Vianočná lotéria 2005

Vianočná lotéria
Vianočná lotéria

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „Vianočná lotéria # 55“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Okamžitá lotéria pod názvom „Vianočná lotéria“ (ďalej len lotéria) je lotériou podľa § 4 ods. 3 písm. e) zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje.

2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa hráč dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 100 Sk.

4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 1 000 000 ks (jeden milión kusov).

5. Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (jednosto miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 67 000 000 Sk a predstavuje 67 %-ný podiel z hernej istiny.


II. časť - PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 100 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „Vianočná lotéria“ obsahuje jedno hracie pole v  tvare vianočného stromčeka zakryté stieracou vrstvou. Pod stieracou vrstvou sú štyri hry, pričom v každej z nich hráč hľadá tri, alebo štyri zhodné symboly.

3. Výšku výhry určujú:

a) tri zhodné symboly v hodnote výhry nasledovne (podľa uvedenej legendy):

  • 3 x darček 100,- Sk
  • 3 x snehová vločka 500,- Sk
  • 3 x snehuliak 1 000,- Sk
  • 3 x vianočný stromček 5 000,- Sk
  • 3 x vianočná sviečka 10 000,- Sk
  • 3 x vianočná vetvička 100 000,- Sk
  • 3 x zvonček 500 000,- Sk

b)  štyri zhodné symboly v dvojnásobnej hodnote zodpovedajúcej sumy uvedenej v predchádzajúcej legende:

c)  4 x snehuliak 2 000,- Sk

d)  4 x vianočný stromček 10 000,- Sk


4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

výška výhry v Sk
počet v ks
celková výška výhier v Sk

100

275 000
27 500 000
500
45 000
22 500 000
1000
2 500
2 500 000
2000
750
1 500 000
5000
500
2 500 000
10 000
500
5 000 000
10 000
200
2 000 000
100 000
10
1 000 000
500 000
5
2 500 000
Spolu
324 465
67 000 000

Pravdepodobnosť výhry je: 1:3

 

III.časť - Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier

1.  Hráč, ktorý si zakúpil žreb, si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry, uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v ktorejkoľvek on line zberni vybavenej terminálom on line a predávajúcej produkty okamžitých lotérií (žrebov), v zberni off line alebo u pouličného predajcu.

2.  Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na prevzatie výhier, t.j. do 1. 3. 2006. Po tomto dátume nebude možné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3.  Zisťovanie, či je žreb výherný, sa vykonáva overovaním žrebu pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4.  V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch, prípadne štyroch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5.  Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6.  V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7. Výhry v hodnote 100, 500 a 1 000,- Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja, výhry v hodnote 2 000, 5 000 a 10 000,- Sk v zberniach predávajúcich produkty TIPOS-u a výhry v hodnote 100 000 a 500 000,- Sk budú výhercom vyplatené v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.

8. Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

 

IV.časť - Reklamácie

1.  Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2.  Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., vždy však s predloženým žrebom.

3.  Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4.  Výsledok reklamačného konania sa písomne oznámi priamo hráčovi.

5.  Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ spoločnosti.

 

V. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „Vianočná lotéria # 55“ je stanovená od 17.10. 2005 do 31.12.2005.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., ako prevádzkovateľ lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4. Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

 

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľBleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €