Easy Renta

Na základe Rozhodnutia MF SR č. 38517/2004-62 zo dňa 10.12.2004 bude predaj žrebov lotérie EASY RENTA ukončený dňa 16.12.2004. Tento deň je zároveň posledným dňom prideľovania kódov postupujúcich do žrebovania o účasť v TV hre. Posledná televízna hra bude vysielaná dňa 25.12.2004.

Všetky žreby so symbolmi 3xTV a 3xtelefón po 16.12.2004 už nemajú nárok na účasť v televíznej hre.

  • Okamžitá lotéria s možnosťou účasti v televíznom žrebovaní o rentu, alebo výhry v telefonickej hre.
  • Cena stieracieho žrebu je 30 Sk.
  • Žreb okamžitej lotérie obsahuje jedno hracie pole.
  • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
  • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 30, 50, 100, 1 000 a 10 000 Sk, hlavnú výhru v TV hre - RENTU, alebo výhru v telefonickej hre.
  • Vyžrebované kódy pre RENTU aj pre telefonickú hru budú zverejnené počas vysielania TV hry na televízii JOJ spravidla v sobotu od 19:00 do 19:30 hod.
  • Pri kúpe žrebu EASY RENTA máte nárok na "Poukážku na bonus" pri dobití EASY kreditu. Poukážku dostanete na predajných miestach Tiposu po predložení žrebu. Ak si potom prostredníctvom terminálu TIPOSu dobijete EASY kartu sumou aspoň 400 Sk a viac, a uplatníte poukážku na bonus, automaticky získate kredit navyše 30 Sk. Hodnota žrebu sa vám tak vráti vo forme kreditu na tvoju EASY kartu!

Poukážka na bonus je prenosná, použiteľná bez žrebu. Môžete ju teda niekomu venovať, alebo ju môže niekto darovať Vám. Pri dobití sa dá použiť vždy jedna poukážka na bonus. Čím viac žrebov EASY RENTA kúpite, tým viac poukážok na bonus dostanete.

Leták - predná strana (384 Kb - PDF)
Leták - zadná strana (853 Kb - PDF)

EASY RENTA

HERNÝ PLÁN štátnej lotérie s doplnkovou TV hrou „EASY RENTA“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Štátna lotéria s doplnkovou televíznou hrou „EASY RENTA“ je lotériou podľa § 2 písm.d) zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o možnej okamžitej výhre, alebo o možnosti účasti v televíznom žrebovaní o rentu, alebo výhry v telefonickej hre. O výhrach rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 30 Sk.

4. Počet žrebov v lotérii je 10 000 000 ks (desať miliónov kusov).

5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 300 000 000 Sk (tristo miliónov slovenských korún).

6. Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry, ktorá je 156 000 000 Sk a predstavuje 52% podiel z hernej istiny, z toho 45 000 000 Sk tvoria okamžité výhry,
111 000 000 je určených na výhry v televíznej hre.


II. časť - PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 30 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „EASY RENTA“ obsahuje hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre, alebo o možnej účasti v televíznom žrebovaní o rentu, alebo výhry v telefonickej hre.

3. Na žreb lotérie EASY RENTA môže hráč vyhrať:

  • Okamžitú výhru v hodnote 30, 50, 100, 1 000 a 10 000 Sk
  • Hlavnú výhru v TV hre – RENTU
  • Výhru v telefonickej hre

Súbeh okamžitej výhry, výhry v telefonickej hre a hlavnej výhry nie je možný.

4. Výšku okamžitej výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry. Žreb s tromi symbolmi TV obrazovky sa môže zúčastniť na žrebovaní o hlavnú výhru RENTU. Ak hráč objaví pod stieracou vrstvou tri zhodné symboly telefónu, môže sa zúčastniť na žrebovaní v telefonickej hre.

5. Úhrnná cena okamžitých výhier je v lotérii rozdelená takto:

hodnota výhry 
Sk  

počet 
ks 
celkom hodnota 
Sk 
30  891 000  26 730 000 
50  225 000  11 250 000 
100  45 000  4 500 000 
1 000  2 250  2 250 000 
10 000  27  270 000 
  1 163 277  45 000 000 
TV telefón  2 000 000   
TV renta  2 000 000   
Spolu  5 163 277   


Pravdepodobnosť bez TV:  1:8,5
s TV:  1:1,9

6. Výhry v hodnote 30, 50 a100 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja. Výhry v hodnote 1 000 a 10 000 Sk budú vyplatené v zberniach predávajúcich produkty TIPOS, a.s., ktoré sú vybavené terminálom on-line. Výhry získané v telefonickej hre budú vyplatené najneskôr do 5 dní od uplatnenia oprávneného nároku na výhru. Prvá splátka hlavnej výhry RENTA bude vyplatená v zákonnej lehote do 5 dní, vyplácanie ostatných splátok sa riadi osobitnými pravidlami pre vyplácanie mesačnej renty.

7. Lehota na vyzdvihnutie okamžitých výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 22. júla 2006.

8. Hráč, ktorý si kúpi žreb s tromi symbolmi TV obrazovky a chce sa zúčastniť na žrebovaní o hlavnú výhru lotérie RENTU, musí si dať žreb overiť prostredníctvom terminálu v zberni predávajúcej produkty spoločnosti TIPOS, a.s.

9. Hráč, ktorý si kúpi žreb s tromi symbolmi telefónu a chce sa zúčastniť na telefonickej hre, musí si dať žreb overiť prostredníctvom terminálu v zberni predávajúcej produkty spoločnosti TIPOS, a.s.

10. Po overení žrebu obsluha vráti hráčovi žreb spolu s potvrdením o overení, na ktorom je uvedený jedinečný kód a pokyny pre ďalší postup.

11. Po uzatvorení overovania žrebov pre hlavnú výhru RENTA pre dané obdobie, bude zo všetkých vygenerovaných jedinečných kódov pomocou generátora náhodných čísel vyžrebovaných 10 kódov hráčov, ktorí sa zúčastnia na TV hre o túto výhru.

12. Po uzatvorení overovania žrebov pre telefonickú hru pre dané obdobie, bude zo všetkých vygenerovaných jedinečných kódov pomocou generátora náhodných čísel vyžrebovaných 10 kódov hráčov, ktorí sa zúčastnia na TV hre o túto výhru. Poradie v ktorom boli kódy vyžrebované určuje 2 hráčov a 8 náhradníkov.

13. Vyžrebované kódy pre RENTU aj pre telefonickú hru budú zverejnené počas vysielania TV hry na televízii JOJ spravidla v sobotu od 19:00 do 19:30 hod.

14. Kódy zaregistrované po uzávierke k danému termínu budú zaradené do žrebovania pre nasledujúce obdobie.

15. Hráč sa dostaví osobne, alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a televíznu hru a to v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe. Za osoby nespôsobilé sú považované osoby, ktoré v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku, alebo údaje uvedené pri telefonickej registrácii, na základe ktorých boli do vysielania pozvaní, sa nezhodujú s údajmi v predloženom občianskom preukaze alebo na potvrdení o overení vydanom terminálom. Taktiež za nespôsobilé sa považujú osoby pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie. O spôsobilosti zúčastniť sa na televíznom žrebovaní rozhoduje poverený zástupca prevádzkovateľa.

16. Pred žrebovaním hlavnej výhry RENTA bude z prítomných hráčov (max. 10) vyžrebovaný jeden, ktorý postúpi do TV žrebovania o výšku renty a počet mesiacov počas ktorých bude rentu dostávať. Vyžrebovaný náhradník získava 5 000 Sk, zvyšní hráči získavajú po
3 000 Sk. Ak sa na žrebovanie v danom termíne nedostaví žiadny hráč, žrebovanie o hlavnú výhru RENTA sa neuskutoční.

17. Hlavná výhra RENTA predstavuje vyplácanie pravidelných mesačných dávok prostredníctvom platobnej karty, ktorú na základe zmluvy s TIPOS, a.s. vydá TATRA BANKA. Platobná karta bude hráčovi odovzdaná v termíne stanovenom pre vyplácanie výhier.
Žrebovanie sa uskutoční pomocou dvoch žrebovacích kolies, z ktorých na prvom budú uvedené počty mesiacov počas ktorých bude RENTA vyplácaná a to 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 a60. Na druhom kolese budú uvedené mesačné čiastky, ktoré budú vyplácané a to 10 000, 10 500, 11 000, 11 500, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000, 18 000, 19 000, 20 000, 21 000, 22 000, 23 000, 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 a 60 000. Výhra pre hráča je určená kombináciou čiastky vyžrebovanej na druhom kolese a počtu mesiacov na kolese prvom. Maximálna výhra môže byť výplata 60 000 Sk po dobu 60 mesiacov.
Frekvencia výskytu jednotlivých finančných čiastok a počtov mesiacov na kolesách závisí od výšky vkladov pre dané obdobie. Presná tabuľka rozdelenia výhier v závislosti od vkladov je uvedená v Pravidlách pre doplnkovú TV hru k štátnej lotérii EASY RENTA.

18. Výhru v telefonickej hre získava hráč pomocou pokynov moderátorovi (-ke) resp. asistentke (-ovi) moderátora (ky) TV hry. Na telefonickej hre sa zúčastňujú vždy 2 vyžrebovaní hráči, ktorí sú do hry zapojovaní postupne podľa poradia v akom boli vyžrebované ich kódy. V telefonickej hre môže hráč získať výhry 25 000, 50 000, 75 000 a 100 000 Sk, ak je zaregistrovaný ako prvý v poradí a 50 000, 100 000, 150 000 a 200 000 Sk, ak je zaregistrovaný ako druhý v poradí. Podrobný spôsob získavania výhier v telefonickej hre je uvedený v Pravidlách pre doplnkovú TV hru k štátnej lotérii EASY RENTA.

19. Priebeh žrebovania v TV hre sa riadi „Pravidlami doplnkovej televíznej hry k štátnej lotérii EASY RENTA.

20. Prevádzkovateľ štátnej lotérie EASY RENTA garantuje vyplatenie všetkých výhier. Ak nárokovaná suma prekročí celkovú sumu výhier 156 000 000 Sk, rozdiel bude dotovaný z Fondu na podporu hier.


III. časť - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov štátnej lotérie s doplnkovou hrou „EASY RENTA“ je stanovená od 24. mája 2004 do 23. mája 2006.

2. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

3. TIPOS, a.s. ako prevádzkovateľ tejto okamžitej lotérie s doplnkovou televíznou hrou môže, po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k tomuto hernému plánu.
Neznalosť ustanovení tohto herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

4. Tento herný plán nadobúda platnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik v.r.
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľBleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €