnuté v zberni on line výpisom z terminálu.
  3. Tlačená výherná listina lotériovej hry špeciálne bingo TIPOS-BINGO obsahuje stávkové obdobie, dátum žrebovania, výšku vkladu, čiastku na výhry, vyžrebované výherné čísla, počty výhier a výšky výhier v jednotlivých výherných kategóriách a aktuálny JACKPOT. Výherná listina obsahuje aj vyžrebované štvorčíslia, oprávňujúce k účasti hráča na nasledujúcu štúdiovú hru a číslo vyžrebovanej šťastnej línie . Výherná listina sa vydáva po každom žrebovaní stávkového obdobia a je zverejňovaná na každej zberni on line.
  PIATA ČASŤ
  REKLAMAČNÝ PORIADOK
  §10
  Podmienky uplatnenia reklamácií
  1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry z jeho stávky, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok alebo v prípade vzniku technickej poruchy zariadení, prostredníctvom ktorých bola stávka uzatvorená (terminál on line), pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou, podľa § 11 ods.2.
  2. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do 15 dní od dňa skončenia lehôt na uplatnenie nároku na výhru podľa § 6, ods. 2) tohto herného plánu, alebo od dňa vzniku, alebo výskytu reklamačného dôvodu.
  3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne on line príslušným formulárom alebo doporučeným listom zaslaným priamo do sídla spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom platného potvrdenia o uzatvorenej stávke. Každá uplatnená reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
  4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v § 9 ods. 2) je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
  5. Dopyty, žiadosti o informácie, prípadne sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.
  §11
  Reklamačné konanie a jeho výsledok
  1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
  2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
  3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie alebo v sporných prípadoch o právoplatnosti, či presnosti uzatvorenej stávky je rozhodujúci kompletný údajový záznam o stávke registrovaný v centrálnej databáze systému on line.
  ŠIESTA ČASŤ
  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  §12
  1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  2. Ak sa zastaví prijímanie stávok vplyvom mimoriadnych okolností (vyššia moc a pod.), nevzniká tým hráčom nárok na náhradu škôd a ani iný nárok, pokiaľ to herný plán nepripúšťa. TIPOS nepreberá zodpovednosť za neplatne uzatvorenú stávku.
  3. Všetky rozhodnutia týkajúce sa stávok, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu,  prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu spoločnosti TIPOS.
   
  Ing. Peter Kapusta, v. r.
  predseda predstavenstva
  a generálny riaditeľ


  Henry už čaká
  Crazy Spiny
  Rozdeľ si bonus 20 000 €