Okamžitá lotéria KENO

 • Klasická okamžitá stieracia lotéria s jednoduchým zistením výhry
 • Cena stieracieho žrebu je 10 Sk.
 • Výšku výhry určuje počet zhodných čísel nachádzajúcich sa v poli „VAŠE ČÍSLA“ s číslami v poli „VYŽREBOVANÉ ČÍSLA“.
 • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 10, 100, 1000, 10 000, 100 000 Sk
 • Najvyššia výhra 100 000 Sk bude výhercovi vyplatená v sídle spoločnosti TIPOS.
Keno

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie „KENO“

I. časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 • Okamžitá lotéria „KENO“ je lotériou podľa § 2 písm.d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.
 • Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.
 • Cena jedného žrebu je 10 Sk.
 • Počet žrebov vydaných v lotérii je 5 000 000 ks (päť miliónov kusov)
 • Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 50 000 000 Sk (päťdesiatmiliónov slovenských korún).
 • Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 25 000 000 Sk a predstavuje 50%-ný podiel z hernej istiny.

II.časť

PRAVIDLÁ HRY

 • Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 10 Sk na príslušných predajných miestach.
 • Žreb lotérie „KENO“ obsahuje hracie pole nazvané „VYŽREBOVANÉ ČÍSLA“ zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí účastník hry zistí, ktorých 10 čísel bolo vyžrebovaných pre daný žreb. Okrem tohto poľa je na žrebe odokryté pole so 6 číslami nazvané „VAŠE ČÍSLA.
 • Výšku výhry určuje počet zhodných čísel nachádzajúcich sa v poli „VAŠE ČÍSLA“ s číslami v poli „VYŽREBOVANÉ ČÍSLA“. Hráč vyhráva, ak na žrebe nájde žiadne (0), alebo najmenej tri (3) a viac zhodných čísel. Zodpovedajúca výška výhry je uvedená na prednej strane žrebu v „LEGENDE“.
 • Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

  hodnota výhry v Sk počet ks celková hodnota Sk identifikácia výhry
  10 1 650 000 16 500 000 0 zhodných čísel
  100 40 000 4 000 000 3 zhodné čísla
  1 000 2 500 2 500 000 4 zhodné čísla
  10 000 150 1 500 000 5 zhodných čísel
  100 000 5 500 000 6 zhodných čísel

  Pravdepodobnosť výhry je: 1:2,95
 • Výhry v hodnote 10 Sk a 100 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja, výhry 1 000 Sk a 10 000 Sk v zberniach predávajúcich produkty TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. a najvyššia výhra 100 000 Sk bude výhercovi vyplatená v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. na Brečtanovej ul. č. 1 v Bratislave.
 • Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 2. marca 2006.

III. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 • Doba predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie „KENO“ je stanovená od 3. januára 2005 do 2. januára 2006.
 • Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.
 • TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k hernému plánu.
  Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.
 • Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľCrazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €