Čarovná skrinka

 • Okamžitá lotéria.
 • Cena jedného žrebu je 20 Sk.
 • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly umiestnené v jednej z troch poličiek skrinky.
 • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 20, 50, 100, 500 alebo 50 000 Sk.
Carovna skrinka

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „Čarovná skrinka“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Okamžitá lotéria „Čarovná skrinka“ je lotériou podľa § 2 písm.d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.
 2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.
 3. Cena jedného žrebu je 20 Sk.
 4. Počet žrebov vydaných v lotérii je 5 000 000 ks (päť miliónov kusov)
 5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 100 000 000 Sk (stomiliónov slovenských korún).
 6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 55 000 000 Sk a predstavuje 55%-ný podiel z hernej istiny.

II.časť - PRAVIDLÁ HRY

 1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 20 Sk na príslušných predajných miestach.
 2. Žreb lotérie „Čarovná skrinka“ obsahuje hracie pole v tvare skrinky s troma poličkami.
 3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly umiestnené v jednej z troch poličiek skrinky nasledovne:

  3x zlatá hviezda 20,-Sk
  3x zlatá podkova 50,-Sk
  3x zlatý dukát 100,-Sk
  3x zlatá tehlička 500,-Sk
  3x diamant 50 000,-Sk

 4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

  hodnota výhry SK počet ks celková hodnota identifikácia výhry
  20 1 600 000 32 000 000 3x zlatá hviezda
  50 250 000 12 500 000 3x zlatá podkova
  100 95 000 9 500 000 3x zlatý dukát
  500 1 500 750 000 3x zlatá tehlička
  50 000 5 250 000 3x diamant

  Pravdepodobnosť výhry je: 1:2,57

 5. Výhry v hodnote 20, 50, 100 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja.
  Výhry 50 000 Sk budú vyplácané v zberniach predávajúcich produkty TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. a v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č.1 Bratislava.
 6. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 30. júna 2006.

III. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „Čarovná skrinka“ je stanovená od 2. mája 2005 do 1.mája 2006.
 2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.
 3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k hernému plánu.
  Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
 4. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.


Crazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €