Lovci peňazí #1927

 • Okamžitá lotéria s doplnkovou TV hrou!
 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o možnej okamžitej výhre alebo o možnej účasti v TV hre.
 • Princíp hry:
  Zotrite stieraciu vrstvu v celom hracom poli. Nájdite tri rovnaké symboly sumy a vyhrajte príslušnú výhru. Nájdite tri symboly „TV“ a vyhrajte šancu zúčastniť sa TV hry.
 • Okamžité výhry sú vo výške 3, 5, 10, 30 a 100 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 25. 7. 2019 do 25. 11. 2019 vrátane.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 24. 1. 2020 vrátane.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 1,32.

Lovci peňazí #1927

Kde kúpite tento žreb? Pozrite predajné miesta TIPOS.


Žrebovanie do TV hry Lovci peňazí bolo ukončené dňa 2.12.2019.

Vyžrebovaní hráči do TV hry Lovci peňazí zo dňa 2.12.2019
Vyžrebovaní hráči do TV hry Lovci peňazí zo dňa 4.11.2019
Vyžrebovaní hráči do TV hry Lovci peňazí zo dňa 7.10.2019

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení Zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).

Článok 1

Základné ustanovenia

§ 1

Záväznosť a platnosť herného plánu

 1. Herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie podľa príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií o udelení individuálnej licencie do 23. 4. 2020.
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a dodatky tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií.

Článok 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Lovci peňazí #1927 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 1 000 000 ks (jeden milión kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1927.
 2. Začiatok predaja je 25. 7. 2019 a koniec predaja je 25. 11. 2019.
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 24. 1. 2020 vrátane.
 4. Cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3 € (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí rozdiel súčinu počtu predaných žrebov a ceny za jeden žreb a vyplatenými výhrami za celé obdobie predaja okamžitej lotérie.
 6. V okamžitej lotérii je 757 250 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 1,32.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o možnej okamžitej výhre alebo o možnej účasti v TV hre.
 2. Princíp hry:
  Zotrite stieraciu vrstvu v celom hracom poli. Nájdite tri rovnaké symboly sumy a vyhrajte príslušnú výhru. Nájdite tri symboly „TV“ a vyhrajte šancu zúčastniť sa TV hry.
 3. Výherná štruktúra okamžitej lotérie je nasledovná:
  Výška výhry v €Počet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
  3 115 000 345 000
  5 40 000 200 000
  10 20 000 200 000
  30 2 200 66 000
  100 50 5 000
  Okamžité výhry SPOLU 177 250 816 000
  3 x TV 580 000 1 224 000
  SPOLU 757 250 2 040 000
  Pravdepodobnosť okamžitej výhry 1 : 5,64
  Pravdepodobnosť výhry 3 x TV 1 : 1,72
  Pravdepodobnosť výhry 1 : 1,32
 4. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, kompletne a čitateľne vyplní všetky povinné údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: Lovci peňazí, P. O. Box 41, 830 07 Bratislava 37. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.
 5. Za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa podľa schváleného harmonogramu žrebovaní, počnúc žrebovaním 20. 8. 2019, vyžrebuje celkovo 80 hráčov a 24 náhradníkov z osudí, v ktorých sa nachádzajú žreby doručené v období od posledného žrebovania na adresu podľa odseku 4, § 2 tohto Herného plánu.
 6. Vyžrebovanému hráčovi vzniká nárok na účasť v TV hre za predpokladu, že ním doručený a vyžrebovaný žreb spĺňa nasledovné podmienky:
  • na prednej strane žrebu sa pod stieracou vrstvou nachádzajú 3 (tri) TV symboly;
  • na zadnej strane žrebu sú čitateľne vyplnené všetky povinné údaje (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontaktné tel. číslo);
  • žreb musí byť doručený na určenú adresu podľa ods. 4 tohto článku.
 7. Všetkým vyžrebovaným hráčom a náhradníkom zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom písomnú pozvánku do TV hry s uvedením podmienok registrácie, dátumu a miesta výroby príslušných TV hier. Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky. Vyžrebovaní hráči môžu byť kontaktovaní aj telefonicky zástupcami produkčného tímu.
 8. Mená vyžrebovaných hráčov a náhradníkov sa zverejnia na internetovej stránke www.tipos.sk spolu s dátumom výroby TV hier. Všetky takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi a náhradníkovi je protokol o vyžrebovaných hráčoch a náhradníkoch podpísaný zástupcom orgánu dozoru a zástupcom prevádzkovateľa.
 9. Pre registráciu do TV hry musí hráč splniť nasledovné podmienky:
  1. Dostaviť sa osobne a v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe v deň výroby TV hry, na miesto a v čase uvedenom v písomnej pozvánke.
  2. Predložiť platný preukaz totožnosti za účelom identifikácie a overenia podmienky dosiahnutia 18 rokov veku a to do dňa vyžrebovania do príslušnej TV hry.
  3. Údaje v preukaze totožnosti sa musia zhodovať s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého bol hráč do TV hry pozvaný. Ak sa adresa uvedená na žrebe nezhoduje s adresou uvedenou v preukaze totožnosti, hráč je povinný pri registrácii predložiť potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomnú zmluvu, prípadne iný doklad v originále, ktorý potvrdzuje súvislosť medzi poštovou adresou a údajmi v preukaze totožnosti.
  4. V prípade, že sa vyžrebovaný hráč nemôže zúčastniť natáčania TV hry osobne, hry sa môže zúčastniť jeho splnomocnený zástupca, ktorý je povinný predložiť okrem svojho platného preukazu totožnosti aj úradne overenú plnú moc na zastupovanie v TV hre. Produkčný tím musí byť o tejto skutočnosti vyžrebovaným hráčom vopred informovaný, vrátane zmeny mena, priezviska a kontaktných údajov splnomocneného zástupcu vyžrebovaného hráča.
 10. Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa TV hry sú považované najmä tie, ktoré:
  1. v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
  2. údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní; v prípade splnomocneného zástupcu sa údaje v občianskom preukaze musia zhodovať s údajmi uvedenými v splnomocnení;
  3. majú neplatný preukaz totožnosti;
  4. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  5. nie sú plne spôsobilé na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 11. O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry.
 12. Priebeh doplnkovej TV hry okamžitej lotérie Lovci peňazí #1927 upravujú Pravidlá TV hry okamžitej lotérie Lovci peňazí #1927, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto herného plánu.

Článok 3

Predaj, overovanie a vyplácanie výhier

§ 1

 1. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek online alebo offline zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej hodnoty konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek online zberni alebo offline zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa článku 2 §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch možné výhry.
 5. Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  1. v zberniach online prostredníctvom terminálu,
  2. v zberniach offline, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu online sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu. Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.
 9. Výhry sa vyplácajú v zberniach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:
  1. v prípade zberne offline a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 € vrátane,
  2. výhry do výšky 35 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online predávajúcej okamžité lotérie,
  3. výhry v rozpätí od 35 € do 1 000 € vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,
  4. výhry v rozpätí od 1 000 € do 3 500 € vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,
  5. výhry vyššie ako 3 500 € sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 € vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 € je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.
 10. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich pracovných dní odo dňa uplatneného nároku na výhru sa stávajú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť si u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení online, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne online príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému online prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Článok 5

Informácie k spracúvaniu osobných údajov

§ 1

 1. Hráč berie na vedomie, že podľa tohto herného plánu a v súvislosti s plnením povinností TIPOS z titulu postavenia TIPOS najmä ako prevádzkovateľa hazardných hier, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov hráča a/alebo výhercu ako dotknutej osoby, a to (i) za účelom overenia veku, (ii) pri vyplácaní výhry, (iii) v súvislosti s uplatnením reklamácie, (iv) za účelom plnenia povinností TIPOS pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu alebo (v) v súvislosti s účasťou v TV hre (na účely tohto článku ďalej ako „dotknutá osoba“).
 2. Prevádzkovateľom v prípade spracúvania osobných údajov podľa ods. 1. vyššie tohto článku je TIPOS, pričom prevádzkovateľ postupuje a dodržiava platnú právnu úpravu v oblasti ochrany osobných údajov, najmä spracúva osobné údaje dotknutej osoby za podmienok, v rozsahu a po dobu stanovenú platnou právnou úpravou upravujúcou vyššie uvedené oblasti podľa ods. 1 tohto článku. Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú dostupné na www.tipos.sk v sekcii „Ochrana súkromia“, u prevádzkovateľa alebo v zberniach online a offline predávajúcich okamžité lotérie.

Článok 6

Záverečné ustanovenia

§ 1

 1. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 2. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

PRAVIDLÁ TV HRY OKAMŽITEJ LOTÉRIE

Lovci peňazí #1927

PREAMBULA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení zákona č. 30/20019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).
Podľa príslušných ustanovení zákona a udelenej individuálnej licencie vydáva TIPOS tieto Pravidlá doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Lovci peňazí #1927 (ďalej len „pravidlá“), ktoré upravujú priebeh doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Lovci peňazí #1927 (ďalej len „TV hra“). Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Herného plánu okamžitej lotérie s doplnkovou televíznou hrou Lovci peňazí #1927 (ďalej len „herný plán“).

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Počet žrebov v emisii, výherná štruktúra, začiatok a koniec predaja stieracích žrebov lotérie a ostatné zákonné náležitosti sú uvedené v hernom pláne.
 2. TV hra sa realizuje v štúdiu v deň jej nakrúcania (výroby), ktorý je súčasne aj dňom vzniku nároku na výhru v TV hre. V jeden deň výroby sa nakrúti desať TV hier (relácií), ktoré budú po jednej odvysielané v televízii počas pracovných dní.
 3. TV záznamy nakrútených (vyrobených) TV hier budú odvysielané programovou službou vysielateľa Markíza – Slovakia, spol. s r. o. na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. a Nunez NFE, spol. s r.o. päťkrát týždenne, každý deň s dĺžkou trvania jednej relácie do troch minút.
 4. Celkový počet realizovaných, vyrobených a odvysielaných TV hier počas platnosti individuálnej licencie okamžitej lotérie Lovci peňazí #1927 je 80.
 5. Za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa podľa schváleného harmonogramu žrebovaní vyžrebuje celkovo 80 hráčov a 24 náhradníkov z osudí, v ktorých sa nachádzajú žreby doručené v období od posledného žrebovania na adresu Lovci peňazí, P. O. Box 41, 830 07 Bratislava 37.
 6. Žrebovanie hráčov do príslušných TV hier vykonáva lotériová komisia zložená zo zástupcov prevádzkovateľa a za prítomnosti orgánu dozoru. Žrebovanie bude prebiehať v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. O výsledku žrebovania bude spísaný protokol o vyžrebovaných hráčoch a náhradníkoch, ktorý bude podpísaný zástupcami prevádzkovateľa a zástupcami orgánu dozoru.
 7. Pri každom žrebovaní (podľa platného harmonogramu žrebovaní) platí pravidlo, že hráč alebo náhradník môže byť v jednom žrebovaní vyžrebovaný iba jedenkrát.
 8. Po skončení každého žrebovania sa za prítomnosti zástupcov prevádzkovateľa a zástupcov orgánu dozoru žreby uložia do vriec, zapečatia a pripravia k likvidácii.
 9. Vyžrebovanému hráčovi vzniká nárok na účasť v TV hre za predpokladu, že ním doručený a vyžrebovaný žreb spĺňa nasledovné podmienky:
  • na prednej strane žrebu sa pod stieracou vrstvou nachádzajú 3 (tri) TV symboly;
  • na zadnej strane žrebu sú čitateľne vyplnené všetky povinné údaje (meno a priezvisko, adresa pobytu, kontaktné tel. číslo).
 10. Ak žreb nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v bode 9, zástupca prevádzkovateľa má právo takýto žreb zo žrebovacieho osudia vyradiť. V takomto prípade sa pokračuje v žrebovaní až do vyžrebovania stanoveného počtu hráčov podľa týchto pravidiel.
 11. V prípade vzniku akejkoľvek neštandardnej situácie počas žrebovania si zástupca prevádzkovateľa vyhradzuje právo v súčinnosti so zástupcami orgánu dozoru rozhodnúť o ďalšom postupe.
 12. Všetky doručené žreby budú zaradené do žrebovania len jedenkrát (jedenkrát vložené do žrebovacieho osudia).
 13. Mená vyžrebovaných hráčov a náhradníkov sa zverejnia na internetovej stránke www.tipos.sk spolu s dátumom výroby TV hier. Všetky takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi a náhradníkovi, je protokol o vyžrebovaných hráčoch a náhradníkoch podpísaný zástupcom orgánu dozoru a zástupcom prevádzkovateľa.
 14. Všetkým vyžrebovaným hráčom a náhradníkom zasiela prevádzkovateľ sms a/alebo ho kontaktuje priamo telefonicky a informuje ho o dátume výroby príslušných TV hier. Vyžrebovaní hráči a náhradníci budú telefonicky kontaktovaní aj zástupcami produkčného tímu ohľadom podmienok registrácie, dátumu, času a miesta výroby príslušných TV hier.
 15. Pre registráciu do TV hry musí hráč splniť nasledovné podmienky:
  1. Dostaviť sa osobne a v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe v deň výroby TV hry, na určené miesto a v stanovenom čase.
  2. Predložiť platný preukaz totožnosti za účelom identifikácie a overenia podmienky dosiahnutia 18 rokov veku a to do dňa vyžrebovania do príslušnej TV hry.
  3. Údaje v preukaze totožnosti sa musia zhodovať s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého bol hráč do TV hry pozvaný. Ak sa adresa uvedená na žrebe nezhoduje s adresou uvedenou v preukaze totožnosti, hráč je povinný pri registrácii predložiť potvrdenie o prechodnom pobyte, nájomnú zmluvu, prípadne iný doklad v origináli, ktorý potvrdzuje súvislosť medzi poštovou adresou a údajmi v preukaze totožnosti.
  4. V prípade, že sa vyžrebovaný hráč nemôže zúčastniť natáčania TV hry osobne, hry sa môže zúčastniť jeho splnomocnený zástupca, ktorý je povinný predložiť okrem svojho platného preukazu totožnosti aj úradne overenú plnú moc na zastupovanie v TV hre. Produkčný tím musí byť o tejto skutočnosti vyžrebovaným hráčom vopred informovaný, vrátane zmeny mena, priezviska a kontaktných údajov splnomocneného zástupcu vyžrebovaného hráča.
 16. Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa TV hry sú považované najmä tie, ktoré:
  1. v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
  2. údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní; v prípade splnomocneného zástupcu sa údaje v občianskom preukaze musia zhodovať s údajmi uvedenými v splnomocnení;
  3. majú neplatný preukaz totožnosti;
  4. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  5. nie sú plne spôsobilé na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
 17. O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry.
 18. Vyžrebovaný hráč, dostavením sa na registráciu pre TV hru podľa predchádzajúcich bodov, súčasne udeľuje spoločnosti TIPOS v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení bezodplatne svoj súhlas s (i) vyhotovením a zachytením jeho podobizne, obrazových snímok, fotografií, obrazových záznamov a obrazovo-zvukových záznamov ako aj akýchkoľvek prejavov osobnej povahy v súvislosti s natáčaním, vysielaním ako aj archiváciou príslušnej TV hry, ktorej sa vyžrebovaný hráč zúčastní alebo má zúčastniť; a (ii) ich použitím, vrátane ich zverejnenia a šírenia, a to tak prostredníctvom televízneho ako aj internetového vysielania (ako aj akýchkoľvek cezhraničných presahov), a to na účely prevádzkovania tejto hazardnej hry za podmienok určených herným plánom, vrátane vysielania TV hry.
 19. Všetci hráči a náhradníci, ktorí sa dostavia na osobnú registráciu a splnia podmienky registrácie podľa bodu 15 a 16 tohto článku, získavajú „registračnú výhru“, každý vo výške 150 EUR. Ak sa hráč a/alebo náhradník nedostaví na registráciu v čase na to určenom a z dôvodov, ktoré on sám nemohol ovplyvniť a ktorých opodstatnenosť posúdi zástupca prevádzkovateľa, ale dostaví sa do začiatku výroby ostrej relácie, môže byť zaradený do TV hry a vzniká mu nárok aj na registračnú výhru. Hráčovi, ktorý sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu nedostaví ani do začiatku výroby ostrej TV hry, nevzniká nárok na žiadnu výhru a ani účasť v náhradnej TV hre.
 20. Hra bude prebiehať vždy s počtom 1 (jedného) hráča. V prípade, že sa nezaregistruje vyžrebovaný hráč, bude doplnený náhradníkom (podľa vyžrebovaného poradia).
 21. Ak je dostatočný počet riadne zaregistrovaných hráčov, náhradníkom nevzniká (okrem registračnej výhry) ďalší iný nárok vyplývajúci z týchto pravidiel.
 22. V prípade, že nebude zaregistrovaný dostatočný počet hráčov a súčasne ani dostatočný počet zaregistrovaných náhradníkov potrebných na výrobu TV hier, dodatočne bude vyžrebovaný potrebný počet hráčov a príslušný počet TV hier bude vyrobený v náhradnom termíne.
 23. Výhry získané v TV hre sa hráčom vyplácajú bezprostredne po skončení výroby TV hry, najneskôr však do piatich dní od skončenia výroby. Výhry do výšky 5 000 EUR vrátane môžu byť vyplatené v hotovosti. Výhry prevyšujúce sumu 5 000 EUR je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie.
 24. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v čase registrácie a výroby ktorejkoľvek z TV hier má o ďalšom postupe právo rozhodnúť zástupca prevádzkovateľa v súčinnosti so zástupcami dozoru.

Článok 2

Priebeh TV hry

 1. Každá TV hra je sprevádzaná moderátorom a na jej priebeh dohliadajú zástupcovia prevádzkovateľa a zástupcovia dozoru.
 2. Hrací tunel: Hráč na začiatku TV hry vchádza do hracieho tunela. Hrací tunel obsahuje 500 ks hracích loptičiek, ktorých hodnota každej z nich je 5 EUR.
 3. Po vstupe vyžrebovaného hráča do hracieho tunela sa spustí zariadenie, ktoré loptičky uvedie do pohybu. Hráč sa počas časového limitu 20 sekúnd snaží pomocou 2 sieťok, zachytiť čo najviac loptičiek v hracom tuneli. Loptičky môže vkladať do vreciek kombinézy, ktorá mu bola na nakrúcanie zapožičaná. V 15. sekunde časového limitu zaznie zvukový signál, ktorý hráča upozorní na končiaci sa časový limit. Loptičky je dovolené zbierať iba v stojacej polohe.
 4. Po uplynutí časového limitu 20 sekúnd hráč vystúpi z hracieho tunela. Moderátor TV hry, za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa a orgánu dozoru, spočíta množstvo hráčom nazbieraných loptičiek, ktoré spolu s hráčom opustili hrací tunel. Hodnota loptičiek z hracieho tunela predstavuje základnú výhru určenú súčinom počtu vyzbieraných loptičiek a hodnoty 5 EUR/1 loptička. Platné sú však len loptičky, ktoré hráč v časovom limite 20 sekúnd nachytal zo vzduchu, má v sieťkach, vo vreckách kombinézy, alebo sa inak zachytili na jeho tele. Loptičky, ktoré by hráč po skončení časového limitu pozbieral zo zeme, nebudú započítané do celkového počtu.
 5. Znásobenie výhry: Hráč prichádza do ďalšej časti TV hry s názvom „Znásobenie výhry“ so základnou výhrou z hracieho tunela. Hráč si môže svoju základnú výhru znásobiť jeden až päťkrát (1x, 2x, 3x, 4x, a 5x). Hráč si z osudia vyberie jednu z piatich loptičiek so skrytým číslom 1 až 5. Celková výška výhry sa potom vypočíta ako násobok hodnoty základnej výhry a čísla vybratej loptičky z osudia.

Článok 3

OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Podľa týchto pravidiel dochádza k spracúvaniu osobných údajov osoby, ktorá sa postupom uvedeným v týchto pravidlách zapojila do TV hry alebo ako zástupca pristúpila k týmto pravidlám ako dotknutej osoby. Prevádzkovateľom v prípade takéhoto spracúvania je TIPOS (na účely tohto bodu „prevádzkovateľ“). Všetky informácie k spracúvaniu osobných údajov sú zverejnené na www.tipos.sk v sekcii „Ochrana súkromia“ alebo dostupné u prevádzkovateľa.

Článok 4

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený vyhlasovať mimoriadne prémie tak, aby nebola prekročená celková suma určená na výhry v doplnkovej TV hre. O tejto skutočnosti je povinný v dostatočnom predstihu informovať Ministerstvo financií a verejnosť.
 2. Zmeny pravidiel doplnkovej televíznej hry Lovci peňazí môže prevádzkovateľ vykonať len po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií.
 3. Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa schválenia Ministerstvom financií.

Ing. Ján Barczi
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Herný plán na stiahnutie

Pravidlá TV hry na stiahnutieHenry už čaká
Crazy Spiny
Rozdeľ si bonus 20 000 €