Slovenské hviezdy NHL #1401

 • Okamžitá lotéria Zotri a vyhraj!
 • Cena stieracieho žrebu je 3,00 €.
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier.
 • Najvyššia okamžitá výhra vo výške 50 000 €.
 • Princíp hry: Zotri VÝHERNÉ ČÍSLA a TVOJE ČÍSLA. Ak sa ktorékoľvek výherné čísla zhodujú s tvojimi číslami, vyhrávaš sumy uvedené pod týmito číslami.
 • Okamžité výhry sú vo výške 3, 5, 6, 10, 15, 20, 50, 100, 1 000, 5 000 a 50 000 €.
 • NHL™ webšanca: V prípade, ak sa žiadne výherné číslo nezhoduje s tvojim číslom, máš možnosť druhej šance, v ktorej sa hrá o nepeňažnú výhru – cestu pre dvoch na zápasy NHL™ do USA a/alebo Kanady v hodnote 19 850 €.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 2.1.2014 do 2.1.2015.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 3.3.2015.
 • Pravdepodobnosť výhry je až 1 : 3,915.

Registrácia žrebu tu

Kde kúpite tento žreb? Pozrite predajné miesta TIPOS.

Slovenské hviezdy NHL

Všeobecné ustanovenia

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava (ďalej len „TIPOS“) je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnych licencií udelených Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií SR“).

Čl. 1

Základné ustanovenia

§ 1

Záväznosť a platnosť herného plánu

 1. Tento herný plán upravuje podmienky a pravidlá prevádzkovania okamžitej lotérie v zmysle príslušných ustanovení zákona a individuálnej licencie.
 2. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovník zberne je povinný umožniť účastníkovi hry (ďalej len „hráč“) oboznámiť sa s obsahom tohto herného plánu.
 3. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line predávajúcich okamžité lotérie ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.
 4. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú podľa zákona uvedené na zadnej strane každého vydaného žrebu okamžitej lotérie.
 5. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií SR o udelení individuálnej licencie do 1.6.2015.
 6. TIPOS môže vydávať zmeny a doplnenia tohto herného plánu po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR.

Čl. 2

Pravidlá, lehoty a spôsob hry

§ 1

Pravidlá a lehoty hry

 1. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii Slovenské hviezdy NHL #1401 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je 1 000 000 ks (jeden milión kusov), pričom každý žreb je označený číslom emisie (série) #1401.
 2. Doba predaja žrebov okamžitej lotérie je od 2.1.2014 do 2.1.2015.
 3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 3.3.2015.
 4. Nominálna cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 3,00 eurá (tri eurá).
 5. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 3 000 000 EUR (tri milióny eur).
 6. Sumu určenú na vyplatenie výhier, teda výhernú istinu, tvorí 65 % podiel z hernej istiny. Celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 1 950 100 EUR (jeden milión deväťstopäťdesiattisíc sto eur).
 7. V lotérii je 255 397 ks žrebov s okamžitou výhrou a pravdepodobnosť výhry je 1 : 3,915.

§ 2

Spôsob hry

 1. Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa hráč dozvie o prípadnej okamžitej výhre. Na žrebe je možný súbeh viacerých výhier.
 2. Princíp hry:
  Zotri VÝHERNÉ ČÍSLA a TVOJE ČÍSLA. Ak sa ktorékoľvek výherné čísla zhodujú s tvojimi číslami, vyhrávaš sumy uvedené pod týmito číslami.
  V prípade, ak sa žiadne výherné číslo nezhoduje s tvojim číslom, máš možnosť druhej šance, v ktorej sa hrá o nepeňažnú výhru NHL webšanca podľa § 3 tohto herného plánu.
 3. Výherná istina okamžitej lotérie je rozdelená podľa nasledujúcej výhernej štruktúry:
Výška výhry v €Počet výhier v ksCelková hodnota výhier v €
131 000 393 000
34 150 170 750
6 34 000 204 000
10 30 000 300 000
15 18 000 270 000
20 4 500 90 000
50 2 200 110 000
100 1 485  148 500
1 000 39 39 000
5 000 21 105 000
50 000 2 100 000
okamžité výhry 255 397 1 930 250
nepeňažná výhra 1 19 850

§ 3

Nepeňažná výhra NHL webšanca

 1. NHL webšanca je možnosť hráča získať nepeňažnú výhru v celkovej hodnote 19 850 € v podobe cesty pre dve osoby na zápasy NHL do USA a/alebo Kanady. Je vyjadrená jedinečným súborom alfanumerických znakov, ktoré tvoria 6-miestny kód umiestnený pod stieracou vrstvou v hracom poli žrebu okamžitej lotérie (ďalej iba „kód NHL webšanca“). NHL webšanca sa realizuje prostredníctvom internetovej stránky www.tipos.sk.
 2. Podmienky účasti na NHL webšanca
  1. Hráč splnil podmienky registrácie na www.tipos.sk
  2. Hráč vložil kód NHL webšanca spôsobom a v lehote podľa čl. 2 §3 ods. 3 tohoto herného plánu na nhlwebsanca.etipos.sk.
  Po splnení uvedených podmienok je tento kód NHL webšanca zaradený do žrebovania o nepeňažnú výhru.
 3. Postup pre zaradenie do žrebovania NHL webšanca
  1. Na internetovej stránke www.tipos.sk po kliknutí na odkaz označený „NHL webšanca“ bude hráč vyzvaný k prihláseniu, prípadne registrácii, v súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi vzťah medzi prevádzkovateľom a hráčom na stránke www.tipos.sk. Po úspešnom prihlásení, prípadne registrácii, bude hráč vyzvaný k vloženiu kódu NHL webšanca. Platnosť prijatia a zaradenia kódu NHL webšanca do žrebovania si hráč overuje po prihlásení sa v zozname prijatých kódov. O platnosti prijatia kódu rozhoduje záznam v centrálnej databáze prevádzkovateľa.
  2. Hráč môže vložiť ľubovoľný počet platných kódov NHL webšanca.
  3. Lehota na vkladanie kódov NHL webšanca je stanovená od 2.1.2014 do 17.3.2015.
 4. Žrebovanie a uplatnenie nároku na výhru
  1. Žrebovanie kódov NHL webšanca sa uskutoční dňa 20.3.2015 v spoločnosti TIPOS za prítomnosti lotériovej komisie TIPOS-u a zástupcov orgánu dozoru.
  2. Vyžrebovaných bude 5 kódov NHL webšanca zoradených podľa vyžrebovaného poradia.
  3. TIPOS, najneskôr do 5 dní po žrebovaní, vyzve majiteľa (hráča) vyžrebovaného kódu NHL webšanca, podľa vyžrebovaného poradia, telefonicky a doporučenou listovou zásielkou (výzvou) k uplatneniu si nároku na výhru.
  4. Hráč si uplatňuje nárok na výhru najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výzvy osobnou návštevou, alebo prostredníctvom ním splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, Bratislava a to predložením platného dokladu totožnosti. Ak si hráč neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v §3 ods. 4 písm. d) tohoto článku, jeho nárok na výhru zaniká.
  5. TIPOS bezodkladne a podľa vyžrebovaného poradia vyzýva ďalších majiteľov (hráčov) vyžrebovaných kódov NHL webšanca k uplatneniu nároku na výhru podľa §3 ods. 4 písm. d). Akonáhle si hráč uplatní nárok na výhru podľa tohoto článku, stáva sa tak výhercom nepeňažnej výhry NHL webšanca. Ak si hráč neuplatní nárok na výhru v lehote stanovenej v §3 ods. 4 písm. d) tohoto článku, jeho nárok na výhru zaniká. V prípade, že si žiaden z majiteľov (hráčov) vyžrebovaných kódov neuplatní nárok na výhru v súlade a v lehotách stanovených v tomto hernom pláne, výhra NHL webšanca prepadá a stáva sa zdrojom prevádzkovateľa.
  6. V prípade, že hráč uvedie pri registrácii nesprávne údaje (telefonický kontakt, adresné údaje), príp. listová zásielka nebude hráčom prevzatá, nárok na uplatnenie výhry mu zaniká. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nesprávnosť údajov o hráčovi, nedoručenie, príp. neprevzatie listovej zásielky.
  7. Výherca NHL webšanca vyhráva cestu pre dve osoby v celkovej hodnote 19 850 € na päť hokejových zápasov NHL podľa vlastného výberu do USA, Kanady alebo oboch krajín zároveň v hokejovej NHL sezóne 2015/2016. Bližšia špecifikácia predmetnej výhry bude obsiahnutá v zmluve uzatvorenej medzi TIPOS a výhercom bezprostredne potom, ako si hráč uplatní nárok na výhru.
  8. Nepeňažnú výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo inú výhru, či akúkoľvek inú náhradu.
  9. Okamžitej lotérie Slovenské hviezdy NHL #1401, rovnako ani NHL webšanca, sa nesmú zúčastniť členovia štatutárnych orgánov TIPOS, zamestnanci a ich rodinní príslušníci.

Čl.3

Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier

§ 1

 1. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.
 2. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu) v hotovosti zaplatením príslušnej nominálnej ceny konkrétneho žrebu (vklad).
 3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií (príp. u pouličného predajcu).
 4. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 2  §1 ods. 3, ktorá je vyznačená i na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.
 5. Výhra musí byť hráčovi (výhercovi) vyplatená ihneď alebo najneskôr do piatich dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru.
 6. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:
  1. v zberniach on line prostredníctvom terminálu,
  2. v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu vizuálnym overením.
 7. Zisťovanie výhernosti žrebu pomocou terminálu on line sa vykonáva zosnímaním čiarového kódu umiestneného na zadnej strane žrebu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice) a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Ak žreb nie je výherný, obsluha terminálu vráti tento žreb hráčovi spolu s ústrižkom o nevýhernosti žrebu.
 8. Zisťovanie výhernosti žrebu vizuálnym overením sa vykonáva kontrolou zotretej časti hracieho poľa žrebu podľa príslušných pravidiel okamžitej lotérie a súčasne existenciou kontrolného kódu. Kontrolný kód predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách.
 9. Výhry sa vyplácajú v zberniach, u pouličných predajcov alebo v sídle prevádzkovateľa:
  1. v prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov odporúča vyplácať iba výhry do výšky 20 EUR vrátane,
  2. výhry do výšky 35 EUR vrátane sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej okamžité lotérie,
  3. výhry v rozpätí od 35 EUR do 1 000 EUR vrátane môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca okamžité lotérie, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť,
  4. výhry v rozpätí od 1 000 EUR do 3 500 EUR vrátane môžu byť v závislosti od aktuálnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, prípadne priamo v sídle spoločnosti TIPOS,
  5. výhry vyššie ako 3 500 EUR sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS; v spoločnosti TIPOS môžu byť výhry vyplatené v hotovosti do výšky 5 000 EUR vrátane; výhry prevyšujúce sumu 5 000 EUR je možné vyplatiť výlučne bezhotovostne a to prevodom na účet výhercu alebo na iný účet, ktorý výherca uvedie v žiadosti o vyplatenie výhry.
 10. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 11. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa článku 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do piatich dní odo dňa uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Čl. 4

Reklamačný poriadok

§ 1

Podmienky uplatnenia reklamácie

 1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.
 2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa uplatnenia nároku na výhru podľa čl. 2 § 1 ods. 3 tohto herného plánu.
 3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Pokiaľ je to možné, predloží k reklamácii reklamovaný žreb (príp. jeho kópiu), ktorý je predmetom reklamačného konania. Ak to možné nie je, napíše kompletné 13-miestne číslo reklamovaného žrebu umiestnené na prednej alebo zadnej časti (nad čiarovým kódom) žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.
 4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.
 5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča, súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

§ 2

Reklamačné konanie a výsledok reklamačného konania

 1. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.
 2. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.
 3. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s predmetom reklamácie registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa okamžitej lotérie.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

§ 1

 1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu prevádzkovateľa - TIPOS-u.
 3. Dôsledky vyplývajúce z nedodržania ustanovení zákona alebo ustanovení tohto herného plánu hráčom znáša v plnej miere hráč.


PhDr. Ladislav Kriška
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.

Herný plán na stiahnutieBleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €