Čierna alebo biela #82

 • Cena jedného žrebu je 50 Sk (1,66 €).
 • Okamžitá lotéria s doplnkovou TV hrou vysielanou spravidla v stredu v prime time o 21.00 hod na Jednotke STV.
 • Žreb obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou.
 • Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote 50, 100, 300, 500, 1 000, 100 000 a 300 000 Sk alebo 3 x TV symbol.
 • Doba predaja žrebov je stanovená od 17.3.2008 do 16.11.2008.
 • Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 15.1.2009.

HERNÝ PLÁN okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou Čierna alebo biela #82

I. časť - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V zmysle príslušných ustanovení zákona o hazardných hrách a udelenej individuálnej licencie vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej tiež „TIPOS“) tento Herný plán okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou Čierna alebo biela #82 (ďalej len „herný plán“).

Článok 1
Platnosť a záväznosť herného plánu

1. Tento herný plán nadobúda platnosť a účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva financií Slovenskej republiky o udelení individuálnej licencie.

2. Doba predaja žrebov okamžitej lotérie s doplnkovou TV hrou Čierna alebo biela #82 (ďalej len „okamžitá lotéria“) je stanovená od 17. 3. 2008 do 16.11.2008.

3. Lehota na uplatnenie nároku na výhru je do 15.1.2009.

4. Herný plán je verejným dokumentom umiestneným vo všetkých zberniach on line a off line ako i na internetovej stránke www.tipos.sk. Pracovníci zberní sú povinní umožniť účastníkom hier (ďalej len „hráčom“) oboznámiť sa s obsahom tohoto herného plánu.

5. Ustanovenia herného plánu sú záväzné pre TIPOS, obchodných partnerov TIPOS (mandatárov a komisionárov), pracovníkov zberní on line a off line prijímajúcich stávky ako i hráčov. Kúpou žrebu prejavuje hráč súhlas s pravidlami herného plánu a súčasne uznáva ustanovenia herného plánu za záväzné. Neznalosť herného plánu nezakladá nárok na uplatnenie oprávnenej reklamácie.

6. Príslušné ustanovenia tohto herného plánu sú v zmysle zákona uvedené na zadnej strane každého žrebu okamžitej lotérie.

7. Hráčom môže byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku, a ktorá si v súlade s herným plánom zaplatila vklad - kúpila žreb za jeho nominálnu hodnotu.

8. TIPOS môže po predchádzajúcom súhlase Ministerstva financií SR vydávať zmeny a doplnenia k tomuto hernému plánu.


Článok 2
Pravidlá hry

1. Okamžitá lotéria je hazardná hra, pri ktorej hráč zistí prípadnú výhru po zakúpení žrebu a zotretí jeho vyznačenej, zakrytej časti (hracieho poľa). Každý žreb je označený číslom emisie, číslom balíčka a poradovým číslom žrebu.

2. Počet žrebov vydaných v okamžitej lotérii je 3 500 000 ks (trimiliónypäťstotisíc kusov).

3. Cena jedného žrebu okamžitej lotérie je 50,- Sk (päťdesiat slovenských korún).

4. Hernú istinu okamžitej lotérie tvorí súčin počtu vydaných žrebov okamžitej lotérie a ceny za jeden žreb. Celková výška hernej istiny okamžitej lotérie je 175 000 000,- Sk (stosedemdesiatpäťmiliónov slovenských korún).

5. Úhrnnú hodnotu výhier okamžitej lotérie tvorí 62% podiel z hernej istiny, tzn. že celková výška výhernej istiny okamžitej lotérie je 108 500 000,- Sk (stoosemmiliónov- päťstotisíc slovenských korún), z toho 49 910 000,- Sk tvoria okamžité výhry a 58 590 000,- Sk je určených na výhry v TV hre.

6. V okamžitej lotérii je 1 614 812 ks výherných žrebov a pravdepodobnosť výhry je 1: 2,2.

7. Žreb okamžitej lotérie obsahuje jedno hracie pole zakryté stieracou vrstvou. Po jeho zotretí sa účastník hry dozvie o prípadnej okamžitej výhre alebo o možnosti účasti v TV hre.

8. Výšku výhry určujú 3 zhodné symboly v hodnote výhry alebo 3 x TV symbol. Žreb s troma symbolmi TV, po splnení všetkých náležitostí podľa ods. 10 a 11 tohto článku bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre.

9. Úhrnná cena okamžitých výhier v okamžitej lotérii je rozdelená podľa nasledovnej výhernej štruktúry:

výška výhry Sk počet ks suma v Sk
50 400 200 20 010 000
100 120 000 12 000 000
300 32 000 9 600 000
500 11 400 5 700 000
1000 1 200 1 200 000
100 000 11 1 100 000
300 000 1 300 000
Spolu 564 812 49 910 000
3 x TV 1 050 000  
Spolu 1 614 812  
Pravdepodobnosť okamžitej výhry:
1:6,2
Pravdepodobnosť výhry 3 x TV:
1:3,3
Pravdepodobnosť výhry:
1:2,2

10. Hráč, ktorý je vlastníkom žrebu s 3 x TV symbolom, kompletne a čitateľne vyplní požadované údaje na zadnej strane žrebu a zašle ho na adresu: Čierna alebo biela, P.O.Box 49, 830 07 Bratislava 37. Takto vyplnený a doručený žreb bude zaradený do žrebovania o účasť v TV hre. Pravidlá doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie budú schválené Ministerstvom financií SR ako neoddeliteľná súčasť tohto herného plánu.

11. Podmienkou zaradenia žrebu do jedného zo žrebovacích osudí o účasť v TV hre je:

 1. 3x TV symbol nachádzajúci sa pod stieracou vrstvou na prednej strane žrebu;
 2. kompletne a čitateľne vyplnená zadná strana žrebu požadovanými údajmi (meno a priezvisko, ulica, číslo, PSČ a mesto, príp. obec, kontaktné tel. číslo);
 3. žreb musí byť doručený na určenú adresu podľa ods. 10 tohto článku.

12. Všetkým vyžrebovaným hráčom po skončení nakrúcania (výroby) TV hry zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom písomnú pozvánku do TV hry, do ktorej bol vyžrebovaný s uvedením podmienok registrácie a dátumu nakrúcania (výroby) príslušnej TV hry, na ktorej je hráč oprávnený sa osobne zúčastniť. Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry. Do žrebovania o účasť v TV hre budú zaradené len tie žreby, ktoré splnili všetky podmienky zaradenia žrebu do žrebovania o účasť v TV hre podľa ods. 11 tohto článku.

13. Mená, priezviská a obce vyžrebovaných hráčov sa zverejnia priamo vo vysielaní TV hry. Okrem toho sa mená hráčov zverejnia aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Všetky tieto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry podpísaný orgánom dozoru a zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá korešponduje s údajmi na vyžrebovanom žrebe a protokole o vyžrebovaných hráčoch súčasne.

14. Hráč sa dostaví osobne alebo prostredníctvom ním splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) v čase určenom na registráciu a na určené miesto výroby TV hry podľa ods. 12 tohto článku a to v stave spôsobilom na účinkovanie v TV hre.

15. Za osoby nespôsobilé sú považované najmä tie, ktoré:

 1. v deň televízneho žrebovania nedosiahli 18 rokov veku;
 2. údaje v ich občianskom preukaze sa nezhodujú s údajmi uvádzanými na vyžrebovanom žrebe, na základe ktorého boli do TV hry pozvaní;
 3. majú neplatný preukaz totožnosti;
 4. sú pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok;
 5. sú v odeve nevyhovujúcom na TV vysielanie.

O spôsobilosti zúčastniť sa TV hry rozhoduje zástupca prevádzkovateľa.


Článok 3
Uzatváranie stávok, overovanie a vyplácanie výhier

1. Žreb okamžitej lotérie si môže hráč zakúpiť v ktorejkoľvek on line alebo off line zberni TIPOS predávajúcej žreby okamžitých lotérií, príp. u pouličného predajcu zaplatením príslušnej nominálnej hodnoty konkrétneho žrebu (vklad).

2. Overovať a vyplácať výhry na žrebe je možné dvoma spôsobmi:

 1. v zberniach on line prostredníctvom terminálu a to zosnímaním čiarového kódu (príp. jeho manuálnym zadaním pomocou terminálovej klávesnice), ktorý je umiestnený na zadnej strane každého žrebu a súčasne vždy manuálnym zadaním kontrolného (validačného) štvorčíslia, ktoré je umiestnené pod zakrytou (stieracou) časťou hracieho poľa každého žrebu;
 2. v zberniach off line, príp. u pouličného predajcu, spôsobom vizuálneho overenia zotretej časti hracieho poľa žrebu – zisťovanie existencie stanoveného počtu rovnakých symbolov uvedených v legende a súčasne existencie kontrolného kódu, ktorý predstavuje dvojica písmen nachádzajúcich sa pod zakrytou časťou hracieho poľa žrebu na rôznych (plávajúcich) pozíciách. Informáciu o dvojiciach písmen určujúcich výhernosť žrebu poskytuje TIPOS prostredníctvom brožúry interných pokynov pre distribúciu a predaj okamžitej lotérie, ktoré distribuuje pred začiatkom predaja okamžitej lotérie na každú on line i off line zberňu.

3. Po zotretí zakrytej časti žrebu a zistení výhry si hráč uplatňuje nárok na výhru predložením žrebu v ktorejkoľvek on line zberni alebo off line zberni predávajúcej žreby okamžitých lotérií, príp. u pouličného predajcu.

4. Zisťovanie výhernosti žrebu sa vykonáva overovaním pomocou terminálu on line, príp. vizuálnym overovaním žrebu. Ak je žreb výherný, terminál po overení oznámi túto skutočnosť a vytlačí príslušné ústrižky o výhre. Obsluha terminálu vyplatí príslušnú výšku výhry v hotovosti hráčovi a odovzdá mu jeden výtlačok ústrižku o výhre. Druhý ústrižok spolu so žrebom zostáva v zberni on line ako doklad o vyplatení výhry. V prípade pouličného predajcu alebo zberne off line, predajca vyplatí hráčovi príslušnú výšku výhry po vizuálnom overení žrebu a žreb si ponechá predajca u seba ako doklad o vyplatení výhry.

5. Výhry do výšky 1 000,- Sk sa povinne vyplácajú v ktorejkoľvek zberni on line predávajúcej žreby okamžitých lotérií. Výhry v rozpätí od 1 001,- Sk do 30 000,- Sk môže vyplatiť ktorákoľvek zberňa on line predávajúca žreby okamžitých lotérií, ak má aktuálne k dispozícii príslušnú finančnú hotovosť. Výhry do výšky 100 000,- Sk môžu byť v závislosti od aktuálnej dispozície príslušnej finančnej hotovosti vyplatené vo vybraných zberniach on line, príp. priamo v sídle TIPOS. Výhry nad 100 000,- Sk sa vyplácajú výlučne v sídle spoločnosti TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Bratislava.

6. V prípade zberne off line a pouličného predajcu sa z bezpečnostných dôvodov vyplácajú iba výhry do výšky 500,- Sk.

7. Pri vyplácaní výhier v sídle spoločnosti TIPOS je výherca povinný predložiť k overeniu totožnosti a identifikácii platný preukaz totožnosti. Výherca berie na vedomie, že TIPOS vedie a archivuje jeho osobné identifikačné údaje, t.j. meno a priezvisko, dátum narodenia alebo rodné číslo, číslo preukazu totožnosti a miesto trvalého bydliska po dobu piatich rokov od dosiahnutia výhry v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8. Nárok na výhru musí hráč uplatniť najneskôr do lehoty podľa čl. 1 ods. 3, ktorá je vyznačená na zadnej strane každého žrebu. Po tejto lehote nie je možné overovať na žreboch prípadné výhry.

9. Za výhry prepadnuté sa považujú tie výhry, na ktoré si v lehote podľa čl. 1 ods. 3 hráč neuplatnil nárok, príp. výhry uplatnené, ale nevyzdvihnuté do 5 dní odo dňa uplatneného nároku na výhru a stávajú sa zdrojom prevádzkovateľa na realizáciu výdavkov, a to len na mimoriadne alebo prémiové výhry alebo priame dotácie Jackpotov.

Článok 4
Reklamačný poriadok

1. Hráč je oprávnený uplatniť u prevádzkovateľa reklamáciu, ak má pochybnosť o vzniku výhry, ak mu nebola vyplatená výhra, napriek tomu, že si na výhru uplatnil nárok a dodržal i lehotu uplatnenia si nároku na výhru alebo v prípade vzniku technickej poruchy na zariadení on line, pokiaľ bola porucha spôsobená prevádzkovateľom a nebola zavinená hráčom alebo vyššou mocou.

2. Reklamáciu je možné uplatniť do 15 dní odo dňa vzniku reklamačného dôvodu, najneskôr však do 15 dní odo dňa lehoty na uplatnenie nároku na výhru podľa čl. 1, ods. 3 tohto herného plánu.

3. Hráč uplatňuje reklamáciu prostredníctvom zberne on line príslušným formulárom alebo osobne doporučeným listom zaslaným priamo do sídla TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s., Brečtanová 1, 830 07 Bratislava 37. Pokiaľ je to možné, predloží k reklamácii i kópiu žrebu, ktorý je predmetom reklamačného konania. Ak to možné nie je, napíše kompletné 9-miestne číslo reklamovaného žrebu umiestnené na prednej i zadnej časti (nad čiarovým kódom) žrebu. Každá uplatňovaná reklamácia musí obsahovať stručný popis reklamovanej udalosti.

4. Dátumom rozhodujúcim pre posúdenie lehoty uvedenej v ods. 2 tohto článku je dátum podacej poštovej pečiatky listu, ktorým bola reklamácia uplatnená.

5. Dopyty, žiadosti o informácie, príp. sťažnosti hráča súvisiace s jeho účasťou na hrách, ktoré vyplývajú z jeho neznalosti tohto herného plánu, alebo z nedodržania postupov a pravidiel pri účasti na hrách, sa nepovažujú za oprávnený dôvod na uplatnenie reklamácie.

6. Po uplatnení reklamácie je TIPOS povinný začať reklamačné konanie. Výsledok reklamačného konania oznámi TIPOS písomne priamo hráčovi, ktorý reklamáciu uplatnil, najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie.

7. Proti vybaveniu reklamácie môže podať hráč námietky do 15 dní odo dňa, kedy bol vyrozumený o výsledku reklamačného konania. O námietkach rozhodne generálny riaditeľ TIPOS.

8. Pre posúdenie oprávnenosti reklamácie je rozhodujúci kompletný údajový záznam o transakciách súvisiacich s reklamovaným žrebom registrovaný v centrálnej databáze systému on line prevádzkovateľa.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. TIPOS je viazaný dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 367/2000 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Všetky rozhodnutia týkajúce sa predaja žrebov okamžitých lotérií, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto herného plánu, prináležia TIPOS-u. V prípadoch, na ktoré tento herný plán nepamätá, musí sa hráč podrobiť rozhodnutiu TIPOS-u.Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.PRAVIDLÁ
doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie
„Čierna alebo biela #82“

Preambula

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s., Bratislava je v súlade so zákonom č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. (ďalej len „zákon“) prevádzkovateľom okamžitých lotérií na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

V zmysle príslušných ustanovení zákona a udelenej individuálnej licencie vydáva TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. (ďalej tiež „TIPOS“) tieto Pravidlá doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Čierna alebo biela 82 (ďalej len „pravidlá“), ktoré upravujú priebeh doplnkovej televíznej hry okamžitej lotérie Čierna alebo biela 82 (ďalej len „TV hra“). Pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou Herného plánu okamžitej lotérie s doplnkovou televíznou hrou Čierna alebo biela 82 (ďalej len „herný plán“).

Článok 1
Všeobecné ustanovenia

1. Herná istina, výherná istina, počet žrebov v emisii, rozdelenie okamžitých výhier, začiatok a koniec predaja stieracích žrebov okamžitej lotérie a ostatné zákonné náležitosti sú uvedené v hernom pláne.

2. TV hra sa realizuje v štúdiu v deň jej výroby, ktorý je zároveň dňom vzniku nároku na výhru v TV hre, dňom žrebovania výhercov v TV hre a dňom vyžrebovania hráčov do nasledujúcich TV hier.

3. Záznam vyrobenej TV hry vysiela Slovenská televízia na Jednotke jedenkrát týždenne, spravidla každú stredu, v hlavnom večernom vysielacom čase o 21,00 hod.

4. Dňom výroby TV hry je spravidla pondelok, pričom sa v tento jeden deň vyrobia najviac 3 TV hry, ktoré sa ako súťažno-zábavné relácie po jednej odvysielajú v nasledujúce stredy.

5. Celkový počet realizovaných, vyrobených a odvysielaných TV hier počas doby predaja stieracích žrebov stanovenej individuálnou licenciou udelenou rozhodnutím Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) je 39. Každá TV hra má jedinečné poradové číslo, pričom prvá TV hra je ukážková (bez hráčov) a má poradové číslo 0.

6. Na všetky TV výhry je emisne rozpočtovaných 58 590 000 Sk, čo predstavuje 33,48% podiel z hernej istiny. Prevádzkovateľ má právo po predchádzajúcom súhlase MF SR upraviť celkovú sumu na TV výhry úmerne vývoju predaja žrebov.

7. Za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru a zástupcov prevádzkovateľa bude z doručených žrebov na začiatku výroby každej TV hry vyžrebovaných 8 hráčov - 4 hráči s bielym žrebom (bieli hráči) a 4 hráči s čiernym žrebom (čierni hráči) do nasledujúcej TV hry. V prípade, že nebude dostatočný počet žrebov z niektorej z dvoch farebných mutácií k vyžrebovaniu štyroch hráčov, potom sa chýbajúci počet hráčov vyžrebuje z opačnej farby tak, aby celkový počet vyžrebovaných hráčov do nasledujúcej TV hry bol 8.

8. Podmienkou zaradenia žrebu do jedného zo žrebovacích osudí o účasť v TV hre je:

 • 3x TV symbol nachádzajúci sa pod stieracou vrstvou na prednej strane žrebu;
 • kompletne a čitateľne vyplnená zadná strana žrebu požadovanými údajmi (meno a priezvisko, ulica, číslo, PSČ a obec, kontaktné tel. číslo);
 • žreb musí byť doručený na adresu „ČIERNA alebo BIELA“, P.O.Box 49, 830 07 Bratislava 37, spravidla do 10.00 hod. v deň výroby TV hry;
 • posledné žrebovanie o účasť do TV hry sa uskutoční dňa 24.11.2008, preto musia byť žreby s 3xTV symbolom doručené najneskôr do 24.11.2008 do 10.00 hod. V opačnom prípade takýto žreb nemá nárok na prípadnú účasť v TV hre.

9. Všetky takto doručené žreby sa zúčastňujú žrebovania o účasť v TV hre len jedenkrát (1x vložené do žrebovacieho osudia). Pri žrebovaní hráčov do TV hry platí pravidlo, že do jednej TV hry môže byť hráč vyžrebovaný iba jedenkrát. Ak žreb nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v bode 8 týchto pravidiel, zástupca prevádzkovateľa má právo takýto žreb z hry vyradiť. Žreby zhromaždené v jednom týždennom intervale podľa dátumov doručenia (spravidla od utorka do nasl. pondelka) sa zúčastňujú žrebovania o účasť do jednej TV hry. Žreby doručené po 10.00 hod. v deň žrebovania (spravidla v pondelok) budú zaradené až do nasledujúceho žrebovania.

10. TV hry sa vyrábajú spravidla každý tretí pondelok, pričom v deň výroby sa predvyrobia najviac 3 TV hry.

11. Všetkým vyžrebovaným hráčom zasiela prevádzkovateľ doporučeným listom písomnú pozvánku do TV hry s uvedením podmienok registrácie a dátumu výroby príslušnej TV hry, do ktorej bol hráč vyžrebovaný a na ktorej je oprávnený sa osobne zúčastniť. Pri neprevzatí doporučenej pozvánky zanechá poštový doručovateľ oznámenie o uložení zásielky s úložnou lehotou do 5 dní. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za nedoručenie, príp. neprevzatie doporučenej pozvánky. V prípade hráčovej neúčasti na príslušnej TV hre, hráč nemá nárok zúčastniť sa náhradnej TV hry.

12. Mená, priezviská a obce vyžrebovaných hráčov do nasledujúcich TV hier sa zverejnia priamo vo vysielaní TV hry. Okrem toho budú mená hráčov zverejnené aj na internetovej stránke www.tipos.sk. Všetky tieto zverejnené údaje majú len informatívny charakter. Platným dokladom o vyžrebovanom hráčovi, ktorý má nárok zúčastniť sa TV hry, je protokol o vyžrebovaných hráčoch do TV hry podpísaný orgánom dozoru a zástupcom prevádzkovateľa, vyžrebovaný žreb a následne adresne vystavená pozvánka do TV hry, ktorá korešponduje s údajmi na vyžrebovanom žrebe a protokole o vyžrebovaných hráčoch súčasne.

13. Výhry získané v TV hre (vznik nároku na výhru) sa vyplácajú hráčom bezprostredne po skončení výroby TV hry, najneskôr však do piatich dní od skončenia výroby, resp. do piatich dní od vzniku nároku na výhru.

14. Po skončení každej TV hry sa za prítomnosti zástupcu prevádzkovateľa a orgánu dozoru ostatné žreby uložia do vriec, zapečatia a pripravia k likvidácii.

15. Dňa 9. apríla 2008 bude vysielaná ukážková TV hra (nultá TV hra), v ktorej budú vysvetlené pravidlá. Zároveň v nej budú zverejnené aj mená hráčov do nasledujúcich TV hier.

16. Všetci vyžrebovaní hráči, ktorí sa dostavia osobne alebo prostredníctvom nimi splnomocneného zástupcu (notársky overená plná moc) na určenú hodinu a miesto výroby TV hry a splnia podmienky registrácie, vyžrebujú si svoje identifikačné číslo z číselného radu od 1 do 8 (bieli hráči od 1 do 4 a čierni hráči od 5 do 8). Ak sa na osobnú registráciu dostaví hráč, ktorý nedosiahol 18 rokov veku, nemôže byť zaradený do TV hry a nevzniká mu nárok na žiadnu výhru. V prípade, že sa nezaregistrujú všetci vyžrebovaní hráči, hra bude prebiehať s počtom skutočne zaregistrovaných hráčov tak, aby v každej farbe (čiernej alebo bielej) bol minimálne jeden hráč. V takomto prípade tento hráč automaticky postupuje do ďalšieho kola. V prípade, že sa do niektorej skupiny (čiernej alebo bielej) nezaregistruje žiaden hráč, potom sa chýbajúci hráč doplní z opačnej farby s najvyšším vyžrebovaným identifikačným číslom. V prípade, že sa do niektorej TV hry nezaregistruje žiaden hráč (ani z jednej farebnej skupiny), potom sa hry zúčastnia 2 náhradníci (komparzisti) a TV hra sa hrá bez predkola a o fiktívne výhry.

17. V prípade, že sa hráč nedostaví na registráciu v čase na to určenom a z dôvodov, ktoré on sám nemohol ovplyvniť, a ktorých opodstatnenosť posúdi zástupca prevádzkovateľa, ale dostaví sa do začiatku výroby ostrej relácie, môže byť zaradený do TV hry. Hráčovi, ktorý sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu nedostaví ani do začiatku výroby ostrej TV hry, nevzniká nárok na žiadnu výhru a ani účasť v náhradnej TV hre.

18. V prípade akýchkoľvek nepredvídateľných okolností v čase registrácie a výroby ktorejkoľvek z TV hier má právo rozhodnúť o postupe zástupca prevádzkovateľa v súčinnosti s orgánom dozoru.

19. JACKPOT pre každú TV hru je garantovaný v minimálnej výške 1 milión Sk. Po prvej TV hre je týždenný prídel z výhernej istiny do JACKPOTU vo výške 100 000 Sk do každej ďalšej TV hry.

20. V prípade, že v poslednej TV hre JACKPOT nepadne, stáva sa tento príjmom prevádzkovateľa.

Článok 2
Priebeh TV hry

1. Priebeh každej TV hry je riadený moderátorom programu. Žrebovanie hráčov do nasledujúcej TV hry vykonáva moderátor za prítomnosti orgánu dozoru a zástupcov prevádzkovateľa. O výsledku žrebovania je spísaný protokol o vyžrebovaných hráčoch, ktorý je podpísaný zástupcami prevádzkovateľa a zástupcami orgánu dozoru.

2. O výhre v TV hre rozhoduje výlučne náhoda.

3. Výherné kategórie sú do hry vložené náhodným spôsobom. Zástupcovia prevádzkovateľa za prítomnosti zástupcov orgánu dozoru skontrolujú existenciu všetkých výherných kategórií vložených do každej TV hry, pričom výsledkom tejto kontroly je protokolárny záznam podpísaný zástupcami orgánu dozoru a zástupcami prevádzkovateľa.

4. TV hra pozostáva z dvoch identických predkôl a dvoch identických kôl s názvom „Čierna alebo biela“. Počet hráčov závisí od počtu zaregistrovaných hráčov v štúdiu, najmenej však dvaja hráči. V každom kole „Čierna alebo biela“ hrá jeden hráč.

PREDKOLO

5. Predkolo sa hrá so skutočným počtom zaregistrovaných hráčov, ideálny pomer štyria bieli a štyria čierni. Predkolo je rozdelené na dve identické časti. Moderátor hodom kocky vyžrebuje skupinu, ktorá ide hrať ako prvá. Kocka má tri strany čierne a tri strany biele. Keď padne biela, idú hrať prví bieli hráči, keď padne čierna, prví hrajú čierni hráči. Každý z vyžrebovanej skupiny hráčov si vyberá jednu obálku v poradí, v ktorom sú hráči zaregistrovaní (vzostupne). Biele obálky pre bielych hráčov a čierne obálky pre hráčov čiernych s identickým obsahom. Obálky z oboch skupín sú vizuálne odlíšené plnými farebnými kruhmi (zelená, modrá, červená a žltá). Iba v jednej zo štyroch obálok (bielych alebo čiernych) je symbol „HRA“, v ostatných troch je symbol „5 000“. Hráči si obálky postupne vyberajú a predtým ako ich otvoria, dostanú od moderátora časový priestor na prvú možnosť voľby - medzi sebou si obálky podľa vlastnej ľubovôle povymieňať. Podmienkou je, že s výmenou musia súhlasiť vždy obaja spoluhráči, ktorých sa výmena týka. Po pokyne moderátora sa ukončí prípadná výmena obálok a následne dostanú hráči pokyn na postupné otváranie svojich obálok.

6. Traja hráči, ktorí si vyberú obálku so symbolom „5 000“, získavajú výhru v tejto výške a opúšťajú hru. Jeden hráč, ktorý si zvolil obálku so symbolom „HRA“, postupuje do ďalšieho kola s názvom „Čierna alebo biela“.

7. Ak sa do hry zaregistruje menej ako 8 hráčov, počet obálok sa potom rovná počtu skutočne zaregistrovaných hráčov, pričom však v jednej farebnej skupine (bielej alebo čiernej) musí byť minimálne jeden hráč. Počet obálok so symbolom „HRA“ do oboch identických častí predkola je vždy jeden.

ČIERNA ALEBO BIELA

8. Hra „Čierna alebo biela“ je hra o voľbe. Na hracom paneli je umiestnených 64 súm (výherných kategórií) a každý postupujúci biely hráč alebo čierny hráč hrá o svoju finálnu výhru postupnosťou niekoľkých volieb (max. 6).

9. Výherné kategórie (v Sk):

50 3 000 19 000 33 000
100 3 500 20 000 35 000
200 4 000 21 000 37 000
300 10 000 23 000 40 000
500 11 000 25 000 43 000
700 13 000 27 000 45 000
1 000 15 000 30 000 47 000
1 500 17 000 31 000 50 000
JACKPOT 125 000 153 000 190 000
100 000 130 000 155 000 195 000
105 000 133 000 160 000 200 000
110 000 135 000 165 000 230 000
113 000 140 000 170 000 250 000
115 000 143 000 175 000 300 000
120 000 145 000 180 000 350 000
123 000 150 000 185 000 500 000

10. Každej zo 64 súm je pred každou vyslovenou voľbou náhodne priradená jedna charakteristika z voľby – dvojica slov ponúknutá hráčovi. Použité sú slová s konkrétnymi kvalitami (napr. Mercedes alebo BMW, čierna alebo biela, sladké alebo slané, atď).

11. Hráč si na základe vlastného výberu zvolí jedno z dvoch ponúknutých slov z voľby tzv. tajnou voľbou (stlačením príslušného tlačítka). Po výzve moderátora hráč nahlas svoju voľbu zverejní. Po zverejnenej voľbe polovica súm z hracieho panela zmizne a druhá polovica, korešpondujúca s hráčovou voľbou, v hre zostáva. Tesne pred slovným zverejnením hráčovej voľby sa v grafike pre divákov a rodinných príslušníkov hráča odkryjú sumy s priradením slova (charakteristiky) z voľby, pričom aj diváci aj rodina hráča môžu vidieť, ktorá voľba by priniesla hráčovi viac.

12. Po každej hráčovej voľbe jedna časť (vždy presná polovica) výhier z hry vypadne, druhá polovica výhier zostáva. Posledná voľba (rozhodovanie) nastáva v okamihu posledných dvoch súm (výherných kategórií).

13. Posledná voľba – existencia dvoch identických, nepriehľadných a zapečatených obálok. Do každej z nich je vložená jedna z dvoch zostávajúcich súm. Sumy do obálok vkladajú zástupcovia prevádzkovateľa a obálky zapečatia zástupcovia orgánu dozoru. Obálky odovzdáva moderátor príp. rodinný príslušník hráča dvom asistentkám – čiernej a bielej - princípom náhodnej voľby. Nikto nevie, v ktorej obálke sa nachádza tá-ktorá suma. Hráčovi je ponúknutá posledná voľba, čierna alebo biela. Hráč si zvolí farbu a moderátor si vyberie obálku od tej asistenky, ktorá zvolenú farbu zastupuje. Obálku otvorí a zverejní finálnu výhru hráča.

14. Hra je pred treťou (16 výherných kategórií) a piatou voľbou (4 výherné kategórie) pozastavená tým, že moderátor pred oboma týmito konkrétnymi voľbami ponúkne hráčovi možnosť hrať na istotu - vziať si “ponúkanú sumu” a tým odstúpiť z hry. Výška ponúknutej sumy je funkciou aktuálneho počtu a súčasne súčtu súm v hre v súlade s nasledovným algoritmom:
Výpočet sumy ponúkanej hráčovi pred treťou a piatou voľbou je realizovaný niekoľkými krokmi. Základom sú hodnoty jednotlivých súm, ktoré sú pred danou voľbou ešte v hre. Hodnota ponuky pre hráča je obmedzená aritmetickým priemerom hodnôt súm v hre zhora a percentuálnym dielom z tohto priemeru zdola. Percentuálne hodnoty určujúce spodnú hranicu sú pevne dané pre každú voľbu v hre. Presná hodnota ponuky je ovplyvnená pravidelnosťou rozloženia hodnôt jednotlivých súm. O tejto relatívnej miere variability hovorí variačný koeficient, ktorý je vypočítaný nad hodnotami súm v hre. Ak tento klesne pod hodnotu 0.10 (hodnoty súm sú rozložené rovnomerne), ponúkne sa hráčovi horná hranica z vypočítaného intervalu. Naopak, ak je variačný koeficient väčší ako 2.00, ponúkne sa hráčovi minimum. V ostatných prípadoch je ponuka pre hráča lineárnym prepočtom intervalu minimum – maximum podľa vypočítaného variačného koeficienta.

15. Je len na hráčovi, či sa rozhodne pre istotu a vezme si ponúkanú sumu a tým stráca nárok na pokračovanie v hre, alebo naopak, pokračuje hrať ďalej aj s rizikom, že jeho finálna výhra môže byť aj nižšia ako ponúkaná suma. Ak sa rozhodne vziať si ponúkanú sumu pri ktorejkoľvek z uvedených volieb, hra sa pre tohto hráča končí a jeho výhra sa rovná výške aktuálne ponúknutej sumy moderátorom.

16. Po skončení 1. kola Čierna alebo biela sa finálna suma hráča z tohto kola (vrátane Jackpotu) už do hry späť nevracia, ale sa nahrádza sumou vo výške 5 000,- Sk tak, aby počet výherných kategórií do 2. kola Čierna alebo biela bol opätovne 64.

17. Po ukončení 1. kola Čierna alebo biela sa hra vracia do predkola, kde druhá skupina hráčov postupuje v otváraní obálok rovnakým spôsobom ako na začiatku, teda hľadajú symbol s nápisom „HRA“ a symbol „5 000“. Hráč, ktorý nájde symbol „HRA“, postupuje do 2. kola Čierna alebo biela.

18. V prípade, že finálna výhra ktoréhokoľvek hráča z 1. alebo 2. kola Čierna alebo biela bude nižšia ako 5 000,- Sk, získava hráč výhru vo výške 5 000,- Sk a navyše BONUS - symbolický kufrík so stieracími žrebmi v hodnote 5 000,- Sk.

19. V prípade, že finálna výhra ktoréhokoľvek hráča bude rovná 5 000,- Sk, získava hráč okrem tejto výhry ďalší BONUS navyše - symbolický kufrík so stieracími žrebmi v hodnote 5 000,- Sk.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

1. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s. je oprávnená vyhlasovať mimoriadne prémie tak, aby nebola prekročená celková suma určená na výhry v doplnkovej TV hre. O tejto skutočnosti je povinná v dostatočnom časovom predstihu informovať MF SR a verejnosť.

2. Zmeny pravidiel TV hry môže TIPOS vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase MF SR.

3. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia MF SR o ich schválení.Ing. Peter K a p u s t a
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Bleskové turnaje
Rozdeľ si bonus 20 000 €