Veľký balík #1714

Predaj žrebov okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou Veľký balík #1714 sa predlžuje!

 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre alebo o možnosti účasti v TV hre.
 • Princíp hry: Zotri stieraciu vrstvu v celom hracom poli. Nájdi tri rovnaké symboly sumy a vyhraj príslušnú výhru.
  Nájdi tri symboly „TV“ a vyhraj šancu zúčastniť sa TV hry.
 • Okamžité výhry sú vo výške 3, 5, 10, 30 a 100 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 6. 11. 2017 do 22. 10. 2018.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 21. 12. 2018.
 • Pravdepodobnosť výhry je 1 : 1,33.
Veľký balík #1714

Kde kúpite tento žreb? Pozrite predajné miesta TIPOS.

Žrebovanie do TV hry Veľký balík bolo ukončené dňa 29.10.2018. 

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).


Článok 1

Základné ustanovenia

§ 1

Záväznosť a platnosť herného plánu

 1. Herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie podľa príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií o  udelení individuálnej licencie do 7.11.2018.
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a dodatky tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií.

Článok 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Veľký balík #1714 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 1 500 000 ks (jeden milión päťstotisíc kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1714.
 2. Začiatok predaja je 6.11.2017 a koniec predaja je 10.6.2018
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 9.8.2018 vrátane.
 4. Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3,00 eurá (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 4 500 000 eur (štyri milióny päťstotisíc eur).
 6. Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí 68 % podiel z hernej istiny. Celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 3 060 000 eur (tri milióny šesťdesiattisíc eur) z toho 1 175 000 eur tvoria okamžité výhry a 1 885 000 eur je určených na výhry v TV hre.
 7. V okamžitej lotérii je 1 125 000 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 1,33.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre alebo o možnosti účasti v TV hre.
 2. Princíp hry:
  Zotri stieraciu vrstvu v celom hracom poli. Nájdi tri rovnaké symboly sumy a vyhraj príslušnú výhru. Nájdi tri symboly „TV“ a vyhraj šancu zúčastniť sa TV hry.
 3. Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:
 4. Výška výhry v €Pocet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
  3 175 000 525 000
  5 60 000 300 000
  10 25 000 250 000
  30 3 000 90 000
  100 100 10 000
  Okamžité výhry SPOLU 263 100 1 175 000
  3 x TV 861 900 1 885 000
  SPOLU 1 125 000 3 060 000
  Pravdepodobnosť okamžitej výhry 1 : 5,70
  Pravdepodobnosť výhry 3 x TV 1 : 1,74
  Pravdepodobnosť výhry 1 : 1,33
 5. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, kompletne a čitateľne vyplní všetky povinné údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: Veľký balík, P. O. Box 44, 830 07 Bratislava 37. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.
 6. Za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa v každej TV hre vyžrebuje 26 hráčov z ôsmich krajov Slovenska do nasledujúcej hry v deň jej nakrúcania z osudí, v ktorých sa nachádzajú stieracie žreby doručené na adresu podľa odseku 4, § 2 tohto Herného plánu.
 7. Počet vyžrebovaných hráčov z jednotlivých krajov je nemenný a je uvedený v tabuľke č. 1 Pravidiel TV hry Veľký balík, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto herného plánu. V prípade, že z konkrétneho kraja nebude doručený dostatočný počet žrebov, hráči budú vyžrebovaní z osudia, v ktorom budú zlúčené žreby zo všetkých krajov.
 8. Vyžrebovanému hráčovi vzniká nárok na účasť v TV hre za predpokladu, že ním doručený a vyžrebovaný žreb spĺňa nasledovné podmienky:
  1. na prednej strane žrebu sa pod stieracou vrstvou nachádzajú 3 (tri) TV symboly;
  2. na zadnej strane žrebu sú čitateľne vyplnené všetky povinné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, kraj, kontaktné tel. číslo);
  3. žreb musí byť doručený na určenú adresu podľa ods. 4 tohto článku.
 9. Všetkým vyžrebovaným hráčom po skončení nakrúcania (výroby) TV hry zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom písomnú pozvánku do TV hry, do ktorej bol vyžrebovaný s uvedením podmienok registrácie, dátumu televízneho žrebovania a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, do ktorej bol hráč vyžrebovaný a na ktorej je oprávnený sa zúčastniť. Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Vyžrebovaní hráči môžu byť kontaktovaní aj telefonicky produkčným tímom.
 10. Mená, mestá/obce a kraje vyžrebovaných hráčov sa zverejnia priamo vo vysielaní TV hry. Okrem toho sa mená hráčov zverejnia aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Všetky takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry podpísaný orgánom dozoru a zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá zodpovedá údajom na vyžrebovanom žrebe a protokole o vyžrebovaných hráčoch súčasne.
 11. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení možnosť spracúvať osobné údaje hráča v prípadoch stanovených v ustanovení § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení aj bez súhlasu hráča vzhľadom na ich zmluvný vzťah ako aj vzhľadom na to, že spoločnosti TIPOS vyplývajú z jej postavenia ako prevádzkovateľa hazardných hier, národnej lotériovej spoločnosti, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. osobitné povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi; spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z herného plánu (vrátane pravidiel doplnkovej TV hry) a osobitných právnych predpisov.
 12. Pre registráciu v príslušnej TV hre hráč musí splniť nasledovné podmienky:
  1. Dostaviť sa osobne alebo prostredníctvom ním splnomocneného zástupcu v čase určenom na registráciu na určené miesto výroby TV hry a to v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe.
  2. Predložiť platný preukaz totožnosti za účelom identifikácie a overenia podmienky dosiahnutia veku 18 rokov a to do dňa vyžrebovania do príslušnej TV hry.
  3. V prípade, že sa vyžrebovaný hráč nemôže zúčastniť natáčania TV hry osobne, hry sa môže zúčastniť jeho splnomocnený zástupca, ktorý je povinný predložiť okrem svojho platného preukazu totožnosti aj úradne overenú plnú moc na zastupovanie v TV hre.
 13. Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa TV hry sú považované najmä tie, ktoré:
  1. v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
  2. údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní;
  3. majú neplatný preukaz totožnosti;
  4. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  5. sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.
  O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa.
 14. Priebeh doplnkovej TV hry okamžitej lotérie Veľký balík #1714 upravujú Pravidlá TV hry Veľký balík.

Článok 3

Predaj, overovanie a vyplácanie výhier

§ 1

 1. Hráčom môže byt len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej casti žrebu a zistení výhry si hráč uplatnuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkolvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa článku 2 §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.
 5. Výhra musí byt hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dna uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  a. v zberniach on line prostredníctvom terminálu,
  b. v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zistovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu on line sa vykonáva zosnímaním ciarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súcasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validacného) štvorcíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) castou hracieho pola žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutocnost a vytlací príslušné ústrižky o výhre. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podla príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súcasne existenciou kontrolného kódu. Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou castou hracieho pola žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.
 9. Výhry sa vyplácajú v zberniach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:
  1. v prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 eur vrátane,
  2. výhry do výšky 35 eur vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej okamžité lotérie,
  3. výhry v rozpätí od 35 eur do 1 000 eur vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,
  4. výhry v rozpätí od 1 000 eur do 3 500 eur vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,
  5. výhry vyššie ako 3 500 eur sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 eur vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 eur je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.
 10. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa uplatneného nároku na výhru sa stávajú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť si u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Článok 5

Záverecné ustanovenia

§ 1

 1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 3. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.

 

Ing. Ján Barczi 
generálny riaditel
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

DODATOK Č. 1

k Hernému plánu okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou

„Veľký balík #1714“

I.

Herný plán okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „Veľký balík #1714“ účinný od 2. októbra 2017 sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 2 odsek 5 znie:
  „(5) Za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa do každej TV hry vyžrebuje 26 hráčov z ôsmich krajov Slovenska z osudí, v ktorých sa nachádzajú stieracie žreby doručené na adresu podľa odseku 4, § 2 tohto Herného plánu. Žrebovanie sa uskutoční spravidla v pondelok v dvojtýždňových intervaloch v sídle prevádzkovateľa na Brečtanovej ul. č. 1, 830 07 Bratislava.“

  Pravidlá okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „Veľký balík #1714“, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Herného plánu okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „Veľký balík #1714“ sa menia a dopĺňajú:
 1. V článku 1 odsek 2 znie:
  „(2) TV hra sa realizuje v štúdiu v deň jej nakrúcania (výroby), ktorý je súčasne aj dňom vzniku nároku na výhru v TV hre. V jeden deň výroby sa nakrútia dve TV hry (relácie), ktoré budú po jednej odvysielané v televízii.“
 2. V článku 1 odsek 6 znie:
  „(6) Za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa do každej TV hry vyžrebuje spravidla v pondelok v dvojtýždňových intervaloch 26 hráčov z ôsmich krajov Slovenska z osudí, v ktorých sa nachádzajú stieracie žreby doručené na adresu Veľký balík, P. O. Box 44, 830 07 Bratislava 37.“
 3. V článku 1 sa vypúšťa odsek 20.

II.

 1. Ostatné ustanovenia Herného plánu okamžitej lotérie „Veľký balík #1714“ ostávajú nezmenené.
 2. Tento dodatok číslo 1 k Hernému plánu okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou „Veľký balík #1714“ nadobúda účinnosť 11. 12. 2017.

 

 

Ing. Ján Barczi 
generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.HERNÝ PLÁN

okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou

„Veľký balík #1714“

Nové znenie

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., so sídlom Brečtanová 1, 830 07 Bratislava, IČO: 31 340 822, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 499/B (ďalej len „TIPOS“) je podľa príslušných ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“).


Článok 1

Základné ustanovenia

§ 1

Záväznosť a platnosť herného plánu

 1. Herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie podľa príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk . Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní online a offline predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií o udelení individuálnej licencie do 21. 3. 2019
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a dodatky tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií.

Článok 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Veľký balík #1714 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 1 500 000 ks (jeden milión päťstotisíc kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1714.
 2. Začiatok predaja je 6. 11. 2017 a koniec predaja je 22. 10. 2018
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 21. 12.2018 vrátane.
 4. Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3,00 € (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 4 500 000 € (štyri milióny päťstotisíc eur).
 6. Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí 68 % podiel z hernej istiny. Celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 3 060 000 € (tri milióny šesťdesiattisíc eur) z toho 1 175 000 € tvoria okamžité výhry a 1 885 000 € je určených na výhry v TV hre.
 7. V okamžitej lotérii je 1 125 000 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1 : 1,33.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jej zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre alebo o možnosti účasti v TV hre.
 2. Princíp hry:
  Zotri stieraciu vrstvu v celom hracom poli. Nájdi tri rovnaké symboly sumy a vyhraj príslušnú výhru. Nájdi tri symboly „TV“ a vyhraj šancu zúčastniť sa TV hry.
 3. Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:
 4. Výška výhry v €Pocet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
  3 175 000 525 000
  5 60 000 300 000
  10 25 000 250 000
  30 3 000 90 000
  100 100 10 000
  Okamžité výhry SPOLU 263 100 1 175 000
  3 x TV 861 900 1 885 000
  SPOLU 1 125 000 3 060 000
  Pravdepodobnosť okamžitej výhry 1 : 5,70
  Pravdepodobnosť výhry 3 x TV 1 : 1,74
  Pravdepodobnosť výhry 1 : 1,33
 5. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, kompletne a čitateľne vyplní všetky povinné údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: Veľký balík, P. O. Box 44, 830 07 Bratislava 37. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.
 6. Za prítomnosti zástupcov štátneho dozoru a zástupcov prevádzkovateľa sa do každej TV hry vyžrebuje 26 hráčov z ôsmich krajov Slovenska z osudí, v ktorých sa nachádzajú stieracie žreby doručené na adresu podľa odseku 4, § 2 tohto Herného plánu. Žrebovanie sa uskutoční spravidla v pondelok v dvojtýždňových intervaloch v sídle prevádzkovateľa na Brečtanovej ul. č. 1, 830 07 Bratislava.
 7. Počet vyžrebovaných hráčov z jednotlivých krajov je nemenný a je uvedený v tabuľke č. 1 Pravidiel TV hry Veľký balík, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto herného plánu. V prípade, že z konkrétneho kraja nebude doručený dostatočný počet žrebov, hráči budú vyžrebovaní z osudia, v ktorom budú zlúčené žreby zo všetkých krajov.
 8. Vyžrebovanému hráčovi vzniká nárok na účasť v TV hre za predpokladu, že ním doručený a vyžrebovaný žreb spĺňa nasledovné podmienky:
  1. na prednej strane žrebu sa pod stieracou vrstvou nachádzajú 3 (tri) TV symboly;
  2. na zadnej strane žrebu sú čitateľne vyplnené všetky povinné údaje (meno a priezvisko, adresa bydliska, kraj, kontaktné tel. číslo);
  3. žreb musí byť doručený na určenú adresu podľa ods. 4 tohto článku.
 9. Všetkým vyžrebovaným hráčom po skončení nakrúcania (výroby) TV hry zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom písomnú pozvánku do TV hry, do ktorej bol vyžrebovaný s uvedením podmienok registrácie, dátumu televízneho žrebovania a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, do ktorej bol hráč vyžrebovaný a na ktorej je oprávnený sa zúčastniť. Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Vyžrebovaní hráči môžu byť kontaktovaní aj telefonicky produkčným tímom.
 10. Mená, mestá/obce a kraje vyžrebovaných hráčov sa zverejnia priamo vo vysielaní TV hry. Okrem toho sa mená hráčov zverejnia aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Všetky takto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry podpísaný orgánom dozoru a zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá zodpovedá údajom na vyžrebovanom žrebe a protokole o vyžrebovaných hráčoch súčasne.
 11. Hráč berie na vedomie, že spoločnosť TIPOS má podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení možnosť spracúvať osobné údaje hráča v prípadoch stanovených v ustanovení § 10 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení aj bez súhlasu hráča vzhľadom na ich zmluvný vzťah ako aj vzhľadom na to, že spoločnosti TIPOS vyplývajú z jej postavenia ako prevádzkovateľa hazardných hier, národnej lotériovej spoločnosti, účtovnej jednotky, daňového subjektu, povinnej osoby podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod. osobitné povinnosti uložené príslušnými právnymi predpismi; spoločnosť TIPOS spracúva osobné údaje v rozsahu vyplývajúcom z herného plánu (vrátane pravidiel doplnkovej TV hry) a osobitných právnych predpisov.
 12. Pre registráciu v príslušnej TV hre hráč musí splniť nasledovné podmienky:
  1. Dostaviť sa osobne alebo prostredníctvom ním splnomocneného zástupcu v čase určenom na registráciu na určené miesto výroby TV hry a to v stave spôsobilom na účinkovanie v televíznom programe.
  2. Predložiť platný preukaz totožnosti za účelom identifikácie a overenia podmienky dosiahnutia veku 18 rokov a to do dňa vyžrebovania do príslušnej TV hry.
  3. V prípade, že sa vyžrebovaný hráč nemôže zúčastniť natáčania TV hry osobne, hry sa môže zúčastniť jeho splnomocnený zástupca, ktorý je povinný predložiť okrem svojho platného preukazu totožnosti aj úradne overenú plnú moc na zastupovanie v TV hre.
 13. Za osoby nespôsobilé zúčastniť sa TV hry sú považované najmä tie, ktoré:
  1. v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
  2. údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní;
  3. majú neplatný preukaz totožnosti;
  4. nie sú plne spôsobilé na právne úkony v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky;
  5. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
  6. sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.
  O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa.
 14. Priebeh doplnkovej TV hry okamžitej lotérie Veľký balík #1714 upravujú Pravidlá TV hry Veľký balík.

Článok 3

Predaj, overovanie a vyplácanie výhier

§ 1

 1. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek online alebo offline zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek online zberni alebo offline zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa článku 2 §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.
 5. Výhra musí byt hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dna uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  a. v zberniach online prostredníctvom terminálu,
  b. v zberniach offline, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zistovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu online sa vykonáva zosnímaním ciarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súcasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validacného) štvorcíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) castou hracieho pola žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutocnost a vytlací príslušné ústrižky o výhre. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podla príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súcasne existenciou kontrolného kódu. Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou castou hracieho pola žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.
 9. Výhry sa vyplácajú v zberniach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:
  1. v prípade zberne offline a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 € vrátane,
  2. výhry do výšky 35 € vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni online predávajúcej okamžité lotérie,
  3. výhry v rozpätí od 35 € do 1 000 € vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa online predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,
  4. výhry v rozpätí od 1 000 € do 3 500 € vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach online, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,
  5. výhry vyššie ako 3 500 € sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 € vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 € je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.
 10. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa uplatneného nároku na výhru sa stávajú zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť si u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení online, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom ktorejkoľvek zberne online príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla prevádzkovateľa TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37, vždy však s predloženým originálom žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS-u.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému online prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Článok 5

Záverecné ustanovenia

§ 1

 1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 3. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.

 

Ing. Ján Barczi 
generálny riaditel
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Herný plán na stiahnutie

Dodatok č. 1 k hernému plánu na stiahnutie

Pravidlá TV hry

Štatút propagačnej súťaže

Herný plán na stiahnutie - nová verzia

Pravidlá TV hry - nová verzia

 Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €