Ruku na to

Ruku na to
Ruku na to

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou

„Ruku na to #54“

I. časť

Základné ustanovenia

1) Okamžitá lotéria s doplnkovou televíznou hrou „Ruku na to“ (ďalej len lotéria) je hazardnou hrou podľa § 4, ods. 3, písm. e) Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri ktorej hráč zistí prípadnú výhru alebo možnosť účasti v televíznom žrebovaní.

2) Zakúpením žrebu za jeho nominálnu hodnotu a zotretím jeho vyznačenej, zakrytej časti hráč zistí prípadnú okamžitú výhru. V prípade 3 x TV symbolu má hráč možnosť zúčastniť sa TV hry a hrať o vysoké výhry. 3 X TV symbol ponúka hráčovi možnosť, nie však garanciu, zúčastniť sa doplnkovej TV hry. Návratnosť vkladu sa hráčovi nezaručuje. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3) Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4) Počet žrebov v lotérii je 8 000 000 ks (osem miliónov kusov).

5) Hernú istinu tvorí súčin počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 240 000 000 Sk (dvestoštyridsať miliónov slovenských korún).

6) Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 139 200 000 Sk a predstavuje 58%-ný podiel z hernej istiny, z toho 34 800 000 Sk tvoria okamžité výhry, 104 400 000 Sk je určených na výhry v televíznej hre.

II. časť

Pravidlá hry

1) Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2) Žreb lotérie obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o možnej účasti v televíznom žrebovaní o vysoké výhry.

3) Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s tromi symbolmi TV, po splnení všetkých náležitostí (II. časť bod 7.) bude zaradený do žrebovania o účasť v televíznej hre o vysoké výhry.

4) Úhrnná cena okamžitých výhier je v  lotérii rozdelená takto:

Výhra v Sk Počet v ks Suma v Sk
500 2 000 1 000 000
100 38 280 3 828 000
50 104 896 5 244 800
30 824 240 24 727 200
Spolu 969 416 34 800 000
3 x TV 3 500 000  
Spolu 4 469 416  

Pravdepodobnosť okamžitej výhry:
Pravdepodobnosť výhry 3xTV:
Pravdepodobnosť akejkoľvek výhry:
1:8,25
1:2,28
1:1,78

5) Výhry v hodnote 30, 50, 100 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja. Výhry získané v televíznej hre budú vyplatené okamžite po jej skončení, alebo najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávneného nároku na výhru.

6) Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 13.10.2006.

7) Hráč, ktorý si kúpi žreb s tromi symbolmi TV, vyplní na jeho zadnej strane čitateľne svoje meno a adresu a zašle ho na adresu Ruku na to, 833 01 Bratislava 37 tak, ako je to uvedené na zadnej strane každého žrebu. Zoznam vyžrebovaných hráčov do televíznej hry bude zverejnený počas vysielania na STV a každý vyžrebovaný účastník bude zároveň písomne o tejto skutočnosti upovedomený. Do žrebovania o účasť v televíznej hre budú zaradené len tie žreby, ktoré budú mať vyplnené všetky požadované náležitosti.

8) Hráč sa dostaví osobne alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a televíznu hru a to v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe. Za osoby nespôsobilé sú považované osoby, ktoré v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku, alebo údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi vyplnenými na žrebe, na základe ktorých boli do vysielania pozvaní, osoby pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie. O spôsobilosti zúčastniť sa na televíznom žrebovaní rozhoduje poverený zástupca prevádzkovateľa.

III. časť

Uplatnenie nároku na výhru, overovanie a vyplácanie výhier

1) Hráč, ktorý si zakúpil žreb lotérie si po zotretí hracieho poľa a zistení výhry, uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu predajcovi alebo obsluhe terminálu v ktorejkoľvek on line zberni vybavenej terminálom on line a predávajúcej produkty okamžitých lotérií (žrebov), v zberni off line alebo u pouličného predajcu.

2) Nárok na výhru si musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty na vyzdvihnutie výhier, t.j. do 13.10.2006. Po tomto dátume nebude možné výherné žreby overovať ani vyplácať prípadné výhry.

3) Zisťovanie, či je žreb výherný, sa vykonáva overovaním žrebu pomocou terminálu on line a to zosnímaním čiarového kódu umiestnenom na zadnej strane žrebu, príp. jeho manuálnym zadaním pomocou klávesnice do terminálu on line a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia umiestneného pod stieracou vrstvou každého žrebu.

4) V prípade pouličného predaja alebo off line zberne (bez terminálu on line) overuje predajca takýto žreb spôsobom vizuálneho overenia hracieho poľa – zisťovanie existencie troch zhodných výherných symbolov a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen, ktoré sa nachádzajú pod stieracou vrstvou na rôznych pozíciách (podľa interných pokynov pre distribúciu a predaj lotérie).

5) Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom ostáva v zberni ako doklad o vyplatení výhry.

6) V prípade pouličného predaja alebo zberne off line predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

7) Výhry do výšky 500,- Sk sa povinne vyplácajú na mieste predaja. Výhry v TV hre budú vyplatené okamžite po jej skončení, alebo najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávneného nároku na výhru.

8) Výhry prepadnuté, na ktoré si v lehote uvedenej v tomto hernom pláne neuplatnil nikto nárok a neboli vyplatené, sú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

IV. časť

Reklamácie

1) Ak nebude hráčovi vyplatená výhra, má možnosť uplatniť reklamáciu na svoju výhru najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia overovania žrebov tejto lotérie.

2) Hráč si uplatňuje reklamáciu výlučne doporučeným listom alebo osobne v sídle spoločnosti TIPOS, a. s., vždy však s predloženým žrebom.

3) Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uplatnenia reklamácie je dátum podacieho poštového razítka listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

4) Výsledok reklamačného konania písomne oznámi TIPOS, a. s., priamo hráčovi.

5) Proti vybaveniu reklamácie môže podať tipujúci námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS, a. s.

V. časť

Záverečné ustanovenia

1) Doba predaja stieracích žrebov lotérie s doplnkovou televíznou hrou je stanovená od 15. augusta 2005 do 14. augusta 2006.

2) Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené na každom žrebe lotérie.

3) TIPOS, a.s., ako prevádzkovateľ lotérie s doplnkovou televíznou hrou, môže, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

4) Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

5) Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik, v.r.
predseda predstavenstva a generálny riaditeľBleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €