Zlaté vajce

  • Okamžitá lotéria s doplnkovou televíznou hrou.
  • Cena stieracieho žrebu je 30 Sk.
  • Žreb okamžitej lotérie obsahuje hracie pole.
  • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
  • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 20, 50, 100, 500, alebo žrebovanie o účasť v televíznej hre ZLATÉ VAJCE.
  • TV hry ZLATÉ VAJCE sa zúčastňujú vyžrebovaní hráči, ktorí majú možnosť hrať o vysoké výhry.
  • Vysielanie TV hry ZLATÉ VAJCE je jedenkrát týždenne, a to v nedeľu.
Zlate vajce

HERNÝ PLÁN štátnej lotérie s doplnkovou TV hrou „Zlaté vajce #44“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Štátna lotéria s doplnkovou televíznou hrou „Zlaté vajce“ je lotériou podľa § 2 písm.d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o možnej okamžitej výhre, alebo o možnosti účasti v televíznom žrebovaní. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4. Počet žrebov v lotérii je 8 000 000 ks (osem miliónov kusov).

5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 240 000 000 Sk (dvestoštyridsať miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 120 000 000 Sk a predstavuje 50% podiel z hernej istiny, z toho 30 000 000 Sk tvoria okamžité výhry, 90 000 000 Sk je určených na výhry v televíznej hre.


II. časť PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „Zlaté vajce“ obsahuje hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o možnej účasti v televíznom žrebovaní o vysoké výhry.

3. Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s tromi symbolmi TV, po splnení všetkých náležitostí (II. časť bod 7.) bude zaradený do žrebovania o účasť v televíznej hre o vysoké výhry.

4. Úhrnná cena okamžitých výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
500 4 000 2 000 000
100 30 000 3 000 000
50 180 000 9 000 000
20 800 000 16 000 000
Spolu 1 014 000 30 000 000

Pravdepodobnosť výhry bez TV: 1:7,88
Pravdepodobnosť výhry s TV: 1:1,9


5. Výhry v hodnote 20, 50, 100 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja. Výhry získané v televíznej hre budú vyplatené okamžite po jej skončení, alebo najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávneného nároku na výhru.

6. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 04.11.2006.

7. Hráč, ktorý si kúpi žreb s tromi symbolmi TV, vyplní na jeho zadnej strane čitateľne svoje meno a adresu a zašle ho na adresu Zlaté vajce, 835 11 Bratislava 35, tak ako je to uvedené na zadnej strane každého žrebu. Zoznam vyžrebovaných hráčov do televíznej hry bude zverejnený počas vysielania na TV Markíza a každý vyžrebovaný účastník bude zároveň písomne o tejto skutočnosti upovedomený. Do žrebovania o účasť v televíznej hre budú zaradené len tie žreby, ktoré budú mať vyplnené všetky požadované náležitosti.

8. Hráč sa dostaví osobne, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a televíznu hru a to v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe. Za osoby nespôsobilé sú považované osoby, ktoré v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku, alebo údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi vyplnenými na žrebe, na základe ktorých boli do vysielania pozvaní, osoby pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie. O spôsobilosti zúčastniť sa na televíznom žrebovaní rozhoduje poverený zástupca prevádzkovateľa.


III. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov štátnej lotérie s doplnkovou televíznou hrou „Zlaté vajce“ je stanovená od 6. septembra 2004 do 5. septembra 2006.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

3. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ tejto štátnej lotérie s doplnkovou televíznou hrou môže, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.

Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

4. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €