Ročné Obdobia

  • Klasická okamžitá stieracia lotéria s jednoduchým zistením výhry.
  • Cena stieracieho žrebu je 15 Sk.
  • Na žrebe je možné okamžite vyhrať výhry 15, 30, 200 a 500 Sk.
  • Výšku výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.
  • Okrem toho sa na žreboch nachádza 7-miestne číslo zakryté stieracou vrstvou. Z týchto čísel bude 4 x do roka, tak ako je uvedené v bode 5. herného plánu, žrebovaných 23 čísel, ktoré vyhrajú 25 000, 100 000 alebo 300 000 Sk. 7-miestne čísla na žreboch s okamžitou výhrou nepostupujú do žrebovania o vysoké výhry. Každý žreb môže vyhrať len raz. Vyžrebované čísla sú platné po celú dobu predaja žrebov.
Rocne obdobia

HERNÝ PLÁN lotérie „ROČNÉ OBDOBIA“

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Lotéria "ROČNÉ OBDOBIA" je lotériou podľa § 1 zákona SNR č. 194/90 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov, ktorej sa dobrovoľne zúčastňuje každá fyzická osoba, ktorá zaplatí vklad (kúpi stierací žreb). Návratnosť vkladu sa účastníkovi nezaručuje.

2. Po zakúpení žrebu a zotretí zakrytej časti sa účastník hry dozvie o okamžitej výhre, o ktorej rozhoduje výlučne náhoda.

3. Cena jedného žrebu je 15 Sk.

4. Počet žrebov v lotérii je 6 000 000 ks (šesť miliónov kusov)

5. Hernú istinu tvorí násobok počtu žrebov v lotérii a ceny za jeden žreb. Herná istina lotérie je 90 000 000 Sk (deväťdesiat miliónov slovenských korún).

Úhrnnú cenu výhier tvorí celková suma určená na výhry - 49 500 000 Sk, z ktorých je 45 500 000 Sk určených na okamžité výhry a 4 000 000 Sk na výhry žrebované. Úhrnná cena výhier predstavuje 55%-ný podiel z hernej istiny.


II.časť PRAVIDLÁ HRY

1. Účastníkom hry sa stáva každá fyzická osoba zakúpením stieracieho žrebu za 15 Sk na príslušných predajných miestach.

2. Žreb lotérie „Ročné obdobia“ obsahuje hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Okrem toho sa na žreboch nachádza 7-miestne číslo zakryté stieracou vrstvou. Z týchto čísel bude 4 x do roka, tak ako je uvedené v bode 5., žrebovaných 23 čísel, ktoré vyhrajú vysokú výhru. Žrebovanie sa uskutoční pomocou generátora náhodných čísel. 7-miestne čísla na žreboch s okamžitou výhrou nepostupujú do žrebovania o vysoké výhry. Každý žreb môže vyhrať len raz. Vyžrebované čísla sú platné po celú dobu predaja žrebov.

3. Výšku okamžitej výhry určujú tri zhodné symboly v hodnote výhry.

4. Úhrnná cena výhier je v tejto lotérii rozdelená takto:

hodnota výhry (Sk) počet ks celková hodnota (Sk)
15 1 329 000 19 935 000
30 619 998 18 599 940
200 23 200 4 640 000
500 4 650 2 325 000
Spolu 1 976 848 45 499 940

Pravdepodobnosť výhry je: 1:3,00
Výhry v hodnote 15, 30, 200 a 500 Sk sú povinní vyplatiť predajcovia na mieste predaja.

5. Žrebované výhry

Na žrebované výhry je celkom určených 4 000 000 Sk. Žrebovania sa uskutočnia:

21.3.2004 - Jarná rovnodennosť
21.6.2004 - Letný slnovrat
23.9.2004 - Jesenná rovnodennosť
21.12.2004 - Zimný slnovrat

V každý žrebovací termín sa bude žrebovať 23 7-miestnych čísel v poradí od najvyššej výhry:

hodnota výhry (Sk) počet ks celková hodnota (Sk)
300 000 1 300 000
100 000 2 200 000
25 000 20 500 000
Spolu 23 1 000 000

Po každom žrebovaní TIPOS, a.s. vydá výhernú listinu so všetkými vyžrebovanými číslami. Výherná listina bude hráčom k dspozícii na všetkých predajných miestach s predajom žrebov.

Výhry v hodnote 300 000 Sk, 100 000 Sk a 25 000 Sk je možné vyzdvihnúť v sídle spoločnosti TIPOS, a.s., výhru 25 000 Sk tiež v regionálnych centrách spoločnosti TIPOS, a.s. v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a Nitre.

6. Lehota na vyzdvihnutie výhier je 60 dní od dátumu ukončenia predaja žrebov, t. j. do 29.4.2005.


III.časť ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Doba predaja stieracích žrebov lotérie "ROČNÉ OBDOBIA" je stanovená od 1. marca 2004 do 28. februára 2005.

2. Príslušné ustanovenia herného plánu sú v zmysle § 9 ods. 2 zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách, v znení neskorších predpisov uvedené na každom žrebe tejto lotérie.

3. TIPOS, a.s. ako prevádzkovateľ tejto lotérie môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií Slovenskej republiky, vydávať zmeny a doplnky k hernému plánu.
Neznalosť ustanovení herného plánu nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

4. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Ing. Stanislav Žiačik
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľCrazy Spiny
Získaj podiel z 60 000 €
Vianočná lotéria je späť
Sunset Turnaje
Vstupný bonus 1 050 € + 280 spinov